Dynamic Explicit |رسم نمودار| بارگذاری متغیر

این مطلب در ادامه مطلب مربوط به بارگذاری استاتیکی بر روی خرپای دو بعدی است با این تفاوت که بارگذاری متغیر و نیز بارگذاری وابسته به زمان، دینامیکی، به شیوه Dynamic Explicit در این مثال بررسی می شود. در مثال اول بارگذاری استاتیکی روی خرپا مورد بررسی قرار گرفت و عکس العمل تکیه گاهها و تغییر شکل خرپا بدست آمد. در این مطلب همان خرپا مورد بررسی قرار می گیرد با این تفاوت که بارگذاری از نوع دینامیکی و در یک بازه زمانی مشخص اعمال می گردد.

بارگذاری نسبت به زمان مطابق نمودار زیر است.

در واقع نوعی بارگذاری ضربه است که مقدار 10 kN بار را بصورت ناگهانی به گره وسطی خرپا وارد می کند و پس از گذشت 0.01 s این بار بصورت خطی کاهش یافته و در لحظه t=0.02 s به صفر می رسد. به عنوان خروجی مساله بدست آوردن عکس العمل مدل در 0.04 ثانیه اول پس از اعمال بار و نیز نمودارهای جابجایی-زمان گره میانی خرپا و عکس العمل تکیه گاه-زمان مورد نظر است.

در این مثال با شیوه تحلیل و بررسی بارگذاریهای گذرا و رسم نمودار خروجیهای مساله آشنا خواهید شد.

 • برای انجام این مثال از داخل نرم افزار فایل ذخیره شده مثال اول را باز کنید. برای آنکه مدل اول را حفظ کنید یک کپی داخل نرم افزار از مثال اول بگیرید. برای این کار در هر کدام از ماژولهای نرم افزار از منوی اصلی مسیر زیر را اجرا کنید.

Mode / Copy Model / Model-1

نام مدل جدید را به Dynamic تغییر دهید و Ok کنید. حال به نوار ابزار بالای صفحه دقت کنید. مدل جدید به نام Dynamic اضافه شده است.

تمام اطلاعات و تنظیماتی که در Model-1 وجود داشت، در مدل دوم، Dynamic، نیز کپی شده است. در هر ماژولی که کار می کنید دقت کنید که مدل Dynamic فعال باشد.


Step

 • وارد ماژول Step شوید و Step Manager را اجرا کنید. Step-1 که از نوع Static, General است را انتخاب و پاک کنید. گام تحلیلی جدیدی از نوع Dynamic, Explicit بسازید.

همانطور که در آغز فصل ذکر گردید بدست آوردن عکس العمل خرپا در 0.04 ثانیه اول مد نظر است. لذا در پنجره Edit Step تنظیمات زیر را انجام دهید.

Time Period: 0.04

Nlgeom: Off

Ok کنید.

Dynamic Explicit چیست؟

در مثالهای قبلی که بررسی کردیم شرایط بارگذاری و حل مساله به صورت استاتیک بود به این معنی که تنشها، جابجائیها، عکس العملهای تکیه گاهی و سایر موارد همگی مستقل از زمان بدست می آمد و زمان هیچ گونه اثری بر روی جواب مساله نداشت. در این مثال قصد داریم تا عکس العمل گذرای خرپا را با گذشت زمان مورد بررسی قرار دهیم. لذا مساله از نوع دینامیک است. پس Dynamic در مقابل Static است. اما عبارت دوم، Explicit در مقابل Implicit قرار می گیرد. بحث Explicit و Implicit به شیوه ریاضی حل مسائل اجزای محدود برمی گردد و با تفصیل بیشتر در مبحثی جداگانه به آن خواهیم پرداخت. اما به طور خلاصه و صرفا جهت آشنایی به موارد زیر دقت کنید.

اصول روش اجزای محدود به طور بسیار ساده شامل حل رابطه زیر می شود.

[K][X]=[F]

که در آن ماتریس K، ماتریس سختی است که با توجه به هندسه و جنس مدل بدست می آید و معلوم است. ماتریس F، ماتریس نیرو است که با توجه به بارگذاریها و شرایط مرزی مساله بدست می آید و معلوم است. ماتریس X، ماتریس جابجایی است که مجهول است و با استفاده از روشهای مختلف ریاضی از معادله فوق باید محاسبه گردد.

با محاسبه ماتریس جابجایی تمام جابجاییهای گره ها محاسبه شده، از روی آنها کرنش المانها محاسبه می گردد و از روی کرنشها، با توجه به خصوصیات ماده تنشها محاسبه می گردد. به این عملیات اصطلاحا Post Processing گفته می شود.

هنگامی که بحث زمان در مساله وارد می شود محاسبه ماتریس جابجایی کمی دشوار می شود. روشهایی که برای محاسبه ماتریس جایجایی در این مسائل استفاده می شود به طور کلی شامل دو شیوه Implicit و Explicit می شود.

در روش Implicit بازه های زمانی به نسبت بزرگ در نظر گرفته می شود و معادله فوق با تعداد زیادی تکرار همگرا شده و نهایتا ماتریس جابجایی محاسبه خواهد شد.

در مقابل در روش Explicit بازه های زمانی بسیار کوچک در نظر گرفته می شود و لذا در این بازه های زمانی بسیار کوچک معادله فوق با تعداد کمتری تکرار همگرا شده و ماتریس جابجایی محاسبه خواهد شد.

به عنوان یک توصیه عمومی روش Explicit برای حل مسائل دینامیک پیشنهاد می گردد.

برای رسم نمودار مراحل زیر را به خاطر بسپارید:

1. تعریف نقاط مهم به عنوان نقاط ویژه (set) برای نرم افزار [همه ماژولها]

2. تعریف خروجیها (output) مناسب برای setهای تعریف شده در مرحله قبل [ماژول step]

3. رسم (plot) نمودار و ذخیره کردن (save as…) آن [ماژول visualization]

4. انجام عملیات تکمیلی بر روی نمودارها [ماژول visualization]

 • در مثال قبل ذکر شد که برای تنظیم خروجیهای مساله، باید در ماژول Step این خروجیها را تعریف نمود. جدای از خروجیهای پیش فرض حل که در این مثال کاری با آنها نداریم و نیازی به تغییر آنها نیست، باید خروجیهای دیگری را برای نرم افزار تعریف نمود تا بتوان به کمک آنها نمودارهای مد نظر را ترسیم کرد. در مثال قبل با شیوه تنظیم Field Output آشنا شدید. برای رسم نمودار روش معمول این است که History Output تعریف شود. در ادامه تفاوتهای میان این دو نوع خروجی نرم افزار توضیح داده خواهد شد.

اما قبل از آنکه برای گره میانی و تکیه گاههای خرپا خروجی مطلوب جهت رسم نمودار تعریف شود لازم است این نقاط به عنوان نقاط علامت گذاری شده (Set) برای نرم افزار تعریف گردند. برای این کار از منوی اصلی نرم افزار مسیر زیر را اجرا کنید.

Tools / Set / Create

نام Set را Middle بگذارید و Continue کنید. گره میانی خرپا را از روی صفحه نمایش انتخاب و Done کنید.

مجددا روش فوق را برای یکی از تکیه گاهها تکرار و نام آنرا Base بگذارید. حال اگر از منوی اصلی نرم افزار Set Manager را اجرا کنید باید پنجره ای شبیه شکل زیر داشته باشید.

برای تعریف خروجی لازم جهت رسم نمودار از نوار ابزار ، Create History Output، را اجرا کنید. نام History Output را Displacement بگذارید و Continue کنید.

در پنجره Edit History Output Request تنظیمات زیر را انجام دهید.

Domain: Set: Middle

Frequency: Evenly Spaced Time Intervals

Interval: 200

Output Variables: U2

با این تنظیمات ثبت جابجاییهای عمودی گره Middle خرپا را از نرم افزار درخواست کردیم. مشابه کار فوق را برای Base انجام داده، نام آنرا Reaction گذاشته و این بار RF2 را در خواست می کنیم.

پس از تنظیمات فوق پنجره History Output Request Manager شما باید شبیه شکل زیر باشد.

همانطور که ملاحظه می کنید علاوه بر Displacement و Reaction که ما درخواست کردیم یک خروجی دیگر به نام H-Output-1 نیز در جدول خروجیهای نرم افزار وجود دارد. این خروجی به عنوان پیش فرض نرم افزار است و مقادیر انرژی را ثبت می کند. می توانید آنرا انتخاب و حذف کنید.


Load

 • برای اعمال بار متغیر روی گره میانی خرپا وارد ماژول Load شوید. از آنجایی که بارگذاری نسبت به زمان متغیر است باید این تغییرات نسبت به زمان را برای نرم افزا تعریف کنیم. به این منظور در ماژول Load و از منوی اصلی مسیر زیر را اجرا کنید.

Tools / Amplitude / Create

آنچه در این قسمت تحت عنوان دامنه (Amplitude ) تعریف می شود به عنوان ضریب در بار اصلی ضرب می شود. در واقع بار وارد بر خرپا برابر خواهد بود با:

Load On Truss = (Amplitude) * (Load)

در پنجره Create Amplitude تنظیمات زیر را انجام دهید.

Name: Amp-1

Type: Tabular

جهت تعریف نمودار بارگذاری مقادیر زیر را وارد کنید.

Amplitude Time/Frequency
1 0
1 0.01
0 0.02

حال که دامنه بارگذاری تحت عنوان Amp-1 تعریف شده است می توان مقدار بار را در نرم افزار وارد کرد. از نوار ابزار ، Create Load، را اجرا کنید. تنظیمات زیر را اعمال کنید.

Name: Load-1

Step: Step-1

Category: Mechanical

Types For Selected Step: Concentrated Force

گره میانی خرپا را انتخاب و تنظیمات زیر را در پنجره Edit Load انجام دهید.

CF1 = 0

CF2=-10000

Amplitude: Amp-1

 • تکیه گاهها را مطابق مثال 1 اعمال کنید.

Mesh

 • در مازول Mesh مطابق مثال 1 مدل را شبکه بندی کنید.

Job

 • در ماژول Job یک Job جدید به نام Dynamic-Truss ایجاد کرده، مدل را Save و آنگاه Submit کنید. بعد از آنکه مدل را Submit کردید با اجرای Monitor می توانید روند حل مساله را دنبال کنید.

Visualization

 • با انتخاب گزینه Results وارد ماژول Visualization شوید. نتایج مختلف بدست آمده را طبق آنچه در مثالهای قبل نیز آموختید می توانید مشاهده کنید. جهت مشاهده کانتورهای تنش، را انتخاب نمائید.

برای آنکه میزان جابجایی هایی که نرم افزار نمایش می دهد، محسوس و قابل مشاهده باشد می توانید مقیاس جابجایی ها را چند برابر کنید. برای این کار از نوار ابزار ، Common Options، را اجرا کنید. در زبانه Basic، قسمت Deformation Scale Factor، حالت Uniform را انتخاب کرده و مقیاس را 50 وارد کنید. با این کار تمام جابجاییهای گره ها 50 برابر میزان واقعی خود نمایش داده می شود.

 • برای مشاهده تغییر شکل خرپا بصورت پیوسته از ، Animate: Time History، استفاده می شود. با استفاده از ، Animation Options، می توانید سرعت نمایش و تکرار نمایش را تنظیم کنید. جهت نگه داشتن یک فریم یا جابجایی بین فریم ها از نوار ابزار بالای صفحه استفاده کنید.
 • همانطور که در آغاز این فصل ذکر شد یکی از اهداف اصلی این مثال آشنایی به شیوه ترسیم نمودار در نرم افزار Abaqus است. از منوی اصلی نرم افزار مسیر زیر را اجرا کنید و یا از نوار ابزار ماژول Visualization آیکون ، Create XY Data، را انتخاب کنید.

Tools / XY Data / Create

در پنجره Create XY Data اولین عبارت، ODB History Output را انتخاب کنید. در پنجره History Output برای رسم نمودار جابجایی گره میانی خرپا نسبت به زمان عبارت زیر را انتخاب نمائید.

Spatial Displacement: U2 At Node In NSET MIDDLE

Plot را انتخاب کنید.

برای رسم نمودار عکس العمل تکیه گاه نسبت به زمان مشابه روش قبل عمل کنید و این بار عبارت زیر را انتخاب کنید.

Reaction Force: RF2 At Node 5 In NSET BASE

همانطور که در هر 2 نمودار مشاهده می کنید میزان جابجایی و نیروی عکس العمل پس از زمان T = 0.02 که بارگذاری به صفر می رسد به صفر نزدیک می شود و حول آن نوسان می کند. به دلیل اینکه در نرم افزار به طور پیش فرض ضریب اتلاف وجود دارد دامنه این نوسان به تدریج کوچکتر می شود.

از روی نمودارهای رسم شده تفاوت میان دو مساله استاتیک و دینامیک به روشنی پیداست. در صورتی که برای مساله استاتیک نیز نمودار مشابهی برای جابجایی گره میانی رسم کنید، شبیه شکل زیر خواهد بود.

دامنه جابجایی در حالت استاتیک در حدود 4.5 mm و در حالت دینامیکی این مقدار به 8 mm نیز می رسد.

مجددا در انتها مراحل رسم نمودار را مرور می کنیم:

1. تعریف نقاط مهم به عنوان نقاط ویژه (set) برای نرم افزار [همه ماژولها]

2. تعریف خروجیها (output) مناسب برای setهای تعریف شده در مرحله قبل [ماژول step]

3. رسم (plot) نمودار و ذخیره کردن (save as…) آن [ماژول visualization]

4. انجام عملیات تکمیلی بر روی نمودارها [ماژول visualization]

148 comments

 • سلام آقای دکتر .رسم نمودار برای بارگزاری سینوس 5/ با استفاده از اکسل.با چ فرمول هست ؟ البته باید این فرمول همراه جاگزینی عدد وارد برنامه اکسل کنم .(درس ترمودینامیک )سپاس فراوان .
 • سلام آقای دکتر ممنون از پاسخ هایی که میدین. من  یک نمونه دیوار برشی فولادی را تحت بار گذاری چرخه ای قرار می دهم ولی در رسم منحنی نیرو تغییر مکان اعداد نامربوط بدست می آید یعنی تحت هر نوع بار گذاری قرار می دم تغییر در اعداد بوجود نمی یاد و برای هر نوع تغییر مکان همون اعداد ثابت بدست می یاد یعنی تغییر رقم هیچ تاثیری نداره اشکال کار می تونه از کجا باشه در ضمن منحنی تغییر مکان و زمان و منحنی نیرو زمان بجای اینکه تناوبی باشه بصورت صعودی یا نزولی هستش.
 • آقای دکتر به خاظر وقتی که برای پاسخگویی میذارین، سپاسگذارم.وقتی بعد از اجرای برنامه، نحوه تغییر شکل پلاستیک را در نمونه میبینیم، مشاهده می شود که در محل تغییر شکل یا ترک خوردگی در نمونه پرش رنگ وجود دارد، این تغییر رنگ های ناگهانی نشان دهنده چه چیزی هستند؟؟؟
  • در اطراف ترک مقادیر تنش قابل اتکا نیستند و خطای زیادی دارند و در محاسبات چنین تغییراتی ممکن است اتفاق بیافتد که باید از تمامی آنها صرف نظر شود.
 • با سلاموقتتون بخیر اقای مهندسدر مدلسازی یک پایه بتنی با مقطع مستطیلی، برای بررسی رفتار برشی پایه، برای جلوگیری از حرکت قائم پایه باید آن را درجهت قائم مقید نمود، دلیل این کار چیست؟ منظور بنده این است که چرا وقتی ما به پایه جابجایی افقی میدهیم، و در راستای قائم مقیدش نمیکنیم، حرکت قائم دارد؟ این اتفاق می تواند به دلیل زایه Dilation angle باشد؟؟
 • سلام و خسته نباشید می خواستم بدونم اگر بخواهیم میرایی رایلی را در آباکوس در تحلیل dynamic implicit  معرفی کنیم باید به بخش property رفته و در قسمت damping مقدار آلفا و بتا را برای یک قاب 9 طبقه دو بعدی چند بدهیم من جایی خوندم که دقیق تر است که فقط مقدار بتا را بدهیم . لطفا کمک کنید ممنون
 • با سلاموقتتون بخیر آقای مهندسآقای مهندس آیا میشود موقع Assemble کردن یک عضو بتن مسلح، آن را Independent انتخاب کرد؟اگر میشود، چگونه میتوان در انتها مش بندی کرد؟ چون مش بندی بتن و فولاد متفاوته دیگهممنونم
  • تمام قطعات به صورت مجزا مش بندی می شوند بنابراین هیچ تفاوتی وجود ندارد که قطعه به صورت dependent اسمبل شده باشد یا independent. در انتها بین دو قطعه قید گذاشته می شود.
 • سلام آقای مهندس سوالی داشتم؛ میله ای رو تحت پیچش قرار دادم و میخوام برگشت فنریش رو محاسبه کنم، میشه کمکم کنید. خیلی ممنونم
 • سلام برای رسم نمودار چرا تاکید کرده اید که Set های مدنظر را بطور تکراری برای همه ماژولها!! باید تعریف کرد؟ (چرا تعریف Set ها در یک ماژول کافی نیست؟)
 • عرض سلام برای پیدا کردن جابجایی قایم u3 مشکلی ندارم.و نمودار رو بر حسب زمان رسم میکنه. اگر نمودار vertical displacement amplitude رو بخوام بر اساس طول سازه نه زمان ،میشه راهنمایی بفرمایید ؟
 • با سلام وقتتون بخیر، آقای مهندس واقعا بخاطر وقتی که برای پاسخ دادن به سوالات صرف میکنید، ممنونم من یک دیوار رو تحت بارگذاری داخل صفحه چرخه ای مدل کردم حال چندتا سوال داشتم، ممنون میشم راهنمایی کنید: بارگذاری داخل صفحه بصورت جابجایی چرخه ای افزایش اعمال میشود 1- مقدار طول اعمال بار چرخه ای 300 ثانیه است، آیا مقدار time periode رو هم باید 300 تعریف کنیم؟ 2- برای گرفتن خروجی یعنی نمودار نیروی برشی جابجایی افقی آیا باید همان سطحی را که به آن جابجایی را اعمال میکنیم، را انتخاب کرده و مقادیر تغییرات نیرو و جابجایی را بر حسب زمان بخوانیم؟؟؟ لازم به ذکر است که از تحلیل دینامیکی صریح استفاده شده است باتشکر
 • با سلام وقتتون بخیر آقای مهندس من یک سازه U شکل بنایی رو تحت بار فشاری که به پشت یکی از دیوارها وارد میشود تحلیل میکنم، وقتی مقدار تنش فشاری وارده رو از 0.05 مگاپاسکال بیشتر وارد میکنم، تحلیل مدل خیلی طولانی شده و جواب نمیدهد، یعنی اجرای برنامه متوقف میشود. علت این اتفاق چیست؟ ممنون میشم راهنماییم کنید.
 • در رابطه با مشکلم که عرض کردم میشه خروجی مدلم رو براتون بفرستم و دلیل این مغایرت رو بفرمایید؟ لازم به ذکر است که من از تحلیل دینامیکی استفاده کردم
 • با عرض سلام بنده یه مشکلی پیدا کردم برای ادامه پایان نامه ام.نمودار هیسترزیس(بار - تغییر مکان) رو برای یک قاب بتنی با روش تحریک تغییر مکان با استفاده از خروجی آباکوس رسم می کنم ولی منحنی های آن به صورت حلقه های باز در میاد در حالیکه تو مقاله هایی که مراجعه می کنم و میخوام بر اساس اونها صحت سنجی انجام بدم چرخه های هیسترزیس به صورت منحنی های بسته است. میشه استاد من رو راهنمایی کنید.ممنون میشم چون خیلی وقته پایان نامه ام متوقف شده. البته لازم به ذکره که مقدار بار و تغییر مکان با مقاله مرجع همخوانی دارد ولی مشکل همینه که شکل منحنی ها به صورت چرخه های بازه
 • با عرض سلام من دارم یک تیرورق مرکب مدل می کنم. میشه لطفا راهنمایی کنید که 1- چطور میشه بار افزایشی خطی رو که دارای سرعت ثابت است تا زمان شکست تیر اعمال کرد؟ در این خصوص اطلاعی در مورد زمان شکست در دست نیست. 2- چطور میشه ترکهای بتن رو مشاهده کرد؟ 3- در خصوص این مدل سازی بهتره تحلیل از نوع DYNAMIC EXPLICIT باشه یا GENERAL STATIC? پیشاپیش از وقتی که می گذارید ممنونم.
  • برای بارگذاری متغیر باید از amplitude استفاده شود. برای مشاهده ترک در بتن باید خواص damage برای بتن تعریف کنید و تنظیمات مربوطه در field output را نیز فعال کنید. همگرا شدن جواب در مدل استاتیک خیلی سخت است و شاید مجبور باشید از مدل explicit برای این تحلیل استفاده کنید.
   • با عرض سلام و تشکر از جوابتون ، در مقاله ای که مورد صحت سنجی است آمده: THE" SPECIMENS WERE FIRSTLY LOADED TO YIELD STATE OF STEEL FLANGE BY FORCE CONTROL WITH THE LOAD SPEED OF 2KN/S , THEN MONOTONICALLY INCREASED THE DISPLACEMENT AT AN INCREMENT OF 0.0067 MM/S UP TO FAILURE OF THE GIRDERS FOR THE SECOND LEVEL BY DISPLACEMENT CONTROL" . حال مشکل اینه که1- آیا باید مقدار بار را 2کیلونیوتن بذارم و برای اون amp تعریف کنم؟ در اینصورت ampچگونه تعریف بشه؟ 2- زمان شکست رو چگونه تعریف کنم؟ 3- سرعت بار در کجای نرم افزار اعمال میشه؟ 4- جابجایی را چگونه تعریف کنم؟ ببخشید اگر متن طولانی شده و بسیار ممنون.
    • مدلسازی شامل دو مرحله است: در مرحله اول بارگذاری با نرخ افزایشی 2کیلونیوتن بر ثانیه اعمال می شود تا به حد تسلیم برسد. در استپ دوم جابجایی با سرعت 0.0067 ملیمتر بر ثانیه اعمال می شود تا حد استحکام ماده. در سایت و کتاب در مورد روش اعمال اینگونه بارگذاریها مثالهای زیادی آورده شده است.
 • با سلام وقتتون بخیر آقای مهندس بخاطر وقتی که برای پاسخگویی برای سوالات میگذارید ممنونم در کتاب مقدماتی آموزی آباکوس، در مثال فصل 15، من وقتی مقدار خیز رو در وسط نمودار با استفاده از روابط دستی بدست میارم، دقیقا نصف مقدار بدست امده توسط روابط تئوری شما هست. من از این رابطه استفاده میکنم (wl^4/384EI) ممنون میشم راهنماییم کنید.
 • با سلام وقتتون بخیر آقای مهندس من شرایط مرزی و بارگذاری زیر رو میخوام برای یک نمونه تعریف کنم، میشه بفرمایید از چند step استفاده کنم؟ کف نمونه گیردار شده بر فشاری ابتدا به سطح بالایی نمونه وارد شده، سپس جابجایی عمودی سطح بالا مقید میشود. یک جابجایی کنترل شده افقی نیز سرانجام روی سطح بالایی دیوار اعمال میشود. لازم به ذکر است که بارگذاری بصورت شبه استاتیک است. ممنون میشم راهنماییم کنید.
 • با سلام وقتتون بخیر تشکر می کنم به خاطر وقتی که برای پاسخ گویی به سوالات می گذارید. آقای مهندس من یک میله را دارم در آباکوس مدلسازی می کنم که یک انتهای آن ثابت و انتهای دیگر آن آزاد هست و یک چهارم طول انتهایی آن از انتهای آزاد میله دارای سرعت اولیه می باشد. من می خواهم نمودار جابجایی نقطه انتهایی میله را در یک بازه زمانی رسم کنم.مدلسازی را انجام دادم اما نمودار جابجایی که به دست آوردم خطای خیلی زیادی دارد و نمی دانم چه چیزی سبب ایجاد این خطای زیاد شده است؟ اگر این امکان وجود داشته باشد که بتوانم فایلم را برای شما ایمیل کنم که شما فایل را ببینید وبتوانید مشکل کارم رو متوجه بشید ممنون می شوم.
 • با سلام ممنون از راهنمایی هاتون آقای مهندس error زیر مربوط به چی هست؟ The option *boundary,type=displacement has been used; check status file between steps for warnings on any jumps prescribed across the steps in displacement values of translational dof. For rotational dof make sure that there are no such jumps. All jumps in displacements across steps are ignored
 • باسلام می خواستم حد تلرانس ساخت یک پوسته استوانه ای رو تحت فشار خارجی بدست بیاورم. چون مودغالب خرابی کمانش است می خواستم تحت کمانش مقدار حد تلرانس ساخت استوانه را بیابم. نظر شما چه راه حلی موجود است؟ می شود اول تحلیل کمانش کرد بعذ که مودها را یافتیم از دستوری مثل riks استفاده نماییم؟ چه طور می شود تغییر مکان های واقعی را از تحلیل کمانش تحت مودهای متفاوت یافت نه تغییر مکان های نسبی که نرم افزار در تحلیل کمانش می دهد که بین صفر و یک است؟ باتشکر. در صورت امکان بنده را از پاسخ از طریق ایمیل مطلع فرمایید.
 • با سلام وقتتون بخیر آقای مهندس من از dynamic explicit برای آنالیز یک دیوار برشی آجری استفاده میکنم، به هنگام انالیز با چنین error ای مواجهه میشم. ممنون میشم بفرمایین علت چیست.؟ The executable explicit.exe aborted with system error code 3. Please check the .dat, .msg, and .sta files for error messages if the files exist. If there are no error messages and you cannot resolve the problem, please run the command "abaqus job=support information=support" to report and save your system information. Use the same command to run Abaqus that you used when the problem occurred. Please contact your local Abaqus support office and send them the input file, the file support.log which you just created, the executable name, and the error code. با تشکر
 • با سلام وقتتون بخیر آقای مهندس من میخوام رفتار برشی رو با آباکوس بررسی کنم. و هدف من اینه که شیب نمودار نیروی برشی در برابر جابجایی در ناحیه خطی با مقدار سختی مماسی برابر باشه. میشه بگین از چه نوع خواصی استفاده کنم. و چه نوع رفتاری رو در نظر بگیرم؟ (برای مثال از cohesive element یا mohr -columb) و .... با تشکر
 • با سلام برای رسم نمودار هیسترزیس یک تیر یک سر گیر دار، به یک نود انتهای آن جابجایی 40 ثانیه ای متغیر نسبت به زمان در جهت y وارد کردم، پس از تحلیل ، نمودار های U2 و RF2 را در همان نود از طریق UNIQUE NODAL گرفتم و در COMBINE این دو نمودار را نسبت به هم کشیدم ولی شبیه خط y=X شد و اصلا به نمودار هیسترزیس شبیه نشد. لطفا راهنمایی بفرمائید.
 • آقای مهندس واقعا بخاطر وقتی که میذارین و به سوالات پاسخ میدین ممنونم میشه در مورد orphan mesh توضیح بدهید؟ و بفرمایید که چگونه باید ایجاد کنیم ؟
 • با سلام وقتتون بخیر امکانش هست درمورد مدلسازی یک المان چسبنده با ضخامت صفر(zero-thickness cohesive elements) راهنمایی کنید؟ من میخوام رابط بین دو آجر رو بوسیله المان چسبنده تعریف کنم. اما نمیدونم که آیا از ابتدا باید تو یه پارت جداگانه برای این المان چسبنده تعریف کنم یا خیر؟ و همچنین چجوری ضخامت صفر رو به این المان اختصاص بدم. ممنون میشم راهنماییم کنید.
  • تجربه ای برای ضخامت صفر المان cohesive ندارم و مطمئن هم نیستم که امکانپذیر باشد. ولی هنگامی که از ضخامت برای المان چسبنده استفاده می کنید باید یک پارت جداگانه solid یا shell برای آن تعریف کنید.
   • ممنون از راهنماییتون آقای مهندس تو یکی از example های خود آباکوس (skinflangetension.inp) که دوتا جسم skin و flange با cohesive element به هم متصل شده اند. اینجا از همون ابتدا یک part تعریف شده است. ولی وقتی یه پارت تعریف کنیم، چه طور به هر قسمت پارت خواص جداگانه ای اختصاص بدهیم؟؟ ممنون میشم راهنمایی کنید.
 • The executable standard.exe aborted with system error code 1073741819. Please check the .dat, .msg, and .sta files for error messages if the files exist. If there are no error messages and you cannot resolve the problem, please run the command "abaqus job=support information=support" to report and save your system information. Use the same command to run Abaqus that you used when the problem occurred. Please contact your local Abaqus support office and send them the input file, the file support.log which you just created, the executable name, and the error code.
 • با سلام و خسته نباشید به هنگام تعریف عملکردی مماسی بین سطوح دو آجر، در tangential behavior تنظیمات مربوط به shear stress و elastic slip چگونه باید باشد؟ با توجه به اینکه مقیاس مورد استفاده برای مدلسازی میکرو سادع شده میباشد، بارگذاری از نوع شبه استاتیک بوده و تحلیل دینامیکی صریح مدنظر است. ممنون میشم راهنمایی کنید. با تشکر
 • سلام این خطاها چه مفهومی دارن و چطور حل میشن؟ 1. Surfaces which include edges cannot be used with *contact pair 2. Contact pair references surface/node-based surface/analytical rigid surface assembly__pickedsurf13 but this surface/node-based surface/analytical rigid surface cannot be used with *contact pair. Check previous warning messages for this surface to find the cause.
 • سلام مهندس جان،در همین مثالی که زدین اگر بخواهیم از رو نمودار جابجایی حالت دینامیک بخواهیم به جابجایی حالت استاتیکی برسیم راهی هست؟
  • پدیده های دینامیکی و استاتیکی با هم تفاوت زیادی دارند و فقط می توان تخمین زد که جابجایی استاتیکی احتمالاً کمی کمتر از دینامیکی و همچنین گسترده تر خواهد بود. جابجایی ها و تغییر شکلها در پدیده های دینامیکی معمولاً موضعی تر هستند.
 • سلام با تشکر از سایت ارزشمندتون، من یه مدل تونل دارم که به صورت کرنش مسطح و دو بعدی مدل سازی کردم، زلزله رو به صورت شرایط مرزی به سنگ بستر اعمال کردم و تحلیل dynamic -implicitولی تاریخچه زمانی جابجایی ام به صورت استاتیکی خطی می شه و شکل درست و معقولی نداره. چیکار باید کنم؟
 • آقای مهندس سلام راستش یه اطلاعات دقیق و کاملی از انواع بارگذاری ها در پنجره create amplitude میخواستم که هرکدوم چه نوعی است و کاربردش چیه خواهشن کمکم کنین
  • در قریب به اتفاق موارد از گزینه اول tabular استفاده می شود به این صورت که مقدار بار را در زمانهای مختلف به صورت جدول وارد می کنید. برای سایر موارد بهتر است documentation را مطالعه کنید که به صورت کامل همه موارد را توضیح داده است.
 • با سلام مدلی دارم که با بارگذاری تغییر شکل در پارچه ایجاد می کنم. منتها در نهایت مدلسازی انجام شد ولی نمودار حاصل از مدلسازی با آباکوس اصلن تطابق خوبی با نمودار تجربی ندارد.همه موارد را هم چک کردم ولی نتوانستم مشکل را پیدا کنم. من میتونم فایل را به ایمیل شما ارسال کنم تا شما نگاهی به آن بندازید و ببینید مشکل از کجاست؟ آدرس میلتونو برام بفرستید اگر امکانش هست.
  • توصیه کلی من این است که برای ترسیم هندسه از نرم افزارهای تخصصی این کار مثل catia یا solidworks استفاده کنید. در محیط آباکوس هم می توان مخروط ناقص به این شیوه ترسیم کرد که ابتدا مخروط کامل را ایجاد می کنید و سپس با استفاده از ابزار cut بخشی از مخروط را که نمی خواهید جدا و حذف کنید.
   • تو محیط آباکوس ترسیمش کردم. الان میخوام اون مخروط ناقص اولیه رو به دو تا مخروط ناقص داخل هم تقسیم کنم. در واقع تقسیم بشه به یه پوسته مخروطی که توش با یه ماده دیگه پر شده. لطفا راهنمایی کنید. ممنون
    • همانطور که قبلا هم گفتم بهتر است از نرم افزارهای تخصصی برای این کار استفاده کنید. ولی با استفاده از revolve cut باید بتوانید این کار را انجام دهید. همچنین به جای cut از partition نیز می توانید استفاده کنید.
 • با سلام و تشکر از سایت خوبتون ، بنده می خواستم بدونم علت این دو Error چیست ؟ elements have missing property definitions . Section definitions are missing or incorrect for the elements indicated above و The elements contained in element set ErrElemExcessDistortion-Step1 have distorted excessively. For a contact surface, the facets of the elements in element set ErrElemFacetCoin3d-Step1 have coincident nodes. The mesh must defined so that surfaces do not have coincident nodes (sometimes the redundant nodes can simply be removed from the mesh by equivalencing in the preprocessor) باید بگویم که مسئله سقوط ساچمه بر روی صفحه کامپوزیتی است بار اول روش implicit با المان C3D20R و مرحله دوم با روش explicit با المان SC6R استفاده شد خواهشا راهنماییم کنید؟
  • خطای اول نشاندهنده این است که به بخشی از مدل متریال و سکشن مناسب نسبت داده نشده است. خطای دوم نشاندهنده تغییر شکل زیاد در مدل است که منجر به عدم همگرایی شده است. البته به نظر می رسد مدل شما در مش بندی خطای زیادی دارد که coincident node ایجاد شده است. یعنی در یک نقطه بیش از یک گره وجود دارد.
 • با سلام مجدد مهندس جان از سئوال های بی شمارم شرمنده هستم واز پاسخ های شما متشکرم من در تحلیل تیرورق جهت جلوگیری از لهیدگی بال بالا از یک صفحه صلب استفاده کردم که خلاصه : که در تحلیل پس کمانش با ارورر زیر روبرو شدم : A ZERO DISPLACEMENT SOLUTION WAS FOUND IN THE FIRST ITERATION OF A RIKS STEP. THE ANALYSIS CANNOT PROCEED. THE MOST LIKELY CAUSE IS THAT ALL DISPLACEMENT DEGREES-OF-FREEDOM ARE CONSTRAINED TO BE ZERO پیشاپیش از بذل توجه شما تشکر می کنم .
  • مطمئن نیستم مشکل از کجاست ولی دقت داشته باشید در تحلیل riks حتما باید نیرو در مدل وجود داشته باشد و از اعمال جابجایی به جای نیرو نمی توان استفاده کرد.
 • با عرض سلام آقای مهندس ضمن تشکر، من جواب سئوال های قبلی را با مطالعه سئوال وجواب های ارائه شده بدست آوردم ، الان یه سئوال دیگ در رابطه با multiple load در مرحله پس کمانش دارم می خواستم ببینم چطور میشه یه نیروی مثلاٌ 145000 نیوتنی رابه نیروهای کمتر تجزیه کرد ؟ به عبارتی ایجاد multiple در پس کمانش چگونه باید تعریف شود ؟ ممنون از راهنمایی های خوبتون
 • با سلام ضمن تشکر از زحمات بی دریغ حضرتعالی وراهنمایی های به جا ومناسبتون ، یه سئوال دارم این که، در تیر ورق برای جلوگیری از لهیدگی موضعی نیاز به استفاده از یک صفحه صلب می باشد من این صفحه را با گزینه tie به تیر ورق وصل کردم ،مشکل اینجاست که استفاده از صفحه جلوگیری از لهیدگی می کند ولی تنش بصورت موضعی در زیر خود صفحه صلب بالا می رود و تنش به سایر قسمت ها اعمال نمیشه که باعث میشه شکل تیر به شکل تقریبی 7 در بیاد.مجدداٌ ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.
  • مسلماً در اطراف جسم صلب تمرکز تنش اتفاق می افتدو کاری برای آن نمی شود کرد. باید دنبال راه بهتری برای مدلسازی باشید و یا صفحه را از حالت صلب خارج کنید.
 • جناب آقای مهندس ضمن سلام اززحماتتون درراه اندازی سایت خوبتون تشکر می کنم . آقای مهندس پایان نامه بنده درخصوص رفتار دیوار برشیست . ممنون میشم اگه بنده رو در تعیین نیروی نهایی برش و ظرفیت (مقاومت) نهایی برشی دیوار راهنمایی کنید .بازهم ممنون
  • عرض سلام مجدد دارم مهندس جان از اینکه تکرار مطلب می کنم شرمنده ام آقای مهندس نیروی برش نهایی و ظرفیت نهایی برش دوعدد متفاوت هستند؟ آیا نیروی برش نهایی از روی sf2 قابل تعیین است یا خیر؟ ظرفیت برش نعایی (دیوار برشی) را از کدام نمودار خروجی باید بدست آورد ؟ممنون ازاینکه وقت میذارید ودونه ودونه سئولات دوستان با راهنمایی های ارزندتون جواب می دهید. بسیار......بسیبار متشکرم.
   • البته این موارد استاندارد و ثابت نیستند. در هر پروژه ای ممکن است معیار متفاوتی برای نیروی برش یا ظرفیت برشی تعریف شود. معمول این است که مقدار باری که منجر به شکست فطعه می شود را به عنوان ظرفیت اعلام می کنند. نیروی برش نهایی نیز ممکن است همین نیرو و یا نیروی داخل قطعه باشد که در این صورت باید از خروجیهایی مثل sf یا nforc استفاده کنید.
 • با سلام وعرض ادب جناب آقای مهندس از راهنمایی ها و توجه حضرتعالی کمال تشکر وقدردانی را دارم . در تحلیل پس از کمانش تیرورق ، نمودار تنش کرنش رسم شده در محلی که مدل به حالت پلاستیک رسیده با نمودارپلاستیک وارده که به الاستو پلاستیک کامل (0و345E6) مطابقت ندارد وبه شکلهای مختلف در می آید میشه لطف بفرمایید راهنمایی بفرمایید ایراد کارمن از کجا می تواند باشد . با سپاس فراوان
 • با سلام من در حال مدل کردن فرآیند نورد در آباکوس هستم. خواستم بپرسم چطور میشه مدلی رو که یک مرحله تحت نورد قرار گرفته رو ذخیره کنم ودوباره اون رو نورد کنم باتشکر
 • سلام آقای مهندس ابتدا تشکر قلبی من رو بابت سایت بسیار خوبتون بپذیرید. ممنون می شم اگه در مورد مش بندی از نوع تولد و مرگ المان پروژه ای آپلود کنید ان شاالله پایدار و سربلند باشید
 • سلام اقای مهندس در تحلیل مدل خاکی که بارگذاری بضورت ضربه است نمودار سرعت - فاصله را استخراج کردم ولی در زمان هایی که ضربه وارد میشود نمودار سرعت - فاصله بصورت خط قائم می شود بطوریکه در فاصله صفر یک خط قائم رسم میشه (محور افق فاصله است محور قائم سرعت). میشه علتشو برام توضیح بدین باتشکر فراوان
 • با سلام در قسمت dmage evolution , displacement at failure دقیقا چه مقداری است ؟لطفا اگر اطلاعاتی در این زمینه دارید راهنمایی کنید.ممنون
 • سلام. اقای مهندس من یه دیوار برشی فولادی با سخت کننده را در اباکوس تحلیل کردم به صورت استاتیکی غیر خطی .نمودار های هیسترزیس آزمایشگاهی داری افت مقاومت می باشد اما نمودارهای تحلیلی خیر .از ان جایی که من می خواهم به این افت برسم نمی دانم باید در ادامه چه کار کنم؟ لطفا راهنمایی کنید.
 • سلام ممنون از جوابتون من یه سوال دیگه هم داشتم اگه بخوام اثر جریان هوای گرم رو روی یک سطح بررسی کنم هوای گرم رو چجوری باید مدل کنم و از چه حلی در مدول step استفاده کنم با تشکر
 • با سلام در قسمت صریح شما فرمودید اباکوس بصورت پیش فرض مقداری استهلاک در نظر میگیره چطوری میشه این استهلاک رو حذف کرد تا پاسخ بدون دمپ رو بدست آورد من در قسمت Step هم تنظیمات پیش فرض رو صفر کردم ولی باز هم پاسخ دمپینگ داشت
  • منظورم همان مقادیری بود که در پنجره edit step قرار دارد که البته نباید آنرا خیلی تغییر داد چون مربوط به دمپینگ معادلات ریاضی مساله است. با صفر کردن این مقادیر دیگر هیچ نوع دمپینگ دیگری نباید وجود داشته باشد مگر اینکه در ماژول property در تعریف ویژگیهای ماده دمپینگ تعریف کرده باشید.
 • سلام منحنی هیسترزیس رو چطور واسه این سازه رسم کنم؟ من هر کاری میکنم نمی تونم منحنی هیسترزیس را ترسیم کنم لطفا راهنمایی کنید.
  • با رسم نمودار نیرو بر حسب جابجایی در طول سیکلهای مختلف نمودار هیسترزیس بدست می آید. در مورد رسم نمودار در مطالب سایت به تفصیل توضیح داده ام.
 • با سلام خدمت مهندس و تشکر از سایت بسیار عالی شما سوالی خدمتتان داشتم آیا این جمله ای که فرمودید درسته؟ در روش Implicit بازه های زمانی به نسبت بزرگ در نظر گرفته می شود و معادله فوق با تعداد زیادی تکرار همگرا شده و نهایتا ماتریس جابجایی محاسبه خواهد شد. در مقابل در روش Explicit بازه های زمانی بسیار کوچک در نظر گرفته می شود و لذا در این بازه های زمانی بسیار کوچک معادله فوق با تعداد کمتری تکرار همگرا شده و ماتریس جابجایی محاسبه خواهد شد. به نظرم هرچه بازه کوچکتر باشه زمان تحلیل بیشتر و بالعکس.
 • سلام جناب مهندس با درود من مشغول مدل سازی یک دیوار آجری هستم. به دلیل اینکه در general/static برای تعریف تماس بین آجر ها می بایستی تعداد زیادی سطح تماس تعریف کرد تصمیم گرفتم از general contact در بخش explicit استفاده کنم. ولی متاسفانه وقتی بار را به بخش بالایی دیوار وارد می کنم و عکس العمل را از سطح صلب قرار گرفته در زیر دیوار می خواهم به دست بیاورم همچ نیرویی حاصل نمیشودو فقط تنش در سطح بالایی دیوار مصالح را دچار شکست میکندو تنش منتقل نمیشود. با وجود اینکه در حالت جنرال استاتیک (البته با دیوار یک پارچه نه آجری) هیچ مشکلی به وجود نمی آمد. ممنون میشم اگه در این رابطه کمکم کنید.
  • در explicit این اتفاق طبیعی است چون یک لحظه را مدل می کند و مخصوصاً اگر برای بارگذاری amplitude ملایم تعریف نکرده باشید به معنی بارگذاری ناگهانی و ضربه ای است و طبیعی است که شکست ناگهانی در محل ضربه مشاهده شود در حالی که هنوز موج تنش به انتهای قطعه نرسیده است. شما در مدلتان حتما باید از static استفاده کنید و برای حل مشکل کانتکت هم از general contact نوع استاتیک استفاده کنید.
   • ممنون از وقتی که برای پاسخ به سوال های میزارین ولی در حل استاتیک که جنرال کانتکت وجود نداره.!!؟؟؟ در صورتی که نتوانم از جنرال کانتکت استفاده کنم چطور برای 200 آجر که نیاز به حدود 800 سطح تماس ، این کار را انجام دهم.
 • سلام آقای مهندس با توجه به نمودارهایی که در متن درس بالا توضیح دادید، نحوه گرفتن نویز و فیلتر کردن جواب ها با خود نرم افزار چگونه است؟ با تشکر
 • جناب آقای مهندس روش Explicit را لطفا درست توضیح دهید، منظورتان از تکرار برای همگرایی در این روش چیست؟ آیا در این روش همچنان معادلات تعادل بصورت کلاسیک (ضمنی) تشکیل وتحلیل میشوند؟ آیا درهر تراکمی از مش بندی میتوان از این روش استفاده کرد؟ آیا واقعا این یک روش عمومی برای حل دینامیکی مسائل است؟؟!! لطفا کارآموزان را گمراه نکنید و توضیح کامل مرقوم بفرمایید، شما اگر در طراحی هایتان هم اینگونه عمل کنید که واویلا ست
  • با توجه به مشغله هایی که وجود دارد و رایگان بودن سایت در پاسخ به هر سوال بیشتر از یکی دو خط فرصت پاسخدهی ندارم. در مورد روش صریح دو مطلب خاص آن در آموزشهای سایت وجود دارد که به دقت این روش توضیح داده شده است. این روش در تحلیل مسائل دینامیکی عمومی و مرسوم است و اصولاً روش دیگری وجود ندارد. در هر تراکمی می توان از این روش استفاده کرد، هرقدر سایز المانها ریزتر باشد مدت زمان تحلیل بصورت تصاعدی افزایش می یابد.
 • با سلام و خسته نباشد برای تحلیل انفجار روی ستون قوطی شکل دوسرگیردار، از چه المانی استفاده کنم خوبه؟ من ستون رو با سالید ساختم، نمیدونم از چه المانی استفاده کنم با عرض معذرت میشه مشخصات دقیق تنش و کرنش واقعی فولاد نرمه با تنش تسلیم 2400 رو برام برستید.واسه پایان نامم میخوام ممنون از لطفتون