پاسخ داده شده
0
0

برای مدل کردن میلگرد و دیوار چگونه میتوان باهم Assemble کرد؟

پاسخ مناسب
0
0

معمولاً برای میلگرد از امکان embed در ماژول interaction استفاده می شود.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید