0
0

ببخشید این ارور رو چگونه برطرف کنم

712elements have missing property definitions. The elements have been identified in element set ErrElemMissingSection.

0
0

به تعدادی از المانهای مدلتان متریال نسبت داده نشده است. در ماژول property این کار را انجام دهید.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید