0
0

بسیار سپاسگذارم بابت پاسخگویی.

بنده در ایتبس ساختمانی 7 طبقه مدل کرده و با تاریخچه زمانی تحلیل کردم.  نیروها و لنگرهای وارده به تیر و ستون قاب مورد نظر در آخرین طبقه را استخراج کردم. حال با با توجه به ستون های باکس و تیر IPE که مقاطع آن بدست آمده را در آباکوس مدل سازی کنم و نیروها و لنگرهایی که از ایتبس استخراج نمودم را به قاب اعمال کنم تا رفتار اتصال RBS را ببینم. به نظر شما مهندس نیرو ها ولنگرهای تیر و ستون را به کجا اعمال کنم تا اتصال RBS رفتار درستی از خود نشان بدهد. شکل قاب هم برایتان ارسال کردم.

واقعا از راهنمایی هایتان بی نهایت سپاسگذارم.

Upload Images
0
0

مقادیر در آباکوس باید به سطح پائینی ستونها وارد شود. مطمئن شوید که در etabs مقادیر را برای این مقطع استخراج کرده باشید.

0
0

ممنون مهندس جان بابت وقتی که گذاشتید. یه مشکل اخه انتهای ستون بنده گیردار هست و در زمانی که انتها ستون گیردار باشد و نیرو ها را به انتهای ستون اعمال کنیم بعد از تحلیل هیچ اتفاقی برای قاب نمی افتد. حال باید چکار کرد ؟

با تشکر فراوان

0
0

انتهای ستون را گیردار نکنید، بجای صفر کردن جابجایی انتهای ستونها، جابجایی بدست آمده از etabs را به انتهای ستونها بدهید.

نمایش 3 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید