0
0

سلام

گسترش ترک در آباکوس تنها از طریق xfem صورت می گیرد؟! آیا می توان از روش contour integral گسترش را ترک نشان داد؟

Upload Images
attach file
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید