خواص Plastic و مدلسازی رفتار پلاستیک مواد

در مثالهایی که در پستهای قبل مورد بررسی قرار گرفت، چه در وضعیت استاتیک و چه در وضعیت دینامیک مشخصات ماده ای که به کار برده شد تماماً یکسان و الاستیک بود. اما همانطور که می دانیم آنچه در واقعیت وجود دارد و نیز در آزمایش کشش مواد بدست می آید، اکثر مواد در محدوده ای رفتار الاستیک نشان می دهند و پس از آن وارد فاز پلاستیک و تغییر شکلهای دائمی می شوند. هدف از این پست آشنایی با خواص Plastic و مدلسازی رفتار پلاستیک مواد در آباکوس است.

به دلیل آنکه هدف اصلی از آموزشهای این وبسایت، مباحث تخصصی مربوط به تحلیل و آنالیز به روش اجزای محدود است، لذا در اکثر مثالها سعی می شود تا حد ممکن هندسه مدل ساده باشد و زمان زیادی صرف آموزشهای مربوط به روشهای ترسیم نشود.

برای آشنایی با شیوه کار با خواص پلاستیک مواد، مثالی که مورد بررسی قرار می گیرد همانند مثال فصل 2 یک تیر یک سر گیردار است که تحت بارگذاری گسترده قرار گرفته است. ابعاد تیر و بارگذاری در زیر آمده است.

ویژگیهای ماده در بخش مربوط به تنظیمات ماژول Property آمده است.

 


Part/Sketch

• همانند آنچه در مثالهای قبل آموختید هندسه مدل را مطابق ابعاد شکل در ماژول Part ایجاد کنید.


Property

• یکی از بحث های اصلی در این مثال نحوه وارد کردن خصوصیات ماده در حالت تغییر شکل پلاستیک است. در ماژول Property در مرحله اول یک ماده جدید همانند آنچه در مثالهای قبل آموختید بسازید و ویژگیهای Density و Elastic را برای آن تعریف کنید اما Ok نکنید.

Density = 7800 Kg/M3

Young’s Module = 200 GPa

Poisson’s Ratio = 0.3

این اطلاعات رفتار ماده را در محدود تغییر شکل الاستیک مدل می کند. اما پس از رسیدن به نقطه تسلیم، رفتار ماده از حالت خطی خارج می شود و برای مدل کردن آن نیاز به وارد کردن اطلاعات تکمیلی بیشتری می باشد. اطلاعات مربوط به رفتار یک ماده پس از نقطه تسلیم از تستهای کشش بدست می آید. جهت مدل کردن یک ماده در محدود تغییر شکل پلاستیک نیاز است تا به این اطلاعات دسترسی داشته باشیم. به طور مثال در این مساله اطلاعات مربوط به تنش و کرنش فولاد از نتایج تست کشش استخراج شده است.

مساله بسیار مهمی در مدل کردن ماده در محدوده پلاستیک مطرح است و آن این است که در تست کشش نتایجی که از دستگاه بدست می آید، تنش و کرنش مهندسی یا نامی ماده است. همانطور که می دانید برای تبدیل تنش و کرنش نامی به تنش و کرنش واقعی از روابط زیر استفاده می شود. برای شناساندن رفتار پلاستیک ماده به نرم افزار حتما باید تنش و کرنش واقعی ماده وارد شود.

ε = ln (1+ε0)

σ = σ0 (1+ε0)

که در آن ε0 و σ0 به ترتیب کرنش و تنش نامی و ε و σ به ترتیب کرنش و تنش واقعی است.

با توجه به نکته فوق تنش و کرنشهای بدست آمده از تست کشش به تنش و کرنش واقعی تبدیل شده و طبق جدول و نمودار زیر می باشد.

stress(MPa( strain plastic strain
0 0
538 0.00269 0
559 0.006632 0.003942
631 0.029961 0.027271
679 0.041425 0.038735
753 0.060243 0.057553
835 0.086008 0.083318
878 0.11112 0.10843
918 0.13216 0.12947
960 0.15277 0.15008
1005 0.17628 0.17359
1022 0.19274 0.19005
1035 0.20572 0.20303

در جدول فوق ستون اول تنشهای واقعی و ستون دوم کرنشهای واقعی را نشان می دهد. ستون سوم کرنشهای پلاستیک واقعی است که از کم کردن کرنش تسلیم از کرنش واقعی محاسبه می شود.

εplastic = ε-εyield

مقادیر ستونهای اول و سوم را در نرم افزار وارد می کنیم. در پنجره Edit Material گزینه Plastic را از مسیر زیر انتخاب کنید.

Mechanical / Plasticity / Plastic

مقادیر ستونهای تنش و کرنش پلاستیک را از جدول فوق در این پنجره وارد کنید.

دقت کنید که مقادیر تنش بر حسب مگاپاسکال است. پس در مقابل اعداد وارد شده E6 فراموش نشود.


Step

• سایر مراحل ساخت مدل را مطابق آنچه در مثالهای پیش آموختید انجام دهید و یک گام تحلیلی Static بسازید. دقت کنید به دلیل آنکه رفتار غیرخطی ماده مدنظر است حتما Nlgeom را به حالت انتخاب درآورید.

• در مرحله مشاهده نتایج می خواهیم برخی نمودارهای مربوط به تکیه گاه تیر را رسم کنیم. لذا در ماژول Step یک History Output برای تکیه گاه تیر تعریف می کنیم و تنش و کرنشهای مربوط به آن را ذخیره خواهیم کرد.

همانطور که در مثال قبل نیز ذکر شد برای آنکه بتوانیم برای تکیه گاه تیر History Output مناسب تعریف کنیم در مرحله اول باید آن را به عنوان یک Set به نرم افزار معرفی کنیم.

از منوی اصلی نرم افزار مسیر زیر را جهت ایجاد Set اجرا کنید.

Tools / Set / Create

سطح تکیه گاه تیر را با نام Base انتخاب و Ok کنید.

پس از آنکه Set مورد نظر را ایجاد کردید History Output Manager را اجرا کنید. H-Output-1 را حذف کنید چون نیازی به آن نداریم. یک History Output جدید ایجاد و تنظیمات زیر را روی آن انجام دهید.

Domain: Set : Base

Frequency: Evenly Spaced Time Intervals : 100

Output Variables: EP, SP,

در واقع برای نرم افزار تعریف می کنیم که برای تکیه گاه تیر فقط مقادیر تنشها و کرنشهای اصلی ( Principal Stress & Strain) را ذخیره کند. ذخیره کردن سایر نتایج به دلیل اینکه پیدا کردن آنها در مرحله مشاهده نتایج مشکل خواهد شد لزومی ندارد.


Load

• در ماژول Load بارگذاری از جنس فشار و شرایط مرزی تکیه گاهی را اعمال کنید.

Load: Mechanical / Pressure : 20 E+6


Mesh

• در ماژول Mesh دانه بندی را با اندازه 0.01 ایجاد و سپس شبکه ای ساختار یافته با المانها آاجری تشکیل دهید.


Job

• یک Job جدید در ماژول Job به نام Plasticity ایجاد کنید. مدل را ذخیره و سپس Submit کنید. با استفاده از دستور Monitor می توانید روند حل مساله را مشاهده کنید.

زمان در مسائل استاتیک در قسمتهای مختلف نرم افزار اعم از زمان نشان داده شده در پنجره Monitor و یا زمان نمایش داده شده در رسم نمودارها مفهوم زمان ندارد؛ بلکه صرفا نشاندهنده درصد حل مساله و درصد اعمال بار می باشد. در واقع در مسائل استاتیک نحوه اعمال بار به قطعه به صورت تدریجی و از صفر تا میزان بار تعین شده می باشد. اگر در پنجره بارگذاری هم دقت کنید در مسائل استاتیک در مقابل عبارت Amplitude گزینه Ramp به صورت پیش فرض انتخاب شده است.


Visualization

• در ماژول Visualization می توانید نتایج مختلف بدست آمده را مشاهده کنید. برای مشاهده چندین نما یا نتیجه مختلف می توانید صفحه نمایش جدید برای نرم افزار تعریف کنید. برای این کار از منوی اصلی مسیر زیر را اجرا کنید.

Viewport / Create

با این کار یک صفحه نمایش جدید ایجاد شده است که در زیر صفحه نمایش فعلی قرار دارد و قابل مشاهده نیست. جهت نمایش کنار هم این دو صفحه نمایش از منوی اصلی مسیر زیر را اجرا کنید.

Viewport / Tile Vertically

حال در یکی از صفحه های با استفاده از منوی Results تنشهای فون میسس (Mises) و در دیگری کرنشهای پلاستیک اصلی (PE) را نمایش دهید.

همانطور که در شکل نیز می بینید علی رغم آنکه تنش در تمام قطعه گسترش یافته است اما کرنش پلاستیک یا همان تغییر شکل دائمی تنها در نزدیکی تکیه گاه تیر اتفاق می افتد. در شکل سمت چپ که نمایشگر کرنشهای اصلی قطعه می باشد قسمتهایی که با رنگ آبی نمایش داده می شود در محدود الاستیک خطی باقی مانده است.

• در این مثال با برخی دیگر از قابلیت های رسم نمودار نرم افزار آشنا خواهید شد. یکی از قابلیت های نمودارکشی، رسم دو پارامتر بر اساس هم و نه بر اساس زمان است. بطور مثال رسم نمودار تنش یک المان بر اساس کرنش آن المان که در اینجا بررسی خواهیم کرد.

برای این کار ابتدا با استفاده از Query شماره المان گوشه تکیه گاه تیر را بدست می آوریم. برای اجرا Query از منوی اصلی مسیر زیر را اجرا و یا مستقیما آیکون را اجرا کنید.

Tools / Query

در پنجره Query گزینه Element را انتخاب کنید. در صفحه نمایش یکی از المانهای بالای تکیه گاه را انتخاب کنید.

در کادر پائین صفحه شماره المان نمایش داده می شود که بطور مثال در اینجا 503 می باشد. این شماره در کامپیوتر شما ممکن است متفاوت باشد.

حال با استفاده از نمودار تنش اصلی در راستای تیر را که برای من محور Z ( SP3) می باشد را رسم و Save As کنید. برای تشخیص محوری که در راستای طول تیر قرار دارد از دستگاه مختصات روی صفحه نمایش استفاده کنید.

همانطور که ملاحظه می کنید محور افقی نمودار فوق Time است که توضیح داده شد به چه معنا است. بار دیگر کرنش اصلی در راستای محور طولی تیر ، EP3، را رسم و Save As کنید.

مجددا Create XY Data را اجرا کنید. از پنجره Create XY Data این بار به جای ODB History Output گزینه Operate On XY Data را انتخاب کنید.

اگر مراحل قبلی را درست انجام داده باشید پنجره Operate On XY Data باید چیزی شبیه شکل زیر باشد.

این پنجره شامل 3 قسمت اصلی می باشد. پنجره بالایی جهت وارد کردن فرمولها و روابط مورد نظر کاربر می باشد. قسمت XY Data در برگیرنده نمودارهایی است که ذخیره کرده اید که در اینجا شامل دو نمودار EP3 و SP3 برای المان شماره 503 می باشد. بخش Operators نیز شامل انواع و اقسام روابط ریاضی شامل چهار عمل اصلی، روابط مثلثاتی و … می باشد و از آنها جهت ایجاد توابع مختلف روی نتایج نرم افزار می توان استفاده کرد.

از بخش Operators گزینه Combine(X,X) را انتخاب کنید. اولین عبارتی که در تابع Combine وارد می کنید مولفه افقی و دومین عبارت مولفه عمودی نمودار را تشکیل خواهد داد. لذا از بخش XY Data نمودار مربوط به کرنش را انتخاب و Add To Expression کنید. سپس نمودار مربوط به تنش را انتخاب و مجددا Add To Expression کنید. در اینجا با توجه به آنکه نمودار کرنش با نام Ep3-503 و نمودار تنش با نام Sp3-503 ذخیره شده است در بخش فرمول عبارت زیر ایجاد شده است.

Combine ( “Ep3-503”, “Sp3-503”)

روی گزینه Plot Expression کلیک کنید تا نمودار تنش – کرنش المان رسم شود.

همانطور که انتظار داشتیم این نمودار باید نمودار تنش – کرنش فولاد باشد که به عنوان مشخصه ماده به نرم افزار داده بودیم.

547 comments

 • با سلام و خسته نباشید ممنون میشم به سوالات زیر پاسخ دهید : 1- چگونه میتوان ورقی ک یکبار نورد شده را دوباره نورد کرد؟( 3پاس ،5 پاس و … ) 2 – چگونه میتوان شرایط آنیل شدن را برا ی ورق قبل از نورد اعمال کرد ؟ 3 – چگونه می توان تنش را در راستای ضخامت ورق نورد شده بدست آورد ؟ ( مهم ) باتشکر.
 • با سلام ، در خصوص مقدار کرنش نهایی برای فولاد در این مقاله دچار مشکل شدم... سه راه پیشنهاد شد که از سه راه استفاده کردم اما جواب ها با یکدیگر اختلاف چشمگیری داشتند، اگر لطف بفرمایید مطالعه بفرمایید و راهنمایی بفرمایید ممنون می شم
 • با سلام و خسته نباشید. در  تحلیل ها مقدار تنش در بعضی نقاط مقدار قابل توجهی افزایش پیدا می کنند. در صورتی که المانها کناری این مقدار تغییر تنش را ندارند. علت چیست و برای این حالت چه پیشنهادی دارید؟
 • سلام و خسته نباشید...تشکر بابت سایت و مطالب خوبتون.من ی سوال داشتم... برای وارد کردن انرژی شکست  بتن در نرم افزار آباکوس باید از چه راهی رفت و چه جوری اعمالش کرد؟خیلی ممنون میشم پاسخ بدین...
 • سلام آقای رواجی- من یک دال مجوف یا همان کوبیاکس رو در آباکوس مدل کردم و با توجه به کتاب همه مراحل رو پیش رفتم الان که خروجی نمودار بار به تغییر مکان وسط دال رو میگیرم نمودار بدست آمده با نمودار مربوطه در مقاله آزمایشگاهی یکی نمیشه-من مشخصات پلاستیسیته میلگرد رو هم چندین بار تغییر دادم ولی مشکل اصلی توی اون قسمتی از نموداره که انحنا پیدا میکنه- منظورم اینه چرا مثل مقاله آزمایشگاهی انحنا از 150kn شروع نمیشه و شیبش روبه بالا باشه ، تا 230kn میره و دوباره برمیگرده- چرا اینجا شیب نزولی میشه ولی توی آزمایش شیب صعودیه؟ ضمنا تحلیلم static riks هستش- نمودار نمونه نارنجی رنگ DG1 مربوط به مدل آزمایشگاهیشه
  • چرا در تحلیل static risk بارگذاری به صورتی موجی اعمال میشه؟ یعنی تا یک مقداری به صورت صعودی افزایش پیدا می کنه و بعد از آن دوباره کاهش پیدا می کنه- آیا راهی هست که نمودار بارگذاری در این نوع تحلیل فقط صعودی باشه؟ ضمنا من همه واحدها رو چک کردم مشکلی ندارند- آقای رواجی در کتاب درباره تحلیل static_risk توضیحات کمی نوشته- اگر ممکنه شما در سایت جزئیات این تحلیل رو بگذارید- ضمنا در فصل 11 از جلد دوم کتاب که ویژه عمرانه اون قسمتی که مشخصات پلاستیک مواد رو معرفی کرده گفته برای مشاهده و دریافت جدول کامل مشخصات مکانیکی مصالح به تارنمای این کتاب مراجعه کنید- من توی سایت نگارنده دانش رفتم ولی هیچی پیدا نکردم- آیا واقعا چنین فایل اکسلی موجوده؟ صفحه 296 جلد دوم ویژه عمران نوشته(نکته پایین صفحه)
   • حقیقت این است که بدون بررسی مدل خیلی نمی توان در این مورد اظهار نظر کرد، ولی معمولاً برای نزدیک کردن جواب شبیه سازی و تست باید تا حدودی با مشخصات مواد بازی کرد تا متوجه شوید که کدام خواص مواد تاثیر بیشتری در نتایج دارند. ضمن اینکه با توجه به اینکه نمودار تست واقعی نرمتر به نظر می رسد ممکن است مساله مربوط به خطاهای ساخت نمونه و ترکهای اولیه نمونه باشد. 
    • نوع تحلیل رو static general کردم مشکل شیبش حل شد- فقط حالا مشکل خواص پلاستیسیته میلگرد هستش که با یکمی تغییر دادن به نتیجه مطلوب می رسم انشالله- ممنون از پاسخ گویی شما- خیلی کمکم کردید-متشکرم
 • سلام ببخشید در مواجه با این خطا چه باید کرد؟ Time increment required is less than the minimum specified من حداقل بازه ها رو خیلی خلی کوچک میکنم اما باز همین خطا ظاهر میشه. و این فایلی که نرم افزار در زیر ذکر میکنه رو کجا میشه پیدا کرد؟ Abaqus/Standard Analysis exited with an error - Please see the message file for possible error messages if the file exists.
 • سلام .ممنون از لطفتون.خدا خيرتون بده.مهندس يك مدل دارم كه از سه لايه خاك ويك گروه شمع تشكيل شده .مي خواستم بين هريك از شمع ها وسطح جانبي خاك مربوط به ان يك سطح تماسي تعريف كنم ولي اين پيغام ميده selected region must be continious. بايد اين چجوري پيوستش كنم؟
 • سلام.مهندس liquifaction ميشه تو اباكوس مدل كرد ؟ ضريب اصكاك داخلي خاك چند بايد درنظر گرفت؟زاويه اصطكاك خاك دارم ولي ضريب اصطكاك براي تعريف دوسطح تماسي از كجا بيارم ؟منظورم friction coeff در فيلد اينتراكشن اباكوس براي تعيين سطوح تماسي مي باشد
 • باسلام وخسته نباشید تشکر میکنم از سایت خوبتون واینکه اینقدر احترام میزاریدووقت میزاریدبرای دوستان و سوالات رو پاسخ میدید. من میخواستم بدونم نرم افزار اباکوس چ مدل رفتاری تنش کرنش رو درنمودارش نشون میده؟ایا کشش روهم تحمل میکنه؟برای اینکنه بتونم شکل اون رو در داخل خود اباکوس ببینم باید به کدئم قسمتش مراجعه کنم؟درواقع مدل رفتاری اینترفیس رو میخوام. سوال دوم:شمامشخصات مصالح ژئوگرید رو میدونید چی هست؟
 • سلام.باتشكر از لطفتون.چجوري ميشه روانگرايي تو اباكوس مدل كرد ؟براي تعريف روانگرايي چه مشخصات خاصي بايد تعريف كنم؟ودر مدل دراگر پراگر در نرم افزار در قسمت پلاستيك منظور از flow stress ratio چيست؟اطلاعات مربوط به تنش وكرنش پلاستيك هر لايه از خاك (ماسه روانگرا و..)چجوري ميتونم پيدا كنم؟ با تشكر
  • متاسفانه تجربه ای در این زمینه ندارم و یا اینکه با اصطلاحاتی که شما نوشته اید با نام دیگری آشنا هستم. نام انگلیسی پارامترهایی که لازم دارید را بنویسید تا در درک موضوع اشتباه نشود.
 • سلام.مهندس عزیز خسته نباشید. مقدار تنش نهایی و کرنش پلاستیک برای فولاد (میلگرد) fy=360 N/mm2 چقدر هست؟ برای وارد کردن در قسمت مشخصات میلگرد در آباکوس میخواهم. باتشکر
  • 360 مگاپاسکال. بسته به اینکه برای مدلسازی از چه واحدهایی استفاده کرده اید این مقدار را باید تبدیل کنید. در مورد تبدیل واحدها مطلب مربوط به آن را از سایت مطالعه کنید.
 • ببخشید من یه سوال دیگه هم داشتم... اگر بخوایم نمودار تنش کرنش را بعد از اعمال بارگذاری داشته باشیم ، چه باید کرد. و به اصطلاح نمودار کار سختی در یک المان چگونه بدست می آید؟
  • مشابه این کار در مثال مربوط به خواص پلاستیک آمده است. نمودار تنش بر حسب زمان و کرنش بر حسب زمان را ترسیم کنید و سپس با استفاده از تابع combine در Operate on XY data آنها را با هم ترکیب کنید.
 • سلام و ممنون از سایت خوبتون. بنظرم این سایتی است که هر دانشجوی مهندسی که آباکوس کار می کند باید از آن اطلاع داشته باشد. برای بحث های پلاستیک ، می خواستم بدونم نمودار تنش پسماند بر حسب ضخامت قطعه را چگونه می توان در نرم افرار آباکوس رسم کرد؟ یعنی در راستای ضخامت چه تنش پسماندی در قطعه وجود دارد
 • در برخی مقالات ISI، که به جای استفاده از اطلاعات آزمایشگاهی برای نمودار تنش-کرنش بتون، از فرمول استفاده می کنند (که باید در Excel رسم شود سپس به آباکوس انتقال داده شود)، در این حالت مقادیری که در Excel بدست می آید همان مقدار مهندسی هستند یا باید به مقدار واقعی تبدیل کنیم؟ (برای حالتی که به مقادیر آزمایشگی دسترسی نداریم و میخواهیم از فرمول استفاده کنیم!).
 • این ارور ها یه خاطر چی میتونه باشه؟ the power is not specified or the specified value is equal to or smaller than zero. a facet of surface assembly_m_surf-30 with underlying element 36 instance cohesive-1 has a zero normal vector or coincident tanget vectors.check connectivity of the underlying element.
 • با سلام.من می خواستم خاک روی دال یک سازه زیر زمینی رو مدل کنم و بعد اثر انفجار رو روی سازه بررسی کنم.انفجار روی سطح زمین(خاک) می باشد.تحلیلم از نوع دینامیک اکسپلیسیت هست.می خواستم ببینم برای مدلسازی خاک باید از کدوم مدل استفاده کنم؟ cap plasticity -clay plasticity - Drucker Prager or Mohr Coloumb plasticity آیا نیازی به دادن مشخصات الاستیک خاک می باشد؟
  • در این مورد حتماً مطلب مربوط به تبدیل واحدها را مطالعه کنید. در این وضعیت واحد چگالی باید تن بر میلیمتر مکعب باشد و واحد مدول الاستیسیته مگاپاسکال است.
 • با عرض سلام و خسته نباشید من سنگی مدل کردم که این مدلم مشخصات هم الاستیک داره و هم پلاستیک رو داره و از زیر مجموعه پلاستیک ها برای نشان دادن بهتر مدل پلاستیک بهم پیشنهاد شده از مدل دراکر-پراگر (Drucker-Prager Model) استفاده کنم.. میخاستم ازتون راهنمایی بخام در مورد این مدل!!؟؟ میخاستم بدونم پارامترهای ورودیش چیا باید باشن؟ کسی با این مدل اشنایی داره؟
 • سلام میخواستم بدونم نتایج حاصل از تست کشش واسه فولاد st 37 هست اگر هست پس چطور تنش تسلیمش 2400 kg/cm2 kنیست( با توجه به جدول تنش 5380 kg/cm2 بدست اومده). اگه امکان داره منبعی رو که ازش نتایج تست کشش رو گرفتید معرفی کنید. تشکر
  • خیر این خواص مربوط به st37 نیست. همچنین درنظر داشته باشید که st37 یا سایر فولادها یک خانواده هستند و بنابراین خواص مطلق و ثابتی برای آن ذکر نمی شود و معمولاً یک بازه برای بیان خواص آنها ذکر می شود.
   • باسلام مجدد خدمت شما من میخوام پس کمانش یه قاب یک دهنه با مصالح فولادی رو در نرم افزار آباکوس مدل کنم واسه همین به اطلاعات پلاستیک مصالح فولادی نیاز دارم. اگه ممکنه راهنمایی کنید که چطور این اطلاعات رو پیدا کنم. خیلی ممنون از اینکه پاسخ گو سوالات هستین
    • سلام. چند ماه برای پایان نامه ارشد تحقیق کرده ام. بهترین راه اینه که به آزمایشگاه های متالورژی مراجعه سپس نمونه سازی و سپس تست کشش از قطعه مربوطه انجام شود. دو یا سه روز اجام میشه. سپس باید نقاط تنش کرنش مهندسی یا اسمی را با سه تا فرمول تبدیل به نقاط تنش کرنش واقعی کنید. و در آخر به آباکوس داده شوند. اگه خواستید می تونید با ایمیل من مکاتبه کنید.
    • میتونی با ایمیل من mo.bo@chmail.ir یک نصفه روز طول می کشه که براتون انجام بدم چند تا نکته فنی مهم داره. البته اگه منحنی تست کشش رو از آزمایشگاه مواد و متالورژی گرفته باشی و برام ایمیل کنی.
 • سلام آقای مهندس رواجی ببخشید من یه سوال دارم: ماده ای که میخوام در آباکوس تعریف کنم ماده ایه که در کرنش های بالاتر شیب نمودار تنش کرنشش کمتر میشه . از چه طریق میتونم داده های مربوط به نمودار تنش کرنش اون رو وارد نرم افزار کنم؟ باز هم از همین قسمت باید انجام بدم اینکار رو؟ (فکر کنم این ماده هیپوالاستیک در نظر گرفته میشه اما من می خوام خودم اعداد رو وارد کنم نه اینکه پارامترهای خاصی که تو آباکوس لازمه رو تعریف کنم)
 • با سلام و تشکر از زحمات و راهنمایی های شما من یه سوال داشتنم که نتوانستم متوجه شوم با این جوابها که آیا بعد از اینکه المان مش با متریال مورد نظر به تنش کرنش حد نهایی ناحیه غیرخطی مورد نظر می رسد آیا از چرخه المان ها حذف می شود یا گزینه ای است که باید حد نهایی آن متریال یا المان را فعال کنیم ممنون
  • برای حذف شدن المان علاوه بر خواص پلاستیک باید خواص damage نیر برای ماده تعریف شود. فصلی در کتاب تحت عنوان حذف المان وجود دارد که مطالعه آنرا برای فهم بهتر موضوع توصیه می کنم.
 • سلام.با عرض خسته نباشید.من تقریبا تمامه مطالب این سایت رو خوندم اما با اینکه سوال خیلی ها بوده باز جواب نگرفتم.واقعا ازتون خواهش می کنم در مورد بخش concrete damage plastisity و چگونگی به دست آوردن اطلاعات کشش و فشار بتن یه توضیح و یک مثال قرار دهید.من حتی اصل پایان نامه ای رو گه دارم روش کار می کنم رو پیدا کردم اما باز اطلاعاتی از این بخش نداده.اگه مشگلی نباشه اطلاعاتو براتون بفرستم شاید شما تونستسد کمکم کنید.واقعا ممنون میشم کمک کنید چون هفته هاست درگیر این موضوع هستم.
 • با سلام و احترام مهندس جان من می خوام برشگیر رو توی بتن مدل کنم و برای وارد کردن متریال مشکل دارم. مشکل اصلیم توی قسمت concrete damaged plasticity هستش که نمیدونم پارامترهش رو پر کنم ... میشه راهنماییم کنید ممنونم
 • سلام ، انالیز شبه استاتیکی با استفاده از بارگذاری مرحله ای aisc انجام دادم و مقدار دوران رو با استفاده از مقادیر جابجایی و تقسیم اون به طول ستون یدست آوردم ولی توی مقاله نمودارها بر حسب دوران پلاستیک کشیده شده لطفن راهنمایی کنید چگونه دوران پلاستیک رو بدست بیارم؟
 • با سلام و احترام آقای مهندس ممنون بابت اطلاعات مفیدی که قرار میدهید. من قصد دارم تیر بتن مسلحی را در نرم افزار مدلسازی کنم و ترک را به آن اعمال کنم و تغییرات را در آن بررسی کنم. برای این کار میخواستم ببینم چطور میشه جای دقیق فولاد و تعداد و مشخصات آن را مدلسازی کرد؟ چون قصد دارم ترک فولاد رو قطع کنه و در مرحله ای دیگه دوباره ترک رو به شکلی مدلسازی کنم تا به فولاد نرسه. چون برای انجام پایان نامه با این نرم افزار کار میکنم ممنون میشم اگر ایمیلتون را در اختیارم قرار دهید تا مشکلات و سوالاتم رو با سرعت بیشتری از شما بپرسم.
  • معمولاً برای مدلسازی ترک در بتن از وارد کردن خواص آسیب برای بتن استفاده می شود. در این صورت المانهایی که از حد آسیب فراتر رفته باشند در خروجی با رنگ قرمز نمایش داده می شوند و عملاً نشاندهنده مسیر ایجاد و رشد ترک خواهند بود. ایمیل در سایت موجود است: letscae@gmail.com
 • سلام. خسته نباشید اقای مهندس من یک میله فشاری با انحنای اولیه رو تو اباکوس مدل کردم نمودار تنش کرنشی که بدست میاد رو با نموداری که در مقالات معتبر وجود داره مقایسه میکنم نموداری که از اباکوس بدست اومده کرنشش خیلی پیش میره یعنی مثلا اگر نمودار موجود در کرنش 03/0 قطع شده نمودار من تا 5/2 ادامه پیدا میکنه تازه هرقدر تعداد گامهارو بیشتر میکنم کرنش بیشتر میشه. من برای پایان نامم به کرنش نهایی احتیاج دارم. به نظر شما مشکل از چیه؟ امیدوارم تونسته باشم منظورمو برسونم. ممنون
 • سلام از مطالب اموزنده شما خیلی ممنونم من سوالی دارم که خیلی ازارم داده میخواستم بدونم ایا اباکوس این توانایی رو دارد که بتونه تنش ها پسماند را محاسبه و اعلام کند؟ من روی پایه های CNC کار میکنم میخوام تنش های پسماند را محاسبه کنم ایا راهی وجود دارد؟ اگر هست راهنمایی بفرمایید خیلی عجله ای و فوریه
 • با سلام در رابطه با مدل خسارت پلاستیک بتن و پارامترهای آن ، کتاب یا مقاله ای رو میشناسید که خوب توضیح داده باشه و بگه در آباکوس چه مقداری بذاریم ممنون میشم اطلاع بدین
 • سلام خدمت همه ی دوستان و اساتید گرامی من به یک مشکلی برخورد کردم و این است که بعد از وارد کردن تنش و کرنش پلاستیک و زدن دکمه تایید نرم افزار اباکوس به من خطای the syntax error in the expression below must be corrected میده و اینکه من نتایج رو از تست کشش بدست اوردم و تبدیل به تنش حقیقی و کرنش پلاستیک کردم.لطفا استاتید گرامی راهنماییم کنند.تشکر
 • با سلام خدمت دوستان. روش و فرمولهایی که نرم افزار بر اون اساس، تنش و کرنش رو محاسبه میکنه را از کجا میتوان پیدا مرد؟ من در منوال و help برنامه کمی جستجو کردم ولی به نتیجه ای نرسیدم. اساتید اگه راهنماییم کنن ممنون میشم
 • با سلام من مدل شما را در نرم افزار مدل کردم ولی وقتی میگم که عکسل العمل تکیه گاه را به من بده فقط نیرو رو میده و لنگر را خروجی نمیده. تو خطا ها هم میگه آن درجه آزادی معتبر نمی باشد. مشکل کار کجاست آیا شما میتونید لنگر رو خروجی بگیرید با تشکر
 • باسلام برای دادن مشخصات متریال به فولاد به صورت الاستوپلاستیک کاملelastic-perfectly plastic ؛ بعد ازینکه در قسمت الاستیک مدول یانگ و ضریب پواسون داده شد، در قسمت پلاستیک در سطر اول مقدار تنش تسلیم و کرنش پلاستیک صفر و در خط دوم تنش تسلیم و کرنش پلاستیک نهایی داده شود درست است؟ در ضمن مقدار کرنش پلاستیک نهایی بر چه اساسی داده می شود؟ باتشکر
 • با سلام لطفا اگر دسترسی به فایل excell خصوصیات پلاستیک بتن در فشار و کشش (مربوط به فصل 10 کتاب ) دارید ارسال بفرمایید با تشکر
  • باسلام و وقت بخیر و با تشکر از راهنمایی های قبلی شما بنده قصد مدل کردن Frp bar در ستون بتنی دارم. نحوه تعریف کردن interface مناسب را نمی دانم . در صورت امکان راهنمایی بفرمایید که با انجام کدام پنجره می توانم این کار را انجام دهم. و اینکه آیا میله Frp را باید بصورت wire مدل کنم یا به صورت solid با تشکر فراوان
   • FRP به صورت میله است یا به صورت صفحه ای؟ تا جایی که من کار کرده ام و دیده ام FRP به صورت صفحه به پوسته ستون چسبانده می شود و در آباکوس برای این کار از قید Tie در ماژول interaction استفاده می شود.
 • با سلام و خسته نباشید......... پروزه من درباره کشش عمیق در جنسهای مختلف هست در قسمت پلاستیک که نمدار تنش کرنش وارد میکنیم(Mechanical / Plasticity / Plastic) میخواستیم بدونم اگر المونیم وارد کنم از چه فرمولی..... اصلا چگونه بنویسم....... راهنمایی میکنید.. مرسی
  • خواص پلاستیک ماده را به صورت جدول در نرم افزار وارد کنید. تفاوتی نمی کند چه نوع فلزی استفاده می کنید. اگر اطلاعات کاملتری از ماده داشته باشید می توانید از سایر مدلهای مواد پلاستیک استفاده کنید در غیر این صورت مطمئن ترین راه همان شیوه وارد کردن خواص به صورت جدول در حالت isotropic است.
 • سلام میخواستم لطف کنید اندکی در مورد cyclic hardening توضیح بدید، در واقع سوال اصلیم اینه که ما چطوری باید پارامترهای Hardening Param b و Q-infinity رو باید برای st37 بیابیم؟ خیلی ممنون بابت وقتی که میذارید.
 • سلام من یه قاب فولادی دوبعدی رو توسط wire مدلسازی کردم و تحت زلزله طبس قرار دادم سوال من اینه آیا استفاده از wire جواب درست رو خواهد داد؟ در ضمن من مقدار بار تحمل شده رو تبدیل به جرم واحد حجم کردم و به مشخصات ماده دادم آیا این روش درسته یا نه؟ برای حالت پلاستیک از حلت ایزوتروپیک استفاده کردم نمی دونم درسته یا نه؟
   • سلام من یک ورق st14 دارم و خواص آن را از طریق آزمایش کشش ساده بدست آورده ام و در حال مدل سازی کشش عمیق هستم. اطلاعات موجود شامل نمودار تنش کرنش و مقادیر r (ناهمسان گردید) در سه جهت 0 ، 45 و 90 می باش. ضریب استحکام K، توان کار سختی n، نیز موجود است. دو سوال دارم 1. مقایر ناهمسانگردی r که در پدیده ی گوشواره ای شدن موثر می باشند در کدام قسمت باید وارد شود؟ 2. با داشتن نمودار تنش و کرنش و مقادیر n و K بهترین روش برای وارد کردن خواص پلاستیک کدام است؟ با تشکر از شما
    • من معمولا خواص پلاستیک ماده را درقالب جدول به نرم افزار معرفی میکنم و با شیوه های دیگر خیلی کار نکرده ام، بهتر است خودتان در این خصوص بیشتر تحقیق کنید.
 • با سلام من واسه پایان نامم دارم اتصال رو مدلسازی می کنم واسه مدلسازی جوش باید از چه قید یا اندرکنشی استفاده بکنم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ بعدش طای جابجایی بسیار زیاد رو میده دلیلش چیه؟؟؟/ واحدهای انتخابی من سانتیمتر و کیلوگرم هست.مقدار نشان داده برای هر تماس جفتی و جابجایی کلی بسیار زیاد ناچیز هس بر حسب واحد فرضی من!!!!!!!!!!!!!!! 2.22000e-16 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 • با سلام برای انجام پایان نامه به مشخصات مصالح بتن احتیاج دارم اما نمیدونم از کجا تهیه کنم آیا سایت یا کتابی میشناسید که این اطلاعات رو به صورت کامل داشته باشه؟ لطفا راهنمایی کنید با تشکر فراوان
 • با سلام جناب مهندس این مثال که حل کردید نمودار تنش-کرنش ورودی به نرم افزار با نمودار تنش-کرنشی که آباکوس به عنوان شکل خروجی به ما می دهد درسته که شیماتیک یکسانی دارند اما از لحاظ اعداد که اصلا انتطباقی با هم ندارند. در شکل آخرم مشخص که در کرنش 0.008 تنشی معادل 1100MP داریم که این درست نیست یعنی وقتی فایل ورودی نرم افزار و خروجیتونو واراد اکسل کنید اصلا بر هم منطبق نیستند. علت در چیه؟
  • آیا برای رسم نمودار از تعداد مناسبی نقطه استفاده کرده اید؟ احتمالا علت از تعداد کم نقاطی است که برای ترسیم نمودار استفاده کرده اید.
   • سلام آقای مهندس راوجی. منظور آقا وحید نمودار رسم شده توسط خود شماست. بین نمودار ورودی و خروجی ، اختلاف زیادی وجود دارد. علت چیست؟
    • حق با شماست. این مطلب برای خیلی وقت پیش است و به این مورد دقت نکرده بودم. باید در این خصوص مطالعه کنم تا بتوانم علت اختلاف را توضیح دهم.
 • سلام مهندس رواجی خسته نباشید. مرسی از زحماتتون می خواستم بپرسم چجوری میشه دو تا فرایند رو همزمان روی یه قطعه تو آباکوس شبیه سازی کرد؟ فرایند ها هر دو دینامیکی هستند ممنون میشم راهنمایی م کنید
 • با سلام خدمت استاد گرامی بنده یک ستون بتن آرمه مسلح به میلگرد در آباکوس مدل کردم که نیروی فشاری 10000 kn بر آن وارد میشود . من از کجا مقدار بار نهایی ستون را تشخیص بدم که چقدره؟ وبا ایجاد ترکهای اولیه در ستون با frp میخواهم محصورش کنم.این را چطور مدل کنم؟ ممنون میشم اگه توضیح بیشتری لطف کنید.
  • نتایح تحلیل را با خواص متریال مقایسه کنید تا معلوم شود که آیا خرابی اتفاق افتاده است یا نه. در حالت پیشرفته تر می توانید خواص damage بتن را در suboptions وارد کنید. مدل frp را معمولا با تعریف خواص الاستیک از نوع engineering constants تعریف می کنند و به سطح بتن tie می کنند.
 • آقای مهندس سلام و با تشکر از شما. بنده می خواهم یک قاب مجهز به دمپر را تحت تغییر شکل های خیلی بزرگ بررسی کنم ( 16 سانتی متر به قاب تغییر مکان وارد می کنم ) . اما از یک مرحله بعد ( 8.6 سانتی متر ) نرم افزار توانایی حل را ندارد و واگرا می شود. و در WARNING پیغام زیر ظاهر می شود. the strain increment has exceeded fifty times the strain to cause first yield at 127 point. حال چه کار کنم که نرم افزار جلوتر رود ؟ چون موضوع پایان نامه من بررسی تغییرمکان های خیلی زیاد است. بنده نوع تحلیل را static general گرفتم. آیا با عوض کردن نوع تحلیل جواب می گیرم؟ سپاس از شما
 • سلام جناب مهندس ممنون از آموزش بسیار عالیتون من یک دال بتنی رو باید تحت بارگذاری ضربه قرار بدم و نتایجشو استخراج کنم، سپس تقویتش کنم و مقایسه انجام بدم سوالم اینه که چگونه متوجه بشم که دال گسیخته شده و اینکه برای بدست آوردن نمودار نیروی ضربه بر حسب زمان در History Output روی چه گزینه ای خروجی بگیرم؟ ممنون از لطفتون
  • نتایح تحلیل را با خواص متریال مقایسه کنید تا معلوم شود که آیا خرابی اتفاق افتاده است یا نه. در حالت پیشرفته تر می توانید خواص damage بتن را در suboptions وارد کنید. از خروجی های nforc و sf می توانید استفاده کنید.
 • سلام برای تعریف مشخصات پلاستیک فولادم نیاز به مدل دو خطی با شیب 2% برای فولاد نرمه دارم 0و2400 ؟و؟ در خط دوم چه مقادیری را بگذارم تا شیب 2% هم رعایت بشود؟ تشکر
   • سلام مرسی همانطور که میدونیم فولاد نرمه ساختمانی معمولا دارای تنش تسلیم 240 مگاپاسکال و تنش نهایی 370 مگاپاسکال می باشد. برای اینکه تو این رینج قرار بگیره می تونیم مقادیر زیر رو وارد کنیم؟ کرنش 14درصد و تنش 360 مگاپاسکال؟
  • برای هر فولاد در تست کشش آن، مقادیر تنش - کرنش همان قطعه فولادی بدست می آید. پس نمیتوان یک عدد یا شیب کلی برای همه فولاد ها ارائه کرد. البته در استانداردهای مختلف برای قسمت پلاستیک فولاد روابطی ارائه شده که همگی بر اساس نتایج آزمایشگاهی هستند اما دارای دقت مطلوبی هستند و می توان با کمی خطا در مورد بقیه فولادها هم از آنها استفاده نمود. شما باید یا خودتان تست کشش انجام بدهید (که بدلیل هزینه و وقت مقرون به صرفه نیست) یا از تست دیگر محققین استفاده کنید که عموما این اطلاعات را بطور کامل در اختیار قرار نمیدهند و همیشه یک جای کار می لنگد. امیدوارم کمکی کرده باشم.
   • سلام آقا مسعود فرمایش شما متین این مدلم مدل تدوری هستش و نیازی به دقت 100 درصدی نداره و از انجایی در تحقیقات این 20 سال اخیر شیب منحنی تنش کرنش دو خطه چیزی در حدود 1% تا 4% بوده میتونیم برای میانگین و تقریب خوب از شیب 2% تا 3% برای خط دوم بهره گرفت و به مدل سازی سرعت داد.
 • سلام برای مدلسازی بتن در اباکوس با مدل رفتاری CDP مشخصات پلاستیک بتن را از help نرم افزار دارم ... اما متاسفانه بقیه اطلاعات مثل رفتار فشاری بتن و آسیب دیدگی فشاری و همچنین رفتار کششی بتن و آسیب دیدگی آن را برای مقاومت فشاری 350 کیلوگرم بر سانتی متر مربع نمیدونم چطوری وارد کنم. مقالات را هم خوندم و ریز این اطلاعات در دست رس نیسستتتت. خواهشن در صورت امکان راهنمایی فرمایید. ایمیل : hmdzr89@gmail.com
 • با سلام از من خواسته شده که با استفاده از تنش جاری شدن و مدول الاستیسیته و کرنش مربوط به جاری شدن نمودار تنش کرنش بتن در حالت فشاری رو بکشم. یه عکس هم دارم که یه کلیاتی رو انجام داده اگه کسی میتونه کمک کنه ممنون میشم. میتونم اگه ایمیل بدید عکس رو هم براتون بفرستم. در واقع همش ریاضیه ولی هرکاریش میکنم یه چیزی کمه. با تشکر
 • سلام خسته نباشید من این اطلاعات خصوصیات مکانیکی فولاد رو در مقاله ای که میخواهم وریفای باهاش انجام بدم در اختیار دارم و در تمامی مقالات دیگری که مد نظرم بود فقط همین اطلاعات موجود هستند: ورق: yield stress=189.5 ultimate stress=299.9 modulus of elasticity=206E3 elongation=46.2% ستون: yield stress=348.2 ultimate stress=521.4 modulus of elasticity=208E3 elongation=26.9% تیر: yield stress=415.7 ultimate stress=557.2 modulus of elasticity=209E3 elongation=25.2% با توجه به elongation و اینکه اعداد دیگری در باره کرنش های این منحنی داده نشده چطور میشه اطلاعاتی بدست آورد تا تی آباکوس بشه یه نمودار تعریف کرد. نمودار تنش کرنش مصالح. لطفا راهنمایی کنید بدجوری گیر افتادم
  • مثلا برای مورد اول بین مقدار 189.5 تا 299.9 چند نقطه حدودی می توانید وارد کنید تا تقریباً حالت نمودار تنش کرنش فولاد ایجاد شود. کرنش برای تنش 299.9 مقدار 0.462 باید باشد.
   • مرسی از توضیحات elongation کرنش گسیختگیه و درواقع میشه همونجایی که نمودار افت کرده و کار فولاد تموم شده آیا رابطه ای حدودی وجود داره که از این کرنش بتونم کرنش ultimate یا متناظر با سیگماu فولاد رو بدست بیارم؟ فرمولی هست در این باره؟
 • با سلام مهندس درحین انجام پایان نامه ام در زمینه اندرکنش خاک و سازه هست چن تا سوال برایم پیش آمده ،ممنون می شوم مرا راهنمایی بفرمایید. در پیوست ساده ترین مدل پایان نامه ام که یک قاب خمشی 2 طبقه یک دهانه می باشد را ضمیمه می کنم؛ در این مدل باید اثر همزمان برکنش ( جداشدگی) پی و لغزش پی بر بروی خاک با رفتار خطی بپردازم. لغزش در فصل مشترک خاک و پی (Foundation Sliding): این پدیده زمانی رخ می دهد که نیروی افقی منتقل شده به پی از مقاومت اصطکاکی بین خاک و پی بیشتر شود. چنین پدیده ای معمولا در هر راستایی فقط برای مدت زمان کوتاهی رخ می دهد ( با توجه به ماهیت رفت و برگشتی زلزله )؛ از اینرو، لغزش با گسیختگی همراه نیست ولی موجب تغییر شکل های دائمی و برگشت ناپذیر می شود. طراح فقط باید از این نکته اطمینان حاصل کند که مقدار چنین تغییر شکلی از نظر سازه ای یا عملیاتی مضر نمی باشد. جداشدگی پی از روی خاک ( برکنش) (Foundation Uplift): یکی از پدیده های غیرخطی هندسی که در سطح فصل مشترک پی و خاک بستر و در اثر چرخش گهواره ای پی می تواند رخ دهد، پدیده ی برکنش پی می باشد و به معنی جدا شدن پی از خاک زیر می باشد. به طور کلی هر وقت لنگر واژگونی که از طرف زلزله به سازه تحمیل می شود، از لنگر مقاوم ناشی از بارهای وزنی بیشتر شود، به علت ناتوانی خاک در تحمل نیروی کششی، پی از خاک زیر آن جدا شده و سازه در یک لبه از پی خود دچار بلند شدگی خواهد شد. در ادامه با توجه به تغییر جهت شتاب در زلزله، پی سازه بصورت متناوب حول دو لبه ی چپ و راست خود دچار بلند شدگی خواهد شد؛این وضعیت تا زمانی که لنگر واژگونی از لنگر مقاوم ناشی از بارهای ثقلی، کمتر شود؛ ادامه خواهد یافت. به محض شروع بلند شدگی در لبه ی چپ پی، سازه حول لبه راست پی ارتعاش می کند و لبه ی راست پی پایین می رود؛ سپس با تعویض جهت زلزله بلندشدگی در لبه راست پی رخ داده و سازه حول لبه ی چپ خود ارتعاش خواهد کرد ولبه چپ پی پایین می رود. پس از شروع ارتعاش سازه تغییر مکان های دو طرف پی برخلاف هم می باشند. یعنی با بالا آمدن یک لبه، لبه ی دیگر پی پایین می رود. -------------------------------------------------------- برای تاثیر همزمان برکنش و لغزش پی باید رفتارهای تماسی و نرمال اندرکنش را به چه نحوی تنظیم کنم؟ ++++++++++++++++++++++++++++ برای تعریف اندرکنش خاک - فونداسیون در تنظیم رفتار تماسی اندرکنش Tangential Behavior فرمول penalty استفاده شود؟ روش محاسبه ضریب اصطکاک Friction coeff چگونه است؟ محدوده این عدد چقدر است؟ آیا در مدل من نیازی به تنظیم سربرگ Elastic Slip می باشد؟ -------------------------------- در تنظیم رفتار نرمال اندرکنش Normal Behavior در قسمت Pressure-Overclosure در این مدل آیا از روش “Hard” Contact استفاده کنم؟یا روش دیگر؟ در قسمت constraint enforcement method فرق گزینه Default با سایر گزینه ها در چیست؟ ایا درمدل من باز هم گزینه Default باشد یا نه؟چرا؟
  • آنچه در واقعیت وجود دارد را باید مدل کنید. از فرمول penalty استفاده کنید و ضریب اصطکاک خاک و پی را وارد کنید. این مقدار را از مقالات یا سایر مراجع باید استخراج و در نرم افزار وارد کنید. فکر نمی کنم نیازی به تنظیم سربرگ Elastic Slip باشد. از شیوه hard contact باید استفاده شود.گزینه default برای کار شما مناسب است.
 • سلام در تحلیل غیر خطی بتن مسلح یک تیر بتنی را درحالت خرابی CDPخرابی پلاستیسیته بتن مدل کرده ام . در نمودار بار -تغییرمکان اعداد من با نمونه آزمایشگاهی هم خوانی نسبتا خوبی در حد کمتر از 5 درصد اختلاف دارد. اما شکل منحنی بار تغییر مکان مدل آباکوس با آزمایشگاهی کمی تفاوت دارد علت آن چیست؟ البته نیمه اول نمودار مدلسازی مقدار زیادی بالاتر از نمونه آزمایشگاهی است ولی نیمه دوم نمودار هم خوانی قابل قبولی دارد.با تشکر
 • با نام خدا و عرض سلام. مدل من یک قاب یک طبقه و یک دهانه فولادی با بادبند می باشد. بنده مدل را به طور کامل و با همه جزئیات رسم کرده ام . ( مثلا نبشی جان اتصال تیر به ستون رسم شده است یا گاست پلیت اتصال ستون به بادبند هم رسم شده است ). در عمل اتصال تیر به ستون و اتصال بادبند به ستون مفصلی می باشد. اما بنده چون مدل را با جزئیات رسم کردم ( یعنی رسم نبشی اتصال و گاست پلیت ) به جای تعریف اتصال، همه قطعات را به هم مرچ کردم یعنی کلا یک پارت در نظر گرفتم. آیا این کار درست است یا باید اتصال تیر به ستون و اتصال بادبند به ستون را علی رغم رسم نبشی اتصال و گاست پلیت تعریف کنم ؟ بنده دیده ام زمانی اتصال بین تیر و ستون در قسمت کانکت تعریف می شود که مدل فاقد نبشی اتصال باشد.
  • اگر با جزئیات مدل کرده اید نیازی به تعریف کانکتور وجود ندارد. ولی اینکه تمام مدل را به هم مرج کرده اید کار را خراب می کند. قطعات باید از هم جدا باشند و فقط در محلهایی که در واقعیت به هم جوشکاری شده اند با استفاده از قید tie به یکدیگر اتصال داده شوند. با استفاده از قید tie کیفیت مش بندی مدل نیز بهتر خواهد شد.
 • با سلام . در قسمت نتایج آباکوس برای تنش گزینه های مختلفی وجود دارد مثل ( تنش فون میسز و تنش ماکزیمم و تنش محورهای مختلف و .... ) و همچنین برای کرنش هم همین طور. حال بنده چند سوال دارم. 1-معیار تسلیم و گسیختگی کدام یک از تنش ها یا کرنش ها می باشد؟ ( برای نمونه تنش ماکزیمم مدل من از 3900 کیلوگرم بر سانتی متر مربع گدشته ولی تنش فون میسز برابر با 3200 کیلوگرم بر سانتی متر مربع است. حال با فرض تنش نهایی 3700 کیلوگرم بر سانتی متر مربع ، آیا گسیختگی رخ داده است یا خیر؟ ) 2-آیا در نرم افزار آباکوس ایتدا کرنش حساب می شود و سپس از روی منحنی تنش کرنش که ما به نرم افزار داده ایم تنش حساب می شود؟ یا خیر؟ 3-آیا تنش ماکزیمم با کرنش ماکزیمم متناظر است؟ آیا تنش 22 با کرنش 22 متناظر است؟ در قسمت نتایج آباکوس بنده تنش 22 و کرنش 22 را قرائت می کنم ولی این اعداد به هیچ عنوان از منحنی معرفی شده در قسمت property تبعیت نمی کند؟ آیا باید تبعیت کند؟ یعنی دقیقا عین منحنی ای که خودمان دادیم به نرم افزار شود؟ با تشکر از شما
  • معیار برای هر ماده ای متفاوت است. مثلا برای مواد ترد معیار ماکزیمم تنش کاربرد دارد و برای مواد نرم معیار میسز. فکر می کنم به این شیوه باشد. تا حدود زیادی باید تبعیت کند. اما به دلیل اینکه معیارهایی مثل میسز ترکیب چند تنش و کرنش است ممکن است انحرافاتی وجود داشته باشد. در تنش های نزدیک به حد استحکام نیز به دلیل آنکه در نرم افزار برونیابی صورت می گیرد مقادیر نتایج با ورودیها اختلاف پیدا خواهد کرد. برای توضیحات بیشتر در مورد شیوه محاسبه مقادیر خروجی در مستندات نرم افزار باید مطالعه بیشتری داشته باشید.
 • در تمامی معیارهای damage حذف المان وجود دارد. در field output گزینه status را فعال کنید ببینید مشکل برطرف می شود یا نه. یعنی چی دقیقا ؟من همچین گزینه ایی ندیدم میشه بیشتر توضیح بدین ممنون
 • سلام،از مطالبی که در سایت قرار دادید بسیار استفاده کردم و ممنونم میخواستم بپرسم آیا مدلسازی غیر خطی بتن همین چیزیه که آموزش دادید؟یعنی مدلسازی رفتار پلاستیک؟
   • در مثال شما باید ورودی ها از تست کشش در دست باشد. برای مدلسازی بتن با رفتار concrete damage plasticity هم ورودی ها باید از آزمایش برداشته شود؟ ورودیهایی مثل:diagonal angle-eccentricity yeild stress-inelastic strain-cracking strain چون نمونه آزمایشگاهی که من برای صحت سنجی پایان نامه ام انتخاب کرده ام این اطلاعات را در اختیار نداده... میشه لطفا راهنماییم کنید که چکار میتونم بکنم..!!
 • سلام من دیوار بنایی مدل کردم با خواص پلاستیک تحت بار عمودی و بار جانبی رفت و برگشتی. نمودار بار-جابجایی را که رسم می کنم خطی می شود چرا؟
 • سلام و خسته نباشید. طبق راهنمای نرم افزار اباکوس، واحدها بصورت زیر تعریف میشوند: http://abaqus-users.1086179.n5.nabble.com/file/n16355/Units%2Babaqus.jpg یعنی اگر mm کار میکنیم، باید تنش و مدول یانگ را بر حسب مگاپاسکال بنویسیم مثلا 200 گیگاپاسکال را باید بنویسیم 200 ونه 200e9. ولی شما مدول یانگ و تنشها را به این صورت اعمل نکردین... چرا؟ تشکر
 • با سلام و عرض ادب بنده پروژه ای دارم که مصالح آن دارای رفتار کششی و فشاری هستند و در آباکوس باید هر دو رفتار مدلسازی شوند ولی نتوانستم قسمتی را بیابم که بتوان این دو رفتار را همزمان تعریف کرد ، برای نمونه در قسمت Material Manager در قسمت Edit Material در Plastic قسمتی بصورت Cast Iron موجود است که می توان رفتار کششی و فشاری را مدل کرد ولی این قسمت فقط در حالتی جواب صحیح دارد که تنش تسلیم فشاری بیش از کششی باشد درصورتیکه در اکثر مصالحی که می خواهیم مدل کنیم تنش تسلیم کششی بیشتر از فشاری است . خواهشمندم بنده را راهنمایی کنید که چگونه مشکل را حل کنم ؟ آیا این نرم افزار این قابلیت را دارد ؟
  • تا جایی هم که من اطلاع دارم مدل cast iron تنها مدلی است که چنین ویژگی دارد. می توانید ویژگیهای سایر متریال را بررسی کنید که آیا ماده دیگری به این منظور وجود دارد یا نه. در غیراینصورت ممکن است مجبور شوید از سابروتین استفاده کنید.
   • اگر امکان داشته باشد در مورد سابروتین و نحوه استفاده از آن برای تعریف رفتار کششی و فشاری مصالح راهنمایی کنید
    • بحث بسیار بسیار طولانی است.امکان بررسی آن در حد یکی دو خطی که پاسخ می توانم بدهم نیست. فقط توصیه می کنم مستندات نرم افزار را مطالعه بفرمایید و دنبال پکیج مناسبی برای لینک کردن آباکوس با فرترن و sql server باشید.
    • سلام. من هم دقیقا همین مشکل رو دارم. اگه بتونید در این زمینه راهنمایی کنید خیلی ممنون میشم. من هیچ اطلاعاتی در مورد سابروتین ندارم. لطفا یه منبع مناسب معرفی کنید.
   • سلام بنده فعلا دارم روش کار میکنم، یه روش دیگه ای هم هست که در آباکوس بشه اینکارو انجام داد و اون استفاده از المانها برا اینکاره که من دنبالشم، چشم بنده هرگونه اطلاعاتی بدست آوردم به اطلاع شما هم میرسونم. eamcese@gmail.com
 • با سلامت خدمت دوستان و ادمین محترم من یه سد مدل کردم و قرار است با دو معیار مورکولمب و دراگر پراگر اون رو طراحی کنم وقتی در قسمت property مقادیر را برای این دو حالت وارد میکنم ، خروجی ها رو چگونه روش تحلیل کنم و با همدیگه مقایسه کنم . اگر میتونید منو راهنمایی کنید را مقایسه کردن نتایج با دو معیار مختلف چه ظوری است.
   • منظورتون اینکه اگه با دو معیار مختلف مدلم رو تعریف کنم تنش ها تغییر میکننه؟ اینو مطمئنید؟ چون تنشها در مرحله تحلیل مدل بدست میاد و به مرحله طراحی ربطی نداره......یه چیزه دیگه اونم اینکه من میخوام در انتها بفهمم با این معیاری که طراحی کردم چه مقاومتی باید ماده من داشته باشه اینو چطوری میشه فهمید.
   • شما میگید که معیار شکست رو تنش ها تاثیر داره؟؟؟؟؟؟ من فک میکنم که معیار شکست در مرحله طراحی هستش و ربطی به مقایسه جابجایی ها نداره؟ نظرتون یه سوال دیگه الان واسم پیش اومد اینکه من در انتها میخوام واسه مدلی که دارم براساس معیارهای ظراحی که دارم یه مقاومت واسه مدلم بدست بیارم اینو چطوری میشه بدست بیارم؟ تو انسیس این کار میکنه تو اباکوس اینطور هستش؟
 • سلام آقای مهندس من یه پانل بنایی رو مدل کردم منتهی نمیدونم کارم کامل درسته یا نه میشه ببینید؟ بعدش روش هم ورق frp میذارم abort میشه . بنظرم مشکلی داره ! اگر هم master رو دیوار بگیرم complete میشه اما تغییری در خروجی از لحاظ بار نمیده . میشه راهنمایی بفرمایید. ممنون
 • با سلام و تشکر بابت زحمات شما یه نظر می خواستم از شما من دو نمونه دال دارم،یک دال ابعادش 24*17 فوته و دال دیگری 34*17 فوته.من تاثیر نوع بتن مصرفی را روی رفتار دو دال تحت بار انفجار به طور جداگانه در آباکوس بررسی کردم. برای دال 24*17 فوت انرژی جذب شده دال وقتی از بتن 35 مگاپاسکال استفاده کردم بیشتر از همون حالت با بتن 39 مگاپاسکال شد و برای دال 34*17 برعکس این مطلب اتفاق افتاد یعنی دال مدل شده با بتن 39 انرژی جذب شده اش از بتن 35 بیشتر شد.(البته تمامی شرایط برای دو دال یکیه فقط نوع بتن فرق میکنه و تغییر مکان وسط دو دال نیز بعد از تحلیل تغییر چندانی با هم ندارن).(نوع میلگرد و آرایش اونها هم یکیه) این رفتار دال رو چطور می تونم توجیه کنم؟مثلا میشه گفت با افزایش ابعاد دال ، افزایش مقاومت فشاری بتن باعث افزایش جذب انرژی دال میشه و نقش میلگرد کم رنگ میشه و در دال با ابعاد کوچک تاثیر میلگرد در این افزایش انرژی جذب شده بیشتر از تاثیر بتن است. آیا میشه بین درصد فولاد و حجم بتن رابطه ای در این مورد جذب انرژی گفت؟ ببخشید که سئوالم طولانی شد شرمنده.
  • اگر تمام موارد مثل هم باشد و اشتباهی در کارتان نداشته باشید و از سایز المان یکسانی استفاده کرده باشید، باید دنبال چنین توجیهاتی باشید. به نوع بارگذاری نیز دقت داشته باشید که ایا با تغییر سایز نوع و زاویه بارگذاری تغییر میکند یا خیر؟
 • سلام. از راهنمایی هایی که میکنید ممنون هستم من متریال بتن را توی اباکوس (استاندارد) معرفی کردمconcrete damagede plasicity ولی وقتی رانش میکنم تا تنش حداکثر میره ولی المانهایی که به نقطه شکست میرسند تنششون کم نمیشه و ارور میده. مشکلش کجاست؟ خیلی ممنون.
 • به نام خدا با سلام.آقاي مهندس ، نمودارها را در اكسل رسم كرده ام. 1-آيا با داده هاي موجود(زمان-نيرو-جابجايي) در اكسل مي توانم ، نمودار انرژي-زمان را رسم كنم؟ چگونه؟ 2-اگر مستقيماًاز خروجي آباكوس قرار است استفاده كنم ، آدرسي را كه بايد طي كنم چيست؟ با تشكر و احترام فراوان
  • 1- سطح زیر نمودار از جنس انرژی است ولی لزوما آن انرژی که مدنظر شماست شاید نباشد. 2- در history output برای کل مدل یا بخشی از آن می توانید خروجی energy ثبت کنید.
 • به نام خدا. با سلام.ضمن تشکر از سایت قوی شما و نیز حوصله شما در پاسخ به سوالات. من در خصوص کمانش یک قوطی ، اطلاعات نیرو، جابجایی و زمان را دارمو نمودار آنها را نیز در اکسل رسم کرده و میزان کل انرژی جذب شده ( مساحت زیرنمودار نیرو-جابجایی) را محاسبه کرده ام. سوالک نمودار انرژی زمان را چگونه رسم کنم؟ متشکرم
 • با سلام کاری که من دارم انجام میدم بررسی ازاد شدن تنش پسماند با عملیات حرارتی و خزش است.دو تحلیل مکانیکی و حرارتی را به صورت غیر کوپل انجام داده ام. و از تحلیل حرارتی داده ها را به تحلیل مکانیکی میدهم. در تحلیل مکانیکی خواص خزش (creep) را در وارد میکنم و از مدل نورتون استفاده می کنم و می خواهم تاثیر آن را روی کاهش تنش پسماند جوشکاری در لوله بررسی کنم. ولی هر کاری می کنم تنش ها کم نمی شوند. البته نوع استپ را از استاتیک به ویسکو تغییر دادم ولی حالا زمان run شدن زیاد میشه و وسطاش دیگه کلا از کار می افته و not responding میزنه.... اشکال از کجاست؟ چرا خزش و حتی عملیات حرارتی اعمال نمی شوند؟ و تنش طولی و محیطی کم نمی شوند؟؟؟؟ نوع مش هم CAX4R است و مدلم دو بعدی است. برای وارد کردن داده های عملیات حرارتی هم predefind field ها را برای هر 9 استپ تعریف کرده ام. و 5 استپ مربوط به جوشکاری و 4 استپ مربوط به عملیات حرارتی است. در واقع استپ های عملیات حرارتی را به دنبال و بعد از استپ های جوشکاری آورده ام. خیلی ممنونم از پاسخ هاتون
  • مدلتان پیچیده تر از آن است که بدون بررسی کردن بتوانم نظری بدهم. فقط پیشنهادم این است که کارتان را قدم به قدم و از مدلهای ساده شروع کنید و به تدریج همه شرایط و بارگذاری ها را اعمال کنید تا از قدم قبلی مطمئن نشده اید قدم بعدی را برندارید.
 • با سلام در یک تحلیل مکانیکی آیا میتوان هم زمان دو نوع استپ داشت؟ مثلا یکن استاتیک و دیگری ویسکو... در تحلیل مکانیکی میتوان همهی استتپ ها را ویسکو داد؟ وقتی همه ی استپ ها را ویسکو میگذارم ارور میده. برای بررسی خزش میخوام. تاثیرش شروی تنش پسماند جوشکاری.... با تشکر فراوان از شما
  • در مستندات نرم افزار این موارد ذکر شده است که چه نوع استپهایی می توانند در یک تحلیل در کنار هم قرار داشته باشند. اگر اجازه داشتن دو استپ ویسکو در تنظیمات نرم افزار وجود داشته باشد به این معنی است که از نظر نرم افزار اشکالی برای تعریف آنها وجود ندارد. بنابراین خطایی که می گیرید باید ناشی از مورد دیگری باشد.
 • با سلام من دو دال بتن آرمه با دو نوع آرماتور یکی grade40 و دیگری grade60 در آباکوس مدل کردم و می خواهم تاثیر نوع آرماتور را در رفتار این دو دال بررسی کنم. بعد از تحلیل آباکوس نمودار انرژی را برای دو دال ترسیم میکند.ولی برخلاف انتظار انرژی دالی که آرماتورش grade40 است بیشتر از دال با آرماتور grade60 می باشد.در ضمن رفتار پلاستیک فولاد رو هم بارها چک کردم که درست باشه. به نظر شما این نتیجه درست است؟اگه نادرسته اشکال کار کجا میتونه باشه؟ خواهش میکنم کمکم کنید خیلی گیج شدم.ممنون از سایت خوبتون.
  • مواد نرم تر جذب انرژی بیشتری دارند. در حالی که مواد سخت تر بیشتر انرژی را منتقل می کنند تا اینکه آنرا جذب کنند. دقت کنید که کدام انرژی را در خروجیهای کارتان بررسی می کنید.
 • تیری بتن مسلح در کارآزمایشگاهی آن بر روی دو تکیه ساده که از طرف به اندازه 10 سانت از انتهای تیر فاصله دارند و تحت بار در دو نقطه در فاصله یک - سوم از طول تیر قرار می گیرد آیا برای مدل سازی آن می توان تیر را به پنج تکه(5 قسمت) تقسیم نمود مثلا دو تکه اول و آخر در محل تکیه گاه ساده زیر تیر باشد و تکه های دیگر هم در محل بار وارده باشد؟ البته می شود در هنگام اسمبلی کردن مدل آنرا (5قسمت) را به یک تیر تعریف کرد ولی خط اثر محل تکه ها دیده شود برای بار گذاری و معرفی تکیه گاه. لطفا راهنمایی کنید آیا این روش صحیح است؟
  • بله، به نظر اشتباه نمی رسد. ولی اگر بارگذاری یا تکیه گاه ها گسترده نیست در این تقسیم بندی دقت کنید که مدلتان با واقعیت تفاوت زیادی نداشته باشد.
   • سلام. ببخشید من 2 هفته دیگه دفاعیه ام هست ولی هنوز کلی اشکال دارم. نوع منحنی ها رو حتی نمیتونم تشخیص بدم.ا میشه از شما خواهش کنم شمارتون یا ایمیلتون رو بهم بدین.
  • سلام درکتاب های متعددی که به فارسی هم هستند مدل دیوار مصالح بنایی مدل شده است. شما باید اجرها را جدا و بتن بین آنها را نیز جدا مدلسازی کنید سپس ترکیب کنید بهتر است مثل ازمایش ها یک صفحه صلب تعریف کنید و دیوار را روی آن قرار دهید و زلزله را به صفحه صلب وارد کنید و تمام نقاط پای دیوار را به صفحه ببندید.
   • باسلام مشکل من در تعریف مشخصات پلاستیک برای آجر هست. چون مدول الاستیسیته آجر بالاست کرنش ها را منفی می دهد اگر از رابطه kent &park استفاده کنم. اگر در این زمینه میشه راهنمایی کنید.
    • من برای آجر مدول الاستیسیته و ضریب پواسون را در بخش الاستیک دادم. در کتاب آقای یکرنگ نیا رفتار پلاستیک برای آجر معرفی نمودند که برای من چون مدول الاستیسیته آجرم با توجه به مقاومت فشاری بالاست طبق رابطه kent park که ایشون در کتاب معرفی کردند کرنش ها را منفی میدهد. طریقه عدد گذاری با استفاده از druger prager هم بلد نیست. راهنمایی بفرمایید. ممنون
     • چه لزومی دارد که از رابطه kent park استفاده کنید؟ وقتی مدول الاستیسیته آجر نسبت به سایر مصالح بالاست از مدل الاستیک ساده نیز می توانید استفاده کنید.
 • سلام خسته نباشی آیا می توان مساحت یا حجم قسمت های گسیخته شده یا پلاستیک را در آباکوس بدست آورد؟ اگر بله است با چه روشی می توان بدست آورد بینهایت سپاسگزارم
 • سلام به استادمحترم من میخواستم تکیه گاه نیمه صلب در اباکوس مدل کنم با استفاده از فنر پیچشی که سختی دورانی اتصال را به آن اعمال کنم اما متاسفانه به علت داشتن بارگذاری دینامیکی از آباکوس اکسپلیسیت (آنالیز دینامیکی صریح)استفاده میکنم و در این قسمت فنر مدل نمی شود و آنالیز با خطا همراه است.به نظر شما برای مدل کردن تکیه گاه نیمه صلب واعمال سختی دورانی اتصال در اباکوس اکسپلیسیت باید چکارکنم ؟؟ ممنونم
 • سلام میخواهم جوش اصطحکاکی مدل کنم ورودی های مورد نیاز برای این مدل جمع آوری کردم و شبیه سازی این فرایند بلد نیستم ولی با آبکوس آشنای متوسطی دارم اگر یک فیلم،فایل آموزشی و یا یک ران از این مدل در اختیارم باشه مشکلم حل میشه لطفا کمکم کنیذ شدیدا زمانم کمه و قسمت آخر پرزمه و استادم به هیچ وجه قبول نمیکنه که این مدل سازی انجام ندم تشکر فراو
 • ضمن تشکر از زحمات شما لطفا : 1- فایل cae تیر بتن مسلح (مذلسازی رفتار پلاستیک ) بصورت کامل (گزینه های مدل سازی نیز برای دیدن فعال باشد)را در سایت قرار دهید. 2- برای اینکه باز منفرد در دونقطه در طول تیر به یک تیر بتنی وارد شود از کدام گزینه در قسمت load استفاده کنم. 3- یک مدل تیر بتنی( در حالت رفتار پلاستیک مقطع ترک خورده) تقویت شده را بر روی سایت قرار دهید. بسیار متشکریم
 • سلام میخواهم جوش اصطحکاکی مدل کنم ورودی های مورد نیاز برای این مدل جمع آوری کردم و شبیه سازی این فرایند بلد نیستم ولی با آبکوس آشنای متوسطی دارم اگر یک فیلم،فایل آموزشی و یا یک ران از این مدل در اختیارم باشه مشکلم حل میشه لطفا کمکم کنیذ شدیدا زمانم کمه و قسمت آخر پرزمه و استادم به هیچ وجه قبول نمیکنه که این مدل سازی انجام ندم تشکر فراوان
  • مثال inertia welding در مثالهای موجود در مستندات نرم افزار هست. ولی فکر نمی کنم در فرصت کم بتوانید آنرا مدل کنید. نیاز به برنامه نویسی و سابروتین دارد که کار را پیچیده می کند.
 • با سلام مي خواستم بپرسم كانتور يه متغيير كه تركيبي از تنشهاي اصلي و Von mises است را چطور بايد بكشم؟ به عنوان مثال مي خوام مجموع سه تنش اصلي را به صورت كانتور در خروجي داشته باشم. ممنون
  • می توانید یک خروجی دلخواه در ماژول visualization تعریف کنید. الان حضور ذهن ندارم مراحل کار چگونه است ولی اگر داخل مستندات نرم افزار بگردید پیدا خواهید کرد.
 • با عرض سلام و خسته نباشید من قاب فولادی مدل کردم و باید از سخت شوندگی ترکیبی ایزوتروپیک و سینماتیک استفاده کنم. آیا شما برای فولاد ST37 مثالی از مقادیر پارامترها را دارید؟ چون چند روزه که دنبالش میگردم، ولی چیزی پیدا نکردم
  • سلام.ی سوال دارم اینکه از کجا باید تشخیص بدیم که hardening رو ایزوتروپیک بزاریم یا سنیماتیک؟من نمیدونم که چی باید بزارم؟ از طرفی ی سوال دیگه دارم این که من تو مدلم هر هم ایزو تروپیک مدل کردم و هم سینماتیک؛اما هر دو بار error داد که مربوط به hardening بوده.
   • معمولا خواص ماده با توجه به نوع بارگذاری انتخاب می شود. از سینماتیک بیشتر برای بارهای متناوب استفاده می شود. خطایی که برخورده اید باید بررسی شود تا علت مشخص شود. نمی توانم اظهار نظر کنم.
 • سلام مهندس.من پروژم دیوار برشی بتن مسلح تو ساختمانهای فولادیه.تو بخش property زمانی که میخوایم خواص پلاستیک رو تعریف کنیم ، من تو پروژم مقدار hardening رو از نوع kenimatic تعریف کردم.اما نمودونم در واقع باید چی تعریف بشه؟تو این مثال هم نگفتین که شما hardening رو چه نوعی گرفتین.
 • می خواهم یک تیر بتن مسلح یک سر گیردار تحت لنگر را در اباکوس مدل و تحلیل کنم. می خواهم از مقطع ترک خورده در حالت پلاستک استفاده کنم. چگونه باید اینکار ار انجام بدهم و در در قسمت Propertyچگونه و چه اعدای و از چه فرمول و راوبطی مقادیر عددی لازم برای حالت پلاستیک ترک خورده وارد کنم. البته بعدا هم به مدلم frp می چسبانم. که مشکل من فعلا در مورد بتن ترک خورده در محدوده پلاستک است. ممنون
 • با سلام یک تیر بتنی مدل کردم.حالا می خوام نیروی تکیه گاه وخیز وسط دهانه رو که در قسمت Step به صورت Set براش تعریف کردم,در هنگام ترک خوردگی بتن(یعنی وقتی اولین المان دچار آسیب میشه) استخراج کنم.از ماژول Visualization مقادیر مذکور چه جوری بدست میاد؟ ممنون از لطف تون
 • با سلام و تشکر از مطالب مفید شما. در بحث شبیه سازی به کمک نرم افزار آباکوس به یک مساله در مورد بارگذاری متناوب و سیکلی برخورد کردم و از شما می خواهم که بگویید چگونه می توان این کار را انجام داد یعنی این نوع بارگذاری را بر روی یک مدل اعمال نمود و از چه step وچه نوع بارگذاری در ماژول Load باید استفاده کرد و در ماژول Visualization منحنی های مربوطه را استخراج نمود. پیشاپیش از راهنمایی های شما سپاسگذارم.
 • سوال دیگه ای که از خدمتتون دارم اینه که این پارامترها برای مهاربند یا دیوار یا اجزای متفاوت باهم فرق می کنه و یا فقط به نوع فولاد بستگی داره؟
 • سلام. می خواستم ببینم پارامترهای مورد نیاز برای ductile damage مثل نرخ کرنش پلاستیک، سه محورگی تنش، و همچنین پارامترهای damage evolution را چگونه باید محاسبه کنیم و یا از مقالات باید بدست آوریم؟ ممنون.
 • سلام ببخشید در یک تمرین به ما گفته اند تنش تسلیم برابر است با 415 مگاپاسکال و H (پارامتر هاردنینگ) برابر است با 100 گیگا پاسکال آیا این H همان سختی پلاستیک است که باید در قسمت پلاستیک آباکوس وارد کنیم؟
 • با سلام جناب مهندس یه میلگرد پلیمری دارم که از نوع ایزوتروپیک است و فقط ناحیه الاستیک دارد .مقاومت نهایی رو باید کجا وارد کنم. با تشکر این سه مشخصه رو دارد. E,V,fu
 • سلام دوستان سوالي داشتم: من براي مدل كردن بتن ، نمودار تنش كرنش بتن تو فشار و براي كشش هم نمودار نيرو-جابجايي( جابجايي وسط نمونه) رو دارم .براي تخصيص اين بتن،از concrete damage plasticity استفاده كنم؟؟ براي كشش با توجه به اينكه ابعاد نمونه ازمايشكاهيشو دارم جابجايي رو به كرنش تبديل كنم و وارد كنم ايرادي نداره يا بايد از معيار ديكري استفاده كنم؟؟ ممنون
 • برای مدلسازی بتن، از مدل concrete damage plasicity استفاده کردم، اما مشخصات بتن در ناحیه پلاستیک و رفتار بتن در کشش و فشار رو نمیدونم از کجا باید بیارم ! اگر امکان داره راهنمایی کنید! با تشکر
 • سلام می خوام نمودار ممان-انحنا رو برای یک تیر دو سر مفصل بتنی رسم کنم تو ماژول step خروجی های مورد نظر رو چه جوری باید تعریف کنم؟ ممنون
 • سلام می خوام نمودار شیب-انحنا رو برای یک تیر دو سر مفصل بتنی رسم کنم تو ماژول step خروجی های مورد نظر رو چه جوری باید تعریف کنم؟ ممنون
 • سلام می خواستم بدونم چطور میشه ممان ترک خوردگی یک تیر بتنی رو بدست آورد همچنین چه طور خود ترک رو باید مدل کرد ممنون
 • سلام جناب مهندس بابک یک ستون بتنی یک بار تحت نیروی محوری خالص و بار دیگر تحت نیروی جانبی و محوری در اباکوس مدل کردم ممنون میشم راهنمایی کنید چطور میشه نمودار هیسترزیس رو رسم کرد. با تشکر
  • برای رسم نمودار هیسترزیس باید بارگذاری بصورت متناوب و بارگذاری باربرداری باشد. سپس نمودار نیرو جابجایی برای نقطه اعمال بار را ترسیم کنید.
 • با سلام و خسته نباشی خدمت مهندس عزیز در مورد بررسی رفتار پلاستیک در جانسون کوک ، در قسمت Transition Temp مثلا در فرایند گرم با فرایند سرد متفاوت هست؟برای ورق فولادی با الومینیمی تفاوت داد؟ در مورد این قسمت توضیحی میدهید تا بیشتر آشنایی پیدا کنیم کمال تشکر از لطف شما
 • آیا از طریق فرمول میشه تنش نهایی رو بدست آورد؟این عددهایی که ما تو خواص پلاستیک وارد می کنیم بر چه اساسیه و چطور باید این اعداد رو بدست آورد؟تحلیل شکست کجا