نکته‌ای در تعریف المان shell

وقتی با شل یک چیزی رو ساختیم و خواستیم ضخامت رو بهش اختصاص بدیم،در کادر {ادیت سکشن اساینمنت} در زبانه {دیفینیشن}کدام گزینه رو انتخاب کنیم (Edit section Assingment) Difination= Middle surface ,………….. ……? مدل shell در واقع ساده سازی مدل solid است. در شکل زیر یک المان solid در اباکوس نمایش داده شده است.