0
0

سازه گنبدی را با استفاده از المانهای Beam  در محیط 3D از نوع Deformable و با استفاده از اشکال planar Wire ایجاد کرده ام .با توجه به فرم هندسی گنبد در ماژول part اشکال مورد نیاز بصورت مجزا ترسیم و در ماژول اسمبلی باهم ترکیب تا فرم دلخواه بدست آید .بطور مثال رینگهای افقی و المانهای منحنی گنبد خارجی و داخلی بصورت جداگانه در ماژول part ایجاد و اسمبل شدند . سوال اینجاست که چگونه میتوان ارتباط بین پارتهای مجزا را بعد اسمبل کردن تعریف نمود ( با توجه به اینکه از شکل  wire  برای مدلسازی استفاده شده است )- در رابطه با تعریف اتصالات ( خمشی ، مفصلی و یا نیمه صلب )، در گره ها  چگونه باید عمل کرد ؟

Merge کردن چند part که با استفاده از wire   ایجاد شده اند چه نوع ارتباط و اتصالی را بین آنها ایجاد میکند ؟ چرا در محل اتصال دو part در محیط اسمبلی گره ای در محل اتصال آنها ایجاد نمی شود و چگونه می توان آنها را بعنوان گره تعریف نمود ؟

اگر قسمت خاصی از یک سازه بعنوان مثال سازه گنبد یک بنای مذهبی در نرم افزار آباکوس مدل شود ، چگونه میتوان ارتفاع آن از سطح زمین و تاثیر نیروی زلزله بر این بخش را با توجه به ارتفاع آن و اتصال آن به زمین و سازه اصلی را در نرم افزار تعریف نمود ؟ باسپاس فراوان س.ع.واحد

1
0

مثال cargo crane از tutorial نرم افزار را مطالعه بفرمائید.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید