0
0

با سلام و خسته نباشید

اینجانب به عنوان مثال تیری را با بار 100 کیلونیوتن تحلیل میکنم. نرم افزار به هنگام تحلیل Error میدهد. لیکن وقتی مقدار بار را کم میکنم (مثلاً پس از سعی و خطا به عدد 62 کیلونیوتن میرسم) نرم افزار مثال را حل میکند و اگر دوباره مقدار بار را بیش از 62 کیلونیوتن کنم نرم افزار Error میدهد. ظاهراً اگر بار وارد بر سازه بیش از مقدار بار مجاز و قابل تحمل باشد، نرم افزار قادر به حل مساله نخواهد بود و حتماً بایستی بار وارده از مقدار باری که سازه تحمل میکند کمتر باشد. آیا این نظر درست است؟ و اگر اشتباه میگویم چرا رفتار نرم افزار اینگونه است که شرح دادم؟

0
0

احتمالاً با زیاد کردن مقدار بار جابجایی و تغییر شکل مدل به حدی زیاد می شود که همگرایی صورت نمی گیرد. البته تا جایی که تحلیل انجام شده است حتی در صورت گرفتن خطا هم می توانید نتایج را ببینید.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید