0
0

سلام

من برای تعریف بار متحرک در آباکوس explicit از سابروتین vdload استفاده کردم و جهت بررسی صحت زیربرنامه نوشته شده بر روی تیر دو دهانه اعمال کردم که با توجه به شکل الگوی تغییرمکان و مقدار آن برای تیر دو دهانه درست میباشد. حال نیازمند تعریف بار متحرک در آباکوس استاندارد هستم و با توجه به تعریف پارامترهای دو زیربرنامه، زیربرنامه vdload را به زیربرنامه dload تبدیل کردم ولی با اعمال به همان تیر دو دهانه به جواب های درست نمیرسم. نه مقدار و نه الگوی تغییرمکان درست است. به نظر شما مشکل این زیر برنامه چیست؟ بسیار سرچ کردم ولی متوجه نمیشوم در کدام قسمت اشتباه دارم.

با تشکر

Upload Images
attach file
0
0

قابل ذکر است که نمودارهای تغییرمکان- زمان معرف تغییرکان وسط دهانه در تیر دو دهانه است.

0
0

شکل وسطی خیلی عجیب است. تغییر مکان وسط و دو انتهای تیر یکسای است؟
من از dload تا بحال استفاده نکرده ام ولی از vdload بدون مشکل بارها استفاده کرده ام. متاسفانه نظر خاصی ندارم.

نمایش 2 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید