0
0

با سلام استاد گرامی

می خواهم ترکی را به عرض 5 میلیمتر و عمق 10 میلیمتر در تیر زیر قرار دهم. اگر به هنگام ترسیم مدل از المان solid استفاده کنم و هنگام ترسیم مدل، شکافی را در شکل پایینی قرار دهم و شکل را اسکترود کنم ، آیا کار بنده صحیح است یا خیر؟

اگر روش بنده صحیح نمی باشد لطفا علت را ارائه کنید و راه جایگزینی معرفی نمایید .  خیلی تشکر 

Upload Images
0
0

این شیوه غلط است. از seal و یا ترک به شیوه XFEM می توانید استفاده کنید که در کتاب جلد سوم نوشته بابک رواجی توضیحات کامل در این خصوص آورده شده است.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید