Beams | تیر و ستون

خیز و شیب در تیرها و ستون ها در صنعت تیرها از دو منظر قابل بررسی هستند. یکی بحث مربوط به طراحی تیرها از منظر استقامت و پایداری با توجه به تنش و کرنش ایجاد شده در آنهاست که شیوه بررسی آن را به صورت 3 بعدی در فصول قبل آموختید. اما منظر دیگر بررسی […]