خواص کامل آلومینیوم

خواص کامل نوعی از آلومینیوم که در مستندات نرم افزار از آن استفاده شده است در این پست جای داده شده است. کافی است این خواص را کپی کرده و در فایل inp آنها را به مدلتان اضافه کنید. این خواص شامل چگالی، خواص الاستیک و پلاستیک و همچنین خواص آسیب و شکست (damage) و گسترش شکست ماده با چندین نرخ کرنش مختلف آلومینیوم می شود.

*Material, Name=AluminumAlloy
*Density
2.70E-09
*Elastic
7.00E+04, 0.33
*plastic,hardening=isotropic,rate=0
3.1100E+02, 0.0000E+00
3.1664E+02, 3.4373E-03
3.2452E+02, 8.5932E-03
3.3520E+02, 1.6327E-02
3.4896E+02, 2.7928E-02
3.6552E+02, 4.5329E-02
3.8370E+02, 7.1431E-02
4.0165E+02, 1.1058E-01
4.1821E+02, 1.6931E-01
4.3474E+02, 2.5741E-01
4.5535E+02, 3.8955E-01
4.8516E+02, 5.8775E-01
5.2975E+02, 8.8507E-01
5.9664E+02, 1.3310E+00
6.9698E+02, 2.0000E+00
6.9698E+02, 2.1000E+00
*DAMAGE INITIATION, CRITERION=DUCTILE
3.3238E+01, -3.3333E+00, 1.00E-04
3.3238E+01, -3.3333E-01, 1.00E-04
2.3381E+01, -2.6667E-01, 1.00E-04
1.6447E+01, -2.0000E-01, 1.00E-04
1.1570E+01, -1.3333E-01, 1.00E-04
8.1394E+00, -6.6667E-02, 1.00E-04
5.7268E+00, 0.0000E+00, 1.00E-04
4.0303E+00, 6.6667E-02, 1.00E-04
2.8377E+00, 1.3333E-01, 1.00E-04
2.0000E+00, 2.0000E-01, 1.00E-04
1.4124E+00, 2.6667E-01, 1.00E-04
1.0013E+00, 3.3333E-01, 1.00E-04
7.1550E-01, 4.0000E-01, 1.00E-04
5.1920E-01, 4.6667E-01, 1.00E-04
3.8780E-01, 5.3333E-01, 1.00E-04
3.0480E-01, 6.0000E-01, 1.00E-04
2.6000E-01, 6.6667E-01, 1.00E-04
2.4758E-01, 7.3010E-01, 1.00E-04
3.0283E-01, 8.5097E-01, 1.00E-04
6.1953E-01, 1.0237E+00, 1.00E-04
1.9018E+00, 1.2435E+00, 1.00E-04
7.5608E+00, 1.5058E+00, 1.00E-04
7.5608E+00, 3.3333E+00, 1.00E-04
3.3238E+01, -3.3333E+00, 1.00E-03
3.3238E+01, -3.3333E-01, 1.00E-03
2.3381E+01, -2.6667E-01, 1.00E-03
1.6447E+01, -2.0000E-01, 1.00E-03
1.1570E+01, -1.3333E-01, 1.00E-03
8.1394E+00, -6.6667E-02, 1.00E-03
5.7268E+00, 0.0000E+00, 1.00E-03
4.0303E+00, 6.6667E-02, 1.00E-03
2.8377E+00, 1.3333E-01, 1.00E-03
2.0000E+00, 2.0000E-01, 1.00E-03
1.4124E+00, 2.6667E-01, 1.00E-03
1.0013E+00, 3.3333E-01, 1.00E-03
7.1550E-01, 4.0000E-01, 1.00E-03
5.1920E-01, 4.6667E-01, 1.00E-03
3.8780E-01, 5.3333E-01, 1.00E-03
3.0480E-01, 6.0000E-01, 1.00E-03
2.6000E-01, 6.6667E-01, 1.00E-03
2.4758E-01, 7.3010E-01, 1.00E-03
3.0283E-01, 8.5097E-01, 1.00E-03
6.1953E-01, 1.0237E+00, 1.00E-03
1.9018E+00, 1.2435E+00, 1.00E-03
7.5608E+00, 1.5058E+00, 1.00E-03
7.5608E+00, 3.3333E+00, 1.00E-03
8.4132E+01, -3.3333E+00, 2.50E+02
8.4132E+01, -3.3333E-01, 2.50E+02
4.7327E+01, -2.6667E-01, 2.50E+02
2.6621E+01, -2.0000E-01, 2.50E+02
1.4974E+01, -1.3333E-01, 2.50E+02
8.4238E+00, -6.6667E-02, 2.50E+02
4.7393E+00, 0.0000E+00, 2.50E+02
2.6675E+00, 6.6667E-02, 2.50E+02
1.5034E+00, 1.3333E-01, 2.50E+02
8.5084E-01, 2.0000E-01, 2.50E+02
4.8779E-01, 2.6667E-01, 2.50E+02
2.9076E-01, 3.3333E-01, 2.50E+02
1.9263E-01, 4.0000E-01, 2.50E+02
1.6006E-01, 4.6667E-01, 2.50E+02
1.8195E-01, 5.3333E-01, 2.50E+02
2.6576E-01, 6.0000E-01, 2.50E+02
4.4001E-01, 6.6667E-01, 2.50E+02
7.4341E-01, 7.3010E-01, 2.50E+02
2.0883E+00, 8.5097E-01, 2.50E+02
9.2599E+00, 1.0237E+00, 2.50E+02
6.1718E+01, 1.2435E+00, 2.50E+02
5.9367E+02, 1.5058E+00, 2.50E+02
5.9367E+02, 3.3333E+00, 2.50E+02
8.4132E+01, -3.3333E+00, 1.00E+03
8.4132E+01, -3.3333E-01, 1.00E+03
4.7327E+01, -2.6667E-01, 1.00E+03
2.6621E+01, -2.0000E-01, 1.00E+03
1.4974E+01, -1.3333E-01, 1.00E+03
8.4238E+00, -6.6667E-02, 1.00E+03
4.7393E+00, 0.0000E+00, 1.00E+03
2.6675E+00, 6.6667E-02, 1.00E+03
1.5034E+00, 1.3333E-01, 1.00E+03
8.5084E-01, 2.0000E-01, 1.00E+03
4.8779E-01, 2.6667E-01, 1.00E+03
2.9076E-01, 3.3333E-01, 1.00E+03
1.9263E-01, 4.0000E-01, 1.00E+03
1.6006E-01, 4.6667E-01, 1.00E+03
1.8195E-01, 5.3333E-01, 1.00E+03
2.6576E-01, 6.0000E-01, 1.00E+03
4.4001E-01, 6.6667E-01, 1.00E+03
7.4341E-01, 7.3010E-01, 1.00E+03
2.0883E+00, 8.5097E-01, 1.00E+03
9.2599E+00, 1.0237E+00, 1.00E+03
6.1718E+01, 1.2435E+00, 1.00E+03
5.9367E+02, 1.5058E+00, 1.00E+03
5.9367E+02, 3.3333E+00, 1.00E+03
*DAMAGE EVOLUTION, TYPE=DISPLACEMENT
0.1
*DAMAGE INITIATION, CRITERION=SHEAR, ks=0.3
2.7610E-01, -1.0000E+01, 1.00E-04
2.7610E-01, 1.4236E+00, 1.00E-04
2.6130E-01, 1.4625E+00, 1.00E-04
2.5300E-01, 1.5013E+00, 1.00E-04
2.5100E-01, 1.5401E+00, 1.00E-04
2.5510E-01, 1.5789E+00, 1.00E-04
2.6560E-01, 1.6177E+00, 1.00E-04
2.8250E-01, 1.6566E+00, 1.00E-04
3.0650E-01, 1.6954E+00, 1.00E-04
3.3790E-01, 1.7342E+00, 1.00E-04
3.7780E-01, 1.7730E+00, 1.00E-04
4.2690E-01, 1.8118E+00, 1.00E-04
4.8650E-01, 1.8506E+00, 1.00E-04
5.5810E-01, 1.8895E+00, 1.00E-04
6.4350E-01, 1.9283E+00, 1.00E-04
7.4480E-01, 1.9671E+00, 1.00E-04
8.6440E-01, 2.0059E+00, 1.00E-04
1.0053E+00, 2.0447E+00, 1.00E-04
1.1710E+00, 2.0835E+00, 1.00E-04
1.3655E+00, 2.1224E+00, 1.00E-04
1.5937E+00, 2.1612E+00, 1.00E-04
1.8611E+00, 2.2000E+00, 1.00E-04
1.8611E+00, 1.0000E+01, 1.00E-04
2.7610E-01, -1.0000E+01, 1.00E-03
2.7610E-01, 1.4236E+00, 1.00E-03
2.6130E-01, 1.4625E+00, 1.00E-03
2.5300E-01, 1.5013E+00, 1.00E-03
2.5100E-01, 1.5401E+00, 1.00E-03
2.5510E-01, 1.5789E+00, 1.00E-03
2.6560E-01, 1.6177E+00, 1.00E-03
2.8250E-01, 1.6566E+00, 1.00E-03
3.0650E-01, 1.6954E+00, 1.00E-03
3.3790E-01, 1.7342E+00, 1.00E-03
3.7780E-01, 1.7730E+00, 1.00E-03
4.2690E-01, 1.8118E+00, 1.00E-03
4.8650E-01, 1.8506E+00, 1.00E-03
5.5810E-01, 1.8895E+00, 1.00E-03
6.4350E-01, 1.9283E+00, 1.00E-03
7.4480E-01, 1.9671E+00, 1.00E-03
8.6440E-01, 2.0059E+00, 1.00E-03
1.0053E+00, 2.0447E+00, 1.00E-03
1.1710E+00, 2.0835E+00, 1.00E-03
1.3655E+00, 2.1224E+00, 1.00E-03
1.5937E+00, 2.1612E+00, 1.00E-03
1.8611E+00, 2.2000E+00, 1.00E-03
1.8611E+00, 1.0000E+01, 1.00E-03
3.3382E-01, -1.0000E+01, 2.50E+02
3.3382E-01, 1.4236E+00, 2.50E+02
3.3361E-01, 1.4625E+00, 2.50E+02
3.3552E-01, 1.5013E+00, 2.50E+02
3.3955E-01, 1.5401E+00, 2.50E+02
3.4572E-01, 1.5789E+00, 2.50E+02
3.5409E-01, 1.6177E+00, 2.50E+02
3.6473E-01, 1.6566E+00, 2.50E+02
3.7765E-01, 1.6954E+00, 2.50E+02
3.9297E-01, 1.7342E+00, 2.50E+02
4.1077E-01, 1.7730E+00, 2.50E+02
4.3117E-01, 1.8118E+00, 2.50E+02
4.5430E-01, 1.8506E+00, 2.50E+02
4.8038E-01, 1.8895E+00, 2.50E+02
5.0943E-01, 1.9283E+00, 2.50E+02
5.4171E-01, 1.9671E+00, 2.50E+02
5.7742E-01, 2.0059E+00, 2.50E+02
6.1678E-01, 2.0447E+00, 2.50E+02
6.6005E-01, 2.0835E+00, 2.50E+02
7.0762E-01, 2.1224E+00, 2.50E+02
7.5956E-01, 2.1612E+00, 2.50E+02
8.1630E-01, 2.2000E+00, 2.50E+02
8.1630E-01, 1.0000E+01, 2.50E+02
3.3382E-01, -1.0000E+01, 1.00E+03
3.3382E-01, 1.4236E+00, 1.00E+03
3.3361E-01, 1.4625E+00, 1.00E+03
3.3552E-01, 1.5013E+00, 1.00E+03
3.3955E-01, 1.5401E+00, 1.00E+03
3.4572E-01, 1.5789E+00, 1.00E+03
3.5409E-01, 1.6177E+00, 1.00E+03
3.6473E-01, 1.6566E+00, 1.00E+03
3.7765E-01, 1.6954E+00, 1.00E+03
3.9297E-01, 1.7342E+00, 1.00E+03
4.1077E-01, 1.7730E+00, 1.00E+03
4.3117E-01, 1.8118E+00, 1.00E+03
4.5430E-01, 1.8506E+00, 1.00E+03
4.8038E-01, 1.8895E+00, 1.00E+03
5.0943E-01, 1.9283E+00, 1.00E+03
5.4171E-01, 1.9671E+00, 1.00E+03
5.7742E-01, 2.0059E+00, 1.00E+03
6.1678E-01, 2.0447E+00, 1.00E+03
6.6005E-01, 2.0835E+00, 1.00E+03
7.0762E-01, 2.1224E+00, 1.00E+03
7.5956E-01, 2.1612E+00, 1.00E+03
8.1630E-01, 2.2000E+00, 1.00E+03
8.1630E-01, 1.0000E+01, 1.00E+03
*DAMAGE EVOLUTION, TYPE=DISPLACEMENT
0.1,
*DAMAGE INITIATION, CRITERION=MSFLD, DEFINITION=FLD
2.0370E-01, -1.0185E-01
1.6590E-01, -6.9125E-02
1.4548E-01, -4.8493E-02
1.2454E-01, -3.1136E-02
1.1234E-01, -1.8723E-02
1.0013E-01, -8.3438E-03
8.8206E-02, 0.0000E+00
9.2471E-02, 7.1132E-03
1.0346E-01, 1.5916E-02
1.2030E-01, 2.7762E-02
1.4220E-01, 4.3753E-02
1.6194E-01, 6.2283E-02
1.8590E-01, 8.5800E-02
2.0756E-01, 1.1176E-01
2.2714E-01, 1.3978E-01
2.4487E-01, 1.6952E-01
2.5572E-01, 1.9671E-01
2.6551E-01, 2.2466E-01
2.7437E-01, 2.5327E-01
2.8241E-01, 2.8241E-01
*DAMAGE EVOLUTION, TYPE=DISPLACEMENT
0.1

50 comments

 • با سلام..من پایان نامه ای دارم که شبیه سازی تراشکاری با کمک لیزر میباشد جنس تراشکاری شده آلومینیوم میباشد حالا میخواهم که گرید نوع آلمینیوم رو پیدا کنم اگه میشود منو در رابطه با تعین گرید راهنمایی کنید ممنون میشم...ضریب پواسون وضریب الاستسیته و ضرایب معیار جانسون کوک رو هم دارم ..اگه لطف کنید از طریق ایمیل چواب بدید ممنون میشم..با تشکر
 • سلام من پروژه ای دارم که در آن آلومینیوم 6063 استفاده می شود .برای مدل سازی نیاز به خواص نمودار تنش کرنش در ناحیه پلاستیک دارم البته نمونه را به آزمایشگاه فرستادم ام به دلیل بی تجربگی نپرسیدم که اکستنسومتر را دارند یا خیر و اعدادی که به بنده داده اند غیر قابل استناد هستند آیا شما داده ای دارید که نزدیک به این آلومینیوم باشد
 • با سلام خدمت شما پروژه من اکستروژن هست،من وقتی قالب را از نوع descrete rigid و shell revolution انتخاب کردم،ماده ای که باید اکسترود میشد آلومینیوم بود من تحلیل رو انجام دادم و error نداد،اما وقتی میخواستم میزان نیرویی که به قالب ومیزان تغییر شکل قالب رو در نتایج داشته باشم باید قالب رو از نوع deformable و solid revolution انتخاب کردم و خواص ماده ی قالب رو هم دادم،اما موقع run شدن error میده،که این error به شکل زیر هست: A boundary condition has been specified on node set assembly_set-2 but this node set is not active in the model Node set assembly_set-2 has not been defined خواهش میکنم راهنماییم کنید،واقعا ممنونم که کار بچه ها رو راه میندازین.
 • با عرض سلام و خسته نباشید. من یه پروژه دارم که موضوعش اکستروژن هست. ماده ای که باید اکسترود بشه آلومینیوم هست. میخواستم ببینم برای قسمت پلاستیک میتونم از اعدادی که شما قرار دادین استفاده کنم؟؟ اگه میتونم این کارو بکنم،در قسمت تنش تسلیم و کرنش پلاستیک اعداد کدوم ستون رو قرار بدم؟؟ خواهشا راهنماییم کنید. ممنونم
  • این یک نوع آلومینیوم است و می توانید از آن برای کارتان استفاده کنید. باید تمامی اطلاعات را وارد کنید. ولی دقت داشته باشید آلیاژهای مختلف آلومینیوم خواص متقاوتی دارند.
 • با عرض سلام و خسته نباشد.میخواستم بدونم ازین اعداد و ارقام چجوری باید استفاده کرد. من خواص الیاژهای الومینیوم رو می خواستم
  • خواص هر آلیاژ با بقیه متفاوت است. این خواص از مستندات خود نرم افزار استخراج شده است و برای نوع خاصی از آلومینیوم است که شامل ویژگیهای damage آن می باشد.
 • سلام خسته نباشید من فرآیند کشش عمیق استوانه ای رو دارم شبیه سازی می کنم و مقادیر fld damage را هم در قسمت ماده وارد کردم، اما در عمل در نتیجه تفاوتی با وارد نکردن مقادیر damage دیده نشد ،آیا باید جز اضافه کردن این مقادیر کار دیگری هم انجام داد؟ سوال دیگم اینه که اگر بخوام یه مرحله کشش دیگه اضافه کنم ،محصول نهای ام را چطور باید به عنوان ورودی مرحله دوم قرار بدم؟یعنی باید محصول مرحله قبل رو بیارم داخل part یا دوباره باید خودم داخل part اونو مدل کنم؟خواصش و چه طور بدست بیارم. ممنون
  • در خروجیهای نرم افزار باید status را نیز فعال کنید. برای سوال دوم کمی کار طولانی تر است. خلاصه اینکه باید از predefined در ماژول load استفاده کنید.....
 • سلام واقعن مم نونم از مطالبتون.فقط من هم مشکل واحدا رو دارم .مگه اباکوس خودش بر اساس متریک داده ها رو در یافت نمی کنه .پس چرا واحد 2700KG/M3 اینجا تبدیل شده به 2.7E-9 ?
 • سلام الان من اگه بخوام برای فرایند کشش عمیق FLD رو تعریف کنم اباکوس ارور میده من باید همه ی پارامترهای دمیج رو تعریف کنم یا نیازی نیست جای دیگه ای اشتباه کردم . و اینکه خواس ناهمسانگردی رو در قسمت الاستیک تعریف کردم باز هم ارور داد . معیار hill رو برای خواص پلاستیک من کجا میتونم تعریف کنم ممنون میشم اگه راهنمایی بفرمایید
 • <p style="text-align: right">سلام آقا بابک ممنون از پاسخ های شما ...و منتظر جواب شما هستم مرسی(گفتم شاید چون رپلای کردم ندیده باشید واسه همین پست زدم، اگه لازم دیدید این رو پاک کنید).
 • <p style="text-align: right"><span style="font-size: 150%">سلام لطفا منو کمک کنید من تازه با این نرم افزار اشنا شدم و توسط راهنمای نرم افزار موفق شدم تیر یک سر گیر دار را مدل کنم بعد با سایت شما آشنا شدم</span> <p style="text-align: right"><span style="font-size: 150%">استاد من یه پروژه داده که باید یک نیروی کششی و یک نیروی خمشی به یک تیر یک سر گیر دار با سطح مقطع مکعب یا مستطیل وارد کنید که از جنس آلومینیوم باشه و رفتارشو تا نقطه نهایی مدل کنیم(یعنی هم رفتار الاستیک رو و هم رفتار پلاستیک رو) و ابعادش رو طوری تعیین کنیم که بتونه با وزن 1 کیلو گرم ماکزیمم نیروی کششی و خمشی رو تحمل کنه من آموزش پلاستیک شما رو دیدم و قسمت خواص کامل آلومینیومتون رو هم دیدم اما نمیدونم چطوری باید از قسمت خواص کامل آلومینیوم واسه وارد کردن اطلاعات تنش اصلی کرنش اصلی و کرنش پلاستیک به اباکوس استفاده کنم لطفا کمکم کنید ممنون </span> <p style="text-align: right"><span style="font-size: 150%"></span><span style="font-size: 120%">دیگه کلافه شدم 2 روزه دارم اینترنت رو زیر رو رو میکنم اما به نتیجه نرسیدم</span>
  • از خواص کامل آلومینیوم فقط قسمتی که مربوط به نمودار تنش و کرنش پلاستیک است را استفاده کنید و مسلماً بقیه اطلاعات مربوط به شکست و ... ماده به درد کار شما نمی خورد. اگر آموزش مربوط به رفتار پلاستیک مواد را مطالعه کرده باشید با روش وارد کردن اطلاعات متریال درون نرم افزار آباکوس آشنا خواهید شد.
   • <p style="text-align: right"><span style="font-size: 120%">ممنون از پاسخ شما</span> <p style="text-align: right"><span style="font-size: 120%">بله من قبلا اون قسمت رو خوندم و مشکلمم همینه!چون شما اونجا توضیح دادین که اگه اعداد آزمایش رو به ما دادند (منظورم تنش و کرنش مهندسی حاصل از آزمایش هست)چطور اون ها رو به تنش و کرنش واقعی تبدیل کنیم و چطور از کرنش واقعی و کرنش تسلیم ، کرنش پلاستیک رو حاصل کنیم</span> <p style="text-align: right"><span style="font-size: 120%">و همین طور توضیح دادید که نیاز ما مدول الاستیسیته و ضریب پوسن رو در قسمت الاستیک به نرم افزار بدیم و در قسمت پلاستیک زیر  تنش تسلیم اعداد تنش واقعی(ستون اول) و زیر کرنش پلاستیک اعداد کرنش پلاستیک (ستون سوم) رو قرار بدیم</span> <p style="text-align: right"><span style="font-size: 120%"> خوب با دیدن این اعداد</span> <pre><span style="font-size: 120%">Density 2.70E-09 *Elastic 7.00E+04, 0.33 *plastic,hardening=isotropic,rate=0 3.1100E+02, 0.0000E+00 3.1664E+02, 3.4373E-03 3.2452E+02, 8.5932E-03 3.3520E+02, 1.6327E-02 3.4896E+02, 2.7928E-02 3.6552E+02, 4.5329E-02 3.8370E+02, 7.1431E-02 4.0165E+02, 1.1058E-01 4.1821E+02, 1.6931E-01 4.3474E+02, 2.5741E-01 4.5535E+02, 3.8955E-01 4.8516E+02, 5.8775E-01 5.2975E+02, 8.8507E-01 5.9664E+02, 1.3310E+00 6.9698E+02, 2.0000E+00 6.9698E+02, 2.1000E+00</span></pre> <p style="text-align: right"><span style="font-size: 120%">من یکم گیج شدم </span> <p style="text-align: right"><span style="font-size: 120%">چون </span> <p style="text-align: right"><span style="font-size: 120%">1)دانسیته آلومینیوم 2700 کیلو گرم بر متر مکعب ولی اینجا 2700000000 قید شده که من واحدش رو متوجه نشدم</span> <p style="text-align: right"><span style="font-size: 120%">2)و اگه منظور شما رو درست فهمیده باشم باید مثلا  316.64 رو زیر قسمت تنش تسلیم وارد کنم (یلد استرس)که واحدشم مگاپاسکاله ( و نیازیم نیست در نرم افزار مگاپاسکال رو وارد کنم) و در زیر ستون کرنش تسلیم (پلاستیک استرین) باید مقدار متناظر با تنش یعنی 0.0034373 رو وارد کنم درسته؟</span> <p style="text-align: right"><span style="font-size: 120%">  3) اگه لطف کنید و بگید خواص رو میشه از کجا دید (که اگه واسه مواد دیگری هم خواستم بتونم به دست بیارم) خیلی ممنون میشم</span> <p style="text-align: right"><span style="font-size: 120%">میدونم زیاد سوال پرسیدم از این بابت عذر میخوام و پیشاپیش از شما تشکر میکنم خیلی از شما ممنونم</span>
    • ۱) برای تبدیل واحدها از فایل ضمیمه ای که در آموزش تبدیل واحدهای محاسباتی قرار داده ام استفاده کنید. ۲) پس از اینکه واحدهای صحیح را متوجه شدید همانطور که خودتان گفتید عمل کنید. ۳) برای بدست آوردن خواص مواد راه مشخصی وجود ندارد و دسترسی به این اطلاعات بسیار دشوار است. از مقالات و راهنمایی اساتید استفاده کنید!
  • سلام ابتدا از بابت تاخیری که در پاسخ دهی چند کامنت اخیر پیش آمد پوزش می خواهم. اطلاعاتی که ارائه کردم از documentation خود نرم افزار آباکوس استخراج شده بود و لذا برای فقط این نوع خاص از آلومینیوم دیتاها را داشتم. اصولاً یافتن اطلاعات کاملی از این دست برای متریالهای مختلف کار ساده ای نیست و باید با آزمایشگاههای مواد ارتباط داشته باشید. فکر نمی کنم داخل اینترنت بتوانید از این دست دیتا بیابید داخل مقالات دنبال چنین اطلاعاتی بگردید. سایتی در خصوص اطلاعات متریال می شناختم که الان آدرسش یادم نیست. اگر فردا مجدداً به سایت سر بزنید لینکش را حتماً معرفی خواهم کرد. هرچند بعید می دانم اطلاعاتی به این کاملی در آن موجود باشد
 • سلام ممنون از اطلاعات من می خوام برای یه جنس ماده دیگه این اطلاعات را بدست بیارم . چجوری می تونم بدست بیارم؟ از هلپ اباکوس خوندم اما درست ننوشته چجوری بدست بیاریم. پارامتر های معیار جانسون کوک را می خوام. اگه رفرنس یا چیزی هم معرفی کنید کمک بزرگی به من کردید
 • سلام ممنون مرجعی هم میتونید واسه یه متریال هایه دیگه معرفی کنید یا اینکه این اطلاعات تجربی هستن؟ شاد باشید.
  • سلام ابتدا از بابت تاخیری که در پاسخ دهی چند کامنت اخیر پیش آمد پوزش می خواهم. اطلاعاتی که ارائه کردم از documentation خود نرم افزار آباکوس استخراج شده بود. اصولاً یافتن اطلاعات کاملی از این دست برای متریالهای مختلف کار ساده ای نیست و باید با آزمایشگاههای مواد ارتباط داشته باشید. فکر نمی کنم داخل اینترنت بتوانید از این دست دیتا بیابید