Plasticity | خواص پلاستیک

مدلسازی رفتار پلاستیک

در مثالهایی که در فصلهای قبل مورد بررسی قرار گرفت، چه در وضعیت استاتیک و چه در وضعیت دینامیک مشخصات ماده ای که به کار بردیم تماما یکسان و الاستیک بود. اما همانطور که می دانیم آنچه در واقعیت وجود دارد و نیز در آزمایش کشش مواد بدست می آید، اکثر مواد در محدوده ای از خود رفتار الاستیک نشان می دهند و پس از آن وارد فاز پلاستیک و تغییر شکلهای دائمی می شوند. در این مثال می خواهیم با بحث پلاستیسیته آشنا شویم.

به دلیل آنکه هدف اصلی از آموزشهای این وبسایت، مباحث تخصصی مربوط به تحلیل و آنالیز به روش اجزای محدود است، لذا در اکثر مثالها سعی می شود تا حد ممکن هندسه مدل ساده باشد و زمان زیادی صرف آموزشهای مربوط به روشهای ترسیم نشود.

برای آشنایی با شیوه کار با خواص پلاستیک مواد، مثالی که مورد بررسی قرار می گیرد همانند مثال فصل 2 یک تیر یک سر گیردار است که تحت بارگذاری گسترده قرار گرفته است. ابعاد تیر و بارگذاری در زیر آمده است.

ویژگیهای ماده در بخش مربوط به تنظیمات ماژول Property آمده است.

 


Part/Sketch

• همانند آنچه در مثالهای قبل آموختید هندسه مدل را مطابق ابعاد شکل در ماژول Part ایجاد کنید.


Property

• یکی از بحث های اصلی در این مثال نحوه وارد کردن خصوصیات ماده در حالت تغییر شکل پلاستیک است. در ماژول Property در مرحله اول یک ماده جدید همانند آنچه در مثالهای قبل آموختید بسازید و ویژگیهای Density و Elastic را برای آن تعریف کنید اما Ok نکنید.

Density = 7800 Kg/M3

Young’s Module = 200 GPa

Poisson’s Ratio = 0.3

این اطلاعات رفتار ماده را در محدود تغییر شکل الاستیک مدل می کند. اما پس از رسیدن به نقطه تسلیم، رفتار ماده از حالت خطی خارج می شود و برای مدل کردن آن نیاز به وارد کردن اطلاعات تکمیلی بیشتری می باشد. اطلاعات مربوط به رفتار یک ماده پس از نقطه تسلیم از تستهای کشش بدست می آید. جهت مدل کردن یک ماده در محدود تغییر شکل پلاستیک نیاز است تا به این اطلاعات دسترسی داشته باشیم. به طور مثال در این مساله اطلاعات مربوط به تنش و کرنش فولاد از نتایج تست کشش استخراج شده است.

مساله بسیار مهمی در مدل کردن ماده در محدوده پلاستیک مطرح است و آن این است که در تست کشش نتایجی که از دستگاه بدست می آید، تنش و کرنش مهندسی یا نامی ماده است. همانطور که می دانید برای تبدیل تنش و کرنش نامی به تنش و کرنش واقعی از روابط زیر استفاده می شود. برای شناساندن رفتار پلاستیک ماده به نرم افزار حتما باید تنش و کرنش واقعی ماده وارد شود.

ε = ln (1+ε0)

σ = σ0 (1+ε0)

که در آن ε0 و σ0 به ترتیب کرنش و تنش نامی و ε و σ به ترتیب کرنش و تنش واقعی است.

با توجه به نکته فوق تنش و کرنشهای بدست آمده از تست کشش به تنش و کرنش واقعی تبدیل شده و طبق جدول و نمودار زیر می باشد.

stress(MPa( strain plastic strain
0 0
538 0.00269 0
559 0.006632 0.003942
631 0.029961 0.027271
679 0.041425 0.038735
753 0.060243 0.057553
835 0.086008 0.083318
878 0.11112 0.10843
918 0.13216 0.12947
960 0.15277 0.15008
1005 0.17628 0.17359
1022 0.19274 0.19005
1035 0.20572 0.20303

در جدول فوق ستون اول تنشهای واقعی و ستون دوم کرنشهای واقعی را نشان می دهد. ستون سوم کرنشهای پلاستیک واقعی است که از کم کردن کرنش تسلیم از کرنش واقعی محاسبه می شود.

εplastic = ε-εyield

مقادیر ستونهای اول و سوم را در نرم افزار وارد می کنیم. در پنجره Edit Material گزینه Plastic را از مسیر زیر انتخاب کنید.

Mechanical / Plasticity / Plastic

مقادیر ستونهای تنش و کرنش پلاستیک را از جدول فوق در این پنجره وارد کنید.

دقت کنید که مقادیر تنش بر حسب مگاپاسکال است. پس در مقابل اعداد وارد شده E6 فراموش نشود.


Step

• سایر مراحل ساخت مدل را مطابق آنچه در مثالهای پیش آموختید انجام دهید و یک گام تحلیلی Static بسازید. دقت کنید به دلیل آنکه رفتار غیرخطی ماده مدنظر است حتما Nlgeom را به حالت انتخاب درآورید.

• در مرحله مشاهده نتایج می خواهیم برخی نمودارهای مربوط به تکیه گاه تیر را رسم کنیم. لذا در ماژول Step یک History Output برای تکیه گاه تیر تعریف می کنیم و تنش و کرنشهای مربوط به آن را ذخیره خواهیم کرد.

همانطور که در مثال قبل نیز ذکر شد برای آنکه بتوانیم برای تکیه گاه تیر History Output مناسب تعریف کنیم در مرحله اول باید آن را به عنوان یک Set به نرم افزار معرفی کنیم.

از منوی اصلی نرم افزار مسیر زیر را جهت ایجاد Set اجرا کنید.

Tools / Set / Create

سطح تکیه گاه تیر را با نام Base انتخاب و Ok کنید.

پس از آنکه Set مورد نظر را ایجاد کردید History Output Manager را اجرا کنید. H-Output-1 را حذف کنید چون نیازی به آن نداریم. یک History Output جدید ایجاد و تنظیمات زیر را روی آن انجام دهید.

Domain: Set : Base

Frequency: Evenly Spaced Time Intervals : 100

Output Variables: EP, SP,

در واقع برای نرم افزار تعریف می کنیم که برای تکیه گاه تیر فقط مقادیر تنشها و کرنشهای اصلی ( Principal Stress & Strain) را ذخیره کند. ذخیره کردن سایر نتایج به دلیل اینکه پیدا کردن آنها در مرحله مشاهده نتایج مشکل خواهد شد لزومی ندارد.


Load

• در ماژول Load بارگذاری از جنس فشار و شرایط مرزی تکیه گاهی را اعمال کنید.

Load: Mechanical / Pressure : 20 E+6


Mesh

• در ماژول Mesh دانه بندی را با اندازه 0.01 ایجاد و سپس شبکه ای ساختار یافته با المانها آاجری تشکیل دهید.


Job

• یک Job جدید در ماژول Job به نام Plasticity ایجاد کنید. مدل را ذخیره و سپس Submit کنید. با استفاده از دستور Monitor می توانید روند حل مساله را مشاهده کنید.

زمان در مسائل استاتیک در قسمتهای مختلف نرم افزار اعم از زمان نشان داده شده در پنجره Monitor و یا زمان نمایش داده شده در رسم نمودارها مفهوم زمان ندارد؛ بلکه صرفا نشاندهنده درصد حل مساله و درصد اعمال بار می باشد. در واقع در مسائل استاتیک نحوه اعمال بار به قطعه به صورت تدریجی و از صفر تا میزان بار تعین شده می باشد. اگر در پنجره بارگذاری هم دقت کنید در مسائل استاتیک در مقابل عبارت Amplitude گزینه Ramp به صورت پیش فرض انتخاب شده است.


Visualization

• در ماژول Visualization می توانید نتایج مختلف بدست آمده را مشاهده کنید. برای مشاهده چندین نما یا نتیجه مختلف می توانید صفحه نمایش جدید برای نرم افزار تعریف کنید. برای این کار از منوی اصلی مسیر زیر را اجرا کنید.

Viewport / Create

با این کار یک صفحه نمایش جدید ایجاد شده است که در زیر صفحه نمایش فعلی قرار دارد و قابل مشاهده نیست. جهت نمایش کنار هم این دو صفحه نمایش از منوی اصلی مسیر زیر را اجرا کنید.

Viewport / Tile Vertically

حال در یکی از صفحه های با استفاده از منوی Results تنشهای فون میسس (Mises) و در دیگری کرنشهای پلاستیک اصلی (PE) را نمایش دهید.

همانطور که در شکل نیز می بینید علی رغم آنکه تنش در تمام قطعه گسترش یافته است اما کرنش پلاستیک یا همان تغییر شکل دائمی تنها در نزدیکی تکیه گاه تیر اتفاق می افتد. در شکل سمت چپ که نمایشگر کرنشهای اصلی قطعه می باشد قسمتهایی که با رنگ آبی نمایش داده می شود در محدود الاستیک خطی باقی مانده است.

• در این مثال با برخی دیگر از قابلیت های رسم نمودار نرم افزار آشنا خواهید شد. یکی از قابلیت های نمودارکشی، رسم دو پارامتر بر اساس هم و نه بر اساس زمان است. بطور مثال رسم نمودار تنش یک المان بر اساس کرنش آن المان که در اینجا بررسی خواهیم کرد.

برای این کار ابتدا با استفاده از Query شماره المان گوشه تکیه گاه تیر را بدست می آوریم. برای اجرا Query از منوی اصلی مسیر زیر را اجرا و یا مستقیما آیکون را اجرا کنید.

Tools / Query

در پنجره Query گزینه Element را انتخاب کنید. در صفحه نمایش یکی از المانهای بالای تکیه گاه را انتخاب کنید.

در کادر پائین صفحه شماره المان نمایش داده می شود که بطور مثال در اینجا 503 می باشد. این شماره در کامپیوتر شما ممکن است متفاوت باشد.

حال با استفاده از نمودار تنش اصلی در راستای تیر را که برای من محور Z ( SP3) می باشد را رسم و Save As کنید. برای تشخیص محوری که در راستای طول تیر قرار دارد از دستگاه مختصات روی صفحه نمایش استفاده کنید.

همانطور که ملاحظه می کنید محور افقی نمودار فوق Time است که توضیح داده شد به چه معنا است. بار دیگر کرنش اصلی در راستای محور طولی تیر ، EP3، را رسم و Save As کنید.

مجددا Create XY Data را اجرا کنید. از پنجره Create XY Data این بار به جای ODB History Output گزینه Operate On XY Data را انتخاب کنید.

اگر مراحل قبلی را درست انجام داده باشید پنجره Operate On XY Data باید چیزی شبیه شکل زیر باشد.

این پنجره شامل 3 قسمت اصلی می باشد. پنجره بالایی جهت وارد کردن فرمولها و روابط مورد نظر کاربر می باشد. قسمت XY Data در برگیرنده نمودارهایی است که ذخیره کرده اید که در اینجا شامل دو نمودار EP3 و SP3 برای المان شماره 503 می باشد. بخش Operators نیز شامل انواع و اقسام روابط ریاضی شامل چهار عمل اصلی، روابط مثلثاتی و … می باشد و از آنها جهت ایجاد توابع مختلف روی نتایج نرم افزار می توان استفاده کرد.

از بخش Operators گزینه Combine(X,X) را انتخاب کنید. اولین عبارتی که در تابع Combine وارد می کنید مولفه افقی و دومین عبارت مولفه عمودی نمودار را تشکیل خواهد داد. لذا از بخش XY Data نمودار مربوط به کرنش را انتخاب و Add To Expression کنید. سپس نمودار مربوط به تنش را انتخاب و مجددا Add To Expression کنید. در اینجا با توجه به آنکه نمودار کرنش با نام Ep3-503 و نمودار تنش با نام Sp3-503 ذخیره شده است در بخش فرمول عبارت زیر ایجاد شده است.

Combine ( “Ep3-503”, “Sp3-503”)

روی گزینه Plot Expression کلیک کنید تا نمودار تنش – کرنش المان رسم شود.

همانطور که انتظار داشتیم این نمودار باید نمودار تنش – کرنش فولاد باشد که به عنوان مشخصه ماده به نرم افزار داده بودیم.

525 دیدگاه

 • esmaeil pornamazian / آبان ۷, ۱۳۹۴ در تاریخ ۲:۴۹ ب.ظ

  سلام
  ببخشید در مواجه با این خطا چه باید کرد؟
  Time increment required is less than the minimum specified
  من حداقل بازه ها رو خیلی خلی کوچک میکنم اما باز همین خطا ظاهر میشه.
  و این فایلی که نرم افزار در زیر ذکر میکنه رو کجا میشه پیدا کرد؟
  Abaqus/Standard Analysis exited with an error – Please see the message file for possible error messages if the file exists.

  پاسخ دادن
  • Babak / آبان ۱۲, ۱۳۹۴ در تاریخ ۱۲:۴۰ ق.ظ

   این خطا با کوچکتر کردن increment حل نمی شود. جای دیگری در مدلتان ایراد هست که منجر به این پیغام می شود.

   پاسخ دادن
 • esmaeil pornamazian / آبان ۵, ۱۳۹۴ در تاریخ ۶:۳۸ ب.ظ

  سلام، ممنون از مطلب خوبتون، اما در مورد سخت شدگی مصالح توضیح ندادید. اگر ممکنه راهنمایی کنید

  پاسخ دادن
 • سعيد / مهر ۲۳, ۱۳۹۴ در تاریخ ۸:۳۶ ق.ظ

  سلام .بار هارمونیک چجوری میشه به سنگ بستر اعمال کرد؟ ازکدوم فیلد استفاده کنم ؟

  پاسخ دادن
  • Babak / مهر ۲۹, ۱۳۹۴ در تاریخ ۷:۴۶ ق.ظ

   از amplitude/tabular یا amplitude/periodic استفاده کنید.

   پاسخ دادن
 • سعيد / مهر ۲۲, ۱۳۹۴ در تاریخ ۱۱:۰۲ ب.ظ

  سلام .ممنون از لطفتون.خدا خیرتون بده.مهندس یک مدل دارم که از سه لایه خاک ویک گروه شمع تشکیل شده .می خواستم بین هریک از شمع ها وسطح جانبی خاک مربوط به ان یک سطح تماسی تعریف کنم ولی این پیغام میده selected region must be continious. باید این چجوری پیوستش کنم؟

  پاسخ دادن
  • Babak / مهر ۲۹, ۱۳۹۴ در تاریخ ۷:۳۹ ق.ظ

   برای هر شمع و سطح اطرافش باید یک قید tie ایجاد کنید.

   پاسخ دادن
 • سعيد / مهر ۲۲, ۱۳۹۴ در تاریخ ۱۲:۳۵ ب.ظ

  سلام.مهندس liquifaction میشه تو اباکوس مدل کرد ؟ ضریب اصکاک داخلی خاک چند باید درنظر گرفت؟زاویه اصطکاک خاک دارم ولی ضریب اصطکاک برای تعریف دوسطح تماسی از کجا بیارم ؟منظورم friction coeff در فیلد اینتراکشن اباکوس برای تعیین سطوح تماسی می باشد

  پاسخ دادن
  • Babak / مهر ۲۲, ۱۳۹۴ در تاریخ ۷:۵۴ ب.ظ

   متاسفانه در این زمینه تجربه ای ندارم.

   پاسخ دادن
 • سحر / مهر ۲۰, ۱۳۹۴ در تاریخ ۱۰:۰۴ ق.ظ

  باسلام وخسته نباشید
  تشکر میکنم از سایت خوبتون واینکه اینقدر احترام میزاریدووقت میزاریدبرای دوستان و سوالات رو پاسخ میدید.
  من میخواستم بدونم نرم افزار اباکوس چ مدل رفتاری تنش کرنش رو درنمودارش نشون میده؟ایا کشش روهم تحمل میکنه؟برای اینکنه بتونم شکل اون رو در داخل خود اباکوس ببینم باید به کدئم قسمتش مراجعه کنم؟درواقع مدل رفتاری اینترفیس رو میخوام.

  سوال دوم:شمامشخصات مصالح ژئوگرید رو میدونید چی هست؟

  پاسخ دادن
  • سحر / مهر ۲۰, ۱۳۹۴ در تاریخ ۱۱:۳۲ ق.ظ

   ببخشیدمنظورم نمودار تنش محوری تنش برشی بود.

   پاسخ دادن
   • Babak / مهر ۲۲, ۱۳۹۴ در تاریخ ۷:۴۵ ب.ظ

    باید نوع ماده را مشخص کنید. سوالتان مبهم است.

    پاسخ دادن
  • Babak / مهر ۲۲, ۱۳۹۴ در تاریخ ۷:۴۴ ب.ظ

   این کاملاً بستگی به این دارد که از چه مدل متریالی برای کارتان استفاده می کنید. برخی متریالها کشش را تحمل نمی کنند، برخی فشار را تحمل نمی کنند و برخی هر دو را تحمل می کنند. در مورد ماده ای که در مدلتان انتخاب می کنید در مستندات نرم افزار کاملاً مطالعه کنید.
   مشخصات مصالح را ندارم ولی به راحتی از مقالات می توانید استخراج کنید.

   پاسخ دادن
   • سحر / مهر ۲۳, ۱۳۹۴ در تاریخ ۱۰:۵۳ ق.ظ

    سلام ببخشید منظورتون از مستندات نرم افزار کدوم قسمته؟
    میشه مدل میکرو المان ساختمون بنایی داخل سایتتون قراربدید؟هیچ کتابی درموردش پیدانکردم.

    پاسخ دادن
    • Babak / مهر ۲۹, ۱۳۹۴ در تاریخ ۷:۴۷ ق.ظ

     منظورم abaqus documentation است. مثالی در این خصوص ندارم.

    • سحر / آبان ۵, ۱۳۹۴ در تاریخ ۱۰:۵۸ ق.ظ

     سلام اقای مهندس میدونید اصطحکاک میخ چقدر است؟

    • Babak / آبان ۵, ۱۳۹۴ در تاریخ ۱۰:۲۱ ب.ظ

     اطلاع ندارم.

 • سعيد / مهر ۱۴, ۱۳۹۴ در تاریخ ۱۱:۵۹ ب.ظ

  سلام .با تشکر فراوان .میخواستم ببینم چجوری میشه روانگرایی خاک توی اباکوس مدل کرد؟

  پاسخ دادن
 • سعيد / مهر ۱۴, ۱۳۹۴ در تاریخ ۱۲:۰۶ ق.ظ

  سلام.باتشکر از لطفتون.چجوری میشه روانگرایی تو اباکوس مدل کرد ؟برای تعریف روانگرایی چه مشخصات خاصی باید تعریف کنم؟ودر مدل دراگر پراگر در نرم افزار در قسمت پلاستیک منظور از flow stress ratio چیست؟اطلاعات مربوط به تنش وکرنش پلاستیک هر لایه از خاک (ماسه روانگرا و..)چجوری میتونم پیدا کنم؟ با تشکر

  پاسخ دادن
  • Babak / مهر ۱۶, ۱۳۹۴ در تاریخ ۳:۱۰ ق.ظ

   متاسفانه تجربه ای در این زمینه ندارم و یا اینکه با اصطلاحاتی که شما نوشته اید با نام دیگری آشنا هستم. نام انگلیسی پارامترهایی که لازم دارید را بنویسید تا در درک موضوع اشتباه نشود.

   پاسخ دادن
 • likecivil / مهر ۱, ۱۳۹۴ در تاریخ ۷:۴۶ ب.ظ

  سلام.مهندس عزیز خسته نباشید.
  مقدار تنش نهایی و کرنش پلاستیک برای فولاد (میلگرد) fy=360 N/mm2 چقدر هست؟ برای وارد کردن در قسمت مشخصات میلگرد در آباکوس میخواهم.

  باتشکر

  پاسخ دادن
  • Babak / مهر ۱, ۱۳۹۴ در تاریخ ۹:۵۴ ب.ظ

   360 مگاپاسکال. بسته به اینکه برای مدلسازی از چه واحدهایی استفاده کرده اید این مقدار را باید تبدیل کنید. در مورد تبدیل واحدها مطلب مربوط به آن را از سایت مطالعه کنید.

   پاسخ دادن
 • aref / شهریور ۱۷, ۱۳۹۴ در تاریخ ۸:۱۵ ق.ظ

  ببخشید من یه سوال دیگه هم داشتم…
  اگر بخوایم نمودار تنش کرنش را بعد از اعمال بارگذاری داشته باشیم ، چه باید کرد.
  و به اصطلاح نمودار کار سختی در یک المان چگونه بدست می آید؟

  پاسخ دادن
  • Babak / شهریور ۲۱, ۱۳۹۴ در تاریخ ۱۲:۱۲ ق.ظ

   مشابه این کار در مثال مربوط به خواص پلاستیک آمده است. نمودار تنش بر حسب زمان و کرنش بر حسب زمان را ترسیم کنید و سپس با استفاده از تابع combine در Operate on XY data آنها را با هم ترکیب کنید.

   پاسخ دادن
 • aref / شهریور ۱۷, ۱۳۹۴ در تاریخ ۸:۱۱ ق.ظ

  سلام و ممنون از سایت خوبتون.
  بنظرم این سایتی است که هر دانشجوی مهندسی که آباکوس کار می کند باید از آن اطلاع داشته باشد.
  برای بحث های پلاستیک ، می خواستم بدونم نمودار تنش پسماند بر حسب ضخامت قطعه را چگونه می توان در نرم افرار آباکوس رسم کرد؟
  یعنی در راستای ضخامت چه تنش پسماندی در قطعه وجود دارد

  پاسخ دادن
  • Babak / شهریور ۲۱, ۱۳۹۴ در تاریخ ۱۲:۱۱ ق.ظ

   باید از قابلیت ترسیم نمودار بر روی مسیر path استفاده کنید.

   پاسخ دادن
 • white / شهریور ۱۲, ۱۳۹۴ در تاریخ ۱۱:۵۰ ق.ظ

  در برخی مقالات ISI، که به جای استفاده از اطلاعات آزمایشگاهی برای نمودار تنش-کرنش بتون، از فرمول استفاده می کنند (که باید در Excel رسم شود سپس به آباکوس انتقال داده شود)، در این حالت مقادیری که در Excel بدست می آید همان مقدار مهندسی هستند یا باید به مقدار واقعی تبدیل کنیم؟
  (برای حالتی که به مقادیر آزمایشگی دسترسی نداریم و میخواهیم از فرمول استفاده کنیم!).

  پاسخ دادن
  • Babak / شهریور ۱۲, ۱۳۹۴ در تاریخ ۸:۰۸ ب.ظ

   با قطعیت نمی توان اظهار نظر کرد. در توضیحات فرمول باید ببینید که آیا مهندسی بوده است یا واقعی.

   پاسخ دادن
 • h0ssein / مرداد ۲۱, ۱۳۹۴ در تاریخ ۱:۳۶ ب.ظ

  سلام با تشکر می خواستم بدونم برای بارگذاری در یک مقطع به صورت خطی از 0 در پایین وتا ماکزیمم در بالای مقطع باید به چه نحوی عمل کنم.ممنون

  پاسخ دادن
  • Babak / مرداد ۲۷, ۱۳۹۴ در تاریخ ۱۲:۰۷ ق.ظ

   از آپشن هیدرواستاتیک در تنظیمات بارگذاری می توانید استفاده کنید.

   پاسخ دادن
 • narmin / مرداد ۱۴, ۱۳۹۴ در تاریخ ۸:۴۴ ب.ظ

  من وقتی میخوام از مدلم خروجی بگیرم. damagecرو که انتخای میکنم،اف ار پی رو خاکستری نشون میده.میشه مدلم رو بهتون بفرستم؟

  پاسخ دادن
  • Babak / مرداد ۱۵, ۱۳۹۴ در تاریخ ۱۱:۳۳ ب.ظ

   damagec مربوط به آسیب ناشی از فشار است.

   پاسخ دادن
 • narmin / مرداد ۱۱, ۱۳۹۴ در تاریخ ۱۲:۱۲ ب.ظ

  این ارور ها یه خاطر چی میتونه باشه؟
  the power is not specified or the specified value is equal to or smaller than zero.
  a facet of surface assembly_m_surf-30 with underlying element 36 instance cohesive-1 has a zero normal vector or coincident tanget vectors.check connectivity of the underlying element.

  پاسخ دادن
  • Babak / مرداد ۱۳, ۱۳۹۴ در تاریخ ۱۰:۲۸ ب.ظ

   ظاهراً در تعریف المانهای cohesive اشتباه کرده اید.

   پاسخ دادن
 • reza rezaiyan / مرداد ۱۰, ۱۳۹۴ در تاریخ ۱۰:۱۹ ب.ظ

  سلام مهندس
  میشه در مورد خواص پلاستیکی astm a515 gr 70 کمک کنین؟

  پاسخ دادن
  • Babak / مرداد ۱۱, ۱۳۹۴ در تاریخ ۴:۲۸ ق.ظ

   اطلاعی ندارم.

   پاسخ دادن
 • رسول گرجی نژاد / مرداد ۵, ۱۳۹۴ در تاریخ ۴:۰۳ ب.ظ

  با سلام.من می خواستم خاک روی دال یک سازه زیر زمینی رو مدل کنم و بعد اثر انفجار رو روی سازه بررسی کنم.انفجار روی سطح زمین(خاک) می باشد.تحلیلم از نوع دینامیک اکسپلیسیت هست.می خواستم ببینم برای مدلسازی خاک باید از کدوم مدل استفاده کنم؟
  cap plasticity -clay plasticity – Drucker Prager or Mohr Coloumb plasticity
  آیا نیازی به دادن مشخصات الاستیک خاک می باشد؟

  پاسخ دادن
  • Babak / مرداد ۶, ۱۳۹۴ در تاریخ ۱:۱۶ ق.ظ

   تخصصی در این زمینه ندارم ولی آنچه تا به حال دیده ام مدل drucker Prager یا Mohr Coloumb مرسومتر است.

   پاسخ دادن
 • rasoulft68 / مرداد ۲, ۱۳۹۴ در تاریخ ۱۱:۳۷ ب.ظ

  من مدلی با ابعاد 200*200*50 میلی متر مدل کردم و در هنگام وارد کردن خصوصیات مدل میخام اینا رو وارد کنم به نظرتون درست هستش ؟؟
  density : 2306 kg/m^3
  E : 32.5 Gpa
  poissons ratio : 0.26

  پاسخ دادن
  • Babak / مرداد ۵, ۱۳۹۴ در تاریخ ۳:۵۱ ق.ظ

   در این مورد حتماً مطلب مربوط به تبدیل واحدها را مطالعه کنید. در این وضعیت واحد چگالی باید تن بر میلیمتر مکعب باشد و واحد مدول الاستیسیته مگاپاسکال است.

   پاسخ دادن
 • rasoulft68 / مرداد ۲, ۱۳۹۴ در تاریخ ۶:۵۹ ب.ظ

  سلام
  در نرم افزار چطور می تونم مکانیک آسیب رو وارد کنم؟؟

  پاسخ دادن
  • Babak / مرداد ۲, ۱۳۹۴ در تاریخ ۱۰:۳۱ ب.ظ

   باید از خواص damage استفاده کنید. معیارهای بسیار زیادی در این زمینه وجود دارد که برای هر تحلیلی باید بدانید که کدام معیار به کار می آید. در این خصوص توضیحات بیشتری نیز در کتاب ارائه شده است.

   پاسخ دادن
   • rasoulft68 / مرداد ۲, ۱۳۹۴ در تاریخ ۱۰:۵۷ ب.ظ

    مهندس از همون قسمت property باید وارد کنم؟؟ یا جای خاصی وجود دارد تا نوع damage رو انتخاب کنم؟؟

    پاسخ دادن
    • Babak / مرداد ۵, ۱۳۹۴ در تاریخ ۳:۴۹ ق.ظ

     در property.

 • a-abbasi / مرداد ۱, ۱۳۹۴ در تاریخ ۱۱:۴۴ ب.ظ

  سلام در تست چهار نقطه ای خمشی درآباکوس با اعمال چه نیرویی می توان به قسمت پلاستیک دست یافت

  پاسخ دادن
  • Babak / مرداد ۲, ۱۳۹۴ در تاریخ ۱۰:۲۵ ب.ظ

   نیرو را به تدریج وارد کنید تا بتوانید از روی نمودار زمانی که وارد فاز پلاستیک شده است را شناسایی کنید.

   پاسخ دادن
 • rasoulft68 / مرداد ۱, ۱۳۹۴ در تاریخ ۳:۵۷ ب.ظ

  با عرض سلام و خسته نباشید
  من سنگی مدل کردم که این مدلم مشخصات هم الاستیک داره و هم پلاستیک رو داره و از زیر مجموعه پلاستیک ها برای نشان دادن بهتر مدل پلاستیک بهم پیشنهاد شده از مدل دراکر-پراگر (Drucker-Prager Model) استفاده کنم.. میخاستم ازتون راهنمایی بخام در مورد این مدل!!؟؟ میخاستم بدونم پارامترهای ورودیش چیا باید باشن؟ کسی با این مدل اشنایی داره؟

  پاسخ دادن
  • Babak / مرداد ۱, ۱۳۹۴ در تاریخ ۹:۳۴ ب.ظ

   متاسفانه من با این مدل کار نکرده ام.

   پاسخ دادن
  • Babak / مرداد ۱, ۱۳۹۴ در تاریخ ۹:۳۵ ب.ظ

   ولی فکر می کنم در کتاب مهندس سروش نیا در این خصوص اطلاعاتی باشد.

   پاسخ دادن
 • a-abbasi / تیر ۳۱, ۱۳۹۴ در تاریخ ۱۰:۰۴ ب.ظ

  با تشکر فراوان در مورد خواص پلاستیک عالی بود ویک سوال اگر میشه درباره تست چهار نقطه ای مقاومت خمشی ونحوه انجام آن، در آباکوس توضیح دهید

  پاسخ دادن
  • Babak / مرداد ۱, ۱۳۹۴ در تاریخ ۹:۳۴ ب.ظ

   متاسفانه فرصت برای پاسخگویی به سوالات کلی نیست. اگر سوال مشخصی دارید بفرمائید تا در حد توان پاسخگو باشم.

   پاسخ دادن
 • مهدی / تیر ۲۶, ۱۳۹۴ در تاریخ ۱۱:۰۱ ق.ظ

  سلام
  میخواستم بدونم نتایج حاصل از تست کشش واسه فولاد st 37 هست اگر هست پس چطور تنش تسلیمش 2400 kg/cm2 kنیست( با توجه به جدول تنش 5380 kg/cm2 بدست اومده).
  اگه امکان داره منبعی رو که ازش نتایج تست کشش رو گرفتید معرفی کنید.

  تشکر

  پاسخ دادن
  • Babak / تیر ۲۹, ۱۳۹۴ در تاریخ ۹:۲۸ ب.ظ

   خیر این خواص مربوط به st37 نیست. همچنین درنظر داشته باشید که st37 یا سایر فولادها یک خانواده هستند و بنابراین خواص مطلق و ثابتی برای آن ذکر نمی شود و معمولاً یک بازه برای بیان خواص آنها ذکر می شود.

   پاسخ دادن
   • مهدی / تیر ۳۰, ۱۳۹۴ در تاریخ ۶:۴۹ ق.ظ

    باسلام مجدد خدمت شما
    من میخوام پس کمانش یه قاب یک دهنه با مصالح فولادی رو در نرم افزار آباکوس مدل کنم واسه همین به اطلاعات پلاستیک مصالح فولادی نیاز دارم.
    اگه ممکنه راهنمایی کنید که چطور این اطلاعات رو پیدا کنم.
    خیلی ممنون از اینکه پاسخ گو سوالات هستین

    پاسخ دادن
    • ravaji / تیر ۳۰, ۱۳۹۴ در تاریخ ۱۰:۲۰ ب.ظ

     برای بدست آوردن خواص متریال بهترین و شاید تنها راه مراجعه به مقالات است.

    • محمد / مرداد ۱۹, ۱۳۹۴ در تاریخ ۱۰:۵۱ ق.ظ

     سلام. چند ماه برای پایان نامه ارشد تحقیق کرده ام. بهترین راه اینه که به آزمایشگاه های متالورژی مراجعه سپس نمونه سازی و سپس تست کشش از قطعه مربوطه انجام شود. دو یا سه روز اجام میشه. سپس باید نقاط تنش کرنش مهندسی یا اسمی را با سه تا فرمول تبدیل به نقاط تنش کرنش واقعی کنید. و در آخر به آباکوس داده شوند.
     اگه خواستید می تونید با ایمیل من مکاتبه کنید.

    • محمد / مرداد ۱۹, ۱۳۹۴ در تاریخ ۱۲:۲۳ ب.ظ

     میتونی با ایمیل من mo.bo@chmail.ir
     یک نصفه روز طول می کشه که براتون انجام بدم چند تا نکته فنی مهم داره. البته اگه منحنی تست کشش رو از آزمایشگاه مواد و متالورژی گرفته باشی و برام ایمیل کنی.

 • م. پ / تیر ۲۱, ۱۳۹۴ در تاریخ ۱۱:۴۷ ق.ظ

  سلام آقای مهندس رواجی

  ببخشید من یه سوال دارم:
  ماده ای که میخوام در آباکوس تعریف کنم ماده ایه که در کرنش های بالاتر شیب نمودار تنش کرنشش کمتر میشه . از چه طریق میتونم داده های مربوط به نمودار تنش کرنش اون رو وارد نرم افزار کنم؟ باز هم از همین قسمت باید انجام بدم اینکار رو؟

  (فکر کنم این ماده هیپوالاستیک در نظر گرفته میشه اما من می خوام خودم اعداد رو وارد کنم نه اینکه پارامترهای خاصی که تو آباکوس لازمه رو تعریف کنم)

  پاسخ دادن
  • Babak / تیر ۲۳, ۱۳۹۴ در تاریخ ۷:۳۸ ب.ظ

   تجربه ای در این زمینه ندارم.

   پاسخ دادن
 • hfabadi / تیر ۲۱, ۱۳۹۴ در تاریخ ۱۰:۵۸ ق.ظ

  با سلام و تشکر خدمت شما استاد گرامی.متن اصلی پایان نامه را برایتان فرستادم امیدوارم که بتونم از کمک هاتون بهره مند بشم.ممنون.

  پاسخ دادن
 • رضا / تیر ۱۴, ۱۳۹۴ در تاریخ ۱۰:۲۵ ق.ظ

  با سلام و تشکر از زحمات و راهنمایی های شما
  من یه سوال داشتنم که نتوانستم متوجه شوم با این جوابها که آیا بعد از اینکه المان مش با متریال مورد نظر به تنش کرنش حد نهایی ناحیه غیرخطی مورد نظر می رسد آیا از چرخه المان ها حذف می شود یا گزینه ای است که باید حد نهایی آن متریال یا المان را فعال کنیم ممنون

  پاسخ دادن
  • Babak / تیر ۱۷, ۱۳۹۴ در تاریخ ۸:۰۹ ب.ظ

   برای حذف شدن المان علاوه بر خواص پلاستیک باید خواص damage نیر برای ماده تعریف شود. فصلی در کتاب تحت عنوان حذف المان وجود دارد که مطالعه آنرا برای فهم بهتر موضوع توصیه می کنم.

   پاسخ دادن
 • hfabadi / تیر ۱۰, ۱۳۹۴ در تاریخ ۲:۲۸ ب.ظ

  سلام.با عرض خسته نباشید.من تقریبا تمامه مطالب این سایت رو خوندم اما با اینکه سوال خیلی ها بوده باز جواب نگرفتم.واقعا ازتون خواهش می کنم در مورد بخش concrete damage plastisity و چگونگی به دست آوردن اطلاعات کشش و فشار بتن یه توضیح و یک مثال قرار دهید.من حتی اصل پایان نامه ای رو گه دارم روش کار می کنم رو پیدا کردم اما باز اطلاعاتی از این بخش نداده.اگه مشگلی نباشه اطلاعاتو براتون بفرستم شاید شما تونستسد کمکم کنید.واقعا ممنون میشم کمک کنید چون هفته هاست درگیر این موضوع هستم.

  پاسخ دادن
  • Babak / تیر ۱۲, ۱۳۹۴ در تاریخ ۸:۰۸ ب.ظ

   برایم ایمیل کنید.

   پاسخ دادن
   • hfabadi / تیر ۱۴, ۱۳۹۴ در تاریخ ۱۱:۳۸ ق.ظ

    با عرض تشکر اطلاعات موجود را برایتان فرستادم.

    پاسخ دادن
 • dadgostar / تیر ۴, ۱۳۹۴ در تاریخ ۲:۴۷ ب.ظ

  با سلام و احترام
  مهندس جان من می خوام برشگیر رو توی بتن مدل کنم و برای وارد کردن متریال مشکل دارم. مشکل اصلیم توی قسمت concrete damaged plasticity هستش که نمیدونم پارامترهش رو پر کنم … میشه راهنماییم کنید
  ممنونم

  پاسخ دادن
  • Babak / تیر ۸, ۱۳۹۴ در تاریخ ۴:۱۴ ق.ظ

   مقالات زیادی در این خصوص می توانید پیدا کنید که عیناً آنچه در آباکوس باید وارد شود را در متن مقاله آورده اند.

   پاسخ دادن
   • حسین / تیر ۲۰, ۱۳۹۴ در تاریخ ۹:۰۱ ق.ظ

    با سلام و وقت بخیر
    جهت تعریف خصوصیات رفتاری متریال frp laminat که طور غیرایزوتروپ در کشش و در فشار رفتار می کند از کدام گزینه plasticity می توانیم استفاده کنیم.
    با تشکر فراوان

    پاسخ دادن
    • Babak / تیر ۲۳, ۱۳۹۴ در تاریخ ۷:۲۵ ب.ظ

     تا جایی که دیده ام برای frp از engineering constants باید استفاده کرد.

 • باقری / تیر ۱, ۱۳۹۴ در تاریخ ۱۲:۰۸ ب.ظ

  سلام ، انالیز شبه استاتیکی با استفاده از بارگذاری مرحله ای aisc انجام دادم و مقدار دوران رو با استفاده از مقادیر جابجایی و تقسیم اون به طول ستون یدست آوردم ولی توی مقاله نمودارها بر حسب دوران پلاستیک کشیده شده لطفن راهنمایی کنید چگونه دوران پلاستیک رو بدست بیارم؟

  پاسخ دادن
  • Babak / تیر ۱, ۱۳۹۴ در تاریخ ۹:۴۸ ب.ظ

   متوجه منظورتان نشدم.

   پاسخ دادن
 • طاهره / خرداد ۲۶, ۱۳۹۴ در تاریخ ۱۰:۵۰ ب.ظ

  با سلام و احترام
  آقای مهندس ممنون بابت اطلاعات مفیدی که قرار میدهید.
  من قصد دارم تیر بتن مسلحی را در نرم افزار مدلسازی کنم و ترک را به آن اعمال کنم و تغییرات را در آن بررسی کنم. برای این کار میخواستم ببینم چطور میشه جای دقیق فولاد و تعداد و مشخصات آن را مدلسازی کرد؟ چون قصد دارم ترک فولاد رو قطع کنه و در مرحله ای دیگه دوباره ترک رو به شکلی مدلسازی کنم تا به فولاد نرسه.
  چون برای انجام پایان نامه با این نرم افزار کار میکنم ممنون میشم اگر ایمیلتون را در اختیارم قرار دهید تا مشکلات و سوالاتم رو با سرعت بیشتری از شما بپرسم.

  پاسخ دادن
  • Babak / خرداد ۲۸, ۱۳۹۴ در تاریخ ۱۲:۵۸ ق.ظ

   معمولاً برای مدلسازی ترک در بتن از وارد کردن خواص آسیب برای بتن استفاده می شود. در این صورت المانهایی که از حد آسیب فراتر رفته باشند در خروجی با رنگ قرمز نمایش داده می شوند و عملاً نشاندهنده مسیر ایجاد و رشد ترک خواهند بود.
   ایمیل در سایت موجود است: letscae@gmail.com

   پاسخ دادن
   • طاهره / خرداد ۲۹, ۱۳۹۴ در تاریخ ۱۱:۳۷ ب.ظ

    با سلام و احترام
    میخواستم بپرسم چه جوری میتونم به مثال های قبلی که در سایت قرار دادید دسترسی پیدا کنم؟
    در قسمت ورود به سایت عضو شدم ولی چیزی پیدا نکردم
    با تشکر

    پاسخ دادن
    • Babak / خرداد ۳۱, ۱۳۹۴ در تاریخ ۳:۳۱ ق.ظ

     برای راحتی کاربران تمام مثالها و عناوین سایت در یک صفحه قرار داده شده است.

 • ZAHRA / خرداد ۱۵, ۱۳۹۴ در تاریخ ۱۰:۲۵ ب.ظ

  سلام. خسته نباشید
  اقای مهندس من یک میله فشاری با انحنای اولیه رو تو اباکوس مدل کردم نمودار تنش کرنشی که بدست میاد رو با نموداری که در مقالات معتبر وجود داره مقایسه میکنم نموداری که از اباکوس بدست اومده کرنشش خیلی پیش میره یعنی مثلا اگر نمودار موجود در کرنش 03/0 قطع شده نمودار من تا 5/2 ادامه پیدا میکنه تازه هرقدر تعداد گامهارو بیشتر میکنم کرنش بیشتر میشه. من برای پایان نامم به کرنش نهایی احتیاج دارم. به نظر شما مشکل از چیه؟
  امیدوارم تونسته باشم منظورمو برسونم.
  ممنون

  پاسخ دادن
  • Babak / خرداد ۱۸, ۱۳۹۴ در تاریخ ۹:۳۳ ب.ظ

   خواص متریال را چگونه تعریف کرده اید؟

   پاسخ دادن
 • حسین / خرداد ۱۴, ۱۳۹۴ در تاریخ ۱:۲۳ ب.ظ

  سلام از مطالب اموزنده شما خیلی ممنونم
  من سوالی دارم که خیلی ازارم داده
  میخواستم بدونم ایا اباکوس این توانایی رو دارد که بتونه تنش ها پسماند را محاسبه و اعلام کند؟
  من روی پایه های CNC کار میکنم میخوام تنش های پسماند را محاسبه کنم
  ایا راهی وجود دارد؟
  اگر هست راهنمایی بفرمایید خیلی عجله ای و فوریه

  پاسخ دادن
  • Babak / خرداد ۱۸, ۱۳۹۴ در تاریخ ۹:۲۹ ب.ظ

   پس از بارگذاری و باربرداری اگر تنش یا کرنشی در قطعه باقی مانده باشد مقدار پسماند است.

   پاسخ دادن
 • علی / اردیبهشت ۲۰, ۱۳۹۴ در تاریخ ۱:۲۶ ب.ظ

  با سلام
  چطوری می شود از آباکوس ماتریس سفتی و جرمی را استخراج نمود
  با تشکر

  پاسخ دادن
  • Babak / اردیبهشت ۲۰, ۱۳۹۴ در تاریخ ۸:۳۱ ب.ظ

   با استفاده از دستور *Matrix Generation که در keyword باید وارد کنید. جزئیات کار را از مستندات نرم افزار مطالعه بفرمائید.

   پاسخ دادن
 • لیلا / اردیبهشت ۱۷, ۱۳۹۴ در تاریخ ۸:۳۶ ق.ظ

  با سلام
  در رابطه با مدل خسارت پلاستیک بتن و پارامترهای آن ، کتاب یا مقاله ای رو میشناسید که خوب توضیح داده باشه و بگه در آباکوس چه مقداری بذاریم ممنون میشم اطلاع بدین

  پاسخ دادن
  • Babak / اردیبهشت ۱۹, ۱۳۹۴ در تاریخ ۹:۰۴ ب.ظ

   فکر می کنم در جلد دوم کتاب مخصوص مسائل عمران این موارد توضیح داده شده باشند.

   پاسخ دادن
   • لیلا / اردیبهشت ۲۰, ۱۳۹۴ در تاریخ ۷:۲۴ ق.ظ

    منظورتون کتاب راهنمای کاربردی Abaqus به همراه مسائل مهندسی عمران، سازه و ژئوتکنیک است یا جلد دوم کتابی که در سایت معرقی کردین(کامل ترین مرجع آباکوس)؟

    پاسخ دادن
    • Babak / اردیبهشت ۲۰, ۱۳۹۴ در تاریخ ۸:۲۸ ب.ظ

     جلد دوم از کتابی که در سایت معرفی شده است (کاملترین مرجع آباکوس) نوشته مهندس سروش نیا و همکاران.

 • saman_mb / اردیبهشت ۱۳, ۱۳۹۴ در تاریخ ۹:۴۲ ب.ظ

  سلام خدمت همه ی دوستان و اساتید گرامی
  من به یک مشکلی برخورد کردم و این است که بعد از وارد کردن تنش و کرنش پلاستیک و زدن دکمه تایید نرم افزار اباکوس به من خطای
  the syntax error in the expression below must be corrected
  میده و اینکه من نتایج رو از تست کشش بدست اوردم و تبدیل به تنش حقیقی و کرنش پلاستیک کردم.لطفا استاتید گرامی راهنماییم کنند.تشکر

  پاسخ دادن
  • Babak / اردیبهشت ۱۹, ۱۳۹۴ در تاریخ ۸:۴۶ ب.ظ

   مدلتان را در محیط ویژوال آباکوس ایجاد کرده اید یا از input file استفاده می کنید؟

   پاسخ دادن
 • farid / اردیبهشت ۸, ۱۳۹۴ در تاریخ ۷:۵۳ ق.ظ

  با سلام خدمت دوستان.
  روش و فرمولهایی که نرم افزار بر اون اساس، تنش و کرنش رو محاسبه میکنه را از کجا میتوان پیدا مرد؟
  من در منوال و help برنامه کمی جستجو کردم ولی به نتیجه ای نرسیدم.
  اساتید اگه راهنماییم کنن ممنون میشم

  پاسخ دادن
  • Babak / اردیبهشت ۸, ۱۳۹۴ در تاریخ ۸:۲۳ ب.ظ

   در documentation قسمت theory manual را مطالعه کنید.

   پاسخ دادن
 • محمد / اردیبهشت ۵, ۱۳۹۴ در تاریخ ۳:۳۹ ب.ظ

  با سلام
  من مدل شما را در نرم افزار مدل کردم ولی وقتی میگم که عکسل العمل تکیه گاه را به من بده فقط نیرو رو میده و لنگر را خروجی نمیده. تو خطا ها هم میگه آن درجه آزادی معتبر نمی باشد.
  مشکل کار کجاست
  آیا شما میتونید لنگر رو خروجی بگیرید
  با تشکر

  پاسخ دادن
  • Babak / اردیبهشت ۷, ۱۳۹۴ در تاریخ ۱۱:۰۸ ب.ظ

   عکس العمل لنگر برای المانهای solid تعریف نمی شود. اساساً درجه آزادی چرخشی برای المانهای solid به عنوان شرایط مرزی غیرفعال است.

   پاسخ دادن
   • محمد / اردیبهشت ۸, ۱۳۹۴ در تاریخ ۱۱:۵۷ ق.ظ

    حالا اگه من بخوام لنگر و حساب کنم و با etabs مقایسه کنم باید چی کار کنم.
    اگر بنده را راهنمایی کنید ممنون میشم؟؟؟؟
    با تشکر

    پاسخ دادن
 • ارشد سازه / فروردین ۲۶, ۱۳۹۴ در تاریخ ۳:۰۲ ق.ظ

  باسلام
  برای دادن مشخصات متریال به فولاد به صورت الاستوپلاستیک کاملelastic-perfectly plastic ؛ بعد ازینکه در قسمت الاستیک مدول یانگ و ضریب پواسون داده شد، در قسمت پلاستیک در سطر اول مقدار تنش تسلیم و کرنش پلاستیک صفر و در خط دوم تنش تسلیم و کرنش پلاستیک نهایی داده شود درست است؟
  در ضمن مقدار کرنش پلاستیک نهایی بر چه اساسی داده می شود؟
  باتشکر

  پاسخ دادن
  • Babak / فروردین ۲۹, ۱۳۹۴ در تاریخ ۵:۰۹ ق.ظ

   برای مدل کردن ماده به صورت الاستوپلاستیک کامل فقط خط اول را باید وارد کنید و نباید مقدار نهایی را وارد کنید.

   پاسخ دادن
   • محمد / اردیبهشت ۸, ۱۳۹۴ در تاریخ ۱۱:۵۶ ق.ظ

    حالا اگه من بخوام لنگر و حساب کنم و با etabs مقایسه کنم باید چی کار کنم.
    اگر بنده را راهنمایی کنید ممنون میشم؟؟؟؟
    با تشکر

    پاسخ دادن
    • Babak / اردیبهشت ۸, ۱۳۹۴ در تاریخ ۸:۲۸ ب.ظ

     با استفاده از ابزار cut view در ماژول visualization می توانید نیرو و لنگر عکس العمل در هر مقطع را مشاهده کنید، همچنین از خروجیهایی مشابه NFORC که نیروی نود ها را نشان می دهد می توان استفاه کرد.

 • حسین منصوری / فروردین ۴, ۱۳۹۴ در تاریخ ۷:۰۷ ب.ظ

  با سلام
  لطفا اگر دسترسی به فایل excell خصوصیات پلاستیک بتن در فشار و کشش (مربوط به فصل 10 کتاب ) دارید ارسال بفرمایید
  با تشکر

  پاسخ دادن
  • حسین منصوری / فروردین ۷, ۱۳۹۴ در تاریخ ۷:۰۷ ب.ظ

   با سلام
   لطفا در صورت امکان خصوصیات مکانیکی Cfrp و رزین را جهت مدلسازی در نرم افزار ارائه بفرمایید
   با تشکر فراوان

   پاسخ دادن
   • Babak / فروردین ۹, ۱۳۹۴ در تاریخ ۱۰:۲۱ ب.ظ

    خواص متریال را از مقالات می توانید پیدا کنید.

    پاسخ دادن
  • Babak / فروردین ۹, ۱۳۹۴ در تاریخ ۱۰:۱۵ ب.ظ

   در این خصوص لطفاً با مهندس سروش نیا تماس بگیرید.

   پاسخ دادن
  • حسین منصوری / فروردین ۲۴, ۱۳۹۴ در تاریخ ۷:۰۷ ب.ظ

   باسلام و وقت بخیر و با تشکر از راهنمایی های قبلی شما
   بنده قصد مدل کردن Frp bar در ستون بتنی دارم. نحوه تعریف کردن interface مناسب را نمی دانم . در صورت امکان راهنمایی بفرمایید که با انجام کدام پنجره می توانم این کار را انجام دهم. و اینکه آیا میله Frp را باید بصورت wire مدل کنم یا به صورت solid
   با تشکر فراوان

   پاسخ دادن
   • Babak / فروردین ۲۹, ۱۳۹۴ در تاریخ ۵:۰۷ ق.ظ

    FRP به صورت میله است یا به صورت صفحه ای؟
    تا جایی که من کار کرده ام و دیده ام FRP به صورت صفحه به پوسته ستون چسبانده می شود و در آباکوس برای این کار از قید Tie در ماژول interaction استفاده می شود.

    پاسخ دادن
 • حمید / اسفند ۲۲, ۱۳۹۳ در تاریخ ۸:۰۸ ب.ظ

  با سلام و خسته نباشید………
  پروزه من درباره کشش عمیق در جنسهای مختلف هست
  در قسمت پلاستیک که نمدار تنش کرنش وارد میکنیم(Mechanical / Plasticity / Plastic) میخواستیم بدونم اگر المونیم وارد کنم از چه فرمولی…..
  اصلا چگونه بنویسم…….
  راهنمایی میکنید..
  مرسی

  پاسخ دادن
  • Babak / فروردین ۹, ۱۳۹۴ در تاریخ ۱۰:۰۱ ب.ظ

   خواص پلاستیک ماده را به صورت جدول در نرم افزار وارد کنید. تفاوتی نمی کند چه نوع فلزی استفاده می کنید. اگر اطلاعات کاملتری از ماده داشته باشید می توانید از سایر مدلهای مواد پلاستیک استفاده کنید در غیر این صورت مطمئن ترین راه همان شیوه وارد کردن خواص به صورت جدول در حالت isotropic است.

   پاسخ دادن
 • فرید / اسفند ۲۲, ۱۳۹۳ در تاریخ ۱۰:۱۲ ق.ظ

  سلام
  میخواستم لطف کنید اندکی در مورد cyclic hardening توضیح بدید، در واقع سوال اصلیم اینه که ما چطوری باید پارامترهای Hardening Param b و Q-infinity رو باید برای st37 بیابیم؟
  خیلی ممنون بابت وقتی که میذارید.

  پاسخ دادن
  • فرید / اسفند ۲۲, ۱۳۹۳ در تاریخ ۱۰:۱۵ ق.ظ

   ضمنا تو جلد دوم کتاب مطالبی راجعش یافتم ولی این سوالم جواب داده نشد.

   پاسخ دادن
  • Babak / فروردین ۹, ۱۳۹۴ در تاریخ ۹:۵۱ ب.ظ

   خواص متریال عموما در مقالات آورده شده است.

   پاسخ دادن
 • mahdi / اسفند ۱۴, ۱۳۹۳ در تاریخ ۱۰:۵۷ ق.ظ

  سلام
  خسته نباشید
  در خصوص منحنی تنش و کرنش فشاری و کششی بتن مقاومت بالا ( 600 مگا پاسکال ) اطلاعات می خواستم . ممنون

  پاسخ دادن
  • Babak / اسفند ۲۱, ۱۳۹۳ در تاریخ ۱۰:۴۶ ب.ظ

   متاسفانه اطلاعاتی ندارم. در مقالات جستجو کنید.

   پاسخ دادن
 • فرهاد / اسفند ۳, ۱۳۹۳ در تاریخ ۶:۵۲ ق.ظ

  سلام من یه قاب فولادی دوبعدی رو توسط wire مدلسازی کردم و تحت زلزله طبس قرار دادم سوال من اینه آیا استفاده از wire جواب درست رو خواهد داد؟ در ضمن من مقدار بار تحمل شده رو تبدیل به جرم واحد حجم کردم و به مشخصات ماده دادم آیا این روش درسته یا نه؟ برای حالت پلاستیک از حلت ایزوتروپیک استفاده کردم نمی دونم درسته یا نه؟

  پاسخ دادن
  • Babak / اسفند ۴, ۱۳۹۳ در تاریخ ۱۱:۳۵ ب.ظ

   روش غلطی نیست ولی باید توجه داشته باشید که ساده سازیهای زیادی در مدل انجام داده اید و برای جواب خیلی دقیق نمی توانید روی این روش حساب کنید.

   پاسخ دادن
   • فرهاد / اسفند ۶, ۱۳۹۳ در تاریخ ۱۲:۰۳ ق.ظ

    ممنون از لطفتون که جواب دادین

    پاسخ دادن
 • رسول / بهمن ۶, ۱۳۹۳ در تاریخ ۸:۱۶ ب.ظ

  با سلام . خواهشمند است طریقه اتصال rbs در قاب خمشی فولادی رودر نرم افزار آبلاکوس را توضیح دهید با تشکر

  پاسخ دادن
 • رسول / بهمن ۶, ۱۳۹۳ در تاریخ ۸:۱۴ ب.ظ

  با سلام
  می خواستم بدونم که طریقه مدل کردن اتصال rbs در قاب های خمشی با نرم افزار آباکوس به چه صورته ؟

  پاسخ دادن
  • Babak / بهمن ۷, ۱۳۹۳ در تاریخ ۳:۴۳ ق.ظ

   سوالتان خیلی کلی است و در اینجا فرصت پاسخگویی در حد یکی دو خط وجود ندارد.

   پاسخ دادن
 • زهرا / دی ۲۰, ۱۳۹۳ در تاریخ ۳:۰۱ ب.ظ

  بسم الله
  با سلام وتشکر
  جسارتا میشه شماره تماس از خودتون در اختیارم بزارید ؟ برا پروژه میخوام

  پاسخ دادن
  • Babak / دی ۲۹, ۱۳۹۳ در تاریخ ۲:۳۹ ق.ظ

   برایم ایمیل بزنید.

   پاسخ دادن
   • سعید / دی ۳۰, ۱۳۹۳ در تاریخ ۱:۴۷ ق.ظ

    سلام
    من یک ورق st14 دارم و خواص آن را از طریق آزمایش کشش ساده بدست آورده ام و در حال مدل سازی کشش عمیق هستم.
    اطلاعات موجود شامل نمودار تنش کرنش و مقادیر r (ناهمسان گردید) در سه جهت 0 ، 45 و 90 می باش. ضریب استحکام K، توان کار سختی n، نیز موجود است.
    دو سوال دارم
    1. مقایر ناهمسانگردی r که در پدیده ی گوشواره ای شدن موثر می باشند در کدام قسمت باید وارد شود؟
    2. با داشتن نمودار تنش و کرنش و مقادیر n و K بهترین روش برای وارد کردن خواص پلاستیک کدام است؟

    با تشکر از شما

    پاسخ دادن
    • Babak / بهمن ۱, ۱۳۹۳ در تاریخ ۱۱:۳۹ ب.ظ

     من معمولا خواص پلاستیک ماده را درقالب جدول به نرم افزار معرفی میکنم و با شیوه های دیگر خیلی کار نکرده ام، بهتر است خودتان در این خصوص بیشتر تحقیق کنید.

 • مهدی / دی ۱۹, ۱۳۹۳ در تاریخ ۱:۵۵ ب.ظ

  با سلام
  من واسه پایان نامم دارم اتصال رو مدلسازی می کنم واسه مدلسازی جوش باید از چه قید یا اندرکنشی استفاده بکنم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ بعدش طای جابجایی بسیار زیاد رو میده دلیلش چیه؟؟؟/ واحدهای انتخابی من سانتیمتر و کیلوگرم هست.مقدار نشان داده برای هر تماس جفتی و جابجایی کلی بسیار زیاد ناچیز هس بر حسب واحد فرضی من!!!!!!!!!!!!!!! 2.22000e-16 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  پاسخ دادن
  • Babak / دی ۲۹, ۱۳۹۳ در تاریخ ۲:۳۹ ق.ظ

   حتما از واحدهای مرسوم تر مثل متریک استفاده کنید. مطلب در خصوص دستگاه واحدها را نیز مطالعه بفرمایید.

   پاسخ دادن
 • پوریا / دی ۱۵, ۱۳۹۳ در تاریخ ۱۲:۲۸ ب.ظ

  با سلام
  برای انجام پایان نامه به مشخصات مصالح بتن احتیاج دارم اما نمیدونم از کجا تهیه کنم
  آیا سایت یا کتابی میشناسید که این اطلاعات رو به صورت کامل داشته باشه؟
  لطفا راهنمایی کنید با تشکر فراوان

  پاسخ دادن
  • Babak / دی ۲۹, ۱۳۹۳ در تاریخ ۲:۳۷ ق.ظ

   در مقالات زیادی می توانید این موارد را پیدا کنید. در جلد دوم کتاب نیز که نوشته مهندس سروش نیا است مواردی وجود دارد.

   پاسخ دادن
 • وحید / دی ۱۰, ۱۳۹۳ در تاریخ ۱۰:۵۱ ق.ظ

  با سلام
  جناب مهندس این مثال که حل کردید نمودار تنش-کرنش ورودی به نرم افزار با نمودار تنش-کرنشی که آباکوس به عنوان شکل خروجی به ما می دهد درسته که شیماتیک یکسانی دارند اما از لحاظ اعداد که اصلا انتطباقی با هم ندارند.
  در شکل آخرم مشخص که در کرنش 0.008 تنشی معادل 1100MP داریم که این درست نیست
  یعنی وقتی فایل ورودی نرم افزار و خروجیتونو واراد اکسل کنید اصلا بر هم منطبق نیستند. علت در چیه؟

  پاسخ دادن
  • Babak / دی ۲۸, ۱۳۹۳ در تاریخ ۹:۳۳ ب.ظ

   آیا برای رسم نمودار از تعداد مناسبی نقطه استفاده کرده اید؟ احتمالا علت از تعداد کم نقاطی است که برای ترسیم نمودار استفاده کرده اید.

   پاسخ دادن
   • ارمان / بهمن ۲۴, ۱۳۹۳ در تاریخ ۵:۰۱ ق.ظ

    سلام آقای مهندس راوجی. منظور آقا وحید نمودار رسم شده توسط خود شماست. بین نمودار ورودی و خروجی ، اختلاف زیادی وجود دارد. علت چیست؟

    پاسخ دادن
    • Babak / بهمن ۲۸, ۱۳۹۳ در تاریخ ۸:۴۸ ب.ظ

     حق با شماست. این مطلب برای خیلی وقت پیش است و به این مورد دقت نکرده بودم. باید در این خصوص مطالعه کنم تا بتوانم علت اختلاف را توضیح دهم.

 • موسوی / دی ۸, ۱۳۹۳ در تاریخ ۱۲:۲۴ ق.ظ

  سلام مهندس رواجی خسته نباشید. مرسی از زحماتتون
  می خواستم بپرسم چجوری میشه دو تا فرایند رو همزمان روی یه قطعه تو آباکوس شبیه سازی کرد؟
  فرایند ها هر دو دینامیکی هستند
  ممنون میشم راهنمایی م کنید

  پاسخ دادن
  • Babak / دی ۲۸, ۱۳۹۳ در تاریخ ۹:۲۱ ب.ظ

   می توانید چندین نیرو یا شرایط را همزمان وارد کنید. دقیقاً متوجه نشدم مشکلتان کجاست.

   پاسخ دادن
 • حبیب / آذر ۲۷, ۱۳۹۳ در تاریخ ۲:۰۴ ق.ظ

  با سلام خدمت استاد گرامی
  بنده یک ستون بتن آرمه مسلح به میلگرد در آباکوس مدل کردم که نیروی فشاری 10000 kn بر آن وارد میشود . من از کجا مقدار بار نهایی ستون را تشخیص بدم که چقدره؟
  وبا ایجاد ترکهای اولیه در ستون با frp میخواهم محصورش کنم.این را چطور مدل کنم؟
  ممنون میشم اگه توضیح بیشتری لطف کنید.

  پاسخ دادن
  • Babak / آذر ۳۰, ۱۳۹۳ در تاریخ ۲:۲۰ ب.ظ

   نتایح تحلیل را با خواص متریال مقایسه کنید تا معلوم شود که آیا خرابی اتفاق افتاده است یا نه. در حالت پیشرفته تر می توانید خواص damage بتن را در suboptions وارد کنید.
   مدل frp را معمولا با تعریف خواص الاستیک از نوع engineering constants تعریف می کنند و به سطح بتن tie می کنند.

   پاسخ دادن
 • NASRI / آذر ۲۶, ۱۳۹۳ در تاریخ ۷:۵۶ ق.ظ

  آقای مهندس سلام و با تشکر از شما. بنده می خواهم یک قاب مجهز به دمپر را تحت تغییر شکل های خیلی بزرگ بررسی کنم ( 16 سانتی متر به قاب تغییر مکان وارد می کنم ) . اما از یک مرحله بعد ( 8.6 سانتی متر ) نرم افزار توانایی حل را ندارد و واگرا می شود. و در WARNING پیغام زیر ظاهر می شود.
  the strain increment has exceeded fifty times the strain to cause first yield at 127 point. حال چه کار کنم که نرم افزار جلوتر رود ؟ چون موضوع پایان نامه من بررسی تغییرمکان های خیلی زیاد است. بنده نوع تحلیل را static general گرفتم. آیا با عوض کردن نوع تحلیل جواب می گیرم؟

  سپاس از شما

  پاسخ دادن
  • Babak / آذر ۳۰, ۱۳۹۳ در تاریخ ۲:۱۷ ب.ظ

   در تحلیل معمولا چنین خطاهایی رخ می دهد. از تحلیل دینامیکی می توانید استفاده کنید ولی سرعت جابجاییها باید کم باشد.

   پاسخ دادن
 • Davood / آذر ۲۶, ۱۳۹۳ در تاریخ ۱:۰۷ ق.ظ

  سلام جناب مهندس
  ممنون از آموزش بسیار عالیتون
  من یک دال بتنی رو باید تحت بارگذاری ضربه قرار بدم و نتایجشو استخراج کنم، سپس تقویتش کنم و مقایسه انجام بدم
  سوالم اینه که چگونه متوجه بشم که دال گسیخته شده و اینکه برای بدست آوردن نمودار نیروی ضربه بر حسب زمان در History Output روی چه گزینه ای خروجی بگیرم؟
  ممنون از لطفتون

  پاسخ دادن
  • Babak / آذر ۳۰, ۱۳۹۳ در تاریخ ۲:۱۵ ب.ظ

   نتایح تحلیل را با خواص متریال مقایسه کنید تا معلوم شود که آیا خرابی اتفاق افتاده است یا نه. در حالت پیشرفته تر می توانید خواص damage بتن را در suboptions وارد کنید.
   از خروجی های nforc و sf می توانید استفاده کنید.

   پاسخ دادن
 • Hadi shahabi / آذر ۲۱, ۱۳۹۳ در تاریخ ۳:۰۰ ق.ظ

  سلام
  برای تعریف مشخصات پلاستیک فولادم نیاز به مدل دو خطی با شیب 2% برای فولاد نرمه دارم
  0و2400
  ؟و؟
  در خط دوم چه مقادیری را بگذارم تا شیب 2% هم رعایت بشود؟
  تشکر

  پاسخ دادن
  • Babak / آذر ۲۳, ۱۳۹۳ در تاریخ ۱۰:۳۴ ق.ظ

   برای نقطه دوم باید تنش و کرنش گسیختگی ماده را وارد کنید. کرنش حدوداً 20درصد و تنش 400 مگاپاسکال می توانید استفاده کنید.

   پاسخ دادن
   • Hadi / آذر ۲۴, ۱۳۹۳ در تاریخ ۶:۲۵ ب.ظ

    سلام
    مرسی
    همانطور که میدونیم فولاد نرمه ساختمانی معمولا دارای تنش تسلیم 240 مگاپاسکال و تنش نهایی 370 مگاپاسکال می باشد.
    برای اینکه تو این رینج قرار بگیره
    می تونیم مقادیر زیر رو وارد کنیم؟
    کرنش 14درصد و تنش 360 مگاپاسکال؟

    پاسخ دادن
    • Babak / آذر ۲۵, ۱۳۹۳ در تاریخ ۱۱:۰۶ ق.ظ

     فکر می کنم مناسب باشد ولی تا جایی که می دانم کرنش استحکام فولاد حدود 20% است.

  • مسعود / آذر ۲۳, ۱۳۹۳ در تاریخ ۴:۱۹ ب.ظ

   برای هر فولاد در تست کشش آن، مقادیر تنش – کرنش همان قطعه فولادی بدست می آید. پس نمیتوان یک عدد یا شیب کلی برای همه فولاد ها ارائه کرد. البته در استانداردهای مختلف برای قسمت پلاستیک فولاد روابطی ارائه شده که همگی بر اساس نتایج آزمایشگاهی هستند اما دارای دقت مطلوبی هستند و می توان با کمی خطا در مورد بقیه فولادها هم از آنها استفاده نمود.
   شما باید یا خودتان تست کشش انجام بدهید (که بدلیل هزینه و وقت مقرون به صرفه نیست) یا از تست دیگر محققین استفاده کنید که عموما این اطلاعات را بطور کامل در اختیار قرار نمیدهند و همیشه یک جای کار می لنگد.
   امیدوارم کمکی کرده باشم.

   پاسخ دادن
   • Hadi shahabi / آذر ۲۴, ۱۳۹۳ در تاریخ ۶:۱۶ ب.ظ

    سلام آقا مسعود
    فرمایش شما متین
    این مدلم مدل تدوری هستش و نیازی به دقت 100 درصدی نداره و از انجایی در تحقیقات این 20 سال اخیر شیب منحنی تنش کرنش دو خطه چیزی در حدود 1% تا 4% بوده میتونیم برای میانگین و تقریب خوب از شیب 2% تا 3% برای خط دوم بهره گرفت و به مدل سازی سرعت داد.

    پاسخ دادن
    • مسعود / آذر ۲۷, ۱۳۹۳ در تاریخ ۱۲:۱۱ ب.ظ

     سلام هادی
     شما یه بار 1% و یه بار 4% رو امتحان کنید به اختلاف وحشتناک جواباتون پی میبرید.

 • Hamed / آذر ۲۰, ۱۳۹۳ در تاریخ ۹:۰۹ ق.ظ

  سلام
  برای مدلسازی بتن در اباکوس با مدل رفتاری CDP مشخصات پلاستیک بتن را از help نرم افزار دارم … اما متاسفانه بقیه اطلاعات مثل رفتار فشاری بتن و آسیب دیدگی فشاری و همچنین رفتار کششی بتن و آسیب دیدگی آن را برای مقاومت فشاری 350 کیلوگرم بر سانتی متر مربع نمیدونم چطوری وارد کنم. مقالات را هم خوندم و ریز این اطلاعات در دست رس نیسستتتت. خواهشن در صورت امکان راهنمایی فرمایید.
  ایمیل : hmdzr89@gmail.com

  پاسخ دادن
  • Babak / آذر ۲۳, ۱۳۹۳ در تاریخ ۱۰:۳۲ ق.ظ

   منبعی به غیر از مقالات نیست.

   پاسخ دادن
 • Behzad / آذر ۱۹, ۱۳۹۳ در تاریخ ۷:۱۲ ق.ظ

  با سلام
  از من خواسته شده که با استفاده از تنش جاری شدن و مدول الاستیسیته و کرنش مربوط به جاری شدن نمودار تنش کرنش بتن در حالت فشاری رو بکشم. یه عکس هم دارم که یه کلیاتی رو انجام داده اگه کسی میتونه کمک کنه ممنون میشم. میتونم اگه ایمیل بدید عکس رو هم براتون بفرستم. در واقع همش ریاضیه ولی هرکاریش میکنم یه چیزی کمه.
  با تشکر

  پاسخ دادن
 • مسعود / آذر ۱۸, ۱۳۹۳ در تاریخ ۱۲:۵۱ ب.ظ

  سلام خسته نباشید
  من این اطلاعات خصوصیات مکانیکی فولاد رو در مقاله ای که میخواهم وریفای باهاش انجام بدم در اختیار دارم و در تمامی مقالات دیگری که مد نظرم بود فقط همین اطلاعات موجود هستند:
  ورق: yield stress=189.5 ultimate stress=299.9 modulus of elasticity=206E3 elongation=46.2%

  ستون: yield stress=348.2 ultimate stress=521.4 modulus of elasticity=208E3 elongation=26.9%

  تیر: yield stress=415.7 ultimate stress=557.2 modulus of elasticity=209E3 elongation=25.2%

  با توجه به elongation و اینکه اعداد دیگری در باره کرنش های این منحنی داده نشده چطور میشه اطلاعاتی بدست آورد تا تی آباکوس بشه یه نمودار تعریف کرد. نمودار تنش کرنش مصالح.
  لطفا راهنمایی کنید بدجوری گیر افتادم

  پاسخ دادن
  • Babak / آذر ۱۹, ۱۳۹۳ در تاریخ ۳:۴۷ ب.ظ

   مثلا برای مورد اول بین مقدار 189.5 تا 299.9 چند نقطه حدودی می توانید وارد کنید تا تقریباً حالت نمودار تنش کرنش فولاد ایجاد شود. کرنش برای تنش 299.9 مقدار 0.462 باید باشد.

   پاسخ دادن
   • مسعود / آذر ۱۹, ۱۳۹۳ در تاریخ ۱۰:۴۲ ب.ظ

    مرسی از توضیحات
    elongation کرنش گسیختگیه و درواقع میشه همونجایی که نمودار افت کرده و کار فولاد تموم شده
    آیا رابطه ای حدودی وجود داره که از این کرنش بتونم کرنش ultimate یا متناظر با سیگماu فولاد رو بدست بیارم؟ فرمولی هست در این باره؟

    پاسخ دادن
    • Babak / آذر ۲۳, ۱۳۹۳ در تاریخ ۱۰:۳۲ ق.ظ

     با تخمین خوبی می توانید از همین مقدار استفاده کنید. اگر واقعا دنبال دقت بالاتر هستید باید مقادیر دقیق را از مقالات استخراج کنید.

 • هادی / آذر ۱۵, ۱۳۹۳ در تاریخ ۲:۰۴ ب.ظ

  با سلام
  مهندس درحین انجام پایان نامه ام در زمینه اندرکنش خاک و سازه هست چن تا سوال برایم پیش آمده ،ممنون می شوم مرا راهنمایی بفرمایید.
  در پیوست ساده ترین مدل پایان نامه ام که یک قاب خمشی 2 طبقه یک دهانه می باشد را ضمیمه می کنم؛ در این مدل باید اثر همزمان برکنش ( جداشدگی) پی و لغزش پی بر بروی خاک با رفتار خطی بپردازم.

  لغزش در فصل مشترک خاک و پی (Foundation Sliding):
  این پدیده زمانی رخ می دهد که نیروی افقی منتقل شده به پی از مقاومت اصطکاکی بین خاک و پی بیشتر شود.
  چنین پدیده ای معمولا در هر راستایی فقط برای مدت زمان کوتاهی رخ می دهد ( با توجه به ماهیت رفت و برگشتی زلزله )؛ از اینرو، لغزش با گسیختگی همراه نیست ولی موجب تغییر شکل های دائمی و برگشت ناپذیر می شود.
  طراح فقط باید از این نکته اطمینان حاصل کند که مقدار چنین تغییر شکلی از نظر سازه ای یا عملیاتی مضر نمی باشد.

  جداشدگی پی از روی خاک ( برکنش) (Foundation Uplift):
  یکی از پدیده های غیرخطی هندسی که در سطح فصل مشترک پی و خاک بستر و در اثر چرخش گهواره ای پی می تواند رخ دهد، پدیده ی برکنش پی می باشد و به معنی جدا شدن پی از خاک زیر می باشد.
  به طور کلی هر وقت لنگر واژگونی که از طرف زلزله به سازه تحمیل می شود، از لنگر مقاوم ناشی از بارهای وزنی بیشتر شود، به علت ناتوانی خاک در تحمل نیروی کششی، پی از خاک زیر آن جدا شده و سازه در یک لبه از پی خود دچار بلند شدگی خواهد شد. در ادامه با توجه به تغییر جهت شتاب در زلزله، پی سازه بصورت متناوب حول دو لبه ی چپ و راست خود دچار بلند شدگی خواهد شد؛این وضعیت تا زمانی که لنگر واژگونی از لنگر مقاوم ناشی از بارهای ثقلی، کمتر شود؛ ادامه خواهد یافت.
  به محض شروع بلند شدگی در لبه ی چپ پی، سازه حول لبه راست پی ارتعاش می کند و لبه ی راست پی پایین می رود؛ سپس با تعویض جهت زلزله بلندشدگی در لبه راست پی رخ داده و سازه حول لبه ی چپ خود ارتعاش خواهد کرد ولبه چپ پی پایین می رود.
  پس از شروع ارتعاش سازه تغییر مکان های دو طرف پی برخلاف هم می باشند. یعنی با بالا آمدن یک لبه، لبه ی دیگر پی پایین می رود.
  ——————————————————–
  برای تاثیر همزمان برکنش و لغزش پی باید رفتارهای تماسی و نرمال اندرکنش را به چه نحوی تنظیم کنم؟
  ++++++++++++++++++++++++++++
  برای تعریف اندرکنش خاک – فونداسیون
  در تنظیم رفتار تماسی اندرکنش Tangential Behavior
  فرمول penalty استفاده شود؟
  روش محاسبه ضریب اصطکاک Friction coeff چگونه است؟
  محدوده این عدد چقدر است؟
  آیا در مدل من نیازی به تنظیم سربرگ Elastic Slip می باشد؟
  ——————————–

  در تنظیم رفتار نرمال اندرکنش Normal Behavior
  در قسمت Pressure-Overclosure در این مدل آیا از روش “Hard” Contact استفاده کنم؟یا روش دیگر؟

  در قسمت constraint enforcement method فرق گزینه Default با سایر گزینه ها در چیست؟
  ایا درمدل من باز هم گزینه Default باشد یا نه؟چرا؟

  پاسخ دادن
  • Babak / آذر ۱۶, ۱۳۹۳ در تاریخ ۱۰:۲۰ ق.ظ

   آنچه در واقعیت وجود دارد را باید مدل کنید. از فرمول penalty استفاده کنید و ضریب اصطکاک خاک و پی را وارد کنید. این مقدار را از مقالات یا سایر مراجع باید استخراج و در نرم افزار وارد کنید. فکر نمی کنم نیازی به تنظیم سربرگ Elastic Slip باشد.
   از شیوه hard contact باید استفاده شود.گزینه default برای کار شما مناسب است.

   پاسخ دادن
 • HASSAN / آذر ۱۴, ۱۳۹۳ در تاریخ ۳:۳۳ ق.ظ

  سلام
  در تحلیل غیر خطی بتن مسلح یک تیر بتنی را درحالت خرابی CDPخرابی پلاستیسیته بتن مدل کرده ام . در نمودار بار -تغییرمکان اعداد من با نمونه آزمایشگاهی هم خوانی نسبتا خوبی در حد کمتر از 5 درصد اختلاف دارد. اما شکل منحنی بار تغییر مکان مدل آباکوس با آزمایشگاهی کمی تفاوت دارد علت آن چیست؟ البته نیمه اول نمودار مدلسازی مقدار زیادی بالاتر از نمونه آزمایشگاهی است ولی نیمه دوم نمودار هم خوانی قابل قبولی دارد.با تشکر

  پاسخ دادن
  • Babak / آذر ۱۶, ۱۳۹۳ در تاریخ ۱۰:۱۱ ق.ظ

   بدون بررسی دقیق کار در این خصوص نمی توان اظهار نظر کرد. ممکن است مشکل از خواص متریال یا نوع اتصالات یا …. باشد.

   پاسخ دادن
 • arman / آذر ۱۱, ۱۳۹۳ در تاریخ ۸:۴۰ ب.ظ

  با نام خدا و عرض سلام. مدل من یک قاب یک طبقه و یک دهانه فولادی با بادبند می باشد. بنده مدل را به طور کامل و با همه جزئیات رسم کرده ام . ( مثلا نبشی جان اتصال تیر به ستون رسم شده است یا گاست پلیت اتصال ستون به بادبند هم رسم شده است ). در عمل اتصال تیر به ستون و اتصال بادبند به ستون مفصلی می باشد. اما بنده چون مدل را با جزئیات رسم کردم ( یعنی رسم نبشی اتصال و گاست پلیت ) به جای تعریف اتصال، همه قطعات را به هم مرچ کردم یعنی کلا یک پارت در نظر گرفتم. آیا این کار درست است یا باید اتصال تیر به ستون و اتصال بادبند به ستون را علی رغم رسم نبشی اتصال و گاست پلیت تعریف کنم ؟

  بنده دیده ام زمانی اتصال بین تیر و ستون در قسمت کانکت تعریف می شود که مدل فاقد نبشی اتصال باشد.

  پاسخ دادن
  • Babak / آذر ۱۲, ۱۳۹۳ در تاریخ ۱۰:۲۸ ق.ظ

   اگر با جزئیات مدل کرده اید نیازی به تعریف کانکتور وجود ندارد. ولی اینکه تمام مدل را به هم مرج کرده اید کار را خراب می کند. قطعات باید از هم جدا باشند و فقط در محلهایی که در واقعیت به هم جوشکاری شده اند با استفاده از قید tie به یکدیگر اتصال داده شوند. با استفاده از قید tie کیفیت مش بندی مدل نیز بهتر خواهد شد.

   پاسخ دادن
 • arman / آبان ۲۹, ۱۳۹۳ در تاریخ ۱۱:۱۹ ب.ظ

  با سلام . در قسمت نتایج آباکوس برای تنش گزینه های مختلفی وجود دارد مثل ( تنش فون میسز و تنش ماکزیمم و تنش محورهای مختلف و …. ) و همچنین برای کرنش هم همین طور. حال بنده چند سوال دارم.

  1-معیار تسلیم و گسیختگی کدام یک از تنش ها یا کرنش ها می باشد؟ ( برای نمونه تنش ماکزیمم مدل من از 3900 کیلوگرم بر سانتی متر مربع گدشته ولی تنش فون میسز برابر با 3200 کیلوگرم بر سانتی متر مربع است. حال با فرض تنش نهایی 3700 کیلوگرم بر سانتی متر مربع ، آیا گسیختگی رخ داده است یا خیر؟ )

  2-آیا در نرم افزار آباکوس ایتدا کرنش حساب می شود و سپس از روی منحنی تنش کرنش که ما به نرم افزار داده ایم تنش حساب می شود؟ یا خیر؟

  3-آیا تنش ماکزیمم با کرنش ماکزیمم متناظر است؟ آیا تنش 22 با کرنش 22 متناظر است؟ در قسمت نتایج آباکوس بنده تنش 22 و کرنش 22 را قرائت می کنم ولی این اعداد به هیچ عنوان از منحنی معرفی شده در قسمت property تبعیت نمی کند؟ آیا باید تبعیت کند؟ یعنی دقیقا عین منحنی ای که خودمان دادیم به نرم افزار شود؟

  با تشکر از شما

  پاسخ دادن
  • Babak / آبان ۳۰, ۱۳۹۳ در تاریخ ۶:۲۴ ب.ظ

   معیار برای هر ماده ای متفاوت است. مثلا برای مواد ترد معیار ماکزیمم تنش کاربرد دارد و برای مواد نرم معیار میسز.
   فکر می کنم به این شیوه باشد.
   تا حدود زیادی باید تبعیت کند. اما به دلیل اینکه معیارهایی مثل میسز ترکیب چند تنش و کرنش است ممکن است انحرافاتی وجود داشته باشد. در تنش های نزدیک به حد استحکام نیز به دلیل آنکه در نرم افزار برونیابی صورت می گیرد مقادیر نتایج با ورودیها اختلاف پیدا خواهد کرد.
   برای توضیحات بیشتر در مورد شیوه محاسبه مقادیر خروجی در مستندات نرم افزار باید مطالعه بیشتری داشته باشید.

   پاسخ دادن
 • arman / آبان ۲۹, ۱۳۹۳ در تاریخ ۱۱:۰۶ ب.ظ

  با تشکر از شما

  پاسخ دادن
 • احمد / آبان ۱۸, ۱۳۹۳ در تاریخ ۷:۰۴ ب.ظ

  در تمامی معیارهای damage حذف المان وجود دارد. در field output گزینه status را فعال کنید ببینید مشکل برطرف می شود یا نه.

  یعنی چی دقیقا ؟من همچین گزینه ایی ندیدم میشه بیشتر توضیح بدین ممنون

  پاسخ دادن
 • reihaneh / آبان ۲, ۱۳۹۳ در تاریخ ۷:۱۷ ب.ظ

  سلام،از مطالبی که در سایت قرار دادید بسیار استفاده کردم و ممنونم
  میخواستم بپرسم آیا مدلسازی غیر خطی بتن همین چیزیه که آموزش دادید؟یعنی مدلسازی رفتار پلاستیک؟

  پاسخ دادن
  • Babak / آبان ۵, ۱۳۹۳ در تاریخ ۹:۵۲ ب.ظ

   مشابه این روش است ولی خواص بتن در زیرمجموعه خواص بتن در تعریف متریال باید تعریف شود و پارامترهای متفاوتی دارد.

   پاسخ دادن
   • reihaneh / آبان ۶, ۱۳۹۳ در تاریخ ۴:۴۳ ب.ظ

    در مثال شما باید ورودی ها از تست کشش در دست باشد.

    برای مدلسازی بتن با رفتار concrete damage plasticity هم ورودی ها باید از آزمایش برداشته شود؟
    ورودیهایی مثل:diagonal angle-eccentricity
    yeild stress-inelastic strain-cracking strain
    چون نمونه آزمایشگاهی که من برای صحت سنجی پایان نامه ام انتخاب کرده ام این اطلاعات را در اختیار نداده…
    میشه لطفا راهنماییم کنید که چکار میتونم بکنم..!!

    پاسخ دادن
    • Babak / آبان ۷, ۱۳۹۳ در تاریخ ۱۱:۴۱ ق.ظ

     اطلاعات خواص بتن را به سادگی می توانید در مقالات پیدا کنید.

 • atf / مهر ۲۵, ۱۳۹۳ در تاریخ ۱۰:۴۷ ب.ظ

  سلام
  من دیوار بنایی مدل کردم با خواص پلاستیک تحت بار عمودی و بار جانبی رفت و برگشتی. نمودار بار-جابجایی را که رسم می کنم خطی می شود چرا؟

  پاسخ دادن
  • Babak / مهر ۲۶, ۱۳۹۳ در تاریخ ۴:۰۲ ب.ظ

   حتما اشتباهی در مدل هست!

   پاسخ دادن
 • سعید / مهر ۲۰, ۱۳۹۳ در تاریخ ۱۲:۰۶ ب.ظ

  سلام و خسته نباشید.
  طبق راهنمای نرم افزار اباکوس، واحدها بصورت زیر تعریف میشوند:
  http://abaqus-users.1086179.n5.nabble.com/file/n16355/Units%2Babaqus.jpg
  یعنی اگر mm کار میکنیم، باید تنش و مدول یانگ را بر حسب مگاپاسکال بنویسیم مثلا 200 گیگاپاسکال را باید بنویسیم 200 ونه 200e9. ولی شما مدول یانگ و تنشها را به این صورت اعمل نکردین…
  چرا؟
  تشکر

  پاسخ دادن
  • Babak / مهر ۲۳, ۱۳۹۳ در تاریخ ۱۱:۲۷ ق.ظ

   در این مثال واحدها بصورت متریک آورده شده است.

   پاسخ دادن
 • Ehsan / مهر ۳, ۱۳۹۳ در تاریخ ۱۲:۴۳ ب.ظ

  با سلام و عرض ادب
  بنده پروژه ای دارم که مصالح آن دارای رفتار کششی و فشاری هستند و در آباکوس باید هر دو رفتار مدلسازی شوند ولی نتوانستم قسمتی را بیابم که بتوان این دو رفتار را همزمان تعریف کرد ، برای نمونه در قسمت Material Manager در قسمت Edit Material در Plastic قسمتی بصورت Cast Iron موجود است که می توان رفتار کششی و فشاری را مدل کرد ولی این قسمت فقط در حالتی جواب صحیح دارد که تنش تسلیم فشاری بیش از کششی باشد درصورتیکه در اکثر مصالحی که می خواهیم مدل کنیم تنش تسلیم کششی بیشتر از فشاری است . خواهشمندم بنده را راهنمایی کنید که چگونه مشکل را حل کنم ؟ آیا این نرم افزار این قابلیت را دارد ؟

  پاسخ دادن
  • Babak / مهر ۳, ۱۳۹۳ در تاریخ ۲:۱۷ ب.ظ

   تا جایی هم که من اطلاع دارم مدل cast iron تنها مدلی است که چنین ویژگی دارد. می توانید ویژگیهای سایر متریال را بررسی کنید که آیا ماده دیگری به این منظور وجود دارد یا نه. در غیراینصورت ممکن است مجبور شوید از سابروتین استفاده کنید.

   پاسخ دادن
   • Ehsan / مهر ۳, ۱۳۹۳ در تاریخ ۷:۲۱ ب.ظ

    اگر امکان داشته باشد در مورد سابروتین و نحوه استفاده از آن برای تعریف رفتار کششی و فشاری مصالح راهنمایی کنید

    پاسخ دادن
    • Babak / مهر ۴, ۱۳۹۳ در تاریخ ۶:۳۳ ب.ظ

     بحث بسیار بسیار طولانی است.امکان بررسی آن در حد یکی دو خطی که پاسخ می توانم بدهم نیست. فقط توصیه می کنم مستندات نرم افزار را مطالعه بفرمایید و دنبال پکیج مناسبی برای لینک کردن آباکوس با فرترن و sql server باشید.

    • zahra / آبان ۱۹, ۱۳۹۳ در تاریخ ۱:۳۲ ب.ظ

     سلام. من هم دقیقا همین مشکل رو دارم. اگه بتونید در این زمینه راهنمایی کنید خیلی ممنون میشم.
     من هیچ اطلاعاتی در مورد سابروتین ندارم. لطفا یه منبع مناسب معرفی کنید.

  • zahra / آبان ۱۹, ۱۳۹۳ در تاریخ ۸:۱۰ ب.ظ

   سلام اقای احسان. اگر راه حلی برای مشکلتون پیدا کردین لطفا من رو هم راهنمایی کنین. ممنون

   پاسخ دادن
   • Ehsan / آبان ۲۰, ۱۳۹۳ در تاریخ ۱:۳۷ ق.ظ

    سلام
    بنده فعلا دارم روش کار میکنم، یه روش دیگه ای هم هست که در آباکوس بشه اینکارو انجام داد و اون استفاده از المانها برا اینکاره که من دنبالشم، چشم بنده هرگونه اطلاعاتی بدست آوردم به اطلاع شما هم میرسونم.
    eamcese@gmail.com

    پاسخ دادن
 • dam / شهریور ۲۵, ۱۳۹۳ در تاریخ ۱:۴۸ ب.ظ

  با سلامت خدمت دوستان و ادمین محترم
  من یه سد مدل کردم و قرار است با دو معیار مورکولمب و دراگر پراگر اون رو طراحی کنم وقتی در قسمت property مقادیر را برای این دو حالت وارد میکنم ، خروجی ها رو چگونه روش تحلیل کنم و با همدیگه مقایسه کنم . اگر میتونید منو راهنمایی کنید را مقایسه کردن نتایج با دو معیار مختلف چه ظوری است.

  پاسخ دادن
  • Babak / شهریور ۲۶, ۱۳۹۳ در تاریخ ۱:۳۱ ب.ظ

   نتایج مختلف مانند جابجاییها، کرنشها، نمودارهای نیرو جابجایی را با هم مقایسه کنید.

   پاسخ دادن
   • dam / شهریور ۲۶, ۱۳۹۳ در تاریخ ۱:۵۸ ب.ظ

    منظورتون اینکه اگه با دو معیار مختلف مدلم رو تعریف کنم تنش ها تغییر میکننه؟ اینو مطمئنید؟ چون تنشها در مرحله تحلیل مدل بدست میاد و به مرحله طراحی ربطی نداره……یه چیزه دیگه اونم اینکه من میخوام در انتها بفهمم با این معیاری که طراحی کردم چه مقاومتی باید ماده من داشته باشه اینو چطوری میشه فهمید.

    پاسخ دادن
    • Babak / شهریور ۲۹, ۱۳۹۳ در تاریخ ۱۱:۲۱ ق.ظ

     چون مدلهای ماده متفاوت است مطمئنا جوابهای تحلیل نیز متفاوت خواهد بود.
     حد استحکام و تسلیم ماده را باید با نتایج تحلیل مقایسه کنید.

    • dam / شهریور ۲۹, ۱۳۹۳ در تاریخ ۴:۱۱ ب.ظ

     یعنی خود نرم افزار نمیفهمه ماده به ظرفیت خودش رسیده یا باید تنشها رو رو دستی با ظرفیت مقایسه کنم؟

    • Babak / مهر ۱, ۱۳۹۳ در تاریخ ۳:۴۸ ب.ظ

     اگر خواص متریال را کامل تعریف کرده باشید و آسیب را برای آن به درستی تعریف کرده باشید نرم افزار می فهمد. در غیر اینصورت خودتان باید مقایسه کنید.

   • dam / شهریور ۲۶, ۱۳۹۳ در تاریخ ۸:۰۴ ب.ظ

    شما میگید که معیار شکست رو تنش ها تاثیر داره؟؟؟؟؟؟ من فک میکنم که معیار شکست در مرحله طراحی هستش و ربطی به مقایسه جابجایی ها نداره؟ نظرتون
    یه سوال دیگه الان واسم پیش اومد اینکه من در انتها میخوام واسه مدلی که دارم براساس معیارهای ظراحی که دارم یه مقاومت واسه مدلم بدست بیارم اینو چطوری میشه بدست بیارم؟ تو انسیس این کار میکنه تو اباکوس اینطور هستش؟

    پاسخ دادن
 • mona / شهریور ۲۵, ۱۳۹۳ در تاریخ ۱۱:۱۱ ق.ظ

  سلام آقای مهندس
  من یه پانل بنایی رو مدل کردم منتهی نمیدونم کارم کامل درسته یا نه میشه ببینید؟ بعدش روش هم ورق frp میذارم abort میشه . بنظرم مشکلی داره ! اگر هم master رو دیوار بگیرم complete میشه اما تغییری در خروجی از لحاظ بار نمیده . میشه راهنمایی بفرمایید.
  ممنون

  پاسخ دادن
  • Babak / شهریور ۲۶, ۱۳۹۳ در تاریخ ۱:۲۹ ب.ظ

   باید فایلتان را برایم بفرستید تا با شرایطی که برایتان ایمیل خواهم کرد بررسی شود.

   پاسخ دادن
   • mona / شهریور ۲۷, ۱۳۹۳ در تاریخ ۷:۳۳ ب.ظ

    سلام از چه طریقی بفرستم و شرایط چگونه است؟

    پاسخ دادن
    • Babak / شهریور ۲۹, ۱۳۹۳ در تاریخ ۱۱:۲۲ ق.ظ

     ایمیل کنید به letscae@gmail.com

 • ses / شهریور ۲۲, ۱۳۹۳ در تاریخ ۳:۵۷ ب.ظ

  با سلام
  مشخصات پلاستیک بتن با مقاومت فشاری 28 مگا پاسکال رو چجوری در بیارم آیا نرم افزار یا مرجعی هست واسه وارد کردن این خواص در آباکوس؟

  پاسخ دادن
  • Babak / شهریور ۲۲, ۱۳۹۳ در تاریخ ۹:۲۴ ب.ظ

   از داخل مقالات این اطلاعات را استخراج کنید.

   پاسخ دادن
  • وحید / خرداد ۲۲, ۱۳۹۴ در تاریخ ۴:۳۴ ب.ظ

   به کمک رابطه تنش کرنش
   هاگنستاد یا پایولی ….

   پاسخ دادن
 • رضا / شهریور ۲۰, ۱۳۹۳ در تاریخ ۱۲:۳۰ ق.ظ

  با سلام و تشکر بابت زحمات شما
  یه نظر می خواستم از شما
  من دو نمونه دال دارم،یک دال ابعادش 24*17 فوته و دال دیگری 34*17 فوته.من تاثیر نوع بتن مصرفی را روی رفتار دو دال تحت بار انفجار به طور جداگانه در آباکوس بررسی کردم.
  برای دال 24*17 فوت انرژی جذب شده دال وقتی از بتن 35 مگاپاسکال استفاده کردم بیشتر از همون حالت با بتن 39 مگاپاسکال شد و برای دال 34*17 برعکس این مطلب اتفاق افتاد یعنی دال مدل شده با بتن 39 انرژی جذب شده اش از بتن 35 بیشتر شد.(البته تمامی شرایط برای دو دال یکیه فقط نوع بتن فرق میکنه و تغییر مکان وسط دو دال نیز بعد از تحلیل تغییر چندانی با هم ندارن).(نوع میلگرد و آرایش اونها هم یکیه)
  این رفتار دال رو چطور می تونم توجیه کنم؟مثلا میشه گفت با افزایش ابعاد دال ، افزایش مقاومت فشاری بتن باعث افزایش جذب انرژی دال میشه و نقش میلگرد کم رنگ میشه و در دال با ابعاد کوچک تاثیر میلگرد در این افزایش انرژی جذب شده بیشتر از تاثیر بتن است.
  آیا میشه بین درصد فولاد و حجم بتن رابطه ای در این مورد جذب انرژی گفت؟
  ببخشید که سئوالم طولانی شد شرمنده.

  پاسخ دادن
  • Babak / شهریور ۲۲, ۱۳۹۳ در تاریخ ۹:۱۶ ب.ظ

   اگر تمام موارد مثل هم باشد و اشتباهی در کارتان نداشته باشید و از سایز المان یکسانی استفاده کرده باشید، باید دنبال چنین توجیهاتی باشید. به نوع بارگذاری نیز دقت داشته باشید که ایا با تغییر سایز نوع و زاویه بارگذاری تغییر میکند یا خیر؟

   پاسخ دادن
 • علی / شهریور ۱۶, ۱۳۹۳ در تاریخ ۱۰:۲۷ ب.ظ

  سلام
  پارامتر انحنای تیر پگونه در آباکوس استخراج می شود؟
  ممنون

  پاسخ دادن
  • Babak / شهریور ۱۸, ۱۳۹۳ در تاریخ ۱:۲۰ ب.ظ

   باید خودتان با distance اندازه بگیرید.

   پاسخ دادن
 • shmasood / شهریور ۱۳, ۱۳۹۳ در تاریخ ۱:۴۲ ب.ظ

  سلام. از راهنمایی هایی که میکنید ممنون هستم
  من متریال بتن را توی اباکوس (استاندارد) معرفی کردمconcrete damagede plasicity
  ولی وقتی رانش میکنم تا تنش حداکثر میره ولی المانهایی که به نقطه شکست میرسند تنششون کم نمیشه و ارور میده.
  مشکلش کجاست؟ خیلی ممنون.

  پاسخ دادن
  • Babak / شهریور ۱۶, ۱۳۹۳ در تاریخ ۷:۱۲ ق.ظ

   احتمالا اشتباه در تعریف خواص متریال است.

   پاسخ دادن
   • shmasood / شهریور ۲۰, ۱۳۹۳ در تاریخ ۱۱:۱۱ ق.ظ

    میشه یک نمونه خواص متریال برای همیت قسمت concrete damagede plasicity قرار بدین؟

    پاسخ دادن
    • Babak / شهریور ۲۲, ۱۳۹۳ در تاریخ ۹:۱۷ ب.ظ

     داخل مقالات می توانید موارد مشابه زیادی پیدا کنید، سعی میکنم یک نمونه قرار دهم.

 • محمدرضا / شهریور ۱۰, ۱۳۹۳ در تاریخ ۸:۲۹ ب.ظ

  به نام خدا
  با سلام.آقای مهندس ، نمودارها را در اکسل رسم کرده ام.
  1-آیا با داده های موجود(زمان-نیرو-جابجایی) در اکسل می توانم ، نمودار انرژی-زمان را رسم کنم؟ چگونه؟
  2-اگر مستقیماًاز خروجی آباکوس قرار است استفاده کنم ، آدرسی را که باید طی کنم چیست؟
  با تشکر و احترام فراوان

  پاسخ دادن
  • Babak / شهریور ۱۱, ۱۳۹۳ در تاریخ ۷:۲۶ ق.ظ

   1- سطح زیر نمودار از جنس انرژی است ولی لزوما آن انرژی که مدنظر شماست شاید نباشد.
   2- در history output برای کل مدل یا بخشی از آن می توانید خروجی energy ثبت کنید.

   پاسخ دادن
 • محمدرضا / شهریور ۱۰, ۱۳۹۳ در تاریخ ۵:۰۵ ق.ظ

  به نام خدا.
  با سلام.ضمن تشکر از سایت قوی شما و نیز حوصله شما در پاسخ به سوالات.
  من در خصوص کمانش یک قوطی ، اطلاعات نیرو، جابجایی و زمان را دارمو نمودار آنها را نیز در اکسل رسم کرده و میزان کل انرژی جذب شده ( مساحت زیرنمودار نیرو-جابجایی) را محاسبه کرده ام.
  سوالک نمودار انرژی زمان را چگونه رسم کنم؟
  متشکرم

  پاسخ دادن
  • Babak / شهریور ۱۰, ۱۳۹۳ در تاریخ ۱:۰۰ ب.ظ

   متوجه سوالتان نشدم. مگر نمودارها را در اکسل رسم نکرده اید؟
   نمودار انرژی را مستقیما در خروجیهای تحلیل می توانید ترسیم کنید.

   پاسخ دادن
 • sayna / شهریور ۹, ۱۳۹۳ در تاریخ ۱۱:۰۴ ب.ظ

  با سلام
  کاری که من دارم انجام میدم بررسی ازاد شدن تنش پسماند با عملیات حرارتی و خزش است.دو تحلیل مکانیکی و حرارتی را به صورت غیر کوپل انجام داده ام. و از تحلیل حرارتی داده ها را به تحلیل مکانیکی میدهم.

  در تحلیل مکانیکی خواص خزش (creep) را در وارد میکنم و از مدل نورتون استفاده می کنم و می خواهم تاثیر آن را روی کاهش تنش پسماند جوشکاری در لوله بررسی کنم. ولی هر کاری می کنم تنش ها کم نمی شوند.

  البته نوع استپ را از استاتیک به ویسکو تغییر دادم ولی حالا زمان run شدن زیاد میشه و وسطاش دیگه کلا از کار می افته و not responding میزنه….

  اشکال از کجاست؟ چرا خزش و حتی عملیات حرارتی اعمال نمی شوند؟ و تنش طولی و محیطی کم نمی شوند؟؟؟؟
  نوع مش هم CAX4R است و مدلم دو بعدی است.
  برای وارد کردن داده های عملیات حرارتی هم predefind field ها را برای هر 9 استپ تعریف کرده ام. و 5 استپ مربوط به جوشکاری و 4 استپ مربوط به عملیات حرارتی است. در واقع استپ های عملیات حرارتی را به دنبال و بعد از استپ های جوشکاری آورده ام.
  خیلی ممنونم از پاسخ هاتون

  پاسخ دادن
  • Babak / شهریور ۱۰, ۱۳۹۳ در تاریخ ۱۲:۵۹ ب.ظ

   مدلتان پیچیده تر از آن است که بدون بررسی کردن بتوانم نظری بدهم. فقط پیشنهادم این است که کارتان را قدم به قدم و از مدلهای ساده شروع کنید و به تدریج همه شرایط و بارگذاری ها را اعمال کنید تا از قدم قبلی مطمئن نشده اید قدم بعدی را برندارید.

   پاسخ دادن
 • sayna / شهریور ۷, ۱۳۹۳ در تاریخ ۶:۳۵ ب.ظ

  با سلام
  در یک تحلیل مکانیکی آیا میتوان هم زمان دو نوع استپ داشت؟ مثلا یکن استاتیک و دیگری ویسکو…

  در تحلیل مکانیکی میتوان همهی استتپ ها را ویسکو داد؟ وقتی همه ی استپ ها را ویسکو میگذارم ارور میده. برای بررسی خزش میخوام. تاثیرش شروی تنش پسماند جوشکاری….

  با تشکر فراوان از شما

  پاسخ دادن
  • Babak / شهریور ۹, ۱۳۹۳ در تاریخ ۹:۵۳ ق.ظ

   در مستندات نرم افزار این موارد ذکر شده است که چه نوع استپهایی می توانند در یک تحلیل در کنار هم قرار داشته باشند. اگر اجازه داشتن دو استپ ویسکو در تنظیمات نرم افزار وجود داشته باشد به این معنی است که از نظر نرم افزار اشکالی برای تعریف آنها وجود ندارد. بنابراین خطایی که می گیرید باید ناشی از مورد دیگری باشد.

   پاسخ دادن
 • رضا / شهریور ۷, ۱۳۹۳ در تاریخ ۱۰:۰۷ ق.ظ

  با سلام
  من دو دال بتن آرمه با دو نوع آرماتور یکی grade40 و دیگری grade60 در آباکوس مدل کردم و می خواهم تاثیر نوع آرماتور را در رفتار این دو دال بررسی کنم.
  بعد از تحلیل آباکوس نمودار انرژی را برای دو دال ترسیم میکند.ولی برخلاف انتظار انرژی دالی که آرماتورش grade40 است بیشتر از دال با آرماتور grade60 می باشد.در ضمن رفتار پلاستیک فولاد رو هم بارها چک کردم که درست باشه.
  به نظر شما این نتیجه درست است؟اگه نادرسته اشکال کار کجا میتونه باشه؟
  خواهش میکنم کمکم کنید خیلی گیج شدم.ممنون از سایت خوبتون.

  پاسخ دادن
  • Babak / شهریور ۹, ۱۳۹۳ در تاریخ ۹:۵۱ ق.ظ

   مواد نرم تر جذب انرژی بیشتری دارند. در حالی که مواد سخت تر بیشتر انرژی را منتقل می کنند تا اینکه آنرا جذب کنند.
   دقت کنید که کدام انرژی را در خروجیهای کارتان بررسی می کنید.

   پاسخ دادن
 • hassan / شهریور ۳, ۱۳۹۳ در تاریخ ۱:۴۲ ب.ظ

  تیری بتن مسلح در کارآزمایشگاهی آن بر روی دو تکیه ساده که از طرف به اندازه 10 سانت از انتهای تیر فاصله دارند و تحت بار در دو نقطه در فاصله یک – سوم از طول تیر قرار می گیرد آیا برای مدل سازی آن می توان تیر را به پنج تکه(5 قسمت) تقسیم نمود مثلا دو تکه اول و آخر در محل تکیه گاه ساده زیر تیر باشد و تکه های دیگر هم در محل بار وارده باشد؟ البته می شود در هنگام اسمبلی کردن مدل آنرا (5قسمت) را به یک تیر تعریف کرد ولی خط اثر محل تکه ها دیده شود برای بار گذاری و معرفی تکیه گاه. لطفا راهنمایی کنید آیا این روش صحیح است؟

  پاسخ دادن
  • Babak / شهریور ۴, ۱۳۹۳ در تاریخ ۱:۴۱ ب.ظ

   بله، به نظر اشتباه نمی رسد. ولی اگر بارگذاری یا تکیه گاه ها گسترده نیست در این تقسیم بندی دقت کنید که مدلتان با واقعیت تفاوت زیادی نداشته باشد.

   پاسخ دادن
 • m / مرداد ۳۰, ۱۳۹۳ در تاریخ ۱۱:۱۹ ب.ظ

  با سلام
  کسی هست که بتونه در زمینه مدلسازی دیوار بنایی کمکم کنه؟
  کار پایان نامم به مشکل خورده! ممنون میشم راهنمایی کنید

  پاسخ دادن
  • Babak / مرداد ۳۱, ۱۳۹۳ در تاریخ ۵:۴۵ ب.ظ

   توضیحات بیشتری از کارتان برایم ایمیل کنید.
   letscae@gmail.com

   پاسخ دادن
   • مینا / شهریور ۲, ۱۳۹۳ در تاریخ ۱:۰۸ ب.ظ

    سلام.
    ببخشید من 2 هفته دیگه دفاعیه ام هست ولی هنوز کلی اشکال دارم. نوع منحنی ها رو حتی نمیتونم تشخیص بدم.ا میشه از شما خواهش کنم شمارتون یا ایمیلتون رو بهم بدین.

    پاسخ دادن
  • محمدرضا / شهریور ۹, ۱۳۹۳ در تاریخ ۸:۵۸ ق.ظ

   سلام درکتاب های متعددی که به فارسی هم هستند مدل دیوار مصالح بنایی مدل شده است.
   شما باید اجرها را جدا و بتن بین آنها را نیز جدا مدلسازی کنید
   سپس ترکیب کنید
   بهتر است مثل ازمایش ها یک صفحه صلب تعریف کنید و دیوار را روی آن قرار دهید و زلزله را به صفحه صلب وارد کنید و تمام نقاط پای دیوار را به صفحه ببندید.

   پاسخ دادن
   • m / شهریور ۲۵, ۱۳۹۳ در تاریخ ۸:۲۲ ق.ظ

    باسلام
    مشکل من در تعریف مشخصات پلاستیک برای آجر هست. چون مدول الاستیسیته آجر بالاست کرنش ها را منفی می دهد اگر از رابطه kent &park استفاده کنم. اگر در این زمینه میشه راهنمایی کنید.

    پاسخ دادن
    • Babak / شهریور ۲۶, ۱۳۹۳ در تاریخ ۱:۲۷ ب.ظ

     متوجه منظورتان نشدم.

    • mona / شهریور ۲۷, ۱۳۹۳ در تاریخ ۷:۴۰ ب.ظ

     من برای آجر مدول الاستیسیته و ضریب پواسون را در بخش الاستیک دادم. در کتاب آقای یکرنگ نیا رفتار پلاستیک برای آجر معرفی نمودند که برای من چون مدول الاستیسیته آجرم با توجه به مقاومت فشاری بالاست طبق رابطه kent park که ایشون در کتاب معرفی کردند کرنش ها را منفی میدهد. طریقه عدد گذاری با استفاده از druger prager هم بلد نیست. راهنمایی بفرمایید. ممنون

    • Babak / شهریور ۲۹, ۱۳۹۳ در تاریخ ۱۱:۲۴ ق.ظ

     چه لزومی دارد که از رابطه kent park استفاده کنید؟ وقتی مدول الاستیسیته آجر نسبت به سایر مصالح بالاست از مدل الاستیک ساده نیز می توانید استفاده کنید.

 • اشکان / مرداد ۲۵, ۱۳۹۳ در تاریخ ۱:۰۶ ب.ظ

  سلام
  خسته نباشی
  آیا می توان مساحت یا حجم قسمت های گسیخته شده یا پلاستیک را در آباکوس بدست آورد؟ اگر بله است با چه روشی می توان بدست آورد
  بینهایت سپاسگزارم

  پاسخ دادن
  • Babak / مرداد ۲۶, ۱۳۹۳ در تاریخ ۹:۳۰ ق.ظ

   با استفاده از ابزار خود آباکوس فکر نمی کنم. ولی با استفاده از نرم افزارهای کمکی مثل hyper view یا meta این کار به سادگی قابل انجام است.

   پاسخ دادن
 • M / مرداد ۱۹, ۱۳۹۳ در تاریخ ۱۲:۱۹ ب.ظ

  سلام به استادمحترم
  من میخواستم تکیه گاه نیمه صلب در اباکوس مدل کنم با استفاده از فنر پیچشی که سختی دورانی اتصال را به آن اعمال کنم اما متاسفانه به علت داشتن بارگذاری دینامیکی از آباکوس اکسپلیسیت (آنالیز دینامیکی صریح)استفاده میکنم و در این قسمت فنر مدل نمی شود و آنالیز با خطا همراه است.به نظر شما برای مدل کردن تکیه گاه نیمه صلب واعمال سختی دورانی اتصال در اباکوس اکسپلیسیت باید چکارکنم ؟؟
  ممنونم

  پاسخ دادن
  • Babak / مرداد ۱۹, ۱۳۹۳ در تاریخ ۴:۳۷ ب.ظ

   تعریف فنر و تحلیل دینامیک با هم تناقضی ندارند و می توان از فنر در چنین تحلیلهایی استفاده کرد. مشکل کارتان احتمالا از جای دیگری است.

   پاسخ دادن
 • 136871 / مرداد ۱۱, ۱۳۹۳ در تاریخ ۷:۰۴ ب.ظ

  سلام
  میخواهم جوش اصطحکاکی مدل کنم
  ورودی های مورد نیاز برای این مدل جمع آوری کردم و شبیه سازی این فرایند بلد نیستم ولی با آبکوس آشنای متوسطی دارم
  اگر یک فیلم،فایل آموزشی و یا یک ران از این مدل در اختیارم باشه مشکلم حل میشه
  لطفا کمکم کنیذ شدیدا زمانم کمه و قسمت آخر پرزمه و استادم به هیچ وجه قبول نمیکنه که این مدل سازی انجام ندم
  تشکر فراو

  پاسخ دادن
 • حسن / مرداد ۱۰, ۱۳۹۳ در تاریخ ۱۱:۳۴ ب.ظ

  ضمن تشکر از زحمات شما لطفا :
  1- فایل cae تیر بتن مسلح (مذلسازی رفتار پلاستیک ) بصورت کامل (گزینه های مدل سازی نیز برای دیدن فعال باشد)را در سایت قرار دهید.
  2- برای اینکه باز منفرد در دونقطه در طول تیر به یک تیر بتنی وارد شود از کدام گزینه در قسمت load استفاده کنم.
  3- یک مدل تیر بتنی( در حالت رفتار پلاستیک مقطع ترک خورده) تقویت شده را بر روی سایت قرار دهید.
  بسیار متشکریم

  پاسخ دادن
 • 136871 / مرداد ۷, ۱۳۹۳ در تاریخ ۱۱:۱۶ ب.ظ

  سلام
  میخواهم جوش اصطحکاکی مدل کنم
  ورودی های مورد نیاز برای این مدل جمع آوری کردم و شبیه سازی این فرایند بلد نیستم ولی با آبکوس آشنای متوسطی دارم
  اگر یک فیلم،فایل آموزشی و یا یک ران از این مدل در اختیارم باشه مشکلم حل میشه
  لطفا کمکم کنیذ شدیدا زمانم کمه و قسمت آخر پرزمه و استادم به هیچ وجه قبول نمیکنه که این مدل سازی انجام ندم
  تشکر فراوان

  پاسخ دادن
  • Babak / مرداد ۱۲, ۱۳۹۳ در تاریخ ۸:۲۱ ب.ظ

   مثال inertia welding در مثالهای موجود در مستندات نرم افزار هست. ولی فکر نمی کنم در فرصت کم بتوانید آنرا مدل کنید. نیاز به برنامه نویسی و سابروتین دارد که کار را پیچیده می کند.

   پاسخ دادن
 • محمد / مرداد ۱, ۱۳۹۳ در تاریخ ۱:۰۹ ب.ظ

  با سلام
  می خواستم بپرسم کانتور یه متغییر که ترکیبی از تنشهای اصلی و Von mises است را چطور باید بکشم؟ به عنوان مثال می خوام مجموع سه تنش اصلی را به صورت کانتور در خروجی داشته باشم.
  ممنون

  پاسخ دادن
  • Babak / مرداد ۳, ۱۳۹۳ در تاریخ ۶:۴۰ ب.ظ

   می توانید یک خروجی دلخواه در ماژول visualization تعریف کنید. الان حضور ذهن ندارم مراحل کار چگونه است ولی اگر داخل مستندات نرم افزار بگردید پیدا خواهید کرد.

   پاسخ دادن
 • ابراهیم / تیر ۳۱, ۱۳۹۳ در تاریخ ۱۰:۲۳ ب.ظ

  با عرض سلام و خسته نباشید
  من قاب فولادی مدل کردم و باید از سخت شوندگی ترکیبی ایزوتروپیک و سینماتیک استفاده کنم. آیا شما برای فولاد ST37 مثالی از مقادیر پارامترها را دارید؟ چون چند روزه که دنبالش میگردم، ولی چیزی پیدا نکردم

  پاسخ دادن
  • یکتا / مرداد ۱, ۱۳۹۳ در تاریخ ۶:۱۷ ب.ظ

   سلام.ی سوال دارم اینکه از کجا باید تشخیص بدیم که hardening رو ایزوتروپیک بزاریم یا سنیماتیک؟من نمیدونم که چی باید بزارم؟
   از طرفی ی سوال دیگه دارم این که من تو مدلم هر هم ایزو تروپیک مدل کردم و هم سینماتیک؛اما هر دو بار error داد که مربوط به hardening بوده.

   پاسخ دادن
   • Babak / مرداد ۳, ۱۳۹۳ در تاریخ ۶:۴۹ ب.ظ

    معمولا خواص ماده با توجه به نوع بارگذاری انتخاب می شود. از سینماتیک بیشتر برای بارهای متناوب استفاده می شود.
    خطایی که برخورده اید باید بررسی شود تا علت مشخص شود. نمی توانم اظهار نظر کنم.

    پاسخ دادن
  • Babak / مرداد ۳, ۱۳۹۳ در تاریخ ۶:۳۹ ب.ظ

   داخل مقالات باید دنبال چنین اطلاعاتی بگردید.

   پاسخ دادن
 • یکتا / تیر ۳۱, ۱۳۹۳ در تاریخ ۱:۰۵ ق.ظ

  سلام مهندس.من پروژم دیوار برشی بتن مسلح تو ساختمانهای فولادیه.تو بخش property زمانی که میخوایم خواص پلاستیک رو تعریف کنیم ، من تو پروژم مقدار hardening رو از نوع kenimatic تعریف کردم.اما نمودونم در واقع باید چی تعریف بشه؟تو این مثال هم نگفتین که شما hardening رو چه نوعی گرفتین.

  پاسخ دادن
  • Babak / مرداد ۳, ۱۳۹۳ در تاریخ ۶:۳۳ ب.ظ

   در این مثال ایزوتروپیک است. برای سایر خواص باید خواص متریال را از مقالات استخراج و در آباکوس وارد کنید.

   پاسخ دادن
 • 910608295 / تیر ۲۷, ۱۳۹۳ در تاریخ ۱:۱۷ ق.ظ

  می خواهم یک تیر بتن مسلح یک سر گیردار تحت لنگر را در اباکوس مدل و تحلیل کنم. می خواهم از مقطع ترک خورده در حالت پلاستک استفاده کنم. چگونه باید اینکار ار انجام بدهم و در در قسمت Propertyچگونه و چه اعدای و از چه فرمول و راوبطی مقادیر عددی لازم برای حالت پلاستیک ترک خورده وارد کنم.
  البته بعدا هم به مدلم frp می چسبانم. که مشکل من فعلا در مورد بتن ترک خورده در محدوده پلاستک است.
  ممنون

  پاسخ دادن
  • Babak / مرداد ۳, ۱۳۹۳ در تاریخ ۱:۲۲ ب.ظ

   برای خواص مواد از اطلاعاتی که در مقالات ذکر شده استفاده کنید.

   پاسخ دادن
 • مرتضی / تیر ۲۶, ۱۳۹۳ در تاریخ ۵:۲۲ ب.ظ

  با سلام
  یک تیر بتنی مدل کردم.حالا می خوام نیروی تکیه گاه وخیز وسط دهانه رو که در قسمت Step به صورت Set براش تعریف کردم,در هنگام ترک خوردگی بتن(یعنی وقتی اولین المان دچار آسیب میشه) استخراج کنم.از ماژول Visualization مقادیر مذکور چه جوری بدست میاد؟
  ممنون از لطف تون

  پاسخ دادن
  • Babak / مرداد ۳, ۱۳۹۳ در تاریخ ۱:۲۰ ب.ظ

   برای ست باید خروجی history تعریف کنید و در آن جابجایی و نیروی عکس العمل را ذخیره کنید.

   پاسخ دادن
 • احسان / تیر ۲۵, ۱۳۹۳ در تاریخ ۱۱:۵۸ ق.ظ

  با سلام و تشکر از مطالب مفید شما.
  در بحث شبیه سازی به کمک نرم افزار آباکوس به یک مساله در مورد بارگذاری متناوب و سیکلی برخورد کردم و از شما می خواهم که بگویید چگونه می توان این کار را انجام داد یعنی این نوع بارگذاری را بر روی یک مدل اعمال نمود و از چه step وچه نوع بارگذاری در ماژول Load باید استفاده کرد و در ماژول Visualization منحنی های مربوطه را استخراج نمود.
  پیشاپیش از راهنمایی های شما سپاسگذارم.

  پاسخ دادن
  • Babak / مرداد ۳, ۱۳۹۳ در تاریخ ۱:۱۳ ب.ظ

   برای بارگذاری سیکلی از استپ direct cyclic استفاده کنید.

   پاسخ دادن
 • amir / تیر ۱۹, ۱۳۹۳ در تاریخ ۸:۳۲ ب.ظ

  با عرض سلام و خسته نباشید
  میشه بگید این حالت Nlgeom که گفتید باید کجا فعال کنیم؟

  پاسخ دادن
  • Babak / تیر ۲۸, ۱۳۹۳ در تاریخ ۵:۵۰ ب.ظ

   در تنظیمات استپ

   پاسخ دادن
 • amir / تیر ۱۸, ۱۳۹۳ در تاریخ ۱۱:۳۳ ق.ظ

  سلام میشه لطف کنید بگید اگه خوایم یه ماده ی کامپوزیت مدل کنیم باید چطور این کار رو انجام بدیم

  پاسخ دادن
  • Babak / تیر ۲۸, ۱۳۹۳ در تاریخ ۵:۴۷ ب.ظ

   برای مدل کردن مواد کامپوزیت بهتر است خواص در جهات مختلف را در حالت engineering constants برای مواد الاستیک وارد کنید.

   پاسخ دادن
 • behnoosh / تیر ۱۸, ۱۳۹۳ در تاریخ ۱۱:۰۶ ق.ظ

  سوال دیگه ای که از خدمتتون دارم اینه که این پارامترها برای مهاربند یا دیوار یا اجزای متفاوت باهم فرق می کنه و یا فقط به نوع فولاد بستگی داره؟

  پاسخ دادن
  • Babak / تیر ۲۱, ۱۳۹۳ در تاریخ ۱۱:۳۲ ق.ظ

   فقط به نوع فولاد بستگی دارد.

   پاسخ دادن
 • behnoosh / تیر ۱۸, ۱۳۹۳ در تاریخ ۹:۴۴ ق.ظ

  سلام. می خواستم ببینم پارامترهای مورد نیاز برای ductile damage مثل نرخ کرنش پلاستیک، سه محورگی تنش، و همچنین پارامترهای damage evolution را چگونه باید محاسبه کنیم و یا از مقالات باید بدست آوریم؟
  ممنون.

  پاسخ دادن
  • Babak / تیر ۲۱, ۱۳۹۳ در تاریخ ۱۱:۳۲ ق.ظ

   مقاله

   پاسخ دادن
 • محمدرضا یزدی / تیر ۱۷, ۱۳۹۳ در تاریخ ۱۲:۱۳ ب.ظ

  سلام
  ببخشید در یک تمرین به ما گفته اند تنش تسلیم برابر است با 415 مگاپاسکال و H (پارامتر هاردنینگ) برابر است با 100 گیگا پاسکال آیا این H همان سختی پلاستیک است که باید در قسمت پلاستیک آباکوس وارد کنیم؟

  پاسخ دادن
  • Babak / تیر ۲۱, ۱۳۹۳ در تاریخ ۱۱:۳۱ ق.ظ

   اطلاع ندارم.

   پاسخ دادن
 • محمد / تیر ۱۷, ۱۳۹۳ در تاریخ ۱۰:۱۱ ق.ظ

  با سلام
  جناب مهندس یه میلگرد پلیمری دارم که از نوع ایزوتروپیک است و فقط ناحیه الاستیک دارد .مقاومت نهایی رو باید کجا وارد کنم. با تشکر
  این سه مشخصه رو دارد.
  E,V,fu

  پاسخ دادن
  • Babak / تیر ۲۱, ۱۳۹۳ در تاریخ ۱۱:۳۱ ق.ظ

   برای ماده الاستیک مقاومت نهایی معنی ندارد. تا وقتی خواص پلاستیک را وارد نکرده باشید رفتار ماده بصورت خطی ادامه پیدا می کند.

   پاسخ دادن
 • Medal / تیر ۱۷, ۱۳۹۳ در تاریخ ۶:۴۶ ق.ظ

  سلام دوستان

  سوالی داشتم: من برای مدل کردن بتن ، نمودار تنش کرنش بتن تو فشار و برای کشش هم نمودار نیرو-جابجایی( جابجایی وسط نمونه) رو دارم .برای تخصیص این بتن،از concrete damage plasticity استفاده کنم؟؟ برای کشش با توجه به اینکه ابعاد نمونه ازمایشکاهیشو دارم جابجایی رو به کرنش تبدیل کنم و وارد کنم ایرادی نداره یا باید از معیار دیکری استفاده کنم؟؟

  ممنون

  پاسخ دادن
  • Babak / تیر ۲۱, ۱۳۹۳ در تاریخ ۱۱:۳۰ ق.ظ

   این روش دقیق نیست و بهتر است خواص ماده را از مقالات استخراج کنید.

   پاسخ دادن
 • حسین / تیر ۱۶, ۱۳۹۳ در تاریخ ۸:۴۹ ب.ظ

  سلام. مقدار ضریب بایوت و مقاومت کششی و تنش افقی حداقل و حداکثر رو کجا وارد بکنم؟ با تشکر

  پاسخ دادن
  • Babak / تیر ۲۱, ۱۳۹۳ در تاریخ ۱۱:۲۹ ق.ظ

   مقالات

   پاسخ دادن
   • حسین / تیر ۲۱, ۱۳۹۳ در تاریخ ۱:۲۰ ب.ظ

    منظورم در ماژول پروپرتی هست. یهنی کدوم قسمت مربوط به این پارامترهاست

    پاسخ دادن
    • Babak / تیر ۲۸, ۱۳۹۳ در تاریخ ۵:۵۶ ب.ظ

     نوع ماده چیست؟

   • حسین / تیر ۲۸, ۱۳۹۳ در تاریخ ۸:۳۱ ب.ظ

    مقاومت کششی سنگ ماسه سنگ و شیل

    پاسخ دادن
 • poma / تیر ۱۶, ۱۳۹۳ در تاریخ ۴:۳۶ ب.ظ

  برای مدلسازی بتن، از مدل concrete damage plasicity استفاده کردم، اما مشخصات بتن در ناحیه پلاستیک و رفتار بتن در کشش و فشار رو نمیدونم از کجا باید بیارم ! اگر امکان داره راهنمایی کنید!
  با تشکر

  پاسخ دادن
 • مرتضی / تیر ۲, ۱۳۹۳ در تاریخ ۷:۲۷ ب.ظ

  سلام
  می خوام نمودار ممان-انحنا رو برای یک تیر دو سر مفصل بتنی رسم کنم
  تو ماژول step خروجی های مورد نظر رو چه جوری باید تعریف کنم؟
  ممنون

  پاسخ دادن
 • مرتضی / تیر ۲, ۱۳۹۳ در تاریخ ۷:۲۳ ب.ظ

  سلام
  می خوام نمودار شیب-انحنا رو برای یک تیر دو سر مفصل بتنی رسم کنم
  تو ماژول step خروجی های مورد نظر رو چه جوری باید تعریف کنم؟
  ممنون

  پاسخ دادن
  • Babak / تیر ۴, ۱۳۹۳ در تاریخ ۷:۵۱ ق.ظ

   نیازی به تعریف خروجی جدید نیست. در ماژول visualization به کمک path نمودار خیز تیر را ترسیم کنید.

   پاسخ دادن
 • مرتضی / تیر ۲, ۱۳۹۳ در تاریخ ۸:۳۵ ق.ظ

  سلام
  می خواستم بدونم چطور میشه ممان ترک خوردگی یک تیر بتنی رو بدست آورد
  همچنین چه طور خود ترک رو باید مدل کرد
  ممنون

  پاسخ دادن
  • Babak / تیر ۴, ۱۳۹۳ در تاریخ ۷:۴۱ ق.ظ

   برای بتن بهتر است از damage استفاده کنید و زمانی که اولین المان دچار آسیب شد مقادیر مورد نظرتان را استخراج کنید.

   پاسخ دادن
 • الناز / خرداد ۳۰, ۱۳۹۳ در تاریخ ۸:۵۴ ب.ظ

  سلام جناب مهندس بابک
  یک ستون بتنی یک بار تحت نیروی محوری خالص و بار دیگر تحت نیروی جانبی و محوری در اباکوس مدل کردم ممنون میشم راهنمایی کنید چطور میشه نمودار هیسترزیس رو رسم کرد.
  با تشکر

  پاسخ دادن
  • Babak / تیر ۲, ۱۳۹۳ در تاریخ ۷:۲۴ ق.ظ

   برای رسم نمودار هیسترزیس باید بارگذاری بصورت متناوب و بارگذاری باربرداری باشد. سپس نمودار نیرو جابجایی برای نقطه اعمال بار را ترسیم کنید.

   پاسخ دادن
 • علی / خرداد ۳۰, ۱۳۹۳ در تاریخ ۸:۲۸ ب.ظ

  سلام. من همین مثال رو مدل کردم و با این ارور تحلیل متوقف شد، این ارور بخاطر چی هست ؟

  Time increment required is less than minimum specified

  پاسخ دادن
  • Babak / تیر ۲, ۱۳۹۳ در تاریخ ۷:۲۲ ق.ظ

   این خطا خیلی کلی است و نمی توان در مورد آن اظهار نظر کرد. با دقت بیشتری مدلتان را دوباره چک کنید.

   پاسخ دادن
 • مهرنوش / خرداد ۲۹, ۱۳۹۳ در تاریخ ۳:۲۷ ب.ظ

  سلام
  تنش کمانش برشی رو چه طور در آباکوس می توان بررسی کرد؟

  پاسخ دادن
  • Babak / تیر ۲, ۱۳۹۳ در تاریخ ۷:۱۵ ق.ظ

   متوجه منظورتان نمی شوم.

   پاسخ دادن
 • هاتف / خرداد ۲۷, ۱۳۹۳ در تاریخ ۱۰:۳۷ ق.ظ

  با سلام و خسته نباشی خدمت مهندس عزیز
  در مورد بررسی رفتار پلاستیک در جانسون کوک ، در قسمت Transition Temp مثلا در فرایند گرم با فرایند سرد متفاوت هست؟برای ورق فولادی با الومینیمی تفاوت داد؟
  در مورد این قسمت توضیحی میدهید تا بیشتر آشنایی پیدا کنیم
  کمال تشکر از لطف شما

  پاسخ دادن
  • Babak / تیر ۱, ۱۳۹۳ در تاریخ ۱:۱۴ ب.ظ

   متاسفانه دراین زمینه اطلاعات کافی ندارم.

   پاسخ دادن
 • مهدی / خرداد ۲۵, ۱۳۹۳ در تاریخ ۱۱:۳۱ ب.ظ

  آیا از طریق فرمول میشه تنش نهایی رو بدست آورد؟این عددهایی که ما تو خواص پلاستیک وارد می کنیم بر چه اساسیه و چطور باید این اعداد رو بدست آورد؟تحلیل شکست کجا انجام می شه؟

  پاسخ دادن
  • Babak / خرداد ۲۶, ۱۳۹۳ در تاریخ ۹:۵۵ ق.ظ

   تست کشش

   پاسخ دادن
 • مهرنوش / خرداد ۲۵, ۱۳۹۳ در تاریخ ۱۱:۴۷ ق.ظ

  سلام .
  میبخشید پارامترهای ductile damage برای st14 ,st37 ,st52 چه مقادیری است لطفا راهنمایی کنید

  پاسخ دادن
  • Babak / خرداد ۲۶, ۱۳۹۳ در تاریخ ۹:۵۲ ق.ظ

   داخل مقالات باید دنبال این پارامترها باشید.

   پاسخ دادن
 • مهدی / خرداد ۲۳, ۱۳۹۳ در تاریخ ۱۱:۴۳ ب.ظ

  تنش نهایی رو کجا باید وارد کرد؟

  پاسخ دادن
  • Babak / خرداد ۲۵, ۱۳۹۳ در تاریخ ۸:۰۷ ق.ظ

   آخرین عددی که در جدول خواص پلاستیک ماده وارد می کنید.

   پاسخ دادن
 • مهدی / خرداد ۱۵, ۱۳۹۳ در تاریخ ۳:۴۴ ب.ظ

  با سلام.چطور می شه کانتور تنش فون میزز که در بالای صفحه گرافیکی سمت چپ قرار داره بزرگ کرد؟واسه من خیلی کوچیک نشون می ده و اصلا قابل خوندن نیست.لطفا راهنماییم کنید.

  پاسخ دادن
  • بخشی / خرداد ۱۷, ۱۳۹۳ در تاریخ ۳:۵۲ ب.ظ

   view port-view port annotation options-title block

   پاسخ دادن
  • Babak / خرداد ۱۹, ۱۳۹۳ در تاریخ ۲:۱۲ ب.ظ

   viewport/ viewport annotation options

   پاسخ دادن
 • مهرنوش / خرداد ۱۰, ۱۳۹۳ در تاریخ ۱۰:۴۵ ق.ظ

  در بارگذاری چرخه ای که چندیدن استپ داریم history output را در چه استپی باید تعریف کرد؟

  پاسخ دادن
  • Babak / خرداد ۱۰, ۱۳۹۳ در تاریخ ۱۱:۲۰ ق.ظ

   بستگی به نیاز کاربر دارد ولی معمولا برای تمامی استپ ها تعریف می شود.

   پاسخ دادن
 • احسان / خرداد ۹, ۱۳۹۳ در تاریخ ۲:۲۶ ق.ظ

  سلام بابک جان
  خدایی دمت گرم
  چه حوصله ای داری تو!
  من یه سوال داشتم از محضرت
  میخوام از دو مدل ماده واسه یه پارت استفاده کنم
  یعنی تو استپ اول یه مدل و در استپ دوم که ابتداش میشه آخر استپ قبلی مدل ماده عوض بشه
  یه چی مثل آنیل کردن ورق و انجام ادامه فرآیند
  دادا باید چه کرد؟
  از روش ری استارت هم نمیشه چون قید کرده که ماده رو تو این تکنیک نمیشه عوض کرد
  ممنون

  پاسخ دادن
  • Babak / خرداد ۱۰, ۱۳۹۳ در تاریخ ۱۱:۱۰ ق.ظ

   شاید با استفاده از model change بشود، شاید.

   پاسخ دادن
   • احسان / خرداد ۱۰, ۱۳۹۳ در تاریخ ۶:۳۹ ب.ظ

    مادل چنج؟ کجاشه؟
    والا طی جستجوهایی البته نچندان زیاد فهمیدم که باید زیر برنامه نوشت
    یه جوری از field variable استفاده کرد
    من نمیدونم شما زیر برنامه نویسی هم گذاشتی تو سایتت یا نه
    راستش نمیدونم چجوری باید وارد کنم!
    یه نمونه جواب رو برات میذارم
    خدا کنه بتونی کمک کنی
    —————————————————————————
    I suggest to use the subroutine USDFLD. In the material definition, assign
    property1 with field value 0, and property2 with field value=1.
    Define
    NFIELD=1. Then for step1, assign FIELD(1)=0 for property1; and for step2,
    assign FIELD(1)=1 for property2.

    پاسخ دادن
    • Babak / خرداد ۱۲, ۱۳۹۳ در تاریخ ۷:۰۶ ق.ظ

     استفاده از سابروتین ها کار ساده ای نیست و در قدم اول نیاز به لینک کردن نرم افزارهای مختلف با هم دارد و به نظر می رسد چاره کار شما هم همین باشد. ولی قبل از آن خودتان model change را نیز بیشتر بررسی کنید.

 • سهیل / خرداد ۶, ۱۳۹۳ در تاریخ ۱۰:۵۶ ق.ظ

  با سلام
  بنده حرکت چرخ قطار روی ریل را مدل میکنم و میخواهم نیروی تماسی بین چرخ و ریل را نمودارش را بدست بیاورم. لطفا راهنمایی ام کنید که چگونه بدست بیاورم و چه گزینه ای را باید در history output باید علامت بزنم.
  با تشکر

  پاسخ دادن
  • Babak / خرداد ۸, ۱۳۹۳ در تاریخ ۱۰:۴۸ ق.ظ

   CFN, CFS, CFT

   پاسخ دادن
 • ش / خرداد ۴, ۱۳۹۳ در تاریخ ۹:۵۷ ب.ظ

  معنی اعدادی که در ماده ی هایپر الاستیک در mooney rivlin داده میشن چیه؟

  پاسخ دادن
  • Babak / خرداد ۸, ۱۳۹۳ در تاریخ ۱۰:۳۵ ق.ظ

   ضرایبی هستند که در تعریف خواص mooney rivlin تعریف شده است شامل c10 و c01 و d و با توجه به نمودارهای بارگذاری ماده این ضرایب استخراج می شوند. در مورد خواص مواد هایپرالاستیک در کتابها و یا سایتها مطالعه بفرمائید. این ضرایب دقیقا همان ضرائبی هستند که در مراجع دانشگاهی و علمی به آنها اشاره شده است.

   پاسخ دادن
 • فرشته / خرداد ۲, ۱۳۹۳ در تاریخ ۹:۳۱ ب.ظ

  سلام
  من یه مدل اتصال دارم، برای اتصال کناری قاب؛ یعنی تیر و ستون از نقاط عطف که وسط طول ها هستند؛ قطع شدند.
  بارگذاری چرخه ای رو روی بالای ستون اعمال کردم؛ به صورت پروتکل جابجای، بر اساس dy. در راستای تیر.
  dy هم جابجایی بالای ستون متناظربارسیدن تنش اولین نقطه تیر به تنش تسلیم است. حالا میخوام نمودار هیسترزیس رسم کنم برای اتصال ولی هر چیم که چرخه جابجایی رو تا جابجایی های بزرگتر اضافه می کنم( حتی 10 برابر dy) نمودار هیسترزیس وارد ناحیه غیر خطی نمی شه، نمودار رو هم برای تکیه گاه بالای ستون که جابجایی رو درش اعمال کردم رسم می کنم.
  الان نمی دونم کار من جاییش ایراد داره یا لازمه بارگذاری رو تا جابجای بیشتر ادامه بدم؟
  با این بارگذاری هایی که من کردنم تنش توی تیر از تنش تسلیمش خیلی بیشتره ولی تنش ستون کمتر از تنش تسلیمشه.
  من باید تا جایی که تنش ستون بیشتر از تنش تسلیم شه ادامه بدم؟ اگه اینطوریه چرا اصلا بارگذاری بر اساس تسلیم تیر در نظر گرفته می شه؟ من بارگذاری رو بر اساس ATC -24 انجام دادم.
  ممنون می شم جواب بدین :)

  پاسخ دادن
  • Babak / خرداد ۴, ۱۳۹۳ در تاریخ ۱۰:۳۴ ق.ظ

   باید کارتان را ببینم تا بتوانم اظهار نظر کنم. برایم ایمیل کنید. letscae@gmail.com

   پاسخ دادن
 • mona / خرداد ۲, ۱۳۹۳ در تاریخ ۱:۲۸ ب.ظ

  سلام
  من برای یه نمونه قاب بتنی میخوام رفتار پلاستیک تو فاز کششی و فشاری و همینطور آسیب ها رو بدست بیارم لطفا راهنمایی کنید
  من از روش kent & park استفاده میکنم اما موقع run خطا میده
  خطاش هم مربوط به اعداد در قسمت آسیب میشه

  پاسخ دادن
  • Babak / خرداد ۴, ۱۳۹۳ در تاریخ ۱۰:۲۸ ق.ظ

   باید کارتان را ببینم تا متوجه منطورتان بشوم. برایم ایمیل کنید .

   پاسخ دادن
 • armin / اردیبهشت ۲۴, ۱۳۹۳ در تاریخ ۳:۰۰ ب.ظ

  برای تبدیل 400Mpa به pa باید چی بنویسم؟

  پاسخ دادن
  • Babak / اردیبهشت ۲۹, ۱۳۹۳ در تاریخ ۸:۴۸ ق.ظ

   400e9

   پاسخ دادن
  • ایزد / خرداد ۱۳, ۱۳۹۳ در تاریخ ۸:۳۲ ب.ظ

   1MPa=10^6 Pa

   پاسخ دادن
   • ایزد / خرداد ۱۳, ۱۳۹۳ در تاریخ ۸:۳۴ ب.ظ

    1GPa=10^9 Pa

    پاسخ دادن
 • armin / اردیبهشت ۲۴, ۱۳۹۳ در تاریخ ۲:۵۳ ب.ظ

  سلام.مقداراستحکام کششی را در کجای prpperty باید وارد کنم؟

  پاسخ دادن
  • Babak / اردیبهشت ۲۹, ۱۳۹۳ در تاریخ ۸:۴۷ ق.ظ

   آخرین مقداری که در جدول مقادیر پلاستیک ماده وارد می کنید.

   پاسخ دادن
 • مصطفی / اردیبهشت ۲۰, ۱۳۹۳ در تاریخ ۲:۴۱ ب.ظ

  باسلام لطفانحوه تحلیل استوانه همراه بافشارودمای داخلی که بازمان تغییرمی کندیعنی باردینامیکی رابرایم ارسال کنید خیلی احتیاج دارم.اگه میشه این استوانه به صورت کامپوزیت باشد

  پاسخ دادن
  • Babak / اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۳ در تاریخ ۷:۴۲ ب.ظ

   درخواستتان را به ایمیل سایت ارسال کنید.

   پاسخ دادن
 • reza / اردیبهشت ۱۱, ۱۳۹۳ در تاریخ ۳:۱۵ ب.ظ

  سلام، خیلی ممنون از مطالبتون
  یه سوالی داشتم، من از ماژول job با موفقیت submit گرفتم ولی در زمان نمایش result این خطا را می دهد
  The selected primary variable is no availa

  پاسخ دادن
  • Babak / اردیبهشت ۱۳, ۱۳۹۳ در تاریخ ۷:۱۰ ق.ظ

   در ماژول step چک کنید که چه خروجیهایی برای مدل تعریف شده است.

   پاسخ دادن
 • محمد / فروردین ۲۸, ۱۳۹۳ در تاریخ ۸:۴۵ ب.ظ

  با سلام
  سوالم در مورد نحوه مدل کردن frp است . الیاف های frp رو چگونه مدل کنم؟ اگر امکانش هست مقادیر مقاومت طولی و عرضی cfrp رو برام بفرستید .
  خیلی ممنون

  پاسخ دادن
  • Babak / فروردین ۳۰, ۱۳۹۳ در تاریخ ۸:۰۵ ق.ظ

   برای مدل کردن این گونه کامپوزیتها نیاز به مدل کردن الیاف نیست و با داشتن ویژگیهای طولی و عرضی می توانید از مدل engineering constants برای متریال استفاده کنید.

   پاسخ دادن
   • محمدحسین / اردیبهشت ۵, ۱۳۹۳ در تاریخ ۱:۴۹ ب.ظ

    سلام
    میشه بیشتر توضیح بدید؟یا اگر مقدوره یک فایل یا مثال اموزشی برای من ایمیل کنید
    باسپای فراوان

    پاسخ دادن
 • ahmad / فروردین ۲۶, ۱۳۹۳ در تاریخ ۸:۲۶ ب.ظ

  ببخشید میخواستم بدونم میشه نمودار لنگر خمشی رو بعنوان بار به آباکوس وارد کرد؟ چطور؟

  پاسخ دادن
  • Babak / فروردین ۳۰, ۱۳۹۳ در تاریخ ۷:۴۴ ق.ظ

   از moment به عنوان نیروی ورودی می توانید استفاده کنید.

   پاسخ دادن
   • آیسان / اردیبهشت ۲۵, ۱۳۹۳ در تاریخ ۱۱:۱۲ ق.ظ

    سلام مهندس جان
    بنده برای مدل سازی رفتار پلاستیک فولاد st37 ، مشخصات پلاستیک رو از کجا میتونم گیر بیارم؟
    و هم چنین برای مدل سازی رفتار پلاستیک فولاد st37 میشه از نمودار دو خطی به قرار زیر استفاده کرد؟ این کار چه مواقعی ممکنه صحیح نباشه؟
    0 2400
    0.18 3700
    ضمنا چون تحلیلی که بنده انجام میدم دینامیمکی غیر خطی است میتونم از مشخصات پلاستیک فولاد که حاصل رفتار استاتیکی است، استفاده کنم؟

    پاسخ دادن
    • Babak / اردیبهشت ۲۹, ۱۳۹۳ در تاریخ ۸:۵۲ ق.ظ

     اگر داخل مقالات بگردید بهتر است. هرچقدر تعداد دیتایی که وارد می کنید شبیه سازی دقیقتر خواهد بود. مخصوصا در تحلیلهای دینامیکی اگر سرعت تغییر شکل زیاد باشد بهتر است نرخ کرنش را برای فولاد وارد کنید.

 • reza / فروردین ۷, ۱۳۹۳ در تاریخ ۷:۳۳ ب.ظ

  با سلام و تشکر از سایت خوبتون و آموزشهای مفید و پرمفهوم
  سئوال من راجع به نحوه پیدا کردن نمودار تنش-کرنش برای استخراج دیتاهای نمودار و درج در نرم افزار است.
  من برای Grade 60 و Grade 40 بر اساس ASTM615 نمودارها رو از کجا باید پیدا کنم هر کجای اینترنت رو می چرخم پیدا نمی کنم . ممنون میشم کمکم کنید .

  پاسخ دادن
  • Babak / فروردین ۱۶, ۱۳۹۳ در تاریخ ۸:۰۰ ق.ظ

   این قبیل اطلاعات را باید در مقالات جستجو کنید.

   پاسخ دادن
 • ehsan / اسفند ۲۱, ۱۳۹۲ در تاریخ ۱۱:۱۲ ب.ظ

  p-s s stress
  3600 0017. –
  3610 014. 0123.
  5200 039. 0373.

  پاسخ دادن
  • Babak / اسفند ۲۴, ۱۳۹۲ در تاریخ ۸:۲۵ ق.ظ

   به نظرم توضیحی که در این خصوص داخل متن داده ام کاملاً واضح است. متوجه ایراد کار شما نمی شوم.

   پاسخ دادن
 • ehsan / اسفند ۲۱, ۱۳۹۲ در تاریخ ۱۱:۰۴ ب.ظ

  با تشکر از راهنمایی شما آقای مهندس
  با توجه به مطالبی که فرمودید نمودار در قسمت پلاستیک به صورت زیر است
  stress strain plasticitystrain
  – 0 0
  0 0017. 3600
  0123. 014. 3610
  0373. 039. 5200

  پاسخ دادن
 • ehsan / اسفند ۱۹, ۱۳۹۲ در تاریخ ۶:۳۲ ب.ظ

  باسلام
  من نمودار تنش -کرنش به صورت سه خطی e=2.1e6 v=.3
  تنش کرنش
  0 0
  3600 0017.
  3600 014.
  5200 04.
  اگه ممکنه اعداد که باید در قسمت متریال-پلاستیسیته وارد کنم بگید

  پاسخ دادن
  • Babak / اسفند ۲۰, ۱۳۹۲ در تاریخ ۳:۳۶ ب.ظ

   برای یک مقدار تنش نمی توانید دو مقدار کرنش داشته باشید. مقدار دوم را کمی تغییر دهید و مشابه آنجه در سایت آمده است همین سه خط را وارد کنید.

   پاسخ دادن
 • mohammad / بهمن ۲۳, ۱۳۹۲ در تاریخ ۸:۵۶ ب.ظ

  با سلام خدمت مهندس رواجی و تشکر از راهنمایی های مفیدتان
  بنده مدلی را در آباکوس تحلیل کردم به این موارد برخوردم:
  در قسمت ERROR این خطا را می دهد.
  235 nodes are used more than once as a slave node in *TIE keyword. These constraints are not removed either due to the presence of *CONSTRAINT CONTROLS,NO CHANGES keyword or because removing the constraints might affect the model. The nodes have been identified in node set ErrNodeOverconTieSlave.

  در قسمت WARNING هم اکثرا این 3 خطا را می دهد:

  Please make sure that the mesh density of the slave surface in the tie pair (assembly__pickedsurf99,assembly__pickedsurf98) is finer than the master surface. The analysis may run slower, may yield inaccurate results, and may require more memory if this is not the case.

  For *tie pair (assembly__pickedsurf99-assembly__pickedsurf98), adjusted nodes with very small adjustments were not printed. Specify *preprint,model=yes for complete printout.

  Slave node 303 instance beam web-1 will not be tied to the master surface assembly__pickedsurf98. The distance from the master surface is greater than the position tolerance value

  لطفا راهنمایی بفرمایید

  پاسخ دادن
  • Babak / بهمن ۲۶, ۱۳۹۲ در تاریخ ۸:۱۳ ق.ظ

   ظاهرا تعدادی از nodeها در دو TIE مشترک هستند. هر گره تنها می تواند در یک قید باشد.

   پاسخ دادن
 • mohammad / بهمن ۲۱, ۱۳۹۲ در تاریخ ۲:۴۱ ب.ظ

  با سلام و تشکر
  فرق initial و step1(مثلا) در abaqus چیست؟
  منظورم این است که
  اگر بخواهیم شرایط تکیه گاه ها را تعریف کنیم باید در کدام یک از موارد بالا اعمال کنیم؟

  می دانم که بارگذاری را باید در 1step تعریف کرد.

  پاسخ دادن
  • Babak / بهمن ۲۶, ۱۳۹۲ در تاریخ ۸:۰۹ ق.ظ

   initial حالت اولیه مدل قبل از بارگذاری است. بنابراین شرایط مرزی می تواند در این استپ وارد شود.

   پاسخ دادن
 • لیدا / بهمن ۱۹, ۱۳۹۲ در تاریخ ۱۰:۲۶ ق.ظ

  سلام.
  من نمودار هیستر زیس گرفتم ولی کاملا اشتباه در اومده میخوام فرکانسشو تغییر بدم تا شکلم درست بشه باید چیکار کنم؟

  پاسخ دادن
  • Babak / بهمن ۲۰, ۱۳۹۲ در تاریخ ۱۲:۰۳ ب.ظ

   منظورتان از فرکانس چیست؟ اگر منظورتان تعداد دیتای خروجی است که باید در history output اصلاح کنید.

   پاسخ دادن
 • M / بهمن ۱۷, ۱۳۹۲ در تاریخ ۳:۴۱ ب.ظ

  با سلام وتشکر از مطالب مفیدتون اقا بابک
  1سوال داشتم راجع به ستون سمت چپ مطلب فوق (مربوط به تنش تسلیم):
  اگریک ستون فلزی ازجنس فولاد st37 باتنش تسلیم حداقل 2400 داشته باشیم واین ستون تحت بار دینامیکی انفجاری قراربگیره،ایا برای رسم نمودارتنش-کرنش ایده آل ،بایدتنش تسلیم رادر ضرائب افزایش مقاومت وافزایش دینامیکی(به علت نرخ کرنش سریع به هنگام انفجار)ضرب نماییم که این ضرائب به ترتیب 1.15 و1.3 می باشد و در ستون سمت چپ جدول فوق عدد 2400*1.15*1.3)قرار دهیم؟ ؟؟یا نرم افزار بطور پیش فرض ضریب افزایش دینامیکی را اعمال می نماید و جدول رافقط بامقادیر2400 پرنماییم؟
  اگرکسی ازدوستان درزمینه انفجاربااین نرم افزارکارکردن ممنون میشم ایمیلشون برام بذارن.

  پاسخ دادن
  • Babak / بهمن ۲۰, ۱۳۹۲ در تاریخ ۱۲:۰۰ ب.ظ

   در بارگذاری انفجاری باید از نرخ کرنش برای فولاد استفاده کنید. بطور پیش فرض نرخ کرنش استاتیکی و صفر درنظر گرفته می شود.

   پاسخ دادن
   • M / بهمن ۲۰, ۱۳۹۲ در تاریخ ۱:۴۹ ب.ظ

    ممنونم
    میشه لطف کنیدبگیدنرخ کرنش برای بارانفجارکجا باید کدوم قسمت وارد کنم؟روند لطف میکنیدبگید؟

    پاسخ دادن
    • Babak / بهمن ۲۱, ۱۳۹۲ در تاریخ ۸:۰۱ ق.ظ

     در همان پنجره ای که اطلاعات متریال را وارد می کنید یک ستون برای نرخ کرنش وجود دارد.

 • تهرانی / بهمن ۱۵, ۱۳۹۲ در تاریخ ۱۱:۰۸ ب.ظ

  آقای مهندس

  میخوام در خصوصیات مصالحم این را تعریف کنم که اگر به تنش خاصی رسید، کلا حذف شود
  (درواقع میخواهم از روش حذف المان بجای ductile damage استفاده کنم.)
  مثلا اگر تنش الاستیک 200 است و تنش تهایی 350، اگر تنش به 320 رسید، آن المان از مدل حذف شود

  با تشکر از پاسخ های خوبتون به سوالات
  خصوصا اینکه بدون چشم داشت است

  پاسخ دادن
  • Babak / بهمن ۱۶, ۱۳۹۲ در تاریخ ۸:۱۸ ق.ظ

   ساده ترین معیار برای این کار shear failure است که باید در keyword اضافه کنید.

   پاسخ دادن
   • تهرانی / بهمن ۱۶, ۱۳۹۲ در تاریخ ۱۰:۲۹ ق.ظ

    میشه دستور و پارامتراش رو بفرمایید

    پاسخ دادن
    • تهرانی / بهمن ۱۶, ۱۳۹۲ در تاریخ ۶:۴۲ ب.ظ

     البته دستورش رو میدونم
     در قسمت متریال در کیورد بعد از خواص الاستیک و پلاستیک باید وارد کنیم
     *sheare failure
     0.25

     ولی نمیدونم که 0.25 برای چیست و اگر 0.5 باشد چه میشود و یا اگر 0.75

     لطف میکنید یه توضیح دهید این عددهارو

     ممنون

    • Babak / بهمن ۲۰, ۱۳۹۲ در تاریخ ۱۱:۵۱ ق.ظ

     0.25 به معنی حذف المان در کرنش 25% است.

    • Babak / بهمن ۲۰, ۱۳۹۲ در تاریخ ۱۱:۵۱ ق.ظ

     توضیحات کامل را در documentation مطالعه بفرمائید.

 • بهنام / بهمن ۱۳, ۱۳۹۲ در تاریخ ۱۲:۰۷ ق.ظ

  سلام خسته نباشید.اگه امکان داره توضیحی راجب تحلیل خستگی از طریق نرم افزار اباکوس بدید.مثلا تیر یکسر گیردار
  ممنون

  پاسخ دادن
  • Babak / بهمن ۱۳, ۱۳۹۲ در تاریخ ۸:۳۸ ق.ظ

   بهتر است به documentation نرم افزار مراجعه کنید چون چندین روش برای این کار وجود دارد و بعضاً نیاز به پارامترهای غیرمعمول دارد. ولی یک روش ساده سازی شده و مرسوم اینست که از نتایج تست استاتیک استفاده می شود و با توجه به آن و بصورت دستی عمر قطعه با توجه به روابطی مثل نمودار گودمن عمر قطعه تخمین زده می شود.

   پاسخ دادن
 • se7en / دی ۲۶, ۱۳۹۲ در تاریخ ۱:۵۲ ق.ظ

  سلام اقای رواجی ، خسته نباشید
  می خواستم بپرسم امکانش هست که توضیحی دباره شرایط انتخاب CPD یا همون بتن آسیب دیده پلاستیک بدید منظورم اینکه در چه صورتی این نوع بتن انتخاب می شه ؟ و اینکه پروفیل های FRP که بر خلاف ورقهای FRP دارای ضخامت و حجم هستند رو چه جوری می شه مدل کرد ؟
  تشکر بسیار زیاد

  پاسخ دادن
 • jamshidi / دی ۲۴, ۱۳۹۲ در تاریخ ۴:۱۰ ب.ظ

  سلام
  خسته نباشین
  من میخوام در تحلیل پس از کمانش پلاستسیته رو در نظر بگیرم اما دادن مشخصات قسمت پلاستیک کافی نیست و باید از قسمت ductile damage و damage evalution استفاده کنم .اما نمیدونم مقادیر مورد نیاز(fracture strain,stress triaxiality,strain rate,displacement at failure) رو از کجا بیارم.اگر برا یه ماده هم داشته باشم ک امتحان کنم خوبه.راهنمایی بفرمایین ممنون میشم.

  پاسخ دادن
  • Babak / دی ۳۰, ۱۳۹۲ در تاریخ ۷:۵۸ ق.ظ

   در مثالهای موجود در documentation از این قبیل اطلاعات پیدا می کنید.

   پاسخ دادن
 • reza / دی ۲۳, ۱۳۹۲ در تاریخ ۳:۲۵ ق.ظ

  ba salam khedmat ostad gerami
  bad aza rafe tamam erro ha hala be ye error jadid khordam ke aslan nemidoonam bayad chikaresh konam mamnoon misham age betonid rahnamaee konid
  “Too many increments needed to complete the step”
  vaghan az rahnamaee hay arzeshmand va saite mofidetoon mamnoonam

  پاسخ دادن
  • Babak / دی ۲۴, ۱۳۹۲ در تاریخ ۷:۵۱ ق.ظ

   این خطا خیلی کلی است و بدون بررسی کردن کامل مدل نمی توان متوجه منشا خطا شد.

   پاسخ دادن
 • وحید / دی ۱۸, ۱۳۹۲ در تاریخ ۱۱:۵۱ ق.ظ

  سلام
  ببخشید می خواستم بدونم که چطور میتونم گسیختگی رو برای بتن مدل کنم بعد از بار نهایی گسیختگی رو به من بده؟

  پاسخ دادن
  • Babak / دی ۲۰, ۱۳۹۲ در تاریخ ۸:۳۰ ب.ظ

   باید damage مربوط به بتن را برای ماده تعریف کنید و در field output نیز status را فعال کنید.

   پاسخ دادن
 • مریم / آذر ۲۹, ۱۳۹۲ در تاریخ ۲:۵۱ ب.ظ

  سلام. میشه نمودار هیستر زیس رو بگید. ممن باید یه دیوار برشی فولادی مدل سازی کنم و نمودار هیستر رو بگیرم.

  پاسخ دادن
  • Babak / دی ۱, ۱۳۹۲ در تاریخ ۹:۰۱ ق.ظ

   توضیحات کامل طولانی است و در هر مساله با مساله دیگر ممکن است تفاوتهای جزئی داشته باشد. ولی بطور خلاصه باید تحلیل استاتیکی یا دینامیکی انجام دهید و خروجی های نیرو بر حسب جابجایی را ترسیم کنید.

   پاسخ دادن
   • محمد / دی ۶, ۱۳۹۲ در تاریخ ۳:۰۳ ق.ظ

    سلام خسته نباشید، ضمن تشکر از زحمات بی دریغ شما یه سوال داشتم اگه بتونیند کمکم کنید خیلی ممنون میشم. در روش مدل کردن به وسیله پلاستیسیته آسیب بتن (CDP) آیا روشی برای حذف المان های فیلد شده هست؟ چون در غیر این صورت من مدام با خطای تغییر شکل های زیاد روبرو میشم. اگه میتونید کمکم کنید که خیلی کارم گیره. با تشکر فراوان

    پاسخ دادن
    • Babak / دی ۷, ۱۳۹۲ در تاریخ ۸:۲۰ ق.ظ

     در تمامی معیارهای damage حذف المان وجود دارد. در field output گزینه status را فعال کنید ببینید مشکل برطرف می شود یا نه.

  • توحید / دی ۹, ۱۳۹۲ در تاریخ ۱۰:۰۵ ب.ظ

   سلام امیدوارم حالتون خوب باشه
   میخواستم ازتون بپرسم که آباکوس کمانش ورق جان رو در نظر میگیره؟
   مرسی

   پاسخ دادن
   • Babak / دی ۱۰, ۱۳۹۲ در تاریخ ۸:۲۴ ب.ظ

    در صورتی که از imperfection مناسب استفاده کنید بله در نظر می گیرد.

    پاسخ دادن
  • توحید / بهمن ۷, ۱۳۹۲ در تاریخ ۲:۰۲ ب.ظ

   سلام
   منم پایان نامم راجب دیوار برشی فولادیه
   یه سوالی دارم.میتونین کمکم کنین؟

   پاسخ دادن
   • Babak / بهمن ۸, ۱۳۹۲ در تاریخ ۱۱:۳۰ ق.ظ

    مطلب آموزشی آماده ای ندارم می توانید برایم ایمیل بزنید تا شماره تماس را برایتان ارسال کنم.

    پاسخ دادن
 • شایان / آذر ۹, ۱۳۹۲ در تاریخ ۲:۲۷ ق.ظ

  mechanic_man845

  پاسخ دادن
 • شایان / آذر ۹, ۱۳۹۲ در تاریخ ۲:۲۶ ق.ظ

  من پروژه ارشدم تحلیل دینامیکی و استاتیکی تیرها و ورقهای کامپوزیتی و فلزی تحت فشار کشش خمش لرزش و…. بوده فکر کنم به سوسالتون بتونه جواب بده پروزم کسی اگه خواست بگه واسش ایمیل کنم کوچیک همتون شایان

  پاسخ دادن
  • بهنام / آذر ۱۹, ۱۳۹۲ در تاریخ ۲:۵۲ ب.ظ

   salam man behnam hastam daneshjoy reshtehi mohandesi metalorgy ehyannan age prohecgt darid barya man eraeh bedi sakhter hay metalorgyki mamnon misham

   پاسخ دادن
   • Babak / آذر ۲۱, ۱۳۹۲ در تاریخ ۱۱:۳۲ ق.ظ

    لطفا فارسی بنویسید.

    پاسخ دادن
  • amir / آذر ۱۹, ۱۳۹۲ در تاریخ ۱۱:۵۶ ب.ظ

   shayan jan mamnoon misham age betoonam projato dashte basham. amiremerean@yahoo.com

   پاسخ دادن
  • median / آذر ۲۱, ۱۳۹۲ در تاریخ ۴:۱۵ ق.ظ

   باسلام ممنونم میشم اگر برای من هم بفرستید median_974@yahoo.com
   با تشکر

   پاسخ دادن
  • se7en / دی ۲۶, ۱۳۹۲ در تاریخ ۱:۴۵ ق.ظ

   سلام ممنون می شم اگه پروژتون رو در اختیار من هم قرار بدید
   Email : se7en_amh@yahoo.com
   تشکر

   پاسخ دادن
 • احمد / آذر ۱, ۱۳۹۲ در تاریخ ۱۲:۱۲ ب.ظ

  کسی نیست جواب سئوال ما رو بده؟؟؟

  پاسخ دادن
 • احمد / آبان ۱۹, ۱۳۹۲ در تاریخ ۴:۵۸ ب.ظ

  سلام و خسته نباشید
  من میخاستم مشخصات کششی و فشاری و پلاستیک بتن رو واسه تحلیل دال به آباکوس بدم ولی فقط مشخصه مقاومت فشاری fc رو دارم لطفا کمکم کنید چیکار کنم.مرسی

  پاسخ دادن
  • نسیم / بهمن ۵, ۱۳۹۲ در تاریخ ۱۱:۱۴ ب.ظ

   سلام اقا احمد وقتتون بخیر
   منم مشکل شما دارم چظور میشه با مقامت فشاری بتن به کششو فشار واسیب دیدگی بتن دست پیدا کنم ایا شما به جواب رسیدید
   ممنون

   پاسخ دادن
   • babak20 / بهمن ۱۶, ۱۳۹۲ در تاریخ ۴:۳۴ ب.ظ

    سلام
    منم هم دقیقاً خیلی وقته به دنبال روش به دست آوردن کرنشهای پلاستیک بتن و فولاد با مقاومت تسلیم مشخص هستم
    در اولین فرصت که به جواب برسم / میام و می گم
    چون اینجا که کسی جواب نمیده یا بلد نیست!!!
    با تشکر

    پاسخ دادن
 • omid / آبان ۱۵, ۱۳۹۲ در تاریخ ۱۱:۵۹ ب.ظ

  سلام
  اقا دستم به دامنت . چجوری میتونم تنش و کرنش در گوی جدار ضخیم از جنس پیزوالکتریک رو تحلیل کنم؟
  انتخاب material قسمت های زیادی داره پیزوالکتریک ، چجور باید پر بشه؟

  پاسخ دادن
  • Babak / آبان ۱۸, ۱۳۹۲ در تاریخ ۷:۳۳ ب.ظ

   در زمینه پیزو الکتریکها تجربه زیادی ندارم ولی از دوستان کسانی هستند که بتوانند راهنمایی کنند. برای ایمیل بزنید تا اطلاعات ایشان را برایتان ارسال کنم.

   پاسخ دادن
 • میلاد / آبان ۸, ۱۳۹۲ در تاریخ ۱۰:۰۱ ب.ظ

  سلام جناب مهندس خسته نباشید با تشکر از شما به خاطر مطالبتون و از اینکه جواب سوال بچه ها رو میدید خدا خیرتون بده

  ببخشید من دارم روی رفتار لرزهای تیرهای کوپله کار میکنم ی مشکل برام پیش
  اومده که چند ماه باهاشم ولی نتوستم پیداش کنم من رفتار نمودار هیستر زیس
  مقایسه میکنم با نمودار هیستر زیس مقاله که ازمایشگاهی انجام داده تفاوت
  های داره مثل این که اثر پنچینگ رو در نظر نمیگیره به نظر شما مشکل از
  کجا میتونه باشه استاد راهنمام میگه از متریالشه ولی هر چی تغییر میدم فایده نداره راستی یادم رفت بگم
  مدل بتنی که ی عکس از نمودارم واستون فرستادم واقعا محتاج راهنماییتون
  هستم خدا خیرتون بده ممنونم

  http://phonix8998.persiangig.com/10-18-2013%209-10-05%20PM.jpg

  پاسخ دادن
  • Babak / آبان ۹, ۱۳۹۲ در تاریخ ۱۱:۴۴ ق.ظ

   نمودارهای نسبتاً مناسبی بدست آورده اید که نشان می دهد هم کار با نرم افزار را مسلط شده اید و هم خطای مدلسازی شما کم است.
   در مقایسه دو نمودار به نظر می رسد تفاوت ناشی از اختلاف میان خواص ماده و نرخ بارگذاری شما و تست واقعی باشد.

   پاسخ دادن
  • محمد / آبان ۱۱, ۱۳۹۲ در تاریخ ۴:۵۰ ب.ظ

   سلام
   آقا میلاد من چندتا سوال راجع به بارگذاری سیکلی که انجام دادید دارم میخواستم اگه میشه ایمیلتونو بهم بدید که ازتون کمک بگیرم
   ممنونم
   mohammad_davari66@yahoo.com

   پاسخ دادن
 • zhr / آبان ۷, ۱۳۹۲ در تاریخ ۲:۱۴ ق.ظ

  سلام
  آیا می توان در آباکوس در تعریف مدل CDP از بتنی با مقاومت متفاوت از بتن مدل شده استفاده کنیم؟مثلا بتن مدل مدنظر با مقاومت 40 مگاپاسکال بوده ولی پارامترهای مدل رفتاری برای بتن 50 مگاپاسکال است. اگر نمی شود چه طور باید این مشکل را رفع کرد با توجه به این که کارهای آزمایشگاهی زیادی برای ارایه پارامترهای CDP در دسترس نیست.

  با تشکر

  پاسخ دادن
  • Babak / آبان ۸, ۱۳۹۲ در تاریخ ۱۰:۴۹ ق.ظ

   به هر حال هرچقدر اطلاعاتی که استفاده می کنید دقیقتر باشد جواب کارتان دقیقتر خواهد بود. برای ارزیابی های اولیه می توانید از اطلاعات موجودی که دارید استفاده کنید.

   پاسخ دادن
 • mousa / مهر ۱۹, ۱۳۹۲ در تاریخ ۲:۲۷ ق.ظ

  با سلام

  اگر ما آزمایش کشش فولاد رو انجام بدیم در آزمایشگاه، در قسمت پلاستیک بعد رسیدن به تنش نهایی و رد شدن از آن، میله فولادی میشکند و دو تکه می شود.

  در آباکوس، تعریف این ثسمت چگونه است؟آیا همین جدول فوق را بدیم بعد رسیدن به کرنش نهایی تعریف شده می شکند؟

  تعریف این شکست چگونه است در نر افزار طوری که کامل بعد پلاستیک شدن، این جدا شدن رو مشاهده کنیم در نرم افزار

  با تشکر

  پاسخ دادن
  • Babak / مهر ۲۰, ۱۳۹۲ در تاریخ ۸:۲۷ ق.ظ

   داخل property باید خواص مربوط به این ناحیه را وارد کنید تا المانها با رسیدن به این ناحیه پس از جذب مقدار مشخصی از انرژی از مدل حذف شوند.
   مثالی که در اینجا آمده است این فاز را پوشش نمی دهد.

   پاسخ دادن
   • mousa / مهر ۲۱, ۱۳۹۲ در تاریخ ۱۱:۰۶ ق.ظ

    آقا بابک عزیز
    مشکل همین جاست که نمیدونم چجوری میشه وارد کرد در برنامه؟

    میشه با یه مثالی توضیح بدید

    پاسخ دادن
    • Babak / مهر ۲۷, ۱۳۹۲ در تاریخ ۸:۲۳ ق.ظ

     برای توضیح کامل این موضوع باید یک مطلب آموزشی جدید تهیه و در سایت قرار دهم که متاسفانه فعلاً فرصت کافی برای انجام آن ندارم.

 • مصطفی / مهر ۱۷, ۱۳۹۲ در تاریخ ۸:۲۶ ب.ظ

  برای تحلیل استوانه مرکب به مشکل زیر برخورد می کنم ، باید چه کار کنم ؟ مرسی
  warning : there are two unconected region in the model
  displacement increment for contacact is too big
  و در نهایت تحلیل با خطا مواجه می شود

  پاسخ دادن
  • مصطفی / مهر ۱۷, ۱۳۹۲ در تاریخ ۸:۲۹ ب.ظ

   سلام

   پاسخ دادن
  • Babak / مهر ۲۰, ۱۳۹۲ در تاریخ ۸:۲۵ ق.ظ

   قطعات موجود در مدلتان به درستی به هم متصل نشده اند.

   پاسخ دادن
 • vahid / مهر ۱۶, ۱۳۹۲ در تاریخ ۱۱:۳۳ ب.ظ

  با سلام و وقت بخیر
  من یک مدل جاذب انرژی استوانه انجام دادم و در مدل دوم یک فوم هم بهش اضافه کردم که از روی فوم داخل help گرفتم.ولی در جواب بدست اومده از مدل دوم تغییر خاصی ایجاد نشده( یعنی باید نیروی بیشینه اولی بالاتر بره ولی تغییر خیلی خیلی کوچیکی کرده)
  مشکلم کجاست؟؟
  ممنون که مثل همیشه راهنمایی میکنید.

  پاسخ دادن
  • Babak / مهر ۲۰, ۱۳۹۲ در تاریخ ۸:۲۵ ق.ظ

   متوجه منظورتان نشدم.

   پاسخ دادن
   • vahid / مهر ۲۰, ۱۳۹۲ در تاریخ ۱۱:۱۷ ب.ظ

    دو تا مدل درست کردم تحت فشار مثل مدل جاذب های انرژی آقای خلخالی
    مدل اول بدون فوم بود یعنی فقط استوانه آلومینیومی را مدل کردم
    مدل دوم به همراه فوم که درون استوانه بود و به آن اضافه شد.
    ولی در پاسخ های مربوط به فشار اعمالی به استوانه ها در دو مدل تغییر خاصی بوجود نیامد…… یعنی فوم تاثیرش را نگذاشت………………. ماده ی فوم را از help گرفتم………..
    به نظر شما مشکل کار کجاست……..
    خیلی خیلی سپاسگذار میشم اگه راهنماییم کنید.

    پاسخ دادن
    • Babak / مهر ۲۷, ۱۳۹۲ در تاریخ ۸:۲۱ ق.ظ

     تغییر شکل در فوم اتفاق می افتد؟

    • VAHID / مهر ۲۹, ۱۳۹۲ در تاریخ ۱۲:۳۰ ق.ظ

     سلام
     بله تماس ها تعریف شده است و فوم هم تحت فشار قرار میگیره و جمع میشه ولی روی جوابها تاثیری نذاشته….. یعنی با مدل بدون فوم تغییر زیادی نداره

    • Babak / مهر ۲۹, ۱۳۹۲ در تاریخ ۱۰:۳۵ ق.ظ

     پس احتمالاً خواصی که برای فوم تعریف کرده اید درست نیست و فوم خیلی نرم است. به این نکته هم دقت کنید که فوم در مقابل فلز بسیار ضعیفتر است و انتظار تاثیر چندانی از آن نباید داشته باشید.

    • vahid / مهر ۲۹, ۱۳۹۲ در تاریخ ۱۱:۵۹ ق.ظ

     بسیار بسیار سپاس گذارم از لطفتون
     خیلی ممنون از شما و سایت بسیار خوبتون

 • دانشجوی پلیمر / مهر ۱۳, ۱۳۹۲ در تاریخ ۱۱:۲۸ ب.ظ

  با عرض سلام و احترام
  شما اطلاع دارید که چگونه می شود منحنی تنش-کرنش مهندسی را به منحنی تنش-کرنش حقیقی (و بالعکس) تبدیل کرد؟؟؟

  پاسخ دادن
  • Babak / مهر ۱۵, ۱۳۹۲ در تاریخ ۳:۳۹ ب.ظ

   از رابطه ای که در کتاب مقاومت مصالح است استفاده کنید. فرمول آنرا داخل متن آورده ام.
   ε = ln (1+ε0)

   σ = σ0 (1+ε0)
   یک فایل اکسل برای آن بسازید و مقادیر را تبدیل کنید.

   پاسخ دادن
 • mostafa / مهر ۱۲, ۱۳۹۲ در تاریخ ۹:۰۰ ب.ظ

  سلام ، شرینک فیت ( اندازه جازنی ) در استوانه های مرکب را چگونه و در کدام قسمت قرار دهم ؟
  مرسی

  پاسخ دادن
  • Babak / مهر ۱۳, ۱۳۹۲ در تاریخ ۱:۴۹ ب.ظ

   اختلاف اندازه میان دو قطعه را خودتان باید در هندسه اولیه مدل در نظر بگیرید.

   پاسخ دادن
 • حمید abaqus / مهر ۲, ۱۳۹۲ در تاریخ ۲:۳۰ ب.ظ

  سلام
  من یه تحلیل تو abaqus دارم انجام می دم مشخصات متریال رو از رو داده های این مثال شما استفاده کردم
  می خاستم ببینم این فولاد چیه اطلاعاتی ازش دارید؟
  نوعش را می خواستم

  پاسخ دادن
  • حمید abaqus / مهر ۵, ۱۳۹۲ در تاریخ ۱۱:۴۹ ق.ظ

   آقا بابک پس نگفتی این فولاد چیه؟
   st 37
   ck45
   stainless steel
   ….
   واقعا بهش نیاز دارم
   ممنون میشم با خبرم کنی

   پاسخ دادن
  • Babak / مهر ۷, ۱۳۹۲ در تاریخ ۸:۱۳ ق.ظ

   اطلاعات مربوط به فولادی است که در آزمایشگاه نتایج آن استخراج شده است. خاطرم نیست چه نوع فولادی بود.

   پاسخ دادن
 • f-t / شهریور ۲۹, ۱۳۹۲ در تاریخ ۱۰:۲۸ ب.ظ

  سلام
  آموزشی در خصوص مدل سازی کشش سیم روکش دار سراغ دارید.
  من اینکارو انجام دادم در انتها هنگام دفرمه شدن سیم از روکش جدا میشه نمیدونم مشکل کجاست؟

  پاسخ دادن
  • Babak / مهر ۱, ۱۳۹۲ در تاریخ ۸:۳۱ ق.ظ

   احتمالاً اتصال Tie را درست برقرار نمی کنید.

   پاسخ دادن
   • f-t / مهر ۱, ۱۳۹۲ در تاریخ ۵:۲۰ ب.ظ

    به خاطر تقارن مدلم دو بعدیه دوتا مستطیل با اختلاف قطر که از یک طرف به هم مقید میشن من از دو قید استفاده کردم به نظر شما چه قیدهایی باید لحاظ شه تا روکش و هسته با هم دچار کشش و کاهش مساحت شن؟

    پاسخ دادن
    • Babak / مهر ۷, ۱۳۹۲ در تاریخ ۸:۰۹ ق.ظ

     باید از tie استفاده کنید.

 • محمد / شهریور ۲۴, ۱۳۹۲ در تاریخ ۴:۰۵ ب.ظ

  با سلام
  دمای محیط را چطور باید وارد کنیم در نرم افزار آباکوس
  با تشکر

  پاسخ دادن
  • Babak / شهریور ۲۶, ۱۳۹۲ در تاریخ ۹:۰۷ ق.ظ

   به عنوان predefined condition از نوع thermal می توانید وارد کنید.

   پاسخ دادن
 • vahid / شهریور ۱۲, ۱۳۹۲ در تاریخ ۸:۳۴ ق.ظ

  سلام
  با عرض پوزش
  میخواستم راجع به ساخت ماده فوم و بتن در abaqus یه راهنمایی کنید
  مخصوصا فوم
  اگر فایلی یا مطلبی داشته باشید که بتونه راجع به ساخت فوم به من کمک بکند هم ممنون میشم چون واقعا در ساخت اون موندم

  پاسخ دادن
  • Babak / شهریور ۱۳, ۱۳۹۲ در تاریخ ۱:۵۹ ب.ظ

   داخل مثالهای tutorial یک مثال فوم هست. آنرا مطالعه کرده اید؟

   پاسخ دادن
   • vahid / شهریور ۱۵, ۱۳۹۲ در تاریخ ۱:۳۲ ق.ظ

    سلام
    بله انرا وارد اباکوس کردم و در مدل خودم قرار دادم ولی با گذشت کمی از حل مسئله ارور میده و abort میشه….. ولی توی مثال خود نرم افزار به ماده گیر نمیده، ولی در مدل من گیر میده
    متن ارور:
    The ratio of deformation speed to wave speed exceeds 1.0000 in at least one element. This usually indicates an error with the model definition. Additional diagnostic information may be found in the message file.
    ممنون میشم اگر کمکی کنید…….واقعا عذر میخوام که زیاد سوال میپرسم…. واقعا نیاز دارم

    پاسخ دادن
 • omid / شهریور ۱۱, ۱۳۹۲ در تاریخ ۱۱:۲۳ ق.ظ

  سلام
  میشه بگید جدول و یا نمودار تنش کرنش(حالت پلاستیک) مواد مختلف رو از کجا باید پیدا کنم؟
  شما دارید؟
  اگه دارید ممنون میشم در اختیارم بذارید

  پاسخ دادن
  • Babak / شهریور ۱۱, ۱۳۹۲ در تاریخ ۱۰:۲۹ ب.ظ

   مرجع ثابتی برای این کار وجود ندارد. بستگی به اینکه دقیقاً بر روی چه ماده ای کار می کنید باید خواص مرتبط با آن را از عموماً از مقالات بدست بیاورید.

   پاسخ دادن
 • ایدین / شهریور ۵, ۱۳۹۲ در تاریخ ۶:۵۸ ب.ظ

  سلام. با عرض سلام وخسته نباشید. مشخصات بتن سبک با وزن مخصوص 1200 در محدوده پلاستیک و در فشار و کشش رو میخواستم بدونم که از کجا باید در بیارم.دوم اینکه یک نمونه شاتکریت رو که در اباکوس مدل کرده باشید برام ایمیل میکنید.ممنون میشم

  پاسخ دادن
  • Babak / شهریور ۶, ۱۳۹۲ در تاریخ ۱۱:۲۶ ق.ظ

   باید داخل مقالات و پایان نامه ها بگردید.

   پاسخ دادن
 • مجتبی / مرداد ۲۷, ۱۳۹۲ در تاریخ ۱۲:۳۳ ق.ظ

  سلام
  میخواستم بدونم چجوری میتوان spring back را در اباکوس شبیه سازی کرد
  اگر ادرسی و لینکی از helpاباکوس وجود داره برایم میل کنید
  خیلی بهش نیاز دارم
  ممنون

  پاسخ دادن
  • Babak / مرداد ۲۷, ۱۳۹۲ در تاریخ ۷:۱۵ ق.ظ

   همان spring back را اگر جستجو کنید یکی دو مثال کامل در مثالها و tutotrial وجود دارد.

   پاسخ دادن
 • حامد / مرداد ۱۵, ۱۳۹۲ در تاریخ ۱۱:۳۵ ب.ظ

  سلام
  مشخصات پلاستیک بتن و خسارت چندتا بتن را نیاز دارم کسی داره برام بفرسته hamdj2012@gmail.com؟؟؟؟؟؟30 و35و40و20 خواهشا

  پاسخ دادن
 • هاتف / مرداد ۱۱, ۱۳۹۲ در تاریخ ۱:۴۸ ب.ظ

  باسلام
  ببخشین میخواستم بپرسم چطوری جوشرو میشه تو اباکوس مدل کرد ومشخصات جوش مثلا ضریب پواسون و مدول الاستیسته وچگالی .. ازکجا میشه پیدا کرد؟

  پاسخ دادن
  • Babak / مرداد ۱۲, ۱۳۹۲ در تاریخ ۷:۳۵ ق.ظ

   خواص جوش را که باید از مقالات پیدا کنید. راه ساده و میانبری هم وجود ندارد.
   اما برای مدل کردن این خواص کاملاً بستگی به این دارد که جوش را در مدل تا چه حدی می خواهید بررسی کنید. برای مدل کردن جوش حداقل سه چهار روش مختلف وجود دارد که با توجه به هدفی که از تحلیل دنبال می کنید یکی از آنها را باید انتخاب کرد.

   پاسخ دادن
  • peyman / مرداد ۲۲, ۱۳۹۲ در تاریخ ۸:۵۸ ق.ظ

   سلام من میتونم یه نمونه برات میل کنم peyman.rezghi@yahoo.com

   پاسخ دادن
   • Babak / مرداد ۲۶, ۱۳۹۲ در تاریخ ۷:۴۲ ق.ظ

    فایلتان را بفرستید تا شرایط بررسی کار را خدمتتان اعلام کنم.

    پاسخ دادن
 • java677 / تیر ۱۶, ۱۳۹۲ در تاریخ ۶:۵۳ ب.ظ

  سلام.
  همانطور که می دانید در معیار گسیختگی پلاستیک در آباکوس ، به ازای تنش های های تسلیم ، مقدار کرنش پلاستیک تعریف می شود. سوال من این هست که تنش و کرنش های تعریف شده از چه نوعی هستند؟
  (mises, pressure, max ,…)

  پاسخ دادن
 • مهدی / تیر ۱۵, ۱۳۹۲ در تاریخ ۳:۴۱ ب.ظ

  با سلام خدمت شما

  میخوام اتصال بین تیر و ستون رو مفصلی کنم ، تیرI شکل از کنار به ستون متصل شده

  ممنون میشم اگه مفصل کردن اتصالشونو بهم توضیح بدین

  با تشکر

  پاسخ دادن
  • Babak / تیر ۱۶, ۱۳۹۲ در تاریخ ۷:۲۷ ق.ظ

   از کانکتور hinge استفاده کنید.

   پاسخ دادن
 • رضا / تیر ۱۲, ۱۳۹۲ در تاریخ ۱:۲۸ ب.ظ

  سلام
  ابتدا از آموزش بسیار مفیدتون تشکر می کنم. می خواستم بپرسم که برای بدست آوردن نمودار هیسترسیز باید چه کار هایی انجام بدیم. منظرم اینکه در ماژول پراپرتی باید چه بخشهایی رو تعریف کنیم؟ آیا استپ خاصی نیاز داره؟ و اینکه برای رسم نمودارش باید کدام متغییر رو بر حسب کدام متغییر رسم کنیم.
  با تشکر

  پاسخ دادن
  • Babak / تیر ۱۵, ۱۳۹۲ در تاریخ ۹:۰۹ ق.ظ

   باید برای نقطه مورد نظرتان خروجیهای نیرو و جابجایی را ذخیره و سپس بر اساس همدیگر ترسیم نمایئد.

   پاسخ دادن
  • mohamma_d26 / تیر ۱۶, ۱۳۹۲ در تاریخ ۵:۵۷ ب.ظ

   سلام
   اگه برای بارگذاری سیکلی ورسم نمودار هیسترزیس نیاز به کمک دارید به من ایمیل بزنید
   mohamma_d26@yahoo.com

   پاسخ دادن
 • محمدرضا / خرداد ۱۵, ۱۳۹۲ در تاریخ ۲:۳۵ ب.ظ

  سلام
  کسی میدونه چطور میشه سوخت یک سطح جامد رو با یه نرخ مشخص تو اباکوس مدل کرد؟
  خیلی ممنون میشم اگه جواب بدین

  پاسخ دادن
  • Babak / خرداد ۱۷, ۱۳۹۲ در تاریخ ۱۲:۴۹ ب.ظ

   احتمالا باید از model change استفاده کنید.

   پاسخ دادن
   • محمدرضا / خرداد ۱۷, ۱۳۹۲ در تاریخ ۱۰:۰۴ ب.ظ

    ممنون
    میشه یه توضیح مختصر دربار بدید؟
    ممنون میشم

    پاسخ دادن
 • MA / خرداد ۹, ۱۳۹۲ در تاریخ ۳:۵۸ ب.ظ

  با سلام
  دوستان کسی تا حالا با نرم افزار Digimat کار کرده ؟نمیدونید چطور میشه گیر اوردش؟

  پاسخ دادن
 • houman22 / اردیبهشت ۲۹, ۱۳۹۲ در تاریخ ۹:۴۵ ب.ظ

  سلام
  من ستون بتن مسلحی را می خواهم تحت بار فشاری خالص بررسی کنم. در این ستون خروجی که مد نظر است تغییر شکل(کرنش) محوری و کرنش عرضی است. برای بارگذاری اسن نوع ستون ها و مشخصات آن ها جدولی در اختیار دارم که به پیوست ارسال می کنم.
  برای نوع بارگذاری تنها متن زیر بود که فرستادم .
  The loading was conducted in five cycles in
  increments of one fifth of the expected capacity of each specimen; the minimum load
  level (unloading) corresponded to approximately 5% of the total expected capacity or to a
  level that allowed the machine to remain engaged.
  هندسه مقطع : دایره ای به قطر 254 میلیمتر که به میلگرد نموره 25 و خاموت نموره 10 مدل سازی شده است.
  کلیه پارامترهای تماس ه را اعما ل کردم.
  کل این گزارش نزدیک به 200 صفحه است و فکر می کنم زمان زیادی از شما می گیرد. به همین خاطر و به دلیل اینکه من بخش های تاثیرگذار در این مطالب را می دانستم آن ها را جدا کرده و به پیوست برای شما ارسال کردم.

  سوال دیگری نیز داشتم:
  برای به دست آوردن کرنش محوری و کرنش عرضی از کدام خروجی استفاده کنم؟ آیا همان کرنش پلاستیک است!!!!!
  می خواهم نمودار تنش – کرنش را تحت بار فشاری مثلاً برای نمونه
  A1
  که برای شما ارسال کردم به دست بیاورم.
  مشخصات آن در جدول وجود دارد. کلیه پارامترهای بتن آسیب دیده را نیز به دست آوردم.
  بار نمونه فوق 6643 کیلونیوتون هست ، چون پارامترهای من بر اساس مگاپاسکال است،آن را با تبدیل به عدد 6.643 و این عدد را وارد کردم.
  نموداری که از نتایج آزمایشگاهی دارم با نمودار من بسیار متفاوت است.
  ممنون می شوم اگر راهنمییم کنید.

  پاسخ دادن
  • Babak / اردیبهشت ۳۰, ۱۳۹۲ در تاریخ ۸:۲۸ ق.ظ

   پاسختان را از طریق ایمیل ارسال می کنم.

   پاسخ دادن
 • yasser / اسفند ۲۴, ۱۳۹۱ در تاریخ ۱۰:۲۴ ب.ظ

  با سلام
  با تشکر از سایت خوبتون
  بنده می خواهم یک بار سیکلی رو بر روی یک دیوار اعمال کنم بطوری که بار سیکلی من بصورت تغییرمکان و رفت و برگشتی می باشد که هرچه تلاش کردم راهش رو پیدا کنم نتونستم و مزاحم شما شدم می خواستم بدونم چطور این بار رو باید اعمال کنم و تنظیمات اون رو در ماژول set و load به من یاد بدهید یعنی چه نوع تحلیلی رو باید انتخاب کنم برای آنالیز؟
  با تشکر

  پاسخ دادن
  • Babak / اسفند ۲۷, ۱۳۹۱ در تاریخ ۹:۴۰ ق.ظ

   سلام
   اگر سرعت زیاد نباشد از تحلیل استاتیک استفاده کنید و برای متغیر کردن بارگذاری از amplitude استفاده کنید.

   پاسخ دادن
 • sadegh / اسفند ۱۵, ۱۳۹۱ در تاریخ ۳:۴۱ ب.ظ

  با تشکر از سایت خوبتون

  می خواستم بدونم چگونه میشه اتصال اتکایی که دو یا چندتا جسم که به هم تکیه داده شده اند رو باید در interaction معرفی کرد که این error : Too many attempts made for this increment رو نده.
  اگه لطف کنید و به صورت pdf یا مرحله به مرحله توضیح بدید ممنون میشم واقعا خیلی بهش نیاز دارم.

  پاسخ دادن
  • Babak / اسفند ۱۶, ۱۳۹۱ در تاریخ ۹:۴۴ ق.ظ

   سلام
   اگر منظورتان تکیه دادن قطعات به یکدیگر است تنها روش ممکن تعریف contact بین آنهاست.

   پاسخ دادن
   • sadegh / اسفند ۱۹, ۱۳۹۱ در تاریخ ۱۰:۰۲ ب.ظ

    چگونه و از کدام گزینه میتونم بفهمم که قطعه اول از کجا گسیخته شده ویا به تنش پلاستیک رسیده است.

    پاسخ دادن
    • Babak / اسفند ۲۰, ۱۳۹۱ در تاریخ ۸:۴۴ ق.ظ

     با مشاهده مقادیر کانتور تنش!

 • ب م از / بهمن ۳۰, ۱۳۹۱ در تاریخ ۱۲:۱۳ ق.ظ

  سلام من یه سوال کلی داشتم که مختص به المان محدود هم نیست. داشتم سرچ میکردم که به سایت شما رسیدم. پایه ای مطالعه ای در پلاستیسیته ندارم و در گرایشم نبوده. اگر فرصت داشتید ممنون میشم راهنمایی کنید.

  میخواستم بپرسم فرق بین ” مدل رفتاری” و ” معیار شکست ” چیه؟!

  چرا بعضی جاها میگن : مدل رفتاری موهر کولمب، بعضی جاها میگن: معیار شکست موهرکولمب ؟؟!!
  بالاخره موهر کولمب چیه؟؟؟؟

  آیا میتوان گفت مدل رفتاری تمام رفتار ماده از ابتدا تا انتهای شکست هست، ولی معیار گسیختگی/شکست فقط رفتار لحظه آخر قبل از گسیختگی را بیان میکند؟!

  گیج شدم.
  ممنون بابت وقتی که میگذارید.

  پاسخ دادن
  • Babak / بهمن ۳۰, ۱۳۹۱ در تاریخ ۲:۱۰ ب.ظ

   سلام
   تقریباً همین چیزی هست که خودتان حدس زده اید.
   مدل رفتاری همانند فرمول ساده تنش = کرنش ضربدر مدول الاستیسیته بیانگر رفتار ماده در کل محدوده الاستیک و پلاستیک ماده است. اما در انتهای کار طبق یک معیاری ماده دچار شکست خواهد شد که به آن معیار شکست گفته می شود.

   پاسخ دادن
 • آیدا / بهمن ۱۶, ۱۳۹۱ در تاریخ ۱۰:۲۷ ب.ظ

  با سلام
  چطور میشه معیار تسلیم ون میسز رو اعمال کرد؟میزان سخت شوندگی رو کجا باید وارد کرد؟

  پاسخ دادن
  • Babak / بهمن ۲۸, ۱۳۹۱ در تاریخ ۹:۰۴ ق.ظ

   سلام
   در خروجیهای آباکوس به طور پیش فرض معیار فون میسس وجود دارد.

   پاسخ دادن
 • sss / بهمن ۹, ۱۳۹۱ در تاریخ ۳:۴۳ ب.ظ

  با سلام
  در رابطه مدل کردن رایزر های نفتی سوال داشتم؟
  از چه step برای مدل کردن استفاده می شود؟؟؟

  پاسخ دادن
  • Babak / بهمن ۱۱, ۱۳۹۱ در تاریخ ۱:۴۴ ب.ظ

   سلام
   اطلاعی ندارم

   پاسخ دادن
 • مهدی / دی ۱۰, ۱۳۹۱ در تاریخ ۳:۱۵ ب.ظ

  باسلام
  میخواستم ببینم نرم افزار آباکوس مدل anisotropic damage برای فلزات نرم هم دارد؟ اگر بخواهم برای یک فرایند فرمینگ از مدل anisotropic damage استفاده کنم باید چکار کنم؟

  پاسخ دادن
  • Babak / دی ۱۱, ۱۳۹۱ در تاریخ ۸:۴۵ ق.ظ

   سلام
   من چنین معیاری در آباکوس ندیده ام. احتمالاً لازم باشد خودتان متریال را در سابروتین تعریف کنید.

   پاسخ دادن
 • rahim / آذر ۲۹, ۱۳۹۱ در تاریخ ۳:۴۳ ب.ظ

  salam.
  masale man ham dar mored spring back hast. va dar bala didam k tozihatii ro dadin.
  yani chi da module explicit hal shodh va ba module standard tahlil???
  age tozih bedin ya matlab ya mesali darin baram mail konin mamnon misham.

  پاسخ دادن
  • Babak / آذر ۲۹, ۱۳۹۱ در تاریخ ۴:۰۲ ب.ظ

   سلام
   داخل مستندات نرم افزار اگر کمی بگردید یکی دو تا مثال خوب در مورد spring back وجود دارد.

   پاسخ دادن
 • M. / آذر ۱۹, ۱۳۹۱ در تاریخ ۱۰:۲۹ ب.ظ

  از زحمات شما بی اندازه سپاسگذارم

  پاسخ دادن
 • ناشناس / آذر ۱۹, ۱۳۹۱ در تاریخ ۱۰:۲۶ ب.ظ

  از زحمات شما بی اندازه سپاسگذارم

  پاسخ دادن
 • مهدی / آذر ۱۴, ۱۳۹۱ در تاریخ ۹:۲۸ ب.ظ

  باسلام

  من میخواستم مدلسازی برگشت فنری را توی آباکوس انجام بدم.طبق توضیحات هلپ نرم افزار باید ابتدا مدل سازی را در abaqus/explicit انجام داد و سپس قطعه تغییر شکل پیدا کرده را وارد abaqus/standard کرد و یه سری کارهای دیگه. ولی من اصلا” نمیدونم چطوری باید وارد این محیط ها شد؟ اصلا” توی آباکوس اند یا باید جداگانه نصب شوند؟ اگه درمورد برگشت فنری هم راهنمایی بفرمایید ممنونتون میشم. یه مثال توی قسمت 1.5.1 از example های آباکوس وجود دارد. لطفا راهنمایی کنید. اگه سریع تر باشه ممنونتونم

  پاسخ دادن
  • Babak / آذر ۱۵, ۱۳۹۱ در تاریخ ۹:۴۶ ق.ظ

   سلام
   هردوی اینها داخل stepهای آباکوس هستند. برای تحلیل spring back فرآیند شکل دهی ابتدا به روش explicit باید انجام شود و سپس نتایج در حالت static تحلیل شده تا بازگشت فنری آن محاسبه گردد.
   توضیح بیشتر از این نیاز به تهیه یک متن آموزشی کامل دارد که فعلاً مقدور نیست.
   ضمناً می توانید برای توضیحات بیشتر ایمیل بزنید.

   پاسخ دادن
 • مهدی / آذر ۳, ۱۳۹۱ در تاریخ ۳:۳۸ ق.ظ

  باسلام

  من میخواستم یک ورق را به اندازه مثلا" 30 درجه خم کنم. باید چطوری این کار را انجام بدم؟ باتشکر.

  پاسخ دادن
  • Babak / آذر ۵, ۱۳۹۱ در تاریخ ۴:۵۵ ب.ظ

   سلام
   سوالتان خیلی کلی است و طبیعتاً جواب صحیحی نمی توانم بدهم. شرایط مرزی و نیروها را اگر درست اعمال کنید مشکلی نباید باشد.

   پاسخ دادن
   • مهدی / آذر ۵, ۱۳۹۱ در تاریخ ۷:۳۸ ب.ظ

    مشکل من این است که نمی دانم چطوری باید این شرط را به نرم افزار بدهم که زاویه ورق را کنترل کند و وقتی به اندازه 30درجه خم شد، فرایند را تمام کند. مثلا یک مثال از کشش عمیق دیدم که میخواست پانچ به اندازه 20سانتی متر بیاد پایین و این کار را با وارد کردن عدد20 در قسمت displacement

    از ماژول load انجام داد .ولی نمیدانم جایی هست که این کار را برای زاویه وارد کنیم. یعنی یک زاویه مشخص را به عنوان شرط مرزی درنظر گرفت؟

    پاسخ دادن
    • Babak / آذر ۵, ۱۳۹۱ در تاریخ ۱۰:۰۲ ب.ظ

     همانطور که شرایط جابجایی به اندازه مثلاً 20 سانتی متر را وارد می کنید می توانید شرایط چرخش به اندازه زاویه مورد نظرتان را نیز وارد کنید. اگر دقت کرده باشید نام دستور شرایط مرزی displacement/rotation است و لذا می تواند زاویه را نیز به عنوان شرایط مرزی قبول کند
     اما در مجموع وقتتان را خیلی صرف این ریزه کاریها نکنید که دقیقاً به زاویه 30 درجه برسید کمی کمتر یا بیشتر نباید خیلی فرقی بکند!

    • مهدی / آذر ۷, ۱۳۹۱ در تاریخ ۱۰:۴۶ ب.ظ

     باتشکر از راهنماییتان. فقط یه سوال کوچولو. شرط مرزی rotation را باید برای ورق تعریف کرد یا پانچ؟ اصلا” چرخش برای پانچ معنی دارد؟ اگر شرط را برای ورق تعریف کنیم، پس تکلیف شرط مرزی پانچ چی میشود؟ اگه ممکنه بگید که شرایط مرزی را چی تعریف کنم؟

    • ravaji / آذر ۷, ۱۳۹۱ در تاریخ ۱۱:۰۵ ب.ظ

     دوست عزیز، آقا مهدی
     من مدل شما را نمی بینم و خیلی متوجه سوال شما، وضعیت ورق و پانچ نمی شوم. پس خیلی انتظار راهنمایی دقیق نداشته باشید.
     ولی آنچه به نظرم می رسد اینست که شرایط جابجایی قاعدتاً باید به پانچ اعمال شود مطابق آنچه واقعاً در فرایند شکل دهی صورت می گیرد.

 • سعید / آبان ۲۲, ۱۳۹۱ در تاریخ ۱۰:۲۰ ب.ظ

  با سلام

  از زحماتی که برای تهیه مطالب انجام می دهید ممنون و سپاسگذارم. من می خواستم میلگرد آجدار را که در داخل بتن قرار گرفته شده است را در آباکوس مدلسازی کنم و آزمایش بیرون کشیدن میلگرد را انجام دهم و لغزش چسبندگی را بدست بیاورم. اما در مدل کردن آج میلگردها مشکل دارم همچنین نمی دونم مشخصات میلگرد و بتن را چگونه بدست بیارم و چگونه در آباکوس قرار بدم، همچنین در مش بندی با خطا مواجه می شوم. لطفا راهنمایی کنید چگونه باید اینکار را انجام دهم و اگر امکان دارد روند انجام کار را برایم بفرستید.

  با تشکر فراوان از زحمات شما

  پاسخ دادن
  • Babak / آبان ۲۴, ۱۳۹۱ در تاریخ ۶:۵۴ ب.ظ

   سلام
   مشخصات مواد را باید از مقالات یا منابع دیگر استخراج کنید.
   کاری که میخواهید انجام دهید با توضیحاتی که گفته اید به نظر بیشتر تجربی می آید تا شبیه سازی.
   در روشهای شبیه سازی کامپیوتری معمولاً از ریزه کاریهایی مثل آج صرف نظر می کنند.
   موفق باشید

   پاسخ دادن
 • سعید / آبان ۲۲, ۱۳۹۱ در تاریخ ۱۰:۱۳ ب.ظ

  با سلام

  از آموزشهایی که در سایت قرار می دهید ممنون و سپاسگذارم.

  از شما درخواست یک راهنمایی دارم. من می خوام میلگرد آجدار که در بتن حبس شده است را مدلسازی کنم و آزمایش کشش میلگرد را انجام دهم، ولی در مدلسازی آج میلگرد مشکل دارم و همچنین مشخصات مصالح بتن و میلگرد را ندارم. در مش بندی هم مشکل دارم. لطفا راهنمایی کنید چگونه باید میلگرد آجدار را مدلسازی کنم و مشخصات مصالح را از کجا بدست آورده و وارد آباکوس کنم و در مش بندی به خطا مواجه نشوم.

  خیلی ممنون

  پاسخ دادن
 • محمدرضا / آبان ۴, ۱۳۹۱ در تاریخ ۸:۲۱ ب.ظ

  با سلام وخسته نباشید لطفا در مورد شبیه سازی سیالات و اندرکنش انها با اجسام سخت هم مطلب بزارید که چگونه ما باید مثلا چگونه جریان آب را در یک لوله شبیه سازی کنیم و چه شرایط مرزی باید براش تعریف کنیم

  با تشکر از راهنمایی های شما

  پاسخ دادن
  • Babak / آبان ۶, ۱۳۹۱ در تاریخ ۱۱:۵۶ ق.ظ

   سلام
   در این خصوص بهتر است به مستندات نرم افزار مراجعه فرمائید. چندین مثال کامل در این مورد دارد.

   پاسخ دادن
 • ya2010ser / آبان ۱, ۱۳۹۱ در تاریخ ۱:۳۰ ق.ظ

   

  <span style="font-size: 150%;font-family: times new roman,times">با عرض سلام خدمت شما.</span>

  <span style="font-size: 150%;font-family: times new roman,times"> من دارم پدیده ضربه ی یک مخروط صلب با سازه ای  دوجداره رو شبیه سازی میکنم. این پدیده بصورت شبه استاتیکی انجام میشه و حتما باید آسیب (دمیج و شکست) رخ بده. واسه اینکه یک شبیه سازی درست داشته باشم باید یک معیار آسیب مناسب تعریف کنم. با توجه به هلپ و اگزمپل های آباکوس بنظر معیار داکتایل و شییر مناسب باشه…. جنس ماده از فولاد نرمه. ومشکل اصلی من اینه که داده های لازم واسه تعریف این معیارها رو ندارم. لطفا منو راهنمایی کنید که چطور میتونم به این دادها دست پیدا کنم؟ اگر پیدا کردن این دیتاها سخته، آیا معیار آسیب دیگری وجود داره که نیاز به دادهای کمتری داسته باشه. خواهش میکنم کمکم کنید………..</span>

   

  پاسخ دادن
  • Babak / آبان ۲, ۱۳۹۱ در تاریخ ۳:۰۰ ب.ظ

   سلام
   دو نکته:
   اول اینکه ضربه را حتماً باید بصورت دینامیکی مدل کنید
   دوم اینکه راه میانبری وجود ندارد و بدست آوردن اطلاعات متریال کار سختی است و بهتر است از راهنمایی استادتان استفاده کنید. اطلاعات مربوط به متریال را شاید بتوانید از داخل مقالات استخراج کنید.

   پاسخ دادن
 • shahbazi / مهر ۳۰, ۱۳۹۱ در تاریخ ۱۲:۰۴ ق.ظ

  کرنش پلاستیک از کجا به دست میاد.

  نتایج تست کشش باید از آزمایش به دست بیاد؟

   

  پاسخ دادن
  • Babak / مهر ۳۰, ۱۳۹۱ در تاریخ ۱۲:۲۷ ق.ظ

   برای خواص پلاستیک مطمئناً باید از نتایج تست استفاده کنید.

   پاسخ دادن
 • ناشناس / مهر ۲۴, ۱۳۹۱ در تاریخ ۶:۳۶ ب.ظ

   

  <span style="font-size: 150%">با سلام</span>

  <span style="font-size: 150%">من دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی پلیمر هستم که پایان نامه ام بر روی مدل سازی خواص مکانیکی یک آمیزه ترموپلاستیک الاستومر تعریف شده و استادم از من خواسته بر روی رفتار الاستیک پلاستیک در نرم افزاراباکوس تحقیق کنم اما به مشکل خوردم . لطفا اگر مراجعی در اختیار دارید به من معرفی کنید. اگه میشه درمورد نحوه بدست اوردن ثوابت و پارامتر های مدل های هایپرالاستیک و ویسکوالاستیک و بخصوص مدل های پلاستیک هم به من راهنمایی بدید</span>

  <span style="font-size: 150%">اخه نمیدونم چطور با داشتن داده های تنش کرنش برازش خطی و غیر خطی انجام میدن واینکه برای مدل سازی با این مدل ها باید این ثوابت را از قبل داشت یا اینکه اونا رو از برازش بدست میارن  </span>

  <span style="font-size: 150%">ممنون</span>

   

  پاسخ دادن
  • Babak / مهر ۲۴, ۱۳۹۱ در تاریخ ۱۰:۵۱ ب.ظ

   سلام
   در tutorial نرم افزار مثال مربوط به mount را مطالعه بفرمائید. اگر سوالی بود بپرسید.

   پاسخ دادن
   • ناشناس / مهر ۲۵, ۱۳۹۱ در تاریخ ۲:۳۶ ق.ظ

    <span style="font-size: 150%">ضمن تشکر ازحسن توجه شما میخواستم منو بیشتر راهنمایی کنید اخه منظورتون از قسمت</span>

    <span style="font-size: 150%">toturial ,mount</span>

    <span style="font-size: 150%">!  رو نفهمیدم و پیدا نکردم</span>

     

    پاسخ دادن
    • Babak / مهر ۲۹, ۱۳۹۱ در تاریخ ۱:۱۷ ب.ظ

     سلام
     باید با documentation نرم افزار بیش از این کار کنید.
     بند 10.7 از قسمت Getting Started with Abaqus: Interactive Edition را مطالعه بفرمائید.

 • ya2010ser / مهر ۱۷, ۱۳۹۱ در تاریخ ۲:۵۹ ق.ظ

  با سلام

  <span style="font-size: 150%;font-family: times new roman,times">من داده هایی مثله : مدول یانگ،ضریب پواسون،استحکام تسلیم،استحکام نهایی و کرنش شکست رو دارم. بنابراین برای ناحیه غیرکشسان داده ای در اختیار ندارم. در اکثر مقالات از قانون هولمن (قانون توانی ) برای بدست آوردن این داده ها استفاده شده است. اما من واقعا گیج شدم که چطور ازاین قانون استفاده کنم. لطفا منو راهنمایی کنید</span><span style="font-size: 150%">. من دارم پدیده ی ضربه رو بصورت شبه استاتیکی بررسی می کنم، آیا میتونم توی قسمت تعریف خواص پلاستیک از کار سختی سینماتیکی استفاده کنم؟</span>

  پاسخ دادن
  • Babak / مهر ۱۸, ۱۳۹۱ در تاریخ ۱:۱۶ ب.ظ

   سلام
   فکر میکنم باید نتایج قانون توانی را در اکسل بدست بیاورید و به صورت جدول در آباکوس وارد کنید.

   پاسخ دادن
 • reza / شهریور ۲۶, ۱۳۹۱ در تاریخ ۱۰:۴۶ ب.ظ

  <span style="font-size: 120%">سلام</span>

  خسته نباشید

  ابتدا از سایتتون تشکر میکنم من رو که تا حالا خیلی کمک کرده، سوالی که دارم در رابطه مدل ماده با نام زیر است:

  elastic-linear hardening

  این حالتی از رفتار ماده هست که دو خطی است یعنی در مرحله اول یک خط با شیب ثابت برای الاستیک و در قسمت دوم یک خط با شیب ثابت برای حالت پلاستیک، مشکل من اینجاست که نمی دونم تو کدوم قسمت باید مشخصات رو وارد کنم

  در قسمت کینماتیک خوندم که برای بارگذاری سیکلی است ولی مدل من نورد سرد هست

  لطف کنید کمکم کنید که چند روزی هست کلا درگیر این موضوع شدم

  با تشکر از شما

  پاسخ دادن
 • yasser / تیر ۱۹, ۱۳۹۱ در تاریخ ۲:۰۸ ق.ظ

  <p style="direction: rtl">سلام. در ماژول متریال اخرین کرنش که وارد کردیم  0.2303  بود. اما در نمودارها کرنش تا حدود 0.8 رسم شده. میشه توضیح بدبد.

  پاسخ دادن
 • بهزاد / تیر ۱۲, ۱۳۹۱ در تاریخ ۱:۴۱ ق.ظ

  <span style="font-size: 150%;font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif">salam. ye soal dar morede tarife khavase pelastice made daram</span>

   

  <span style="font-size: 150%;font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif">man moadeleye raftare made ro be surate zir daram</span>

  <span style="font-size: 200%;font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif">(tanesh)=k((epsilon0) + kornesh)^n</span>

  <span style="font-size: 150%;font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif">ino tu kudum ghesmat mitunam tarif konam?</span>

  <span style="font-size: 150%;font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif">kheili moheme khaheshan komak konin.</span>

  <span style="font-size: 150%;font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif">mamnoon</span>

  پاسخ دادن
  • Babak / تیر ۱۵, ۱۳۹۱ در تاریخ ۴:۰۸ ب.ظ

   سلام
   در همون مدل پلاستیک آپشنی برای تعریف ماده به این صورت وجود دارد. دقیقاً یادم نیست ولی پیدا کردنش ساده است.

   پاسخ دادن
 • احسان / خرداد ۳۰, ۱۳۹۱ در تاریخ ۷:۳۲ ب.ظ

  http://www.digipedia.pl/usenet/thread/15140/6297

  <span style="font-size: 150%">راستی یه زحمت بکش این لینک رو ببین</span>

  <span style="font-size: 150%">این بنده خدا مشکل دوم منو داشته و طرف هم همون جواب نا معلوم (از نظر من) رو داده</span>

  <span style="font-size: 150%">باز هم ممنون</span>

  پاسخ دادن
 • احسان / خرداد ۳۰, ۱۳۹۱ در تاریخ ۷:۱۸ ب.ظ

  <span style="font-size: 150%">سلام</span>

  <span style="font-size: 150%">ببخشید من دارم روی شکل دهی گرم کار می کنم</span>

  <span style="font-size: 150%">سوال اول:</span>

  <span style="font-size: 150%">اگه اشتباه نکنم اون رابطه تنش کرنش مهندسی و واقعی فقط تا زمان گلویی شدن صادقه</span>

  <span style="font-size: 150%">مثلا من ماده ای دارم که همون اولای کرنش پلاستیک سریع شروع به افت تنش میکنه</span>

  <span style="font-size: 150%">می خواستم بپرسم آیا باید فقط تا همون اوایل کرنش پلاستیک (یه چیزی در حدود 1/0 در مقایسه با8/0 کرنش نهایی) داده ها رو تبدیل کنم</span>

  <span style="font-size: 150%">و وارد نرم افزار بکنم؟(چون در حد دو سه تا عدد میشه که به نظر خیلی کمه) چیزی هم که هست نرم افزار از جایی که ما دیگه داده وارد نکنیم خودش ثابت فرض می کنه و اینم برام سواله که چرا ثابت فرض می کنه (ثابت بودن تنش به ازای کرنش های بعدی)</span>

  <span style="font-size: 150%">سوال دوم هم اینه که خطایی ظاهر میشه مبنی بر وارد نکردن تنش تسلیم استاتیک (منظور در نرخ کرنش صفر)</span>

  <span style="font-size: 150%">این رو من نفهمیدم کجا باید وارد کنم و اصلا چیزی هم که هست هیچ مقاله ای ندیدم که همچی عددی رو بدن! و همه همون نمودارهای تنش کرنش رو تو نرخ کرنش های مختلف (غیر صفر) و دماهای مختلف میدن</span>

  <span style="font-size: 150%">خدا کنه بد توضیح نداده باشم بابک عزیز</span>

  <span style="font-size: 150%">ممنون</span>

  پاسخ دادن
  • Babak / تیر ۳, ۱۳۹۱ در تاریخ ۱۱:۲۲ ب.ظ

   سلام
   شما حتماً باید تنش و کرنش واقعی را وارد کنید.
   آموزش مربوط به مدلسازی فاز پلاستیک مواد را مطالعه بفرمائید اگر مشکل برطرف نشد مجدداً در خدمتم.

   پاسخ دادن
   • احسان / تیر ۱۲, ۱۳۹۱ در تاریخ ۷:۵۹ ب.ظ

    <span style="font-size: 150%">حرفت درست بابک عزیز</span>

    <span style="font-size: 150%">من همین کار رو کردم ولی خب مشکل اینه:</span>

    <span style="font-size: 150%">آیا بعد از اینکه نمودار تنش کرنش مهندسی افت پیدا کرد ما حق کانورت کردن داده ها به مقادیر حقیقی و وارد کردن اونها رو تو آباکوس نداریم؟ اگه آره که با این اوصاف اگه از همون اول افت نمودار داشته باشیم چیزی واسه وارد کردن نمیمونه که من همچین نموداری رو واسه دمای 500 دارم.</span>

    <span style="font-size: 150%">مشکل تنش تسلیم استاتیک هم حل شد و فقط وارد کردن تنش و کرنش تو مقدار نرخ کرنش صفر تو دماهای مختلف بود گرچه هنوز تو پیدا کردن عدد درستی واسه وارد کردنش موندم.</span>

    پاسخ دادن
    • Babak / تیر ۱۵, ۱۳۹۱ در تاریخ ۴:۱۲ ب.ظ

     سلام

     اولاً که نیازی به وارد کردن نرخ کرنش نیست. در ضمن تفاوتی نمی کند شما در کدام مرحله از مدلسازی هستید به هر حال باید تنش و کرنش حقیقی را وارد کنید.

 • reza / خرداد ۲۶, ۱۳۹۱ در تاریخ ۲:۳۲ ب.ظ

  <span style="font-size: 120%">با سلام و خسته نباشید</span>

  سوالی در رابطه چگونگی تعریف مواد دارم که اگر کمکم کنید ممنون می شوم

  می خواهم از روابط رامبرگ اسگود در تعریف رفتار مواد استفاده کنم، یعنی خود رابطه را به نرم افزار بدهم نه به شکل عدد و ارقام و دستی مقادیر را وارد کنم

  این کار درصد خطا را خیلی کم می کنه

  می خواستم ببینم کلا این نرم افزار قابلیت گرفتن فرمول برای تعریف خواص مواد را دارد یا خیر و اگر دارد چگونه می توان این کار را انجام داد

  با تشکر…

  پاسخ دادن
  • Babak / تیر ۳, ۱۳۹۱ در تاریخ ۱۱:۲۰ ب.ظ

   سلام
   برای چنین کاری باید از سابروتین umat استفاده کنید.

   پاسخ دادن
 • Hadi Goodarzi / خرداد ۲۲, ۱۳۹۱ در تاریخ ۸:۴۱ ب.ظ

  <span style="font-size: 150%">Salam</span>.

  <span style="font-size: 150%">Bebakhshid ye soal dar rabete ba abaqus dashtam.</span>

  <span style="font-size: 150%">mitunid begid che juri mishe shomareye gereh ha va eleman ha ra dar abaqus rouye shekl ba mouse moshakhas kard?</span>

  پاسخ دادن
  • Babak / خرداد ۲۳, ۱۳۹۱ در تاریخ ۵:۰۳ ب.ظ

   سلام

   از دکمه query که شبیه حرف i است استفاده کنید.

   با استفاده از ابزار node این دستور می توانید شماره گره را بفهمید.

   پاسخ دادن
 • pezhman tehrani / خرداد ۱, ۱۳۹۱ در تاریخ ۱۱:۴۵ ب.ظ

  slm

  age momkene ye mesal az tarak (crak) bzarid to help khodesh SEM bayad search konid

  rgds

  پاسخ دادن
  • Babak / خرداد ۲, ۱۳۹۱ در تاریخ ۱۲:۵۲ ب.ظ

   در مورد ترک مطلب گسترش ترک را ببینید.
   تحت عنوانی که شما گفتید در مستندات آباکوس چیزی پیدا نکردم.

   پاسخ دادن
 • رضا / اردیبهشت ۳۰, ۱۳۹۱ در تاریخ ۸:۲۶ ب.ظ

  <p style="direction: rtl">سلام

  <p style="direction: rtl">این اطلاعات تنش و کرنش فولاد که در این مثال استفاده کردید مربوط به چه نوع فولادی هست؟

  <p style="direction: rtl">شماره  و گرید فولاد رو دارید؟

  پاسخ دادن
  • Babak / اردیبهشت ۳۱, ۱۳۹۱ در تاریخ ۱:۲۴ ب.ظ

   سلام
   خاطرم نیست اطلاعات مربوط به چه گرید فولادی بوده است. فقط یادم هست یکی از فولادهای ساختمانی بود!

   پاسخ دادن
 • مسعود / اردیبهشت ۳۰, ۱۳۹۱ در تاریخ ۷:۵۰ ب.ظ

  <p style="text-align: right">سلام

  <p style="text-align: right">میخوام بدونم چه طور برای یک ماده خاص که منحنی تنش کرنش آن در کشش و فشار متفاوت است منحنی تنش کرنش را به نرم افزار بدهم

  <p style="text-align: right">خیلی ممنون

  پاسخ دادن
  • Babak / اردیبهشت ۳۱, ۱۳۹۱ در تاریخ ۱:۲۸ ب.ظ

   سلام
   اگر منظورتان تعریف این خواص برای بتن است که در آباکوس بخش مخصوصی برای تعریف ویژگی های بتن وجود دارد.

   پاسخ دادن
 • ناشناس / اردیبهشت ۲۸, ۱۳۹۱ در تاریخ ۱۲:۱۲ ب.ظ

  <span style="font-size: 120%">با سلام </span>

  <span style="font-size: 120%">من میخوایتم در آباکوس یک کانکتور با خصوصیات پلاستیک معرفی کنم ولی نمیدونم چطور باید اینکار رو انجام داد</span>

  <span style="font-size: 120%">تو قسمت کانکتور سکشن رفتار الاستیسته رو جدا معرفی کردن رفتار پلاستیک جدا ولی حین تحلیل ایراد گرفته تحلیل انجام نمیشه</span>

  پاسخ دادن
  • Babak / اردیبهشت ۳۰, ۱۳۹۱ در تاریخ ۷:۰۱ ب.ظ

   به نظر روشی که انجام داده اید درست است. در مورد رفتارهایی که تعریف کرده اید بیشتر دقت کنید. تا فایلتان را ندیده باشم نمی توانم متوجه ایراد بشوم.

   پاسخ دادن
 • نیما / اردیبهشت ۱۸, ۱۳۹۱ در تاریخ ۱:۱۵ ق.ظ

  <p style="text-align: right"><span style="font-size: 150%">با سلام مجدد</span>

  <p style="text-align: right"><span style="font-size: 150%">فرض کنید که قاب یک طبقه ،یک دهانه داریم که اتصال تیر به ستون در آن به صورت صلب می باشد و بادبند ضربدری در قاب وجود داره که اتصالش به محل برخورد تیر و ستون از نوع مفصلی می باشد می خواستم بدونم این دو نوع اتصال چطور باید تعریف بکنم آیا در مدول اسکتچ از اول باید کل تیر و ستون و بادبند را با هم مدل کرد یا اینکه به صورت چند پارت جدا از هم بسازیم و با هم اسمبل کنیم</span><span style="font-size: 200%">.</span>

  <p style="text-align: right"><span style="font-size: 200%">  اگر جواب بدید ممنون میشم </span>

  <p style="text-align: right"><span style="font-size: 200%">با تشکر</span>

  پاسخ دادن
  • Babak / اردیبهشت ۲۳, ۱۳۹۱ در تاریخ ۱:۳۴ ب.ظ

   سلام
   تیر و ستون را در یک پارت بسازید ولی بادبندها را جدا بسازید و در در interaction بین آنها اتصال مناسب برقرار کنید.

   پاسخ دادن
 • نیما / اردیبهشت ۱۸, ۱۳۹۱ در تاریخ ۱:۰۸ ق.ظ

  <p style="text-align: right"><span style="font-size: 150%">با سلام میخواستم بدونم برای بدست آوردن نمودار هیسترسیز برای یک تیر طره که انتهای آن به اندازه 5 سانتی متر جابجا می شود باید چکار کرد.در ضمن غیرخطی ماده را چگونه می توان تعریف کرد</span>

  <p style="text-align: right"><span style="font-size: 200%">با تشکر.</span>

  پاسخ دادن
  • SEVERUS57 / خرداد ۶, ۱۳۹۱ در تاریخ ۷:۱۷ ب.ظ

   <p style="direction: rtl">برای نقطه اعمال جابجائی باید یک HISTORY OUTPUT  تعریف کنید و U , RF (بسته به جهت بارگذاری شماره مورد نظر انتخاب شود) را انتخاب کنید.

   <p style="direction: rtl">بعد در نتایج RF,U را بدست آورده و در یک فایل اکسل کپی کنید.RF ضربدر طول تیر میشه M و U تقسیم بر طول تیر میشه TETA.از همون اکسل میتونی نمودارشونو رسم کنی.

   <p style="direction: rtl">برای غیر خطی هم تو STEP ، NLGEOM باید ON باشه.

   پاسخ دادن
 • یاسر / فروردین ۲۹, ۱۳۹۱ در تاریخ ۳:۲۸ ق.ظ

  <p style="text-align: right"><span style="font-size: 150%;font-family: book antiqua,palatino">با عرض سلام وادب</span>

  <p style="text-align: right"><span style="font-size: 150%;font-family: book antiqua,palatino">یک ورق به طول 100متر،عرض20متر وضخامت12.5 میلیمتر داریم.هدف شبیه سازی پدیده ی برخورد یک جسم صلب مثلا: صخره کف دریا با این وسازه هست.آبا توجه به ضخامت نسبتا بالای این سازه،آیا لدر نظر گرفتن این سازه بصورت سالید معقول تر است یا شل؟</span>

  <p style="text-align: right"><span style="font-size: 150%;font-family: book antiqua,palatino">با تشکر</span>

  پاسخ دادن
  • Babak / فروردین ۲۹, ۱۳۹۱ در تاریخ ۱۲:۱۳ ب.ظ

   سلام
   به نظر استفاده از shell برای ابعادی که گفته اید مناسبتر است.

   پاسخ دادن
   • یاسر / فروردین ۳۰, ۱۳۹۱ در تاریخ ۳:۱۸ ب.ظ

    <p style="text-align: right"><span style="font-size: 150%">با سلام مجدد</span><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;font-size: 150%"></span>

    <p style="text-align: right"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;font-size: 150%">برای تعریف جوش بین استیفنرها با ورق کشتی استفاده چه قیدی مناسب هست؟</span>

    <p style="text-align: right"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;font-size: 150%">  </span>

    پاسخ دادن
    • Babak / فروردین ۳۱, ۱۳۹۱ در تاریخ ۱:۴۲ ب.ظ

     می توانید از fastener یا coupling استفاده کنید

 • sh / اسفند ۷, ۱۳۹۰ در تاریخ ۵:۴۳ ب.ظ

  <p style="text-align: right">با سلام

  <p style="text-align: right">ببخشید آیا امکانش هست یک ماده که دارای خصوصیات متفاوت در کشش و فشار است را مدل کرد؟ به عبارتی نمودار تنش و کرنش در کشش و فشار آنها با هم فرق می کند؟

  <p style="text-align: right">ممنون

   

  پاسخ دادن
  • Babak / اسفند ۸, ۱۳۹۰ در تاریخ ۱:۲۱ ب.ظ

   سلام
   در امکانات معمولی آباکوس فقط امکان تعریف no tension یا no compression هست. برای تعریف آنچه مد نظر شماست احتمالاً باید از سابروتین UMAT استفاده کنید.

   پاسخ دادن
 • ناشناس / اسفند ۲, ۱۳۹۰ در تاریخ ۷:۵۶ ب.ظ

  سلام؛جدول مشخصات پلاستیک فولاد کامل نیافتاده. لطفا عکس کاملش را آپلود فرمایید یا منبعش را معرفی کنید.

  پاسخ دادن
  • Babak / اسفند ۳, ۱۳۹۰ در تاریخ ۷:۲۰ ب.ظ

   حق با شماست. ممنون از یادآوری
   اصلاح کردم

   پاسخ دادن
 • homayon / بهمن ۲۸, ۱۳۹۰ در تاریخ ۱۲:۲۳ ق.ظ

  سلام ببخشدی  من میخوام شروع کنم به یادگیری آباکوس   گفتم اگه میشه 1 جزوه خوب که مرحله به مرحله توضیح داده باشه بهم معرفی کنید  مرسی

  پاسخ دادن
 • homayon / بهمن ۲۸, ۱۳۹۰ در تاریخ ۱۲:۱۹ ق.ظ

  3alam bebakhshid man tazeh mikha shoro konam be amozwshe abaqus  va mikham 2mahe rah bioftam chon daneshjo arshadam  goftam age mishe 1 jozve ghashang  dar morede amozesh abaqus behem moarefi konid ta danlowd konam.mer30

  پاسخ دادن
 • مهرداد / بهمن ۱۰, ۱۳۹۰ در تاریخ ۴:۲۶ ق.ظ

  دوباره سلام

  مفصل پلاستیک نقطه ای در یک عضو است که در آن نقطه   تمام تارهای مقطع تسلیم شده و عضو قابلیت باربری خود را از دست می دهند

  پاسخ دادن
  • Babak / بهمن ۱۲, ۱۳۹۰ در تاریخ ۷:۳۲ ب.ظ

   سلام

   بحث اینکه هر ماده ای چه موقع fail می کند و یا مفصل پلاستیک تشکیل شده است یا نه به علم مواد بر می گردد. معیار تنش میسز که در مورد فولادها دقت خوبی دارد ممکن است در مورد متریال دیگری آنچنان دقت نداشته باشد.

   برخی مواد با رسیدن به تنش کششی یا فشاری مشخصی تخریب می شوند در حالی که در برخی متریال دیگر این اتفاق وابسته به تنش برشی است.

   پس بدون داشتن دانش کافی در مورد متریالی که مدل می کنید نمی توان معیار مشخصی اعلام کرد.

   پاسخ دادن
 • مهرداد / بهمن ۱۰, ۱۳۹۰ در تاریخ ۴:۲۲ ق.ظ

  با سلام و عرض ادب

  منظورم از مفصل پلاستیک اینه که در تحلیل های غیر خطی با استفاده از معیار تنش فون میسز چطور میشه فهمید که مفصل پلاستیک تشکیل شده؟

  هر وقت که مقدار تنش فون میسز با تنش تسلیم برابر شد، اونوقت میشه گفت مفصل پلاستیک تشکیل شده؟

  برای اینکه بشه فهمید در عضو مفصل پلاستیک تشکیل شده از کدام خروجی باید استفاده کرد؟

   

  پاسخ دادن
 • مهرداد / بهمن ۹, ۱۳۹۰ در تاریخ ۵:۳۰ ب.ظ

  با سلام و خسته نباشید

  سایتتون خیلی عالیه

   میشه در مورد معیار تسلیم فون میسز در تحلیل های غیر خطی و چگونگی تشکیل مفصل پلاستیک در خروجی های آیاکوس  توضیح بدبد

   

  پاسخ دادن
  • Babak / بهمن ۹, ۱۳۹۰ در تاریخ ۸:۲۴ ب.ظ

   سلام
   جهت آشنایی با معیار تسلیم میسز h t t p : / / e n . w i k i p e d i a . o r g / w i k i / V o n _ M i s e s _ y i e l d _ c r i t e r i o n را مطالعه کنید

   منظورتان از تشکیل مفصل پلاستیک را متوجه نشدم، اگر بیشتر توضیح دهید ممنون می شوم

   پاسخ دادن
 • حسن / دی ۲۰, ۱۳۹۰ در تاریخ ۴:۲۰ ب.ظ

  وقتی با شل یک چیزی رو ساختیم و خواستیم ضخامت رو بهش اختصاص بدیم،در کادر {ادیت سکشن اساینمنت} در زبانه {دیفینیشن}کدام گزینه رو انتخاب کنیم

  (Edit section Assingment)

  Difination= Middle surface ,…………..

  ……?

  پاسخ دادن
  • Babak / دی ۲۱, ۱۳۹۰ در تاریخ ۲:۲۷ ب.ظ

   سلام
   پاسخ خود را در آخرین پست مشاهده فرمائید

   پاسخ دادن
 • ramin / دی ۱۴, ۱۳۹۰ در تاریخ ۳:۰۰ ب.ظ

  با سلام

  در ارتباط با مبحث پلاستیسیته ، بنده کاملا مطابق با روند ذکر شده در این بخش و برای دو بار کلیه مراحل را رفتم اما در تحلیل با خطا مواجه شد که ظاهرا در کانورج کردن مشکل داشت. البته اگر بار را از 20 مگاپاسکال کمتر میکردم تعداد اینکریمنتهایی که بدون مشکل انجام می شد بیشتر بود.لطفا راهنمایی کنید.

  با تشکر.

  پاسخ دادن
  • Babak / دی ۱۷, ۱۳۹۰ در تاریخ ۲:۳۱ ق.ظ

   سلام
   فکر می کنم ایراد از تنظیمات متریال باشد. تعداد صفرهایی که برای ارقام متریالتان استفاده کرده اید را مجدداً چک کنید.

   پاسخ دادن
 • مهرداد / دی ۵, ۱۳۹۰ در تاریخ ۱۲:۰۵ ب.ظ

  خسته نباشید
  برای مدلسازی در انفجار المان سالید بهتره یا شل؟
  برای ستون مربعی شکل تو خالی با ضخامت کم
  میشه اول با سالید شکل پذیر درستش کرد و بعد از المان شل پیوسته استفاده کرد؟
  یا همون اول باید با شل شکل پذیر ساختش؟
  میشه با سالید شکل پذیر ساختش و بهد از المان تنش سه بعدی استفاده کرد؟
  فرق المان شل با سالید چیه؟

  پاسخ دادن
  • Babak / دی ۹, ۱۳۹۰ در تاریخ ۱:۱۱ ق.ظ

   متوجه منظورتان نمی شوم. اگر میخواهید از المان شل استفاده کنید چه نیازی هست که اول سالید بسازید و بعد تبدیل به شل کنید؟

   پاسخ دادن
 • مهرداد / دی ۴, ۱۳۹۰ در تاریخ ۲:۵۸ ب.ظ

  با سلام
  برای فولاد نرمه با تنش تسلیم 2400 ،تنش و کرنش پلاستیک واقعی چه مقادیری اند؟
  کرنش منهدسی نهایی فولاد نرمه چقدره؟
  ممنون میشم اگه راهنماییم کنید

  پاسخ دادن
 • masoud / آذر ۶, ۱۳۹۰ در تاریخ ۲:۳۷ ق.ظ

  سلام

  خسته نباشین

  مبشه تو آباکوس فنر غیرغطی مدل کرد. اگه میشه لطفا راهنمایی کنین.

  پاسخ دادن
  • Babak / آذر ۷, ۱۳۹۰ در تاریخ ۵:۵۳ ب.ظ

   سلام
   مدل کردن فنر غیرخطی در نرم افزار آباکوس امکانپذیر است. اما:
   محیط ویژوال نرم افزار Abaqus/CAE از این نوع المان پشتیبانی نمی کند. برای تعریف المان فنر غیرخطی دو راه دارید:
   اول: تعریف یا افزودن ویژگی غیرخطی به فنر در محیط keyword
   دوم: استفاده از connectorهایی با ویژگیهای شبیه فنر
   اصولاً روش اول صحیحتر است
   موفق باشید

   پاسخ دادن
 • رجبی / آبان ۲۷, ۱۳۹۰ در تاریخ ۴:۱۰ ق.ظ

  من به همچین چیزی رسیدم:

  To define a nonlinear isotropic/kinematic hardening model:

  1. From the menu bar in the Edit Material dialog box, select Mechanical Plasticity Plastic.

  (For information on displaying the Edit Material dialog box, see “Creating or editing a material,” Section 12.7.1.)

  2. Click the arrow to the right of the Hardening field, and select Combined.

  و گام های بعدی….

  پاسخ دادن
 • رجبی / آبان ۲۷, ۱۳۹۰ در تاریخ ۲:۱۸ ق.ظ

  با تشکر فراوان

  1-شما تو این مثال از کدوم گزینه استفاده کردین؟

  2-برای واردکردن مشخصات kinematic غیرخطی تو suboption

  مثلا تو plasticity باید 0,2400 و 0.1988,3700 وارد بشه تو suboption عدد 0.0207,2800 ؟

  پاسخ دادن
  • Babak / آبان ۲۷, ۱۳۹۰ در تاریخ ۳:۳۱ ق.ظ

   در این مثال isotropic استفاده شده است

   متوجه منظورتون نمی شوم. در نمونه ای که در کامنتها پاسخ دادم یک مثال linear kinematic بود و نه غیرخطی. پس در suboptions چیزی وارد نکرده بودم.

   مدل non linear kinematic تا حالا کار نکرده ام و مثالی در این خصوص ندارم. برای اطلاع دقیق از نحوه و syntax وارد نمودن suboptionها از documentation نرم افزار کمک بگیرید.

   پاسخ دادن
 • رجبی / آبان ۲۴, ۱۳۹۰ در تاریخ ۵:۲۸ ب.ظ

  با سلام و تشکر از توضیحات خوبتون

  یه سوال داشتم تو قسمت plasticity و plastic تو گزینه های Hardening چند تا گزینه داره.برای معرفی منحنی سه خطی تنش کرنش فولاد از کدوم گزینه استفاده کنم؟kinamtec که نمیشه error میده.

  پاسخ دادن
  • Babak / آبان ۲۵, ۱۳۹۰ در تاریخ ۶:۴۳ ب.ظ

   سلام
   به طور معمول از گزینه isotropic استفاده می شود ؛ حتی در بارگذاریهای سیکلی رفت و برگشتی هم شیوه isotropic دقت خوبی دارد.

   اما در صورتی که بررسی تفاوت تئوریهای مختلف مدنظر شما باشد طبیعتاً از سایر گزینه ها استفاده خواهید کرد. تا آنجایی که یادم هست برای استفاده از گزینه kinematic تعداد دیتاهایی که در نرم افزار آباکوس وارد می کنید مهم است.

   پاسخ دادن
  • Babak / آبان ۲۵, ۱۳۹۰ در تاریخ ۷:۵۲ ب.ظ

   سلام مجدد
   در آرشیو پروژه های انجام شده یک مورد که از ویژگی kinematic hardening استفاده کرده بودم پیدا کردم:

   *Material, name=MAT1_2
   *Density
   7.85e-09,
   *Elastic
   207000., 0.292
   *Plastic, hardening=KINEMATIC
   184., 0.
   353.8, 0.075
   ** —————————————————————-

   باید دقت کنید که اگر از Linear Kinematic Hardening استفاده می کنید بیش از دو دیتا نمی توانید وارد کنید. برای دقت بیشتر و وارد کردن دیتاهای بیشتر باید از Non-linear Kinematic Hardening استفاده شود.

   پاسخ دادن
   • رجبی / آبان ۲۶, ۱۳۹۰ در تاریخ ۱:۵۰ ق.ظ

    تو قسمت Hardening اگه kinematic انتخاب کنی.چه جوری میتونی تنظیمش کنی که nonlinear بشه؟من تنظیماتشو نمیبینم.من از گزینه isotropic به جای kinematic استفاده کردم.مدل من یک اتصال تیر به ستون فلزی هستش.

    یه سوال دیگه:نحوه مدلسازی جوش رو تو آباکوس اگه توضیح بدین ممنون میشم.چون یه سریا میان یه المان منشوری مثلثی تعریف میکنن و از tie برای اتصالش استفاده می کنن.اما من از یکی شنیدم اینجور مدلسازی غلطه.حالا بسته به نیازت یه راهش اینه که از قسمت create connector، گزینه weld انتخاب کنی.اگه منبعی مقاله ای که مدلسازی جوش رو صحیح انجام داده معرفی کنین ممنون میشم.

    پاسخ دادن
    • Babak / آبان ۲۶, ۱۳۹۰ در تاریخ ۷:۱۲ ب.ظ

     برای انتخاب گزینه non linear در متریال پلاستیک kinematic باید suboption مناسب آن را انتخاب کنید:

     Abaqus/CAE Usage:

     Property module: material editor: Mechanical / Plasticity / Plastic: Suboptions / Cyclic Hardening: toggle on Use parameters.

    • Babak / آبان ۲۶, ۱۳۹۰ در تاریخ ۱۱:۴۴ ب.ظ

     سلام مجدد جناب رجبی
     ببخشید سوال دومتون رو هنوز جواب ندادم
     خوشحالم که دارید حرفه ای و صحیح با نرم افزار کار می کنید. در برنامه ام هست که در خصوص اتصالات آموزش مفصلی قرار دهم ولی معلوم نیست کی وقت بکنم تا آموزش را کامل کنم.
     اتصالات در نرم افزارهای اجزای محدود به دو دسته کلی تقسیم می شود……..
     ادامه را در پست پرسش و پاسخ دنبال کنید

 • Mehrdad / آبان ۱۸, ۱۳۹۰ در تاریخ ۳:۰۴ ق.ظ

  yUloBR , [url =http://lfqkppqbnifl.com/]lfqkppqbnifl[/url], [link =http://vtvphjhpqnfb.com/]vtvphjhpqnfb[/link], http://vxbivnvggbew.com/

  پاسخ دادن
  • Babak / آبان ۱۹, ۱۳۹۰ در تاریخ ۳:۴۳ ب.ظ

   چرا به گل نشسته؟؟!!

   پاسخ دادن
 • alireza / مهر ۱۱, ۱۳۹۰ در تاریخ ۳:۰۲ ب.ظ

  از مطالب ارزشمندتان بسیار استفاده کردم. امیدوارم خداوند به شما خیر این آموزش رایگان را بدهد.

  در صورت امکان در ارتباط با رشد ترک و ایجاد ترک هم مطالبی در وب سایت خود قرار دهید. همچنین در ارتباط با خستگی و نمودارهای هیسترزیس.

  بسیار بسیار ممنونم

  پاسخ دادن
  • Babak / مهر ۱۲, ۱۳۹۰ در تاریخ ۱۲:۱۸ ق.ظ

   ممنون از نظرتون
   سعی می کنم در خصوص ترک مطلب رو سریعتر آماده و ارسال کنم

   پاسخ دادن