0
0

سلام مهندسین گرامی خطای زیر در هنگام اجرای FSI به چه دلیل می باشد؟

 

The executable SMACfdMain.exe aborted with system error code 3. Please check the .dat, .msg, and .sta files for error messages if the files exist.  If there are no error messages and you cannot resolve the problem, please run the command “abaqus job=support information=support” to report and save your system information.  Use the same command to run Abaqus that you used when the problem occurred.  Please contact your local Abaqus support office and send them the input file, the file support.log which you just created, the executable name, and the error code.
Job Co-execution-1-cfd aborted due to errors.

-3
0

داخل فایلهای dat و msg و sta توضیح بیشتری داده نشده است؟

0
0

چرا یکسری توضحیات هست من متوجه نمیشم. ارسال کنم ملاحظه کنید؟

0
0

عبارت error را در این فایلها جستجو کنید و اگر چیزی پیدا کردید در اینجا ارسال کنید.

نمایش 3 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید