0
0

سلام

در مدول پارت در هنگام تعریف یک پارت خطای زیر داده می شود. علت این خطا چیست و جهت رفع آن چه کار باید کرد؟

The geometry of the part lies relatively far from the origin of its coordinate system. This condition may lead to a loss of its precision during analysis.

To improve the precision, move the geometry closer to the part’s origin by moving the vertices of the sketch closer to the origin of the sketch

.

Upload Images
0
0

مدلتان را در محلی بسیار دور از مرکز مختصات ایجاد کرده اید. مدل را مجدداً در نزدیکی صفر و صفر محورها ایجاد کنید تا خطا برطرف شود.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید