شبیه سازی جریان سیال در آباکوس

این مطلب توسط آقای علی بیاری جهت انتشار در سایت ارسال شده است.

پارامتر های مربوط به حل معادلات دیفرانسیل حاکم بر مکانیک سیالات از ورژن 6.10 در نرم افزار اباکوس وارد شد. که در ابتدا دارای نواقصی از جمله عدم توانایی در حل معادلات اغتشاشی و … بود که در ورژن های بعدی این نواقص تا حد زیادی از بین رفت.
در ورژن 6.12 یک مشکل اساسی به نام Run Time Error وجود دارد که برای مدت زمان های بالای سه ساعت انالیز سبب خارج شدن از نرم افزار می شود. ولی در ورژن 6.13 این مشکل به طور کامل برطرف شد.
یکی از بزرگترین نوافص اباکوس عدم حمایت از حالت steady state می باشد. در سایت Dassault system بیان شده که در ورژن 6.13 حالت دائم اضافه شده است.
البته نرم افزار اباکوس برای تحلیل های سیالاتی مانند محیط های دو فازی، توربو ماشین ها و… طراحی نشده که امیدوارم در ورژن های بعدی این نواقص بر طرف شود.
یکی دیگر از نواقص نرم افزار اباکوس در حل معادلات مربوط به جریان مغشوش، کم بودن معادلات جریان مغشوش است. فقط پارامتر های مغشوش شامل Spalart-allmaras و K- epsilon RNG را شامل می شود.
یک حسن نرم افزار سیالاتی اباکوس راحتی در رسم هندسه می باشد. در اباکوس فقط می توان از هندسه های سه بعدی استفاده کرد. ولی صورتی که نیاز به استفاده از هندسه دو بعدی باشد می توان با رسم هندسه سه بعدی و اختصاص دادن ضخامت کم به این منظور رسید.
رسم دوبعدی:
اگر بخواهیم جریان حول یک استوانه را به صورت دو بعدی بررسی کنیم در این صورت:

01_abaqus_cfd

[su_spoiler title=”ماژول Part” style=”fancy”]
در محیط سیالاتی، محیط سیالات که باید مورد بررسی قرار گیرد را رسم و محیط جامداتی را از آن محیط سیالاتی کات می کنیم.
بنابراین در ماژول PART یک هندسه مانند شکل بالا با ضخامت خیلی کم در حدود 0.001 متر رسم می کنیم.

 

02_abaqus_cfd_part

[/su_spoiler]


ماژول Property

در ماژول PROPERTY  از قسمت MATERIAL خواص مربوط به سیال مانند هوا یا آب یا … را وارد می کنیم.
به طور مثال برای هوا :
چگالی در دمای 30 درجه برابر 1.1644
ویسکوزیته در دمای 30 درجه برابر 18.65E-6
در صورتی که بخواهیم انالیز حرارتی انجام بدهیم پارامتر های مربوط به انتقال حرارت را وارد می کنیم مانند SPECIFIC HEAT  و CONDUCTIVITY.
حال با تعریف SECTION برای هندسه  یکنواخت جامد و اختصاص دادن به هندسه، هندسه را سبز رنگ می شود.

03_abaqus_cfd_property

 ماژول ASSEMBLY

با انتخاب حالت مستقل از مش MESH ON INSTANCE هندسه را وارد می کنیم. باید در نظر داشته باشیم که برای حل مسائل سیالاتی حتما باید حالت استقلال را انتخاب کنیم چرا که حل سیالاتی دارای حجم محاسبات بسیار زیادی است و انتخاب استقلال حش از مش حافظه کمتری را اشغال می کند و سبب افزایش سرعت انالیز می شود.

04_abaqus_cfd_assembly

 ماژول STEP

در انالیز سیالاتی مهمترین بخش مربوط به ماژول STEP می باشد. یعنی برای اینکه بتوانید یک انالیز خوب سیالاتی را انجام دهید حتما باید با مباحث CFD حداقل یک آشنایی مختصر داشته باشید.

برای تعریف STEP:

05_abaqus_cfd_step

مدت زمان انالیز:
برای اغلب موارد که انالیز شامل انتقال حرارت نمی باشد می توان با انتخاب مدت زمان برابر 20 ثانیه به نتیجه مطلوب رسید.
یعنی با بیشتر قرار دادن زمان فقط زمان انالیز را افزایش داده ایم و هیچ تغییری در خروجی ندارد.
اما برای حالتی که انتقال حرارت داریم این مدت زمان بسیار مهم می باشد و تنها زمانی این مقدار بدون تاثیر می شود که مسئله به یک حالت پایا برسد.
همان طور که در بالا اشاره کردم بزرگترین نقض اباکوس عدم حمایت از حالت پایدار است که این مسئله برای حالات انتقال حرارت بسیار مهم است.

06_abaqus_cfd_incrementation

برای حالتی که مدت زمان انالیز کم می باشد توصیه می شود که پارامتر های انالیز مانند جدول بالا باشد.
یعنی حالت اتوماتیک و انتگرال گیری به صورت ذوزنقه ای
اما برای حالتی که مدت زمان انالیز زیاد است توصیه می شود که حالت فیکس انتخاب کرده و TIME INCREMENT را برابر 0.01 قرار دهیم از طرفی حل انتگرال های معادله از نوع اویلر باشد. در این مسئله ما حالت اتوماتیک را در نظر میگیریم. در صورتی که حالت فیکس را انتخاب کنیم دارای جواب های کاملا مشابه خواهد بود و توصیه می کنم شما این کار را امتحان کنید. البته برای مدت زمان انالیز کم.

07_abaqus_cfd_solvers

برای معادلات مربوط به انتقال مانند بالا تغییرات را ایجاد کنید. اما برای معادلات فشار محدوده همگرایی را بدون تغییر بگذارید. یک توصیه بسیار مناسب برای جلوگیری از خطا هنگام RUN ان است که یک صفر جلوی ITERATION LIMIT برای سه حالت مومنتم و فشار و انتقال قرار دهیم. معادلات فشار دارای پارامتر های زیادی است که مجال توضیح دادن برای گزینه های آن نمی باشد.
اگر این کار را انجام ندهید توضیحات مربوط به خطای RUN عبارات بالا را به شما توصیه می کند.

08_abaqus_cfd_turbulence


ماژول Load

بارگذاریهای لازم برای یک تحلیل سیالاتی در ماژول load انجام می شود. برای آشنایی با بارگذاریهای سیالاتی مشابه شکلهای زیر عمل کنید.

09_abaqus_cfd_load

 

10_abaqus_cfd_fluid

شرایط مرزی را مشابه شکل بر روی مدل ایجاد کنید.

 

11_abaqus_cfd_fluid

ورودی: (Fluid inlet)
لبه ای که در آن سیال وارد محیطی می شود که توسط هندسه مشخص شده است. معمولا سرعت ورودی را در یک جهت در نظر می گیرند و بقیه پارامتر های سرعت را صفر قرار می دهند. در صورتی که سیال ورودی همواره دارای یک دمای ثابت باشد و مسئله از نوع حل دمایی باشد می توان از همین قسمت دمای ورودی را وارد کرد. و در صورتی که مسئله دارای اغتشاش باشد میزان شدت اغتشاش را در قسمت توربولانس وارد می کنیم.
شرط تقارن بسیار مهم است که برای مسائل دو بعدی و متقارن محوری با در نظر گرفتن پارامتر های مناسب سرعت اعمال می شود.
نکته: همان طور که در شکل زیر نمایان است برای حالت SYMMETRY فقط پارامتر سرعت در جهت Z برابر صفر است و بقیه جهات را غیر فعال می گذاریم زیرا سرعت در این جهات برای ما مجهول است.

12_abaqus_cfd_BC_fluid

تنظیمات شرایط ممنتوم را مطابق شکل انجام دهید.

13_abaqus_cfd_BC_fluid_momentum

تنظیمات انرژی حرارتی را مشابه شکل انجام دهید.

14_abaqus_cfd_BC_fluid_thermal_energy

خروجی:(Fluid outlet)
معمولا خروجی را برای حالتی در نظر می گیریم که به محیط منتهی شود. به طور مثال برای یک لوله آب، دارای یک ورودی است که پارامتر های سرعت برای آن تعیین می شود و چون انتهای لوله به محیط بیرون وارد می شود دارای فشار صفر است.

15_abaqus_cfd_BC_fluid_outlet

دیواره: (Fluid wall condition)
چون رفتار سیال بر روی دیواره مهم است لذا در صورتی که حالت واقعی مسئله دارای دیواره بوده ولی در نرم افزار دیواره ها اعمال نشود دارای خطای زیادی خواهد بود. بنابراین هنگامی که سیال از میان یک دیواره عبور می کند حتما باید پارامتر های دیواره آن را اعمال کنیم.
در این مسئله دیواره همان قسمت گردی است که نمایانگر مکان استوانه است.

16_abaqus_cfd_BC_fluid_wall

نکته:در صورتی که مسئله شامل معادله انرژی باشد می توان در قسمت دیواره پارامتر های مربوط به دما ثابت یا شار حرارتی ثابت را اعمال نمود.

17_abaqus_cfd_thermal_enrgy

نکته: در صورتی که مسئله دارای معادلات انرژی است( معادله از نوع انتقال حرارت باشد) حتما یک دمای اولیه باید برای مسئله در نظر بگیریم. در صورت عدم وارد کردن دمای اولیه نرم افزار هنگام RUN گرفتن خطا گرفته و از شما می خواهد که یک دمای اولیه تعیین کنید.

18_abaqus_cfd_predefined_field


 ماژول Mesh

در مکانیک سیالات رفتار سیال در قسمت هایی که باید بررسی شود بسیار مهم است. بنابراین باید مش بندی به نحوی باشد که اطراف استوانه بیشترین مقدار مش را داشته باشیم و در قسمتی که مهم نمی باشد کمترین چگالی مش را داشته باشیم. لذا با چند پارتیشن بندی مناسب می توان مش بندی خوبی را بدست آورد. هرچه ساختار مش بندی منظم تر باشد( مش مربعی) جواب های دقیق تری را می توان به دست آورد.
یکی از مشکلات حل مکانیک سیالات وابستگی شدید به مش بندی است. در نرم افزار اباکوس در صورتی که مش بندی سیالاتی خیلی ریز باشد قادر به انالیز نبوده و خطا می دهد. در صورتی که مش بندی خیلی در شت باشد خطای محاسباتی بسیار زیاد می شود.
در صورتی که مش بندی مناسب نباشد خطای DIVERGENCE (RMS) را می دهد. در صورت مواجه شدن با این خطا مش بندی را کم یا زیاد کنید. این خطا یکی از بزرگترین مشکلاتی است که در هنگام انالیز به ان بر خورد می کنید. به طور مثال من یک FIN را در یک محیط سیال قرار دادم و با تعریف FSI مدت زمان حل را برابر 1200 ثانیه قرار دادم. پس از 8 ساعت RUN گیری، زمانی که INCRIMENT برابر 1199.08 شد نرم افزار خطای RMS داد.

19_abaqus_cfd_mesh


 ماژول Job

در پایان پس از تعریف JOB و RUN  گرفتن:

20_abaqus_cfd_run


ماژول Visualization

در ابتدا پیشنهاد می شود با استفاده از مسیر زیر مش بندی را خاموش کنید.

Common option  / basic / visible edge / feature edge

و همچنین کانتکور ها را به صورت پیوسته تبدیل کنید.

Contour option /  basic / contour intervals / continuous

در شکل بردار سرعت و خطوط جریان بدست آمده از نرم افزار نمایش داده شده است.

21_abaqus_cfd_results_v

22_abaqus_cfd_results_streamlines

و خطوط جریان بدست آمده در حالت واقعی که توسط Van Dyke به صورت تجربی بدست آمده به صورت زیر می باشد.

23_practical_streamlines

72 comments

 • با سلام ابتدا تشکر میکنم بابت سایت خوبتون من یک مدل دو بعدی که از دوپارت تشکیل شده دارم. یک پارت از جنس آلومینیوم و پارت دیگه از با خواص آب می خواهم اینتراکشن بین این دو رو انجام بدم میخواستم راهنمایی کنید از کدوم اینتراکشن استفاده کنم؟ با تشکر
 • با عرض سلام من میخام ی تحلیلی انجام بدم مساله : یک مخزنی داریم که از فاصله 30 سانتی متری توسط یک منبع حرارت بهش حرارت وارد میشه حالا سوال من اینه که چجوری وارد شدن حرارت از ی فاصله ای به یک جسم را تعریف کنم ممنون میم اگه راهنماییم کنید
 • با عرض سلام و خسته نباشید . من این مثال شما رو به همراه استوانه و اینترکشن بین سازه-سیال مدل کردم. (هر کدوم از مدل های سازه و سیال بتنهایی اجرا میشن(بدون وجود اینترکشن)) ارور زیر رو میاره .در ضمن فایل msg رو هم ایجاد نمیکنه و در بقیه فایل ها هم ارور رو مشخص نمیکنه.میشه راهنماییم کنید چطور از کامند معرفی شده در ارور استفاده کنم؟ The executable SMACfdMain.exe aborted with system error code 3. Please check the .dat, .msg, and .sta files for error messages if the files exist. If there are no error messages and you cannot resolve the problem, please run the command “abaqus job=support information=support” to report and save your system information. Use the same command to run Abaqus that you used when the problem occurred. Please contact your local Abaqus support office and send them the input file, the file support.log which you just created, the executable name, and the error code. ممنون میشم راهنماییم کنید
   • سلام مجدد و ممنون از پاسختون. این پیام علت های زیادی می تونه داشته باشه. یکی از علت هاش مربوط به اسمبلی کردنه. چون اینترکشن در دو مدل متفاوت تعریف میشه اسمبل کردن باید به گونه ای باشه که دو سطح دقیقا روی هم قرار بگیرند. همین طور باید توجه داشت که ابعاد سطح در سیال و قسمت جامد برابر باشد. این چیزی بود که خودم باهاش برخورد کرده بودم. در سایر فایل هایی که فرمودید هیچ اطلاعاتی نیست. من میتونم این فایل ها رو براتون ایمیل کنم. بیشتر سوال من مربوط به فرمانی میشه که در خطا اورده شده . شما نمیدونید این فرمان رو دقیقا چطور باید تایپ کرد تا خطا نداشته باشه؟ و اجرا بشه
     • بله این کارو انجام دادم .بعضی موارد سیال خطا میده که این ارورش بود البته الان برطرف شده و من فک میکنم خطا مربوط به اسمبل کردنش بوده. در بعضی موارد جسم صلب خطا میده که خطاش too many attempts made for this increment و هر کدوم از خطاها باعث متوقف شدن تحلیل co-execution میشوند. مدلم به این صورته که یه استوانه است و در مسیر سیال قرار گرفته و هیچ نیروی اضافی هم به آن وارد نمیشه. و شرایط تکیه گاهی در بیس استوانه گیردار میباشد. قبلا در مواردی که ناپایداری وجود داشت با این ارور برخورد کردم.اما با توجه به ساده بودن مدل نمیدونم چرا این خطا میاد. اگه استوانه خیلی کوتاه باشه این ارور رو نمیده ولی با افزایش ارتفاع تحلیل با این ارور متوقف میشه. اگه امکانش هست راهنماییم بفرمایید پیشاپیش از شما متشکرم
 • با سلام و احترام علت خطای زیر در بحث co-simulation چیست؟ The executable SMACfdMain.exe aborted with system error code 3. Please check the .dat, .msg, and .sta files for error messages if the files exist. If there are no error messages and you cannot resolve the problem, please run the command "abaqus job=support information=support" to report and save your system information. Use the same command to run Abaqus that you used when the problem occurred. Please contact your local Abaqus support office and send them the input file, the file support.log which you just created, the executable name, and the error code. ممنون میشم اگه راهنمایی کنید.
 • سلام مهندس جان بابت راهنمایی هایتان متشکرم. دیوار برشی مرکبی که جزییات آن را برایتان شرح دادم، مدل کردم. از هنگامی که دکمه ی submit را زدم، الان حدود هشت ساعت است که وضعیت running است. مرحله تحلیل و پردازش این مدل خیلی طول می کشد؟ من فقط شش مود کمانشی برای ورق فولادی از نرم افزار درخواست کردم و پیش فرض های خود نرم افزار، که درinitial وجود دارد.
  • تحلیل استاتیکی است یا دینامیکی؟ در همین مرحله اگر روی results کلیک کنید می توانید ببینید تحلیل تا کجا انجام شده است. آیا پیشرفتی در تحلیل اتفاق می افتد؟
 • سلام آقای مهندس من می خواهم یک دیوار برشی بتن مسلح با یک صفحه ی فولادی مدل کنم، که صفحه ی فولادی چسبیده به دیوار بتنی می باشد و دیوار بتنی توسط بولت هایی که به صفحه ی فولادی جوش شده است به صفحه متصل می باشد و چهار ضلع صفحه به یک قلب فولادی متصل می باشد 1- از چه نوع قیدی برای اتصال بولت به صفحه باید استفاده کرد؟ 2- چگونه باید دیوار بتنی را به صفحه ی فولادی متصل کرد؟ 3- چطور باید لبه های صفحه را به تیر آهن های فولادی قاب متصل کرد؟
  • برای اتصالات از tie یا mpc می توانید استفاده کنید. اتصال دیوار به صفحه فولادی به وسیله tie انجام می شود. در مورد انواع اتصالات سه فصل در کتاب آورده شده است که تمامی انواع اتصالات رایج در صنعت و معادل آنها در آباکوس با توضیحات کامل بحث شده است.
 • سلام اقای مهندس کاری که میخوام با اباکوس انجام بدم اینه که: برای ترمزگیری در قطارهای باری کفشک چدنی به چرخ فولادی میچسبه و دمای چرخ و کفشک بالا میره و یه توزیع دمایی ایجاد میشه. البته علاوه بر تولید حرارت توسط اصطکاک، بین چرخ و هوای اطراف انتقال حرارت جابجایی هم داریم. من با اباکوس تازه شروع بکار کردم و در این حد مبتدی هستم که حتی نمیدونم باید با with standard/explicit model یا با with CFD model شرو کنم. ممنون میشم اگه راهنمایی بفرمایید
 • سلام بر استاد گرامی، من یه مخزن مدفون تحت بار انفجار میخام مدل کنم چنتا سوال داشتم 1 - برای مدل کردن سیال و اندرکنشش با سازه باید از چه نوع المان و اینترکشنی استفاده کرد؟ 2- برای انفجار مدفون فقط باید از مدل jwl استفاده کرد؟خیلی سخت میشه این انفجارو مدل کرد، راهکاری برای ساده سازیش دارین؟
 • سلام دو تا سوال داشتم: می خوام یه پارت رو مش بندی کنم اما میخوام طوری باشه که بعضی قسمت هاش المان های کوچیکتری داشته باشه . پارتمو پارتیشن بندی هم کردم اما آباکوس باز هم همه ی اون رو با یه اندازه مش بندی می کنه نمی دونم باید چیکار کنم. سوال دومم اینه که میخوام یه پارت روی یه پارت دیگه باشه، خودم دستی اون روی پارت دیگه میذارم اما باز هم مطمئن نیستم که سطح دو پارت در تماس هستن. روش بهتری هست که اینو مشخص کنه ؟
  • ببخشید یه سال دیگه هم داشتم قبلا فرموده بودین برای اینکه بتونم کانتور تنش رو برای هرپارت جداگانه رسم کنم باید از دیزپلی گروپ استفاده کنم. من هم این کار رو کردم و برای پارت موردنظرم اون رو ساختم اما وقتی روی پلات کلیک می کنم چیزی نشون نمیده.
    • روش کارم اینطور بوده: tool وقتی که کانتور تنش برای کل مدل بدست اومده رو انتخاب کردم بعد display group و بعد creat در پنجره ی باز شده part instance انتخاب پارت مورد نظر save as و بعد از قسمت منیجر دیزپلی گروپ، پلات رو انتخاب کردم.
     • پارت مورد نظرتان را انتخاب کنید و آنرا replace کنید تا فقط همان پارت نمایش داده شود. در این صورت کانتورهای تنش با توجه به پارت نمایش داده شده آپدیت خواهند شد.
  • اگر از مش بندی ساختار یافته استفاده می کنید پارتیشنهایی از مدل که به هم متصل هستند به ناچار سایز مش مشابهی خواهند داشت مگر اینکه آنها را از هم جدا کنید و با Tie به هم متصل کنید. باید بین دو سطح کانتکت تعریف کنید. مثالهای مشابهی در سایت و کتاب برای تعریف کانتکت وجود دارد.
   • ممنون از راهنماییتون. اما ببخشید منظورتون رو از مش بندی ساختاریافته متوجه نشدم. کلا راهی هست بجز تای کردن که من بتونم در پارتم به هر روشی مشهایی با اندازه ی کوچکتر در یک ناحیه خاص ایجاد کنم؟ (حتی اگه مش بندی ساختاریافته نباشه!!!) یک سوال دیگه هم داشتم: دو پارت من مماس بر هم قرار گرفتند و قراره یکی از اون ها نیرویی به اون یکی وارد کنه و من اومدم از قسمت pressure نیرو رو برای سطح پارت موردنظرم تعریف کردم. آیا این نیروی تعریف شده باعث اعمال فشار بر سطح پارت دیگه میشه یا اینکه داره پارت اعمال کننده ی نیرو رو میکشه؟ امیدوارم منظورم رو رسونده باشم!
    • مش بندی ساختار یافته یعنی المانهای مربعی. اگر از المانها آزاد، مثلثی، استفاده کنید مشکلی برای این موضوع نخواهید داشت و می توانید هر ناحیه را با سایز دلخواه مش بندی کنید. برای آنکه نیرو توسط یک جسم به جسم دیگر وارد شود باید بین آنها کانتکت تعریف شود.
 • سلام جناب استاد رواجي يك سؤال در زمينه انتقال حرارت در يك صفحه مربعي دوبعدي داشتم. اگه كمكم كنيد خيلي ممنون ميشم مشكل اينجاست كه وقتي ميخواهم در قسمت interaction يك surface film condition براي لبه پايين صفحه مربعي تعريف كنم لبه را انتخاب نميكند و كل سطح را انتخاب ميكند و بنابراين ضريب انتقال حرارت جابجايي و دماي بينهايت به سطح شكل اعمال مي شوند و نه به لبه پايين شكل طريقه انتخاب لبه پايين شكل را در هنگام اجراي دستور interaction ميخواهم .
 • سلام من نرم افزار اباکوس 6-13-1 رو خیلی وقت پیش نصب کردم و باهاش کار می کردم اما حالا وقتی تو ماژول پارت میرم تا اسکچ بکشم دیگه اون صفحه نمایش (مثلا تصویر دایره ای که می کشم ) نمی یاد مشکل از چیه رو سیستم انسیس15 و سالید نصب کردم ولی سالیدورک2014و2015 رو پاک کردم
 • ممنون که به سوالم جواب دادین. بار شعاعی گسترده س. قسمت دوم سوالمو بهتره این طور بپرسم: تا الان که اطلاعات کمی در مورد آباکوس پیدا کردم و مثال های مختلفی دیدم متوجه شدم مدل هایی که چندپارتی هستند اول اسمبلی شدند و بعد بار رو به مدل اعمال کردیم اما مدل من این طوره که شامل دو پارت هستش: یک نیمکره و یک صفحه ی مستطیلی شکل با ضخامت تقریبا کم. حالا من باید این نیمکره (که جنسش ویسکوالاستیکه) رو در حالی که داره بار گسترده ای به طور شعاعی بهش وارد میشه و باعث شده که این نیمکره کش بیاد روی سطح مستطیلی، که هایپرالاستیک هستش، قرار بدم و میزان پهن شدنشو ببینم. یعنی در واقع فکر کنم من اول دارم بار به نیمکره وارد می کنم وبعد اون رو با صفحه ی مستطیلی اسمبلی می کنم. حالا نمی دونم چطور باید این کار رو انجام بدم ...
 • سلام ببخشید که سوالم خیلی مبتدیانه س اما من اصلا تجربه ای در اباکوس ندارم ممنون میشم راهنماییم کنین من میخوام یک قطعه ی هایپرالاستیک رو در حالت پری استرچ %10 قرار بدم باید چیکار کنم؟ مشکلی که دارم در مرحله ی تعریف شرایط مرزیه پیشاپیش از راهنماییتون کمال تشکر رو دارم.
   • ببخشید یه سوال دیگه هم داشتم: چطور می تونم به یه نیمکره به طور "شعاعی" بار وارد کنم؟ سوال دیگه م هم اینه که به نظر شما امکان این هستش که قبل از اسمبلی کردن چند پارت به یه قطعه بار وارد کنم و بعد اونها رو اسمبلی کنم؟ ممنون میشم تا حد امکان توضیح بدین ممنون از سایت بسیار عالیتون
    • منظورتان از بار شعاعی بار گسترده است یا متمرکز؟ متوجه بخش دوم سوالتان هم نشدم. اگربا توجه به شلوغی مدل مشکل در دیدن و انتخاب نقطه صحیح اعمال بار دارید، باید از ابزار show/hide استفاده کنید و قطعات مزاحم را در مرحله اعمال بار hide کنید.
 • با سلام رفع این خطا به چه صورت است؟ The executable C:\Program aborted with system error code 65535. Please check the .dat, .msg, and .sta files for error messages if the files exist. If there are no error messages and you cannot resolve the problem, please run the command "abaqus job=support information=support" to report and save your system information. Use the same command to run Abaqus that you used when the problem occurred. Please contact your local Abaqus support office and send them the input file, the file support.log which you just created, the executable name, and the error code.
  • با سلام می خواستم بدانم برای بدست آوردن نیروی منتقل(contact force) شده از یک جسم به جسم دیگر باید در دستور step کدام گزینه را فعال کرد. نوع آنالیز dynamic explicit بین دو جسم نیز دستور اندرکنش سطح به سطح تعریف کردم به صورت kinematic contact در ضمن دستور contact force را در قسمتfield output request فعال کردم در خروجی ها مفدار صفر نشان می دهد با تشکر
 • سلام وقتتون بخیر من انفجار رو روی سد دوقوسی مدل کردم ولی جابه جایی تاج سد حدود 5 میلیمتر در ازای 50000TNT در میاد این مقدار جابه جایی کم نیست ؟ سوال دوم اینکه نمودار انفجار مشابه نمودار شتابنگاشت ها در میاد یا متفاوته ؟ تشکر
 • سلام و بسیار ممنون از این که دانش و تجربه خودتون را در اختیار سایرین قرار می دین . میشه یک راهنمایی در مورد این پیغام بفرمائید . مدل مربوط به یک دال بتنی مسلح و مجوف است 6830 elements are distorted. Either the isoparametric angles are out of the suggested limits or the triangular or tetrahedral quality measure is bad. The elements have been identified in element set WarnElemDistorted.
  • البته این هشدار به خودی خود باعث توقف اجرای مدلتان نمی شود ولی نشان می دهد المانهایی که با نام WarnElemDistorted در فایل خروجی مشخص شده اند کیفیت خوبی به لحاظ مش بندی ندارند.
   • مش بندی فقط tet و حالت free را برای دال مجوف قبول میکنه برای مش بندی یک دال مجوف پیشنهادی ندارید ؟؟ فکر میکنم باید دو surface تعریف بشه براش یا احتمال داره اشکال از در تماس بودن میلگرد های طولی و عرضی روی هم باشه ؟ 2elements are distorted. Either the isoparametric angles are out of the suggested limits or the triangular or tetrahedral quality measure is bad. The elements have been identified in element set WarnElemDistorted.
    • با المان آزاد هم می توان مش با کیفیت بهتری ایجاد کنید. اگر از پارتیشن بندی مناسب برای مدلتان استفاده کنید مش بندی بهتری خواهید داشت و حتی شاید بتوانید از مش بندی structure برای آن استفاده کنید.
 • سلام ممنون از مطالب خوبتون مهندس. سوال من اینه که : من یه پروژه رو با انسیس انجام دادم آیا امکانش هست که فایل نهایی انسیس رو به آباکوس منتقل کنم و مثل انسیس ازش نتیجه بگیرم و دیگه نخواد توی آباکوس مدلش کنم و المان بندی کنم و...؟آخه پروژم خیلی وقت گیر بود و چندماه طول کشید تا با انسیس انجامش دادم ممنون
  • فکر نمی کنم. با استفاده از نرم افزارهای پیش پردازش مثل HYPERMESH یا ANSA این پروسه سریعتر انجام می شود ولی به این صورت که با یک کلیک فایل انسیس به آباکوس تبدیل شود امکانپذیر نیست.
  • چون این مطلب داخل کتاب ذکر شده است، نمی توانم بیشتر در سایت در این خصوص مطلب قرار دهم. داخل کتاب به تفصیل به این موضوع پرداخته شده است. برای تهیه کتاب می توانید بر روی لینک آن در سمت راست صفحه کلیک کنید.
  • اگر در تعریف متریال برای خواص پلاستیک فقط یک خط اول را وارد کنید ماده بصورت پلاستیک خالص مدل می شود. توضیحات کامل این بخش را می توانید در مستندات نرم افزار بیابید.
  • این خطا به خاطر نرم افزار اباکوس شما می باشد. که معمولا در اباکوس 6.11 در هنگام اجرای انالیز سیالاتی داده می شود. شما می توانید با تهیه یک نرم افزار اباکوس 6.14 خیلی مسائل دیگری که بعدها در استفاده از 6.11 به وجود می آید را بر طرف نمایید