-1
0

با سلام و خسته نباشید

در مقاله ای مدول خمشی، کششی، فشاری و برشی را به همراه حداکثر تنش خمشی، کششی، فشاری و برشی و نیز حداکثر کرنش متناظر تنشهای فوق را به عنوان اطلاعات داده، چگونه بایستی اطلاعات فوق را وارد نرم افزار کرد؟

0
0

این موارد را باید به نحوی تبدیل به نمودار تنش-کرنش کنید. راه دیگری وجود ندارد.

0
0

با سلام مجدد

مشخصات مصالح به شرح عکس پیوست است. چگونه میتوان این مشخصات را در آباکوس تعریف کرد؟ در گزینه Fail Stress یا به صورت نمودار تنش-کرنش و چگونه با این اطلاعات می توان نمودار تنش-کرنش خمشی، کششی، فشاری و برشی را ترسیم نمود؟

با تشکر

 

اضافه کردن تصویر
0
0

اگر سطح مقطع نمونه را داشته باشید می توانید مقادیر مربوط به کشش را بر سطح مقطع تقسیم کنید تا تبدیل به تنش شود.

نمایش 3 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید