نکته‌ای در تعریف المان shell

وقتی با شل یک چیزی رو ساختیم و خواستیم ضخامت رو بهش اختصاص بدیم،در کادر {ادیت سکشن اساینمنت} در زبانه {دیفینیشن}کدام گزینه رو انتخاب کنیم
(Edit section Assingment)
Difination= Middle surface ,…………..
……?

مدل shell در واقع ساده سازی مدل solid است. در شکل زیر یک المان solid در اباکوس نمایش داده شده است.

همانطور که دیده می‌شود برای ساخت یک المان shell از این المان solid حداقل سه انتخاب وجود دارد: سطوح شماره ۱، ۲ و سطح میانی شماره ۳. بین سطح ۳ و سطوح ۱ و ۲ می‌توان هر سطح دیگری نیز ایجاد و انتخاب کرد.

آنچه در پنجره Edit section assignment تنظیم می‌شود انتخاب یکی از این سطوح است. این تنظیم زمانی مهم می‌شود که برخورد میان المانها پیش بیاید.

مثلاً در شرایطی سطح شماره ۱ ممکن است به المان دیگری برخورد کرده باشد ولی در همین وضعیت سطح شماره ۲ هنوز برخورد نکرده است.

63 comments