0
0

سلام،اقای مهندس عیدتون مبارک.من موقع بستن اباکوس با ارور زیر مواجه میشم و باید با زدن دکمه ای فایل cae رو ببندم.تو سایتتون روششو انگلیسی گفته بودید اما من متوجه نشدم،ممنونمیشم راهنمایی بفرمائید،سپاس:

Abaqus License Manager checked out the following license:
“cae” release 6.16 from Flexnet server localhost
<1023 out of 1024 licenses remain available>.
*** OS ERROR CODE: 2: The system cannot find the file specified.

*** Error: ABQcaeG.exe / rank 0 / thread 0  encounted an EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION in ABQSMABasCoreUtils.dll (code 3221225477) (code 2)

ABQSMABasCoreUtils.dll         SMAString::ConvertToUTF16
ABQSMABasCoreUtils.dll         SMAOsString::_initialize
ABQSMABasCoreUtils.dll         SMAOsString::SMAOsString
ABQSMAAbuBasicUtils.dll        utl_FileLock::create
ABQSMAAbuBasicUtils.dll        utl_MultisectionFile::utl_MultisectionFile
ABQSMAInbCaePrefs.dll          SMAInbGuiCAEPreferences::saveGuiPreferences
ABQSMAInbCaePrefs.dll          SMAInbGuiCAEPreferences::save
ABQSMAInbCaePrefs.dll          SMAInbGuiCAEPreferences::saveGuiPreferences
ABQSMAIngFoxAbq.dll            AFXApp::i_finalize
ABQSMAIngFoxAbq.dll            SMAIngAfxInf_finalize
ABQSMAIngFoxAbq.dll            SMAIngFoxAbq_finalize
ABQSMAIngFoxAbq.dll            DllMain
ABQSMAIngFoxAbq.dll            ico_Manager::setScale
ntdll.dll                      RtlDeactivateActivationContextUnsafeFast
ntdll.dll                      LdrShutdownProcess
ntdll.dll                      RtlExitUserProcess
KERNEL32.DLL                   ExitProcess
MSVCR110.dll                   initterm_e
ABQcaeG.exe                   ???
KERNEL32.DLL                   BaseThreadInitThunk
ntdll.dll                      RtlUserThreadStart

Abaqus Error: Abaqus/CAE GUI exited with an error.
Press any key to continue . . .

Upload Images
0
0

برای رفع این مشکل همانطور که در مطلب انگلیسی گفته ام باید فایل env را اصلاح کنید.
فایل abaqus_v6.env را از یکی از مسیرهای زیر پیدا کنید و خط hardwareAcceleration = session.defaultGraphicsOptions.hardwareAcceleration را با hardwareAcceleration = OFF جایگزین کنید.

C:\SIMULIA\Abaqus\6.12-3\SMA\site\abaqus_v6.env
or in Abaqus 2016 at:
C:\Program Files\Dassault Systemes\SimulationServices\V6R2016x\win_b64\SMA\site

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید