0
0

با سلام و ضمن تشکر از پاسخ های شما

چگونه می توانم برای یک اتصال بطور هم زمان در پنجاه عدد پیچ نیروی پیش تنیدگی ایجاد کنم.

از فرصتی که برای پاسخ ها می گذارید تشکر می کنم.

0
0

راهی ندارد، اگر هم بتوان چنین کاری کرد توصیه نمی کنم چون احتمال ناصحیح بودن تنظیمات bolt load در اینصورت زیاد است. باید برای هر پیچ نیرو را جداگانه تعریف کنید.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید