0
0

با سلام

من پلی دارم که به صورت سه بعدی در آباکوس مدل کرده ام. این مدل پل را با مصالح الاستیک و با مدلسازی ترک با استفاده از j integral تحت حالت های مختلف قرارگیری بارگذاری (مکان بارهای گسترده که با فواصل مشخص از یکدیگر قرار دارند مختلف است) ران کردم و نتایج را بدست آوردم که درست بود (الاستیک خطی). حال میخواهم مصالح غیرخطی به مدل اضافه کنم و گسترش ترک را هم در مدل داشته باشم. متریال دراگر پراگر را برای مصالح سنگی پل تعریف کرده ام و با استفاده از XFEM ترک را جهت به دست آوردن گسترش ترک مدل کرده ام ولی وقتی میخواهم تحت همان حالتهای مختلف بارگذاری مدلم را اجرا کنم ERROR زیر را میدهد و تنها برای برخی از حالتهای بارگذاری ران میشود نه برای همه حالتها. چرا این اتفاق می افتد؟ اگر مدل اشتباه است چرا برای برخی از حالت های بارگذاری حل میشود؟ حتی برای حالتهایی از بارگذاری که ران با ارور زیر مواجه میشد بارکذاری را از حالت گسترده به متمرکز تغییر دادم باز هم همان ارور را میدهد.

من باید برای همه حالت های بارگذاری که نماینده حالت متقارن و نامتقارن بارگذاری است حل را انجام دهم و نمیتوانم برخی از حالتهای بارگذاری را حذف کنم. برای رفع مشکل چه کار باید بکنم؟

error:Too many attempts made for this increment

با تشکر

0
0

همگرایی در تحلیل xfem خیلی وقتها با چنین مسائلی همراه است. دقت کنید که مسیر ترک تا حد امکان روی درز المانها قرار نداشته باشد.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید