0
0

لطفا درباره رسم منحنی تنش کرنش و بدست آوردن مقادیر کرنش پلاستیک فولاد توضیح دهید. 

مثلا فولاد با fy=345

0
0

این نمودارها از تست کشش در آزمایشگاه بدست می آیند.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید