-1
0

با درود فراوان
جهت ترسیم نمودار بار-تغییرمکان تیر دوسرگیردار با بار گستره یکنواخت، عکس‌العملهای دو تکیه‌گاه را به عنوان بار قرائت می‌کنیم. جهت قرائت تغییرمکان آیا می‌توان از تمام سطح زیرین تیر (L) استفاده نمود یا حتماً بایستی محدوده‌ای را مثل 0.1L در وسط دهانه تیر مشخص کرد؟
لازم به ذکر است که هنگامیکه تیر دوسرگیردار را در آباکوس آنالیز می‌کنیم می‌توانیم مقدار جابجایی حداکثر را که در وسط تیر می‌باشد قرائت کنیم که با تئوری برابر می‌باشد، لیکن جهت ترسیم نمودار بار-تغییرمکان در صورتیکه تغییرمکان تمامی نقاط سطح زیرین تیر را قرائت کنیم و میانگین آنها را لحاظ کنیم (در آباکوس جهت محاسبه عکس‌العمل تکیه‌گاهها از جمع کردن نیروی تمامی المانها در تکیه‌گاه و جهت محاسبه تغییرمکان از میانگین تغییرمکان‌های المانهای انتخابی استفاده می‌شود) در نمودار بار-تغییرمکان و به ازای حداکثر بار، تقریباً نصف حداکثر تغییرمکان قرائت می شود که طبیعی است چون میانگین تغییرمکان نقاطی همچون ابتدای تیر (u=0) و وسط تیر (u=Max) بایستی نصف تغییرمکان ماکزیمم شود.
آیا بایستی نمودارهای بار-تغییرمکان را بر اساس میانگین تغییرمکان طول کل تیر (L) ترسیم کنم یا مثلاً فقط تغییرمکان‌های وسط دهانه تیر (به میزان 0.1L) را ملاک قرار دهم؟
به صورت کلی نمودار بار-تغییرمکان سازه ای آیا به منزله حداکثر بار و تغییرشکلی است که سازه تحمل میکند یا معرف نمودار بار-تغییرمکان تیر در نقاطی به خصوص می باشد که کاربر انتظار دارد. (منظورم این است که نمودار تنش-کرنش مثلاً فولاد ST37 نشان‌دهنده خواص فولاد مذکور می‌باشد و نموداری کلی است ولی نمودار بار-تغییرمکان کلی نیست و موضعی است. آیا استنباط اینجانب درست می‌باشد؟)

0
0

هر نقطه از تیر تغییر مکان خودش را دارد. بستگی به شما یا استانداردی که از آن استفاده می کنید دارد که در کدام نقطه جابجایی را قرائت کنید.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید