0
0

در منحنی بار تغییر مکان ارسالی که مربوط به آنالیز استاتیک جنرال یک ستون فولادی سردنورد شده میباشد، علت افت زودتر منحنی نمونه های مدل سازی شده نسبت به منحنی آزمایش چیست و چگونه میتوان آن را اصلاح کرد؟

باتوجه به خواص ترد فولاد سرد نورد نیاز به تعریف آسیب هست؟ اگر بله، چه آسیبی و چگونه؟

 

مشخصات مصالح را از مقاله گرفته و پس از تبدیل به تنش کرنش واقعی وارد کردم. و درضمن هیچ آسیبی هم در قسمت پلاستیک تعریف نکرده ام.

برای اعمال نقص هندسی ابتدا تحلیل کمانش انجام میدهم، و اگر مش خیلی ریز در آنالیز کمانش استفاده کنم، منحنی بدست آمده از تحلیل استاتیک جنرال نه تنها سریع افت نمیکند بلکه از منحنی آزمایش هم دیر تر افت میکند، که علت این موضوع را هم نمیدانم.

Upload Images
0
0

تبدیل تنش و کرنش مهندسی به واقعی تا نقطه Ultimate اعتبار دارد، در واقع تا قبل از necking. بعد از آن چنین تبدیلی دیگر معتبر نیست چون فرض حجم ثابت دیگر برقرار نیست.

بنابراین روش صحیح این است که تا تنش ultimate از این تبدیل استفاه کنید و برای بعد از آن مدلتان را correlate کنید با آزمون و خطا. تنشهایی بیش از آنچه از تبدیل مهندسی به واقعی بدست می آید در مدلتان وارد کنید.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید