تفاوتهای میان Field Output و History Output

همانطور که در آموزش قبل اشاره شد Field Output و History Output خروجیهای نرم افزار Abaqus هستند. تفاوت میان این دو نوع خروجی در موارد استفاده آنهاست.

مشخصات Field Output عبارتست از:

نتایج مربوط به کل مدل را شامل می شود.

در ماژول visualization از نتایج ذخیره شده در Field Output برای مشاهده تغییر شکلها، کانتورها و وکتورها (deformed shape, contours, symbol plot) استفاده می شود.

حجم این نوع نتایج بسیار زیاد است و لذا معمولاً این نتایج با نرخ کم از نرم افزار درخواست می شود.

در مقابل مشخصات History Output عبارتست از:

این نتایج برای نقاط خاصی از مدل درخواست می شود.

حجم این نوع نتایج کم است و می توان با نرخ بسیار زیاد آنها را ذخیره کرد.

به دلیل نرخ بالای ذخیره سازی، نتایج ذخیره شده در History Output برای رسم نمودارها مناسب می باشد.

البته این به آن معنا نیست که از نتایج موجود در Field Output نمی توان برای رسم نمودار استفاده کرد. از هر دو نوع Output می توان برای رسم نمودارها استفاده کرد. اما همیشه در صورتی که قبل از انجام تحلیل نقاط خاصی از مدل جهت رسم نمودار مشخص باشد، برای آن نقاط History Output با نرخ ذخیره زیاد استفاده می شود.

21 comments