CAE چیست؟

CAE چیست؟ مخفف چه عبارتی است؟ Computer Aided Engineering، طراحی به کمک کامپیوتر عبارتی کلی است برای تمامی روشهایی که در ۳۰، ۴۰ سال گذشته معرفی شده است تا با استفاده از قابلیت های کامپیوترها بتوان مقادیر و پارامترهای مهندسی در انواع سازه ها و محیط ها را محاسبه کرد. متداولترین روش CAE در جامدات […]