0
0

ویژگی های فولاد چیست؟

-1
0

مدول الاستیسیته 210000   کیلوگرم بر متر مربع و جرم حجمی 7850 کیلوگرم بر متر مکعب و ضریب پواسون 0.3

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید