0
0

با سلام

من در پایان نامه ام  باید انفجار را روی یک مخزن بتنی مدفون که حاوی سیال است رو در نرم افزار آباکوس مدل کنم. بعد از پرس و جو در مورد انتخاب المان مناسب برای سیال و اندرکنش آن با جداره بتنی مخزن، یک پایان نامه رو پیدا کردم که اثر انفجار را روی یک مخزن بتنی مدفون حاوی سیال در نرم افزار انسیس بررسی کرده است و برای مدل کردن سیال از المان Fluid 81 استفاده کرده است. توضیحات زیر رو در مورد این المان در اینترنت پیدا کردم.

FLUID81 is a modification of the axisymmetric structural solid element (PLANE25). The element is used to model fluids contained within vessels having no net flow rate. It is defined by four nodes having three degrees of freedom at each node: translations in the nodal x, y, and z directions. The element is used in a structural analysis as an axisymmetric ring element.

حالا سوال من این است که المان معادل آن در نرم افزار آباکوس چیست؟ (آیا المان CPE4R برای مدل کردن سیال در فضای دو بعدی در آباکوس می تواند معادل آن باشد؟)

به طور کلی در چنین مساله ای (مخزن بتنی مدفون حاوی سیال تحت بارگذاری انفجار به صورت تقارن محوری) برای مدلسازی سیال چه المانی را مناسب می دانید؟

سوال دوم اینکه به نظر شما برای در نظر گرفتن اندرکنش سیال با جداره بتنی مخزن در محیط تقارن محوری باید از چه اندرکنشی استفاده کرد؟

0
0

در مورد مدل کردن سیال در آباکوس تجربه زیادی ندارم. این مثال از مستندات نرم افزار را با دقت بررسی کنید تا ایده مناسب را پیدا کنید:

http://129.97.46.200:2080/texis/search/hilight2.html/+/exa/ch02s03aex87.html?CDB=v6.14

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید