0
0

خسته نباشید

آیا برای یک قاب از سازه مقاوم سازی در برابر زلزله مدل سازی به صورت استاتیکی انجام می شود؟

0
0

مدلسازی زلزله را باید دینامیکی انجام دهید.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید