مدلسازی رفتار پلاستیک

در مثالهایی که در فصلهای قبل مورد بررسی قرار گرفت، چه در وضعیت استاتیک و چه در وضعیت دینامیک مشخصات ماده ای که به کار بردیم تماما یکسان و الاستیک بود. اما همانطور که می دانیم آنچه در واقعیت وجود دارد و نیز در آزمایش کشش مواد بدست می آید، اکثر مواد در محدوده ای از خود رفتار الاستیک نشان می دهند و پس از آن وارد فاز پلاستیک و تغییر شکلهای دائمی می شوند. در این مثال می خواهیم با بحث پلاستیسیته آشنا شویم.

به دلیل آنکه هدف اصلی از آموزشهای این وبسایت، مباحث تخصصی مربوط به تحلیل و آنالیز به روش اجزای محدود است، لذا در اکثر مثالها سعی می شود تا حد ممکن هندسه مدل ساده باشد و زمان زیادی صرف آموزشهای مربوط به روشهای ترسیم نشود.

برای آشنایی با شیوه کار با خواص پلاستیک مواد، مثالی که مورد بررسی قرار می گیرد همانند مثال فصل 2 یک تیر یک سر گیردار است که تحت بارگذاری گسترده قرار گرفته است. ابعاد تیر و بارگذاری در زیر آمده است.

ویژگیهای ماده در بخش مربوط به تنظیمات ماژول Property آمده است.

 


Part/Sketch

• همانند آنچه در مثالهای قبل آموختید هندسه مدل را مطابق ابعاد شکل در ماژول Part ایجاد کنید.


Property

• یکی از بحث های اصلی در این مثال نحوه وارد کردن خصوصیات ماده در حالت تغییر شکل پلاستیک است. در ماژول Property در مرحله اول یک ماده جدید همانند آنچه در مثالهای قبل آموختید بسازید و ویژگیهای Density و Elastic را برای آن تعریف کنید اما Ok نکنید.

Density = 7800 Kg/M3

Young’s Module = 200 GPa

Poisson’s Ratio = 0.3

این اطلاعات رفتار ماده را در محدود تغییر شکل الاستیک مدل می کند. اما پس از رسیدن به نقطه تسلیم، رفتار ماده از حالت خطی خارج می شود و برای مدل کردن آن نیاز به وارد کردن اطلاعات تکمیلی بیشتری می باشد. اطلاعات مربوط به رفتار یک ماده پس از نقطه تسلیم از تستهای کشش بدست می آید. جهت مدل کردن یک ماده در محدود تغییر شکل پلاستیک نیاز است تا به این اطلاعات دسترسی داشته باشیم. به طور مثال در این مساله اطلاعات مربوط به تنش و کرنش فولاد از نتایج تست کشش استخراج شده است.

مساله بسیار مهمی در مدل کردن ماده در محدوده پلاستیک مطرح است و آن این است که در تست کشش نتایجی که از دستگاه بدست می آید، تنش و کرنش مهندسی یا نامی ماده است. همانطور که می دانید برای تبدیل تنش و کرنش نامی به تنش و کرنش واقعی از روابط زیر استفاده می شود. برای شناساندن رفتار پلاستیک ماده به نرم افزار حتما باید تنش و کرنش واقعی ماده وارد شود.

ε = ln (1+ε0)

σ = σ0 (1+ε0)

که در آن ε0 و σ0 به ترتیب کرنش و تنش نامی و ε و σ به ترتیب کرنش و تنش واقعی است.

با توجه به نکته فوق تنش و کرنشهای بدست آمده از تست کشش به تنش و کرنش واقعی تبدیل شده و طبق جدول و نمودار زیر می باشد.

stress(MPa( strain plastic strain
0 0
538 0.00269 0
559 0.006632 0.003942
631 0.029961 0.027271
679 0.041425 0.038735
753 0.060243 0.057553
835 0.086008 0.083318
878 0.11112 0.10843
918 0.13216 0.12947
960 0.15277 0.15008
1005 0.17628 0.17359
1022 0.19274 0.19005
1035 0.20572 0.20303

در جدول فوق ستون اول تنشهای واقعی و ستون دوم کرنشهای واقعی را نشان می دهد. ستون سوم کرنشهای پلاستیک واقعی است که از کم کردن کرنش تسلیم از کرنش واقعی محاسبه می شود.

εplastic = ε-εyield

مقادیر ستونهای اول و سوم را در نرم افزار وارد می کنیم. در پنجره Edit Material گزینه Plastic را از مسیر زیر انتخاب کنید.

Mechanical / Plasticity / Plastic

مقادیر ستونهای تنش و کرنش پلاستیک را از جدول فوق در این پنجره وارد کنید.

دقت کنید که مقادیر تنش بر حسب مگاپاسکال است. پس در مقابل اعداد وارد شده E6 فراموش نشود.


Step

• سایر مراحل ساخت مدل را مطابق آنچه در مثالهای پیش آموختید انجام دهید و یک گام تحلیلی Static بسازید. دقت کنید به دلیل آنکه رفتار غیرخطی ماده مدنظر است حتما Nlgeom را به حالت انتخاب درآورید.

• در مرحله مشاهده نتایج می خواهیم برخی نمودارهای مربوط به تکیه گاه تیر را رسم کنیم. لذا در ماژول Step یک History Output برای تکیه گاه تیر تعریف می کنیم و تنش و کرنشهای مربوط به آن را ذخیره خواهیم کرد.

همانطور که در مثال قبل نیز ذکر شد برای آنکه بتوانیم برای تکیه گاه تیر History Output مناسب تعریف کنیم در مرحله اول باید آن را به عنوان یک Set به نرم افزار معرفی کنیم.

از منوی اصلی نرم افزار مسیر زیر را جهت ایجاد Set اجرا کنید.

Tools / Set / Create

سطح تکیه گاه تیر را با نام Base انتخاب و Ok کنید.

پس از آنکه Set مورد نظر را ایجاد کردید History Output Manager را اجرا کنید. H-Output-1 را حذف کنید چون نیازی به آن نداریم. یک History Output جدید ایجاد و تنظیمات زیر را روی آن انجام دهید.

Domain: Set : Base

Frequency: Evenly Spaced Time Intervals : 100

Output Variables: EP, SP,

در واقع برای نرم افزار تعریف می کنیم که برای تکیه گاه تیر فقط مقادیر تنشها و کرنشهای اصلی ( Principal Stress & Strain) را ذخیره کند. ذخیره کردن سایر نتایج به دلیل اینکه پیدا کردن آنها در مرحله مشاهده نتایج مشکل خواهد شد لزومی ندارد.


Load

• در ماژول Load بارگذاری از جنس فشار و شرایط مرزی تکیه گاهی را اعمال کنید.

Load: Mechanical / Pressure : 20 E+6


Mesh

• در ماژول Mesh دانه بندی را با اندازه 0.01 ایجاد و سپس شبکه ای ساختار یافته با المانها آاجری تشکیل دهید.


Job

• یک Job جدید در ماژول Job به نام Plasticity ایجاد کنید. مدل را ذخیره و سپس Submit کنید. با استفاده از دستور Monitor می توانید روند حل مساله را مشاهده کنید.

زمان در مسائل استاتیک در قسمتهای مختلف نرم افزار اعم از زمان نشان داده شده در پنجره Monitor و یا زمان نمایش داده شده در رسم نمودارها مفهوم زمان ندارد؛ بلکه صرفا نشاندهنده درصد حل مساله و درصد اعمال بار می باشد. در واقع در مسائل استاتیک نحوه اعمال بار به قطعه به صورت تدریجی و از صفر تا میزان بار تعین شده می باشد. اگر در پنجره بارگذاری هم دقت کنید در مسائل استاتیک در مقابل عبارت Amplitude گزینه Ramp به صورت پیش فرض انتخاب شده است.


Visualization

• در ماژول Visualization می توانید نتایج مختلف بدست آمده را مشاهده کنید. برای مشاهده چندین نما یا نتیجه مختلف می توانید صفحه نمایش جدید برای نرم افزار تعریف کنید. برای این کار از منوی اصلی مسیر زیر را اجرا کنید.

Viewport / Create

با این کار یک صفحه نمایش جدید ایجاد شده است که در زیر صفحه نمایش فعلی قرار دارد و قابل مشاهده نیست. جهت نمایش کنار هم این دو صفحه نمایش از منوی اصلی مسیر زیر را اجرا کنید.

Viewport / Tile Vertically

حال در یکی از صفحه های با استفاده از منوی Results تنشهای فون میسس (Mises) و در دیگری کرنشهای پلاستیک اصلی (PE) را نمایش دهید.

همانطور که در شکل نیز می بینید علی رغم آنکه تنش در تمام قطعه گسترش یافته است اما کرنش پلاستیک یا همان تغییر شکل دائمی تنها در نزدیکی تکیه گاه تیر اتفاق می افتد. در شکل سمت چپ که نمایشگر کرنشهای اصلی قطعه می باشد قسمتهایی که با رنگ آبی نمایش داده می شود در محدود الاستیک خطی باقی مانده است.

• در این مثال با برخی دیگر از قابلیت های رسم نمودار نرم افزار آشنا خواهید شد. یکی از قابلیت های نمودارکشی، رسم دو پارامتر بر اساس هم و نه بر اساس زمان است. بطور مثال رسم نمودار تنش یک المان بر اساس کرنش آن المان که در اینجا بررسی خواهیم کرد.

برای این کار ابتدا با استفاده از Query شماره المان گوشه تکیه گاه تیر را بدست می آوریم. برای اجرا Query از منوی اصلی مسیر زیر را اجرا و یا مستقیما آیکون را اجرا کنید.

Tools / Query

در پنجره Query گزینه Element را انتخاب کنید. در صفحه نمایش یکی از المانهای بالای تکیه گاه را انتخاب کنید.

در کادر پائین صفحه شماره المان نمایش داده می شود که بطور مثال در اینجا 503 می باشد. این شماره در کامپیوتر شما ممکن است متفاوت باشد.

حال با استفاده از نمودار تنش اصلی در راستای تیر را که برای من محور Z ( SP3) می باشد را رسم و Save As کنید. برای تشخیص محوری که در راستای طول تیر قرار دارد از دستگاه مختصات روی صفحه نمایش استفاده کنید.

همانطور که ملاحظه می کنید محور افقی نمودار فوق Time است که توضیح داده شد به چه معنا است. بار دیگر کرنش اصلی در راستای محور طولی تیر ، EP3، را رسم و Save As کنید.

مجددا Create XY Data را اجرا کنید. از پنجره Create XY Data این بار به جای ODB History Output گزینه Operate On XY Data را انتخاب کنید.

اگر مراحل قبلی را درست انجام داده باشید پنجره Operate On XY Data باید چیزی شبیه شکل زیر باشد.

این پنجره شامل 3 قسمت اصلی می باشد. پنجره بالایی جهت وارد کردن فرمولها و روابط مورد نظر کاربر می باشد. قسمت XY Data در برگیرنده نمودارهایی است که ذخیره کرده اید که در اینجا شامل دو نمودار EP3 و SP3 برای المان شماره 503 می باشد. بخش Operators نیز شامل انواع و اقسام روابط ریاضی شامل چهار عمل اصلی، روابط مثلثاتی و … می باشد و از آنها جهت ایجاد توابع مختلف روی نتایج نرم افزار می توان استفاده کرد.

از بخش Operators گزینه Combine(X,X) را انتخاب کنید. اولین عبارتی که در تابع Combine وارد می کنید مولفه افقی و دومین عبارت مولفه عمودی نمودار را تشکیل خواهد داد. لذا از بخش XY Data نمودار مربوط به کرنش را انتخاب و Add To Expression کنید. سپس نمودار مربوط به تنش را انتخاب و مجددا Add To Expression کنید. در اینجا با توجه به آنکه نمودار کرنش با نام Ep3-503 و نمودار تنش با نام Sp3-503 ذخیره شده است در بخش فرمول عبارت زیر ایجاد شده است.

Combine ( “Ep3-503″, “Sp3-503″)

روی گزینه Plot Expression کلیک کنید تا نمودار تنش – کرنش المان رسم شود.

همانطور که انتظار داشتیم این نمودار باید نمودار تنش – کرنش فولاد باشد که به عنوان مشخصه ماده به نرم افزار داده بودیم.

350 Thoughts on “Plasticity | خواص پلاستیک

 1. با سلامت خدمت دوستان و ادمین محترم
  من یه سد مدل کردم و قرار است با دو معیار مورکولمب و دراگر پراگر اون رو طراحی کنم وقتی در قسمت property مقادیر را برای این دو حالت وارد میکنم ، خروجی ها رو چگونه روش تحلیل کنم و با همدیگه مقایسه کنم . اگر میتونید منو راهنمایی کنید را مقایسه کردن نتایج با دو معیار مختلف چه ظوری است.

  • نتایج مختلف مانند جابجاییها، کرنشها، نمودارهای نیرو جابجایی را با هم مقایسه کنید.

   • منظورتون اینکه اگه با دو معیار مختلف مدلم رو تعریف کنم تنش ها تغییر میکننه؟ اینو مطمئنید؟ چون تنشها در مرحله تحلیل مدل بدست میاد و به مرحله طراحی ربطی نداره……یه چیزه دیگه اونم اینکه من میخوام در انتها بفهمم با این معیاری که طراحی کردم چه مقاومتی باید ماده من داشته باشه اینو چطوری میشه فهمید.

    • چون مدلهای ماده متفاوت است مطمئنا جوابهای تحلیل نیز متفاوت خواهد بود.
     حد استحکام و تسلیم ماده را باید با نتایج تحلیل مقایسه کنید.

    • یعنی خود نرم افزار نمیفهمه ماده به ظرفیت خودش رسیده یا باید تنشها رو رو دستی با ظرفیت مقایسه کنم؟

    • اگر خواص متریال را کامل تعریف کرده باشید و آسیب را برای آن به درستی تعریف کرده باشید نرم افزار می فهمد. در غیر اینصورت خودتان باید مقایسه کنید.

   • شما میگید که معیار شکست رو تنش ها تاثیر داره؟؟؟؟؟؟ من فک میکنم که معیار شکست در مرحله طراحی هستش و ربطی به مقایسه جابجایی ها نداره؟ نظرتون
    یه سوال دیگه الان واسم پیش اومد اینکه من در انتها میخوام واسه مدلی که دارم براساس معیارهای ظراحی که دارم یه مقاومت واسه مدلم بدست بیارم اینو چطوری میشه بدست بیارم؟ تو انسیس این کار میکنه تو اباکوس اینطور هستش؟

 2. سلام آقای مهندس
  من یه پانل بنایی رو مدل کردم منتهی نمیدونم کارم کامل درسته یا نه میشه ببینید؟ بعدش روش هم ورق frp میذارم abort میشه . بنظرم مشکلی داره ! اگر هم master رو دیوار بگیرم complete میشه اما تغییری در خروجی از لحاظ بار نمیده . میشه راهنمایی بفرمایید.
  ممنون

 3. با سلام
  مشخصات پلاستیک بتن با مقاومت فشاری 28 مگا پاسکال رو چجوری در بیارم آیا نرم افزار یا مرجعی هست واسه وارد کردن این خواص در آباکوس؟

 4. با سلام و تشکر بابت زحمات شما
  یه نظر می خواستم از شما
  من دو نمونه دال دارم،یک دال ابعادش 24*17 فوته و دال دیگری 34*17 فوته.من تاثیر نوع بتن مصرفی را روی رفتار دو دال تحت بار انفجار به طور جداگانه در آباکوس بررسی کردم.
  برای دال 24*17 فوت انرژی جذب شده دال وقتی از بتن 35 مگاپاسکال استفاده کردم بیشتر از همون حالت با بتن 39 مگاپاسکال شد و برای دال 34*17 برعکس این مطلب اتفاق افتاد یعنی دال مدل شده با بتن 39 انرژی جذب شده اش از بتن 35 بیشتر شد.(البته تمامی شرایط برای دو دال یکیه فقط نوع بتن فرق میکنه و تغییر مکان وسط دو دال نیز بعد از تحلیل تغییر چندانی با هم ندارن).(نوع میلگرد و آرایش اونها هم یکیه)
  این رفتار دال رو چطور می تونم توجیه کنم؟مثلا میشه گفت با افزایش ابعاد دال ، افزایش مقاومت فشاری بتن باعث افزایش جذب انرژی دال میشه و نقش میلگرد کم رنگ میشه و در دال با ابعاد کوچک تاثیر میلگرد در این افزایش انرژی جذب شده بیشتر از تاثیر بتن است.
  آیا میشه بین درصد فولاد و حجم بتن رابطه ای در این مورد جذب انرژی گفت؟
  ببخشید که سئوالم طولانی شد شرمنده.

  • اگر تمام موارد مثل هم باشد و اشتباهی در کارتان نداشته باشید و از سایز المان یکسانی استفاده کرده باشید، باید دنبال چنین توجیهاتی باشید. به نوع بارگذاری نیز دقت داشته باشید که ایا با تغییر سایز نوع و زاویه بارگذاری تغییر میکند یا خیر؟

 5. سلام
  پارامتر انحنای تیر پگونه در آباکوس استخراج می شود؟
  ممنون

 6. سلام. از راهنمایی هایی که میکنید ممنون هستم
  من متریال بتن را توی اباکوس (استاندارد) معرفی کردمconcrete damagede plasicity
  ولی وقتی رانش میکنم تا تنش حداکثر میره ولی المانهایی که به نقطه شکست میرسند تنششون کم نمیشه و ارور میده.
  مشکلش کجاست؟ خیلی ممنون.

 7. محمدرضا on سپتامبر 1, 2014 at 8:29 ب.ظ said:

  به نام خدا
  با سلام.آقاي مهندس ، نمودارها را در اكسل رسم كرده ام.
  1-آيا با داده هاي موجود(زمان-نيرو-جابجايي) در اكسل مي توانم ، نمودار انرژي-زمان را رسم كنم؟ چگونه؟
  2-اگر مستقيماًاز خروجي آباكوس قرار است استفاده كنم ، آدرسي را كه بايد طي كنم چيست؟
  با تشكر و احترام فراوان

  • 1- سطح زیر نمودار از جنس انرژی است ولی لزوما آن انرژی که مدنظر شماست شاید نباشد.
   2- در history output برای کل مدل یا بخشی از آن می توانید خروجی energy ثبت کنید.

 8. محمدرضا on سپتامبر 1, 2014 at 5:05 ق.ظ said:

  به نام خدا.
  با سلام.ضمن تشکر از سایت قوی شما و نیز حوصله شما در پاسخ به سوالات.
  من در خصوص کمانش یک قوطی ، اطلاعات نیرو، جابجایی و زمان را دارمو نمودار آنها را نیز در اکسل رسم کرده و میزان کل انرژی جذب شده ( مساحت زیرنمودار نیرو-جابجایی) را محاسبه کرده ام.
  سوالک نمودار انرژی زمان را چگونه رسم کنم؟
  متشکرم

  • متوجه سوالتان نشدم. مگر نمودارها را در اکسل رسم نکرده اید؟
   نمودار انرژی را مستقیما در خروجیهای تحلیل می توانید ترسیم کنید.

 9. با سلام
  کاری که من دارم انجام میدم بررسی ازاد شدن تنش پسماند با عملیات حرارتی و خزش است.دو تحلیل مکانیکی و حرارتی را به صورت غیر کوپل انجام داده ام. و از تحلیل حرارتی داده ها را به تحلیل مکانیکی میدهم.

  در تحلیل مکانیکی خواص خزش (creep) را در وارد میکنم و از مدل نورتون استفاده می کنم و می خواهم تاثیر آن را روی کاهش تنش پسماند جوشکاری در لوله بررسی کنم. ولی هر کاری می کنم تنش ها کم نمی شوند.

  البته نوع استپ را از استاتیک به ویسکو تغییر دادم ولی حالا زمان run شدن زیاد میشه و وسطاش دیگه کلا از کار می افته و not responding میزنه….

  اشکال از کجاست؟ چرا خزش و حتی عملیات حرارتی اعمال نمی شوند؟ و تنش طولی و محیطی کم نمی شوند؟؟؟؟
  نوع مش هم CAX4R است و مدلم دو بعدی است.
  برای وارد کردن داده های عملیات حرارتی هم predefind field ها را برای هر 9 استپ تعریف کرده ام. و 5 استپ مربوط به جوشکاری و 4 استپ مربوط به عملیات حرارتی است. در واقع استپ های عملیات حرارتی را به دنبال و بعد از استپ های جوشکاری آورده ام.
  خیلی ممنونم از پاسخ هاتون

  • مدلتان پیچیده تر از آن است که بدون بررسی کردن بتوانم نظری بدهم. فقط پیشنهادم این است که کارتان را قدم به قدم و از مدلهای ساده شروع کنید و به تدریج همه شرایط و بارگذاری ها را اعمال کنید تا از قدم قبلی مطمئن نشده اید قدم بعدی را برندارید.

 10. با سلام
  در یک تحلیل مکانیکی آیا میتوان هم زمان دو نوع استپ داشت؟ مثلا یکن استاتیک و دیگری ویسکو…

  در تحلیل مکانیکی میتوان همهی استتپ ها را ویسکو داد؟ وقتی همه ی استپ ها را ویسکو میگذارم ارور میده. برای بررسی خزش میخوام. تاثیرش شروی تنش پسماند جوشکاری….

  با تشکر فراوان از شما

  • در مستندات نرم افزار این موارد ذکر شده است که چه نوع استپهایی می توانند در یک تحلیل در کنار هم قرار داشته باشند. اگر اجازه داشتن دو استپ ویسکو در تنظیمات نرم افزار وجود داشته باشد به این معنی است که از نظر نرم افزار اشکالی برای تعریف آنها وجود ندارد. بنابراین خطایی که می گیرید باید ناشی از مورد دیگری باشد.

 11. با سلام
  من دو دال بتن آرمه با دو نوع آرماتور یکی grade40 و دیگری grade60 در آباکوس مدل کردم و می خواهم تاثیر نوع آرماتور را در رفتار این دو دال بررسی کنم.
  بعد از تحلیل آباکوس نمودار انرژی را برای دو دال ترسیم میکند.ولی برخلاف انتظار انرژی دالی که آرماتورش grade40 است بیشتر از دال با آرماتور grade60 می باشد.در ضمن رفتار پلاستیک فولاد رو هم بارها چک کردم که درست باشه.
  به نظر شما این نتیجه درست است؟اگه نادرسته اشکال کار کجا میتونه باشه؟
  خواهش میکنم کمکم کنید خیلی گیج شدم.ممنون از سایت خوبتون.

  • مواد نرم تر جذب انرژی بیشتری دارند. در حالی که مواد سخت تر بیشتر انرژی را منتقل می کنند تا اینکه آنرا جذب کنند.
   دقت کنید که کدام انرژی را در خروجیهای کارتان بررسی می کنید.

 12. تیری بتن مسلح در کارآزمایشگاهی آن بر روی دو تکیه ساده که از طرف به اندازه 10 سانت از انتهای تیر فاصله دارند و تحت بار در دو نقطه در فاصله یک – سوم از طول تیر قرار می گیرد آیا برای مدل سازی آن می توان تیر را به پنج تکه(5 قسمت) تقسیم نمود مثلا دو تکه اول و آخر در محل تکیه گاه ساده زیر تیر باشد و تکه های دیگر هم در محل بار وارده باشد؟ البته می شود در هنگام اسمبلی کردن مدل آنرا (5قسمت) را به یک تیر تعریف کرد ولی خط اثر محل تکه ها دیده شود برای بار گذاری و معرفی تکیه گاه. لطفا راهنمایی کنید آیا این روش صحیح است؟

  • بله، به نظر اشتباه نمی رسد. ولی اگر بارگذاری یا تکیه گاه ها گسترده نیست در این تقسیم بندی دقت کنید که مدلتان با واقعیت تفاوت زیادی نداشته باشد.

 13. با سلام
  کسی هست که بتونه در زمینه مدلسازی دیوار بنایی کمکم کنه؟
  کار پایان نامم به مشکل خورده! ممنون میشم راهنمایی کنید

  • توضیحات بیشتری از کارتان برایم ایمیل کنید.
   letscae@gmail.com

   • سلام.
    ببخشید من 2 هفته دیگه دفاعیه ام هست ولی هنوز کلی اشکال دارم. نوع منحنی ها رو حتی نمیتونم تشخیص بدم.ا میشه از شما خواهش کنم شمارتون یا ایمیلتون رو بهم بدین.

  • محمدرضا on آگوست 31, 2014 at 8:58 ق.ظ said:

   سلام درکتاب های متعددی که به فارسی هم هستند مدل دیوار مصالح بنایی مدل شده است.
   شما باید اجرها را جدا و بتن بین آنها را نیز جدا مدلسازی کنید
   سپس ترکیب کنید
   بهتر است مثل ازمایش ها یک صفحه صلب تعریف کنید و دیوار را روی آن قرار دهید و زلزله را به صفحه صلب وارد کنید و تمام نقاط پای دیوار را به صفحه ببندید.

   • باسلام
    مشکل من در تعریف مشخصات پلاستیک برای آجر هست. چون مدول الاستیسیته آجر بالاست کرنش ها را منفی می دهد اگر از رابطه kent &park استفاده کنم. اگر در این زمینه میشه راهنمایی کنید.

    • متوجه منظورتان نشدم.

    • من برای آجر مدول الاستیسیته و ضریب پواسون را در بخش الاستیک دادم. در کتاب آقای یکرنگ نیا رفتار پلاستیک برای آجر معرفی نمودند که برای من چون مدول الاستیسیته آجرم با توجه به مقاومت فشاری بالاست طبق رابطه kent park که ایشون در کتاب معرفی کردند کرنش ها را منفی میدهد. طریقه عدد گذاری با استفاده از druger prager هم بلد نیست. راهنمایی بفرمایید. ممنون

    • چه لزومی دارد که از رابطه kent park استفاده کنید؟ وقتی مدول الاستیسیته آجر نسبت به سایر مصالح بالاست از مدل الاستیک ساده نیز می توانید استفاده کنید.

 14. اشکان on آگوست 16, 2014 at 1:06 ب.ظ said:

  سلام
  خسته نباشی
  آیا می توان مساحت یا حجم قسمت های گسیخته شده یا پلاستیک را در آباکوس بدست آورد؟ اگر بله است با چه روشی می توان بدست آورد
  بینهایت سپاسگزارم

  • با استفاده از ابزار خود آباکوس فکر نمی کنم. ولی با استفاده از نرم افزارهای کمکی مثل hyper view یا meta این کار به سادگی قابل انجام است.

 15. سلام به استادمحترم
  من میخواستم تکیه گاه نیمه صلب در اباکوس مدل کنم با استفاده از فنر پیچشی که سختی دورانی اتصال را به آن اعمال کنم اما متاسفانه به علت داشتن بارگذاری دینامیکی از آباکوس اکسپلیسیت (آنالیز دینامیکی صریح)استفاده میکنم و در این قسمت فنر مدل نمی شود و آنالیز با خطا همراه است.به نظر شما برای مدل کردن تکیه گاه نیمه صلب واعمال سختی دورانی اتصال در اباکوس اکسپلیسیت باید چکارکنم ؟؟
  ممنونم

  • تعریف فنر و تحلیل دینامیک با هم تناقضی ندارند و می توان از فنر در چنین تحلیلهایی استفاده کرد. مشکل کارتان احتمالا از جای دیگری است.

 16. سلام
  میخواهم جوش اصطحکاکی مدل کنم
  ورودی های مورد نیاز برای این مدل جمع آوری کردم و شبیه سازی این فرایند بلد نیستم ولی با آبکوس آشنای متوسطی دارم
  اگر یک فیلم،فایل آموزشی و یا یک ران از این مدل در اختیارم باشه مشکلم حل میشه
  لطفا کمکم کنیذ شدیدا زمانم کمه و قسمت آخر پرزمه و استادم به هیچ وجه قبول نمیکنه که این مدل سازی انجام ندم
  تشکر فراو

 17. ضمن تشکر از زحمات شما لطفا :
  1- فایل cae تیر بتن مسلح (مذلسازی رفتار پلاستیک ) بصورت کامل (گزینه های مدل سازی نیز برای دیدن فعال باشد)را در سایت قرار دهید.
  2- برای اینکه باز منفرد در دونقطه در طول تیر به یک تیر بتنی وارد شود از کدام گزینه در قسمت load استفاده کنم.
  3- یک مدل تیر بتنی( در حالت رفتار پلاستیک مقطع ترک خورده) تقویت شده را بر روی سایت قرار دهید.
  بسیار متشکریم

 18. سلام
  میخواهم جوش اصطحکاکی مدل کنم
  ورودی های مورد نیاز برای این مدل جمع آوری کردم و شبیه سازی این فرایند بلد نیستم ولی با آبکوس آشنای متوسطی دارم
  اگر یک فیلم،فایل آموزشی و یا یک ران از این مدل در اختیارم باشه مشکلم حل میشه
  لطفا کمکم کنیذ شدیدا زمانم کمه و قسمت آخر پرزمه و استادم به هیچ وجه قبول نمیکنه که این مدل سازی انجام ندم
  تشکر فراوان

  • مثال inertia welding در مثالهای موجود در مستندات نرم افزار هست. ولی فکر نمی کنم در فرصت کم بتوانید آنرا مدل کنید. نیاز به برنامه نویسی و سابروتین دارد که کار را پیچیده می کند.

 19. با سلام
  مي خواستم بپرسم كانتور يه متغيير كه تركيبي از تنشهاي اصلي و Von mises است را چطور بايد بكشم؟ به عنوان مثال مي خوام مجموع سه تنش اصلي را به صورت كانتور در خروجي داشته باشم.
  ممنون

  • می توانید یک خروجی دلخواه در ماژول visualization تعریف کنید. الان حضور ذهن ندارم مراحل کار چگونه است ولی اگر داخل مستندات نرم افزار بگردید پیدا خواهید کرد.

 20. ابراهیم on جولای 22, 2014 at 10:23 ب.ظ said:

  با عرض سلام و خسته نباشید
  من قاب فولادی مدل کردم و باید از سخت شوندگی ترکیبی ایزوتروپیک و سینماتیک استفاده کنم. آیا شما برای فولاد ST37 مثالی از مقادیر پارامترها را دارید؟ چون چند روزه که دنبالش میگردم، ولی چیزی پیدا نکردم

  • سلام.ی سوال دارم اینکه از کجا باید تشخیص بدیم که hardening رو ایزوتروپیک بزاریم یا سنیماتیک؟من نمیدونم که چی باید بزارم؟
   از طرفی ی سوال دیگه دارم این که من تو مدلم هر هم ایزو تروپیک مدل کردم و هم سینماتیک؛اما هر دو بار error داد که مربوط به hardening بوده.

   • معمولا خواص ماده با توجه به نوع بارگذاری انتخاب می شود. از سینماتیک بیشتر برای بارهای متناوب استفاده می شود.
    خطایی که برخورده اید باید بررسی شود تا علت مشخص شود. نمی توانم اظهار نظر کنم.

  • داخل مقالات باید دنبال چنین اطلاعاتی بگردید.

 21. سلام مهندس.من پروژم دیوار برشی بتن مسلح تو ساختمانهای فولادیه.تو بخش property زمانی که میخوایم خواص پلاستیک رو تعریف کنیم ، من تو پروژم مقدار hardening رو از نوع kenimatic تعریف کردم.اما نمودونم در واقع باید چی تعریف بشه؟تو این مثال هم نگفتین که شما hardening رو چه نوعی گرفتین.

  • در این مثال ایزوتروپیک است. برای سایر خواص باید خواص متریال را از مقالات استخراج و در آباکوس وارد کنید.

 22. می خواهم یک تیر بتن مسلح یک سر گیردار تحت لنگر را در اباکوس مدل و تحلیل کنم. می خواهم از مقطع ترک خورده در حالت پلاستک استفاده کنم. چگونه باید اینکار ار انجام بدهم و در در قسمت Propertyچگونه و چه اعدای و از چه فرمول و راوبطی مقادیر عددی لازم برای حالت پلاستیک ترک خورده وارد کنم.
  البته بعدا هم به مدلم frp می چسبانم. که مشکل من فعلا در مورد بتن ترک خورده در محدوده پلاستک است.
  ممنون

 23. مرتضی on جولای 17, 2014 at 5:22 ب.ظ said:

  با سلام
  یک تیر بتنی مدل کردم.حالا می خوام نیروی تکیه گاه وخیز وسط دهانه رو که در قسمت Step به صورت Set براش تعریف کردم,در هنگام ترک خوردگی بتن(یعنی وقتی اولین المان دچار آسیب میشه) استخراج کنم.از ماژول Visualization مقادیر مذکور چه جوری بدست میاد؟
  ممنون از لطف تون

 24. با سلام و تشکر از مطالب مفید شما.
  در بحث شبیه سازی به کمک نرم افزار آباکوس به یک مساله در مورد بارگذاری متناوب و سیکلی برخورد کردم و از شما می خواهم که بگویید چگونه می توان این کار را انجام داد یعنی این نوع بارگذاری را بر روی یک مدل اعمال نمود و از چه step وچه نوع بارگذاری در ماژول Load باید استفاده کرد و در ماژول Visualization منحنی های مربوطه را استخراج نمود.
  پیشاپیش از راهنمایی های شما سپاسگذارم.

 25. با عرض سلام و خسته نباشید
  میشه بگید این حالت Nlgeom که گفتید باید کجا فعال کنیم؟

 26. سلام میشه لطف کنید بگید اگه خوایم یه ماده ی کامپوزیت مدل کنیم باید چطور این کار رو انجام بدیم

  • برای مدل کردن مواد کامپوزیت بهتر است خواص در جهات مختلف را در حالت engineering constants برای مواد الاستیک وارد کنید.

 27. سوال دیگه ای که از خدمتتون دارم اینه که این پارامترها برای مهاربند یا دیوار یا اجزای متفاوت باهم فرق می کنه و یا فقط به نوع فولاد بستگی داره؟

 28. سلام. می خواستم ببینم پارامترهای مورد نیاز برای ductile damage مثل نرخ کرنش پلاستیک، سه محورگی تنش، و همچنین پارامترهای damage evolution را چگونه باید محاسبه کنیم و یا از مقالات باید بدست آوریم؟
  ممنون.

 29. محمدرضا یزدی on جولای 8, 2014 at 12:13 ب.ظ said:

  سلام
  ببخشید در یک تمرین به ما گفته اند تنش تسلیم برابر است با 415 مگاپاسکال و H (پارامتر هاردنینگ) برابر است با 100 گیگا پاسکال آیا این H همان سختی پلاستیک است که باید در قسمت پلاستیک آباکوس وارد کنیم؟

 30. با سلام
  جناب مهندس یه میلگرد پلیمری دارم که از نوع ایزوتروپیک است و فقط ناحیه الاستیک دارد .مقاومت نهایی رو باید کجا وارد کنم. با تشکر
  این سه مشخصه رو دارد.
  E,V,fu

  • برای ماده الاستیک مقاومت نهایی معنی ندارد. تا وقتی خواص پلاستیک را وارد نکرده باشید رفتار ماده بصورت خطی ادامه پیدا می کند.

 31. سلام دوستان

  سوالي داشتم: من براي مدل كردن بتن ، نمودار تنش كرنش بتن تو فشار و براي كشش هم نمودار نيرو-جابجايي( جابجايي وسط نمونه) رو دارم .براي تخصيص اين بتن،از concrete damage plasticity استفاده كنم؟؟ براي كشش با توجه به اينكه ابعاد نمونه ازمايشكاهيشو دارم جابجايي رو به كرنش تبديل كنم و وارد كنم ايرادي نداره يا بايد از معيار ديكري استفاده كنم؟؟

  ممنون

 32. سلام. مقدار ضریب بایوت و مقاومت کششی و تنش افقی حداقل و حداکثر رو کجا وارد بکنم؟ با تشکر

 33. برای مدلسازی بتن، از مدل concrete damage plasicity استفاده کردم، اما مشخصات بتن در ناحیه پلاستیک و رفتار بتن در کشش و فشار رو نمیدونم از کجا باید بیارم ! اگر امکان داره راهنمایی کنید!
  با تشکر

 34. مرتضی on ژوئن 23, 2014 at 7:27 ب.ظ said:

  سلام
  می خوام نمودار ممان-انحنا رو برای یک تیر دو سر مفصل بتنی رسم کنم
  تو ماژول step خروجی های مورد نظر رو چه جوری باید تعریف کنم؟
  ممنون

 35. مرتضی on ژوئن 23, 2014 at 7:23 ب.ظ said:

  سلام
  می خوام نمودار شیب-انحنا رو برای یک تیر دو سر مفصل بتنی رسم کنم
  تو ماژول step خروجی های مورد نظر رو چه جوری باید تعریف کنم؟
  ممنون

 36. مرتضی on ژوئن 23, 2014 at 8:35 ق.ظ said:

  سلام
  می خواستم بدونم چطور میشه ممان ترک خوردگی یک تیر بتنی رو بدست آورد
  همچنین چه طور خود ترک رو باید مدل کرد
  ممنون

  • برای بتن بهتر است از damage استفاده کنید و زمانی که اولین المان دچار آسیب شد مقادیر مورد نظرتان را استخراج کنید.

 37. الناز on ژوئن 20, 2014 at 8:54 ب.ظ said:

  سلام جناب مهندس بابک
  یک ستون بتنی یک بار تحت نیروی محوری خالص و بار دیگر تحت نیروی جانبی و محوری در اباکوس مدل کردم ممنون میشم راهنمایی کنید چطور میشه نمودار هیسترزیس رو رسم کرد.
  با تشکر

  • برای رسم نمودار هیسترزیس باید بارگذاری بصورت متناوب و بارگذاری باربرداری باشد. سپس نمودار نیرو جابجایی برای نقطه اعمال بار را ترسیم کنید.

 38. سلام. من همین مثال رو مدل کردم و با این ارور تحلیل متوقف شد، این ارور بخاطر چی هست ؟

  Time increment required is less than minimum specified

  • این خطا خیلی کلی است و نمی توان در مورد آن اظهار نظر کرد. با دقت بیشتری مدلتان را دوباره چک کنید.

 39. مهرنوش on ژوئن 19, 2014 at 3:27 ب.ظ said:

  سلام
  تنش کمانش برشی رو چه طور در آباکوس می توان بررسی کرد؟

 40. با سلام و خسته نباشی خدمت مهندس عزیز
  در مورد بررسی رفتار پلاستیک در جانسون کوک ، در قسمت Transition Temp مثلا در فرایند گرم با فرایند سرد متفاوت هست؟برای ورق فولادی با الومینیمی تفاوت داد؟
  در مورد این قسمت توضیحی میدهید تا بیشتر آشنایی پیدا کنیم
  کمال تشکر از لطف شما

 41. آیا از طریق فرمول میشه تنش نهایی رو بدست آورد؟این عددهایی که ما تو خواص پلاستیک وارد می کنیم بر چه اساسیه و چطور باید این اعداد رو بدست آورد؟تحلیل شکست کجا انجام می شه؟

 42. مهرنوش on ژوئن 15, 2014 at 11:47 ق.ظ said:

  سلام .
  میبخشید پارامترهای ductile damage برای st14 ,st37 ,st52 چه مقادیری است لطفا راهنمایی کنید

 43. تنش نهایی رو کجا باید وارد کرد؟

 44. مهدی on ژوئن 5, 2014 at 3:44 ب.ظ said:

  با سلام.چطور می شه کانتور تنش فون میزز که در بالای صفحه گرافیکی سمت چپ قرار داره بزرگ کرد؟واسه من خیلی کوچیک نشون می ده و اصلا قابل خوندن نیست.لطفا راهنماییم کنید.

 45. مهرنوش on می 31, 2014 at 10:45 ق.ظ said:

  در بارگذاری چرخه ای که چندیدن استپ داریم history output را در چه استپی باید تعریف کرد؟

 46. احسان on می 30, 2014 at 2:26 ق.ظ said:

  سلام بابک جان
  خدایی دمت گرم
  چه حوصله ای داری تو!
  من یه سوال داشتم از محضرت
  میخوام از دو مدل ماده واسه یه پارت استفاده کنم
  یعنی تو استپ اول یه مدل و در استپ دوم که ابتداش میشه آخر استپ قبلی مدل ماده عوض بشه
  یه چی مثل آنیل کردن ورق و انجام ادامه فرآیند
  دادا باید چه کرد؟
  از روش ری استارت هم نمیشه چون قید کرده که ماده رو تو این تکنیک نمیشه عوض کرد
  ممنون

  • شاید با استفاده از model change بشود، شاید.

   • احسان on می 31, 2014 at 6:39 ب.ظ said:

    مادل چنج؟ کجاشه؟
    والا طی جستجوهایی البته نچندان زیاد فهمیدم که باید زیر برنامه نوشت
    یه جوری از field variable استفاده کرد
    من نمیدونم شما زیر برنامه نویسی هم گذاشتی تو سایتت یا نه
    راستش نمیدونم چجوری باید وارد کنم!
    یه نمونه جواب رو برات میذارم
    خدا کنه بتونی کمک کنی
    —————————————————————————
    I suggest to use the subroutine USDFLD. In the material definition, assign
    property1 with field value 0, and property2 with field value=1.
    Define
    NFIELD=1. Then for step1, assign FIELD(1)=0 for property1; and for step2,
    assign FIELD(1)=1 for property2.

    • استفاده از سابروتین ها کار ساده ای نیست و در قدم اول نیاز به لینک کردن نرم افزارهای مختلف با هم دارد و به نظر می رسد چاره کار شما هم همین باشد. ولی قبل از آن خودتان model change را نیز بیشتر بررسی کنید.

 47. سهیل on می 27, 2014 at 10:56 ق.ظ said:

  با سلام
  بنده حرکت چرخ قطار روی ریل را مدل میکنم و میخواهم نیروی تماسی بین چرخ و ریل را نمودارش را بدست بیاورم. لطفا راهنمایی ام کنید که چگونه بدست بیاورم و چه گزینه ای را باید در history output باید علامت بزنم.
  با تشکر

 48. معنی اعدادی که در ماده ی هایپر الاستیک در mooney rivlin داده میشن چیه؟

  • ضرایبی هستند که در تعریف خواص mooney rivlin تعریف شده است شامل c10 و c01 و d و با توجه به نمودارهای بارگذاری ماده این ضرایب استخراج می شوند. در مورد خواص مواد هایپرالاستیک در کتابها و یا سایتها مطالعه بفرمائید. این ضرایب دقیقا همان ضرائبی هستند که در مراجع دانشگاهی و علمی به آنها اشاره شده است.

 49. فرشته on می 23, 2014 at 9:31 ب.ظ said:

  سلام
  من یه مدل اتصال دارم، برای اتصال کناری قاب؛ یعنی تیر و ستون از نقاط عطف که وسط طول ها هستند؛ قطع شدند.
  بارگذاری چرخه ای رو روی بالای ستون اعمال کردم؛ به صورت پروتکل جابجای، بر اساس dy. در راستای تیر.
  dy هم جابجایی بالای ستون متناظربارسیدن تنش اولین نقطه تیر به تنش تسلیم است. حالا میخوام نمودار هیسترزیس رسم کنم برای اتصال ولی هر چیم که چرخه جابجایی رو تا جابجایی های بزرگتر اضافه می کنم( حتی 10 برابر dy) نمودار هیسترزیس وارد ناحیه غیر خطی نمی شه، نمودار رو هم برای تکیه گاه بالای ستون که جابجایی رو درش اعمال کردم رسم می کنم.
  الان نمی دونم کار من جاییش ایراد داره یا لازمه بارگذاری رو تا جابجای بیشتر ادامه بدم؟
  با این بارگذاری هایی که من کردنم تنش توی تیر از تنش تسلیمش خیلی بیشتره ولی تنش ستون کمتر از تنش تسلیمشه.
  من باید تا جایی که تنش ستون بیشتر از تنش تسلیم شه ادامه بدم؟ اگه اینطوریه چرا اصلا بارگذاری بر اساس تسلیم تیر در نظر گرفته می شه؟ من بارگذاری رو بر اساس ATC -24 انجام دادم.
  ممنون می شم جواب بدین :)

 50. سلام
  من برای یه نمونه قاب بتنی میخوام رفتار پلاستیک تو فاز کششی و فشاری و همینطور آسیب ها رو بدست بیارم لطفا راهنمایی کنید
  من از روش kent & park استفاده میکنم اما موقع run خطا میده
  خطاش هم مربوط به اعداد در قسمت آسیب میشه

 51. براي تبديل 400Mpa به pa بايد چي بنويسم؟

 52. سلام.مقداراستحكام كششي را در كجاي prpperty بايد وارد كنم؟

 53. مصطفی on می 10, 2014 at 2:41 ب.ظ said:

  باسلام لطفانحوه تحلیل استوانه همراه بافشارودمای داخلی که بازمان تغییرمی کندیعنی باردینامیکی رابرایم ارسال کنید خیلی احتیاج دارم.اگه میشه این استوانه به صورت کامپوزیت باشد

 54. سلام، خیلی ممنون از مطالبتون
  یه سوالی داشتم، من از ماژول job با موفقیت submit گرفتم ولی در زمان نمایش result این خطا را می دهد
  The selected primary variable is no availa

 55. با سلام
  سوالم در مورد نحوه مدل کردن frp است . الیاف های frp رو چگونه مدل کنم؟ اگر امکانش هست مقادیر مقاومت طولی و عرضی cfrp رو برام بفرستید .
  خیلی ممنون

  • برای مدل کردن این گونه کامپوزیتها نیاز به مدل کردن الیاف نیست و با داشتن ویژگیهای طولی و عرضی می توانید از مدل engineering constants برای متریال استفاده کنید.

   • محمدحسین on آوریل 25, 2014 at 1:49 ب.ظ said:

    سلام
    میشه بیشتر توضیح بدید؟یا اگر مقدوره یک فایل یا مثال اموزشی برای من ایمیل کنید
    باسپای فراوان

 56. ببخشید میخواستم بدونم میشه نمودار لنگر خمشی رو بعنوان بار به آباکوس وارد کرد؟ چطور؟

  • از moment به عنوان نیروی ورودی می توانید استفاده کنید.

   • آیسان on می 15, 2014 at 11:12 ق.ظ said:

    سلام مهندس جان
    بنده برای مدل سازی رفتار پلاستیک فولاد st37 ، مشخصات پلاستیک رو از کجا میتونم گیر بیارم؟
    و هم چنین برای مدل سازی رفتار پلاستیک فولاد st37 میشه از نمودار دو خطی به قرار زیر استفاده کرد؟ این کار چه مواقعی ممکنه صحیح نباشه؟
    0 2400
    0.18 3700
    ضمنا چون تحلیلی که بنده انجام میدم دینامیمکی غیر خطی است میتونم از مشخصات پلاستیک فولاد که حاصل رفتار استاتیکی است، استفاده کنم؟

    • اگر داخل مقالات بگردید بهتر است. هرچقدر تعداد دیتایی که وارد می کنید شبیه سازی دقیقتر خواهد بود. مخصوصا در تحلیلهای دینامیکی اگر سرعت تغییر شکل زیاد باشد بهتر است نرخ کرنش را برای فولاد وارد کنید.

 57. با سلام و تشکر از سایت خوبتون و آموزشهای مفید و پرمفهوم
  سئوال من راجع به نحوه پیدا کردن نمودار تنش-کرنش برای استخراج دیتاهای نمودار و درج در نرم افزار است.
  من برای Grade 60 و Grade 40 بر اساس ASTM615 نمودارها رو از کجا باید پیدا کنم هر کجای اینترنت رو می چرخم پیدا نمی کنم . ممنون میشم کمکم کنید .

 58. p-s s stress
  3600 0017. –
  3610 014. 0123.
  5200 039. 0373.

  • به نظرم توضیحی که در این خصوص داخل متن داده ام کاملاً واضح است. متوجه ایراد کار شما نمی شوم.

 59. با تشکر از راهنمایی شما آقای مهندس
  با توجه به مطالبی که فرمودید نمودار در قسمت پلاستیک به صورت زیر است
  stress strain plasticitystrain
  – 0 0
  0 0017. 3600
  0123. 014. 3610
  0373. 039. 5200

 60. باسلام
  من نمودار تنش -کرنش به صورت سه خطی e=2.1e6 v=.3
  تنش کرنش
  0 0
  3600 0017.
  3600 014.
  5200 04.
  اگه ممکنه اعداد که باید در قسمت متریال-پلاستیسیته وارد کنم بگید

  • برای یک مقدار تنش نمی توانید دو مقدار کرنش داشته باشید. مقدار دوم را کمی تغییر دهید و مشابه آنجه در سایت آمده است همین سه خط را وارد کنید.

 61. با سلام خدمت مهندس رواجی و تشکر از راهنمایی های مفیدتان
  بنده مدلی را در آباکوس تحلیل کردم به این موارد برخوردم:
  در قسمت ERROR این خطا را می دهد.
  235 nodes are used more than once as a slave node in *TIE keyword. These constraints are not removed either due to the presence of *CONSTRAINT CONTROLS,NO CHANGES keyword or because removing the constraints might affect the model. The nodes have been identified in node set ErrNodeOverconTieSlave.

  در قسمت WARNING هم اکثرا این 3 خطا را می دهد:

  Please make sure that the mesh density of the slave surface in the tie pair (assembly__pickedsurf99,assembly__pickedsurf98) is finer than the master surface. The analysis may run slower, may yield inaccurate results, and may require more memory if this is not the case.

  For *tie pair (assembly__pickedsurf99-assembly__pickedsurf98), adjusted nodes with very small adjustments were not printed. Specify *preprint,model=yes for complete printout.

  Slave node 303 instance beam web-1 will not be tied to the master surface assembly__pickedsurf98. The distance from the master surface is greater than the position tolerance value

  لطفا راهنمایی بفرمایید

 62. با سلام و تشکر
  فرق initial و step1(مثلا) در abaqus چیست؟
  منظورم این است که
  اگر بخواهیم شرایط تکیه گاه ها را تعریف کنیم باید در کدام یک از موارد بالا اعمال کنیم؟

  می دانم که بارگذاری را باید در 1step تعریف کرد.

 63. سلام.
  من نمودار هیستر زیس گرفتم ولی کاملا اشتباه در اومده میخوام فرکانسشو تغییر بدم تا شکلم درست بشه باید چیکار کنم؟

 64. با سلام وتشکر از مطالب مفیدتون اقا بابک
  1سوال داشتم راجع به ستون سمت چپ مطلب فوق (مربوط به تنش تسلیم):
  اگریک ستون فلزی ازجنس فولاد st37 باتنش تسلیم حداقل 2400 داشته باشیم واین ستون تحت بار دینامیکی انفجاری قراربگیره،ایا برای رسم نمودارتنش-کرنش ایده آل ،بایدتنش تسلیم رادر ضرائب افزایش مقاومت وافزایش دینامیکی(به علت نرخ کرنش سریع به هنگام انفجار)ضرب نماییم که این ضرائب به ترتیب 1.15 و1.3 می باشد و در ستون سمت چپ جدول فوق عدد 2400*1.15*1.3)قرار دهیم؟ ؟؟یا نرم افزار بطور پیش فرض ضریب افزایش دینامیکی را اعمال می نماید و جدول رافقط بامقادیر2400 پرنماییم؟
  اگرکسی ازدوستان درزمینه انفجاربااین نرم افزارکارکردن ممنون میشم ایمیلشون برام بذارن.

  • در بارگذاری انفجاری باید از نرخ کرنش برای فولاد استفاده کنید. بطور پیش فرض نرخ کرنش استاتیکی و صفر درنظر گرفته می شود.

   • ممنونم
    میشه لطف کنیدبگیدنرخ کرنش برای بارانفجارکجا باید کدوم قسمت وارد کنم؟روند لطف میکنیدبگید؟

    • در همان پنجره ای که اطلاعات متریال را وارد می کنید یک ستون برای نرخ کرنش وجود دارد.

 65. تهرانی on فوریه 4, 2014 at 11:08 ب.ظ said:

  آقای مهندس

  میخوام در خصوصیات مصالحم این را تعریف کنم که اگر به تنش خاصی رسید، کلا حذف شود
  (درواقع میخواهم از روش حذف المان بجای ductile damage استفاده کنم.)
  مثلا اگر تنش الاستیک 200 است و تنش تهایی 350، اگر تنش به 320 رسید، آن المان از مدل حذف شود

  با تشکر از پاسخ های خوبتون به سوالات
  خصوصا اینکه بدون چشم داشت است

  • ساده ترین معیار برای این کار shear failure است که باید در keyword اضافه کنید.

   • تهرانی on فوریه 5, 2014 at 10:29 ق.ظ said:

    میشه دستور و پارامتراش رو بفرمایید

    • تهرانی on فوریه 5, 2014 at 6:42 ب.ظ said:

     البته دستورش رو میدونم
     در قسمت متریال در کیورد بعد از خواص الاستیک و پلاستیک باید وارد کنیم
     *sheare failure
     0.25

     ولی نمیدونم که 0.25 برای چیست و اگر 0.5 باشد چه میشود و یا اگر 0.75

     لطف میکنید یه توضیح دهید این عددهارو

     ممنون

    • 0.25 به معنی حذف المان در کرنش 25% است.

    • توضیحات کامل را در documentation مطالعه بفرمائید.

 66. بهنام on فوریه 2, 2014 at 12:07 ق.ظ said:

  سلام خسته نباشید.اگه امکان داره توضیحی راجب تحلیل خستگی از طریق نرم افزار اباکوس بدید.مثلا تیر یکسر گیردار
  ممنون

  • بهتر است به documentation نرم افزار مراجعه کنید چون چندین روش برای این کار وجود دارد و بعضاً نیاز به پارامترهای غیرمعمول دارد. ولی یک روش ساده سازی شده و مرسوم اینست که از نتایج تست استاتیک استفاده می شود و با توجه به آن و بصورت دستی عمر قطعه با توجه به روابطی مثل نمودار گودمن عمر قطعه تخمین زده می شود.

 67. سلام اقای رواجی ، خسته نباشید
  می خواستم بپرسم امکانش هست که توضیحی دباره شرایط انتخاب CPD یا همون بتن آسیب دیده پلاستیک بدید منظورم اینکه در چه صورتی این نوع بتن انتخاب می شه ؟ و اینکه پروفیل های FRP که بر خلاف ورقهای FRP دارای ضخامت و حجم هستند رو چه جوری می شه مدل کرد ؟
  تشکر بسیار زیاد

 68. سلام
  خسته نباشین
  من میخوام در تحلیل پس از کمانش پلاستسیته رو در نظر بگیرم اما دادن مشخصات قسمت پلاستیک کافی نیست و باید از قسمت ductile damage و damage evalution استفاده کنم .اما نمیدونم مقادیر مورد نیاز(fracture strain,stress triaxiality,strain rate,displacement at failure) رو از کجا بیارم.اگر برا یه ماده هم داشته باشم ک امتحان کنم خوبه.راهنمایی بفرمایین ممنون میشم.

 69. ba salam khedmat ostad gerami
  bad aza rafe tamam erro ha hala be ye error jadid khordam ke aslan nemidoonam bayad chikaresh konam mamnoon misham age betonid rahnamaee konid
  “Too many increments needed to complete the step”
  vaghan az rahnamaee hay arzeshmand va saite mofidetoon mamnoonam

 70. سلام
  ببخشید می خواستم بدونم که چطور میتونم گسیختگی رو برای بتن مدل کنم بعد از بار نهایی گسیختگی رو به من بده؟

 71. سلام. میشه نمودار هیستر زیس رو بگید. ممن باید یه دیوار برشی فولادی مدل سازی کنم و نمودار هیستر رو بگیرم.

  • توضیحات کامل طولانی است و در هر مساله با مساله دیگر ممکن است تفاوتهای جزئی داشته باشد. ولی بطور خلاصه باید تحلیل استاتیکی یا دینامیکی انجام دهید و خروجی های نیرو بر حسب جابجایی را ترسیم کنید.

   • سلام خسته نباشید، ضمن تشکر از زحمات بی دریغ شما یه سوال داشتم اگه بتونیند کمکم کنید خیلی ممنون میشم. در روش مدل کردن به وسیله پلاستیسیته آسیب بتن (CDP) آیا روشی برای حذف المان های فیلد شده هست؟ چون در غیر این صورت من مدام با خطای تغییر شکل های زیاد روبرو میشم. اگه میتونید کمکم کنید که خیلی کارم گیره. با تشکر فراوان

    • در تمامی معیارهای damage حذف المان وجود دارد. در field output گزینه status را فعال کنید ببینید مشکل برطرف می شود یا نه.

  • سلام امیدوارم حالتون خوب باشه
   میخواستم ازتون بپرسم که آباکوس کمانش ورق جان رو در نظر میگیره؟
   مرسی

  • سلام
   منم پایان نامم راجب دیوار برشی فولادیه
   یه سوالی دارم.میتونین کمکم کنین؟

 72. mechanic_man845

 73. من پروژه ارشدم تحلیل دینامیکی و استاتیکی تیرها و ورقهای کامپوزیتی و فلزی تحت فشار کشش خمش لرزش و…. بوده فکر کنم به سوسالتون بتونه جواب بده پروزم کسی اگه خواست بگه واسش ایمیل کنم کوچیک همتون شایان

 74. کسی نیست جواب سئوال ما رو بده؟؟؟

 75. سلام و خسته نباشید
  من میخاستم مشخصات کششی و فشاری و پلاستیک بتن رو واسه تحلیل دال به آباکوس بدم ولی فقط مشخصه مقاومت فشاری fc رو دارم لطفا کمکم کنید چیکار کنم.مرسی

  • سلام اقا احمد وقتتون بخیر
   منم مشکل شما دارم چظور میشه با مقامت فشاری بتن به کششو فشار واسیب دیدگی بتن دست پیدا کنم ایا شما به جواب رسیدید
   ممنون

   • سلام
    منم هم دقیقاً خیلی وقته به دنبال روش به دست آوردن کرنشهای پلاستیک بتن و فولاد با مقاومت تسلیم مشخص هستم
    در اولین فرصت که به جواب برسم / میام و می گم
    چون اینجا که کسی جواب نمیده یا بلد نیست!!!
    با تشکر

 76. سلام
  اقا دستم به دامنت . چجوری میتونم تنش و کرنش در گوی جدار ضخیم از جنس پیزوالکتریک رو تحلیل کنم؟
  انتخاب material قسمت های زیادی داره پیزوالکتریک ، چجور باید پر بشه؟

  • در زمینه پیزو الکتریکها تجربه زیادی ندارم ولی از دوستان کسانی هستند که بتوانند راهنمایی کنند. برای ایمیل بزنید تا اطلاعات ایشان را برایتان ارسال کنم.

 77. سلام جناب مهندس خسته نباشید با تشکر از شما به خاطر مطالبتون و از اینکه جواب سوال بچه ها رو میدید خدا خیرتون بده

  ببخشید من دارم روی رفتار لرزهای تیرهای کوپله کار میکنم ی مشکل برام پیش
  اومده که چند ماه باهاشم ولی نتوستم پیداش کنم من رفتار نمودار هیستر زیس
  مقایسه میکنم با نمودار هیستر زیس مقاله که ازمایشگاهی انجام داده تفاوت
  های داره مثل این که اثر پنچینگ رو در نظر نمیگیره به نظر شما مشکل از
  کجا میتونه باشه استاد راهنمام میگه از متریالشه ولی هر چی تغییر میدم فایده نداره راستی یادم رفت بگم
  مدل بتنی که ی عکس از نمودارم واستون فرستادم واقعا محتاج راهنماییتون
  هستم خدا خیرتون بده ممنونم

  http://phonix8998.persiangig.com/10-18-2013%209-10-05%20PM.jpg

  • نمودارهای نسبتاً مناسبی بدست آورده اید که نشان می دهد هم کار با نرم افزار را مسلط شده اید و هم خطای مدلسازی شما کم است.
   در مقایسه دو نمودار به نظر می رسد تفاوت ناشی از اختلاف میان خواص ماده و نرخ بارگذاری شما و تست واقعی باشد.

  • سلام
   آقا میلاد من چندتا سوال راجع به بارگذاری سیکلی که انجام دادید دارم میخواستم اگه میشه ایمیلتونو بهم بدید که ازتون کمک بگیرم
   ممنونم
   mohammad_davari66@yahoo.com

 78. سلام
  آیا می توان در آباکوس در تعریف مدل CDP از بتنی با مقاومت متفاوت از بتن مدل شده استفاده کنیم؟مثلا بتن مدل مدنظر با مقاومت 40 مگاپاسکال بوده ولی پارامترهای مدل رفتاری برای بتن 50 مگاپاسکال است. اگر نمی شود چه طور باید این مشکل را رفع کرد با توجه به این که کارهای آزمایشگاهی زیادی برای ارایه پارامترهای CDP در دسترس نیست.

  با تشکر

  • به هر حال هرچقدر اطلاعاتی که استفاده می کنید دقیقتر باشد جواب کارتان دقیقتر خواهد بود. برای ارزیابی های اولیه می توانید از اطلاعات موجودی که دارید استفاده کنید.

 79. با سلام

  اگر ما آزمایش کشش فولاد رو انجام بدیم در آزمایشگاه، در قسمت پلاستیک بعد رسیدن به تنش نهایی و رد شدن از آن، میله فولادی میشکند و دو تکه می شود.

  در آباکوس، تعریف این ثسمت چگونه است؟آیا همین جدول فوق را بدیم بعد رسیدن به کرنش نهایی تعریف شده می شکند؟

  تعریف این شکست چگونه است در نر افزار طوری که کامل بعد پلاستیک شدن، این جدا شدن رو مشاهده کنیم در نرم افزار

  با تشکر

  • داخل property باید خواص مربوط به این ناحیه را وارد کنید تا المانها با رسیدن به این ناحیه پس از جذب مقدار مشخصی از انرژی از مدل حذف شوند.
   مثالی که در اینجا آمده است این فاز را پوشش نمی دهد.

   • آقا بابک عزیز
    مشکل همین جاست که نمیدونم چجوری میشه وارد کرد در برنامه؟

    میشه با یه مثالی توضیح بدید

    • برای توضیح کامل این موضوع باید یک مطلب آموزشی جدید تهیه و در سایت قرار دهم که متاسفانه فعلاً فرصت کافی برای انجام آن ندارم.

 80. مصطفی on اکتبر 9, 2013 at 8:26 ب.ظ said:

  برای تحلیل استوانه مرکب به مشکل زیر برخورد می کنم ، باید چه کار کنم ؟ مرسی
  warning : there are two unconected region in the model
  displacement increment for contacact is too big
  و در نهایت تحلیل با خطا مواجه می شود

 81. با سلام و وقت بخیر
  من یک مدل جاذب انرژی استوانه انجام دادم و در مدل دوم یک فوم هم بهش اضافه کردم که از روی فوم داخل help گرفتم.ولی در جواب بدست اومده از مدل دوم تغییر خاصی ایجاد نشده( یعنی باید نیروی بیشینه اولی بالاتر بره ولی تغییر خیلی خیلی کوچیکی کرده)
  مشکلم کجاست؟؟
  ممنون که مثل همیشه راهنمایی میکنید.

  • متوجه منظورتان نشدم.

   • دو تا مدل درست کردم تحت فشار مثل مدل جاذب های انرژی آقای خلخالی
    مدل اول بدون فوم بود یعنی فقط استوانه آلومینیومی را مدل کردم
    مدل دوم به همراه فوم که درون استوانه بود و به آن اضافه شد.
    ولی در پاسخ های مربوط به فشار اعمالی به استوانه ها در دو مدل تغییر خاصی بوجود نیامد…… یعنی فوم تاثیرش را نگذاشت………………. ماده ی فوم را از help گرفتم………..
    به نظر شما مشکل کار کجاست……..
    خیلی خیلی سپاسگذار میشم اگه راهنماییم کنید.

    • تغییر شکل در فوم اتفاق می افتد؟

    • سلام
     بله تماس ها تعریف شده است و فوم هم تحت فشار قرار میگیره و جمع میشه ولی روی جوابها تاثیری نذاشته….. یعنی با مدل بدون فوم تغییر زیادی نداره

    • پس احتمالاً خواصی که برای فوم تعریف کرده اید درست نیست و فوم خیلی نرم است. به این نکته هم دقت کنید که فوم در مقابل فلز بسیار ضعیفتر است و انتظار تاثیر چندانی از آن نباید داشته باشید.

    • بسیار بسیار سپاس گذارم از لطفتون
     خیلی ممنون از شما و سایت بسیار خوبتون

 82. دانشجوی پلیمر on اکتبر 5, 2013 at 11:28 ب.ظ said:

  با عرض سلام و احترام
  شما اطلاع دارید که چگونه می شود منحنی تنش-کرنش مهندسی را به منحنی تنش-کرنش حقیقی (و بالعکس) تبدیل کرد؟؟؟

  • از رابطه ای که در کتاب مقاومت مصالح است استفاده کنید. فرمول آنرا داخل متن آورده ام.
   ε = ln (1+ε0)

   σ = σ0 (1+ε0)
   یک فایل اکسل برای آن بسازید و مقادیر را تبدیل کنید.

 83. سلام ، شرینک فیت ( اندازه جازنی ) در استوانه های مرکب را چگونه و در کدام قسمت قرار دهم ؟
  مرسی

 84. حمید abaqus on سپتامبر 24, 2013 at 2:30 ب.ظ said:

  سلام
  من یه تحلیل تو abaqus دارم انجام می دم مشخصات متریال رو از رو داده های این مثال شما استفاده کردم
  می خاستم ببینم این فولاد چیه اطلاعاتی ازش دارید؟
  نوعش را می خواستم

  • حمید abaqus on سپتامبر 27, 2013 at 11:49 ق.ظ said:

   آقا بابک پس نگفتی این فولاد چیه؟
   st 37
   ck45
   stainless steel
   ….
   واقعا بهش نیاز دارم
   ممنون میشم با خبرم کنی

  • اطلاعات مربوط به فولادی است که در آزمایشگاه نتایج آن استخراج شده است. خاطرم نیست چه نوع فولادی بود.

 85. سلام
  آموزشی در خصوص مدل سازی کشش سیم روکش دار سراغ دارید.
  من اینکارو انجام دادم در انتها هنگام دفرمه شدن سیم از روکش جدا میشه نمیدونم مشکل کجاست؟

 86. با سلام
  دمای محیط را چطور باید وارد کنیم در نرم افزار آباکوس
  با تشکر

 87. سلام
  با عرض پوزش
  میخواستم راجع به ساخت ماده فوم و بتن در abaqus یه راهنمایی کنید
  مخصوصا فوم
  اگر فایلی یا مطلبی داشته باشید که بتونه راجع به ساخت فوم به من کمک بکند هم ممنون میشم چون واقعا در ساخت اون موندم

  • داخل مثالهای tutorial یک مثال فوم هست. آنرا مطالعه کرده اید؟

   • سلام
    بله انرا وارد اباکوس کردم و در مدل خودم قرار دادم ولی با گذشت کمی از حل مسئله ارور میده و abort میشه….. ولی توی مثال خود نرم افزار به ماده گیر نمیده، ولی در مدل من گیر میده
    متن ارور:
    The ratio of deformation speed to wave speed exceeds 1.0000 in at least one element. This usually indicates an error with the model definition. Additional diagnostic information may be found in the message file.
    ممنون میشم اگر کمکی کنید…….واقعا عذر میخوام که زیاد سوال میپرسم…. واقعا نیاز دارم

 88. سلام
  میشه بگید جدول و یا نمودار تنش کرنش(حالت پلاستیک) مواد مختلف رو از کجا باید پیدا کنم؟
  شما دارید؟
  اگه دارید ممنون میشم در اختیارم بذارید

  • مرجع ثابتی برای این کار وجود ندارد. بستگی به اینکه دقیقاً بر روی چه ماده ای کار می کنید باید خواص مرتبط با آن را از عموماً از مقالات بدست بیاورید.

 89. ایدین on آگوست 27, 2013 at 6:58 ب.ظ said:

  سلام. با عرض سلام وخسته نباشید. مشخصات بتن سبک با وزن مخصوص 1200 در محدوده پلاستیک و در فشار و کشش رو میخواستم بدونم که از کجا باید در بیارم.دوم اینکه یک نمونه شاتکریت رو که در اباکوس مدل کرده باشید برام ایمیل میکنید.ممنون میشم

 90. سلام
  میخواستم بدونم چجوری میتوان spring back را در اباکوس شبیه سازی کرد
  اگر ادرسی و لینکی از helpاباکوس وجود داره برایم میل کنید
  خیلی بهش نیاز دارم
  ممنون

 91. سلام
  مشخصات پلاستیک بتن و خسارت چندتا بتن را نیاز دارم کسی داره برام بفرسته hamdj2012@gmail.com؟؟؟؟؟؟30 و35و40و20 خواهشا

 92. باسلام
  ببخشین میخواستم بپرسم چطوری جوشرو میشه تو اباکوس مدل کرد ومشخصات جوش مثلا ضریب پواسون و مدول الاستیسته وچگالی .. ازکجا میشه پیدا کرد؟

  • خواص جوش را که باید از مقالات پیدا کنید. راه ساده و میانبری هم وجود ندارد.
   اما برای مدل کردن این خواص کاملاً بستگی به این دارد که جوش را در مدل تا چه حدی می خواهید بررسی کنید. برای مدل کردن جوش حداقل سه چهار روش مختلف وجود دارد که با توجه به هدفی که از تحلیل دنبال می کنید یکی از آنها را باید انتخاب کرد.

  • سلام من میتونم یه نمونه برات میل کنم peyman.rezghi@yahoo.com

 93. سلام.
  همانطور که می دانید در معیار گسیختگی پلاستیک در آباکوس ، به ازای تنش های های تسلیم ، مقدار کرنش پلاستیک تعریف می شود. سوال من این هست که تنش و کرنش های تعریف شده از چه نوعی هستند؟
  (mises, pressure, max ,…)

 94. با سلام خدمت شما

  میخوام اتصال بین تیر و ستون رو مفصلی کنم ، تیرI شکل از کنار به ستون متصل شده

  ممنون میشم اگه مفصل کردن اتصالشونو بهم توضیح بدین

  با تشکر

 95. سلام
  ابتدا از آموزش بسیار مفیدتون تشکر می کنم. می خواستم بپرسم که برای بدست آوردن نمودار هیسترسیز باید چه کار هایی انجام بدیم. منظرم اینکه در ماژول پراپرتی باید چه بخشهایی رو تعریف کنیم؟ آیا استپ خاصی نیاز داره؟ و اینکه برای رسم نمودارش باید کدام متغییر رو بر حسب کدام متغییر رسم کنیم.
  با تشکر

 96. محمدرضا on ژوئن 5, 2013 at 2:35 ب.ظ said:

  سلام
  کسی میدونه چطور میشه سوخت یک سطح جامد رو با یه نرخ مشخص تو اباکوس مدل کرد؟
  خیلی ممنون میشم اگه جواب بدین

 97. با سلام
  دوستان کسی تا حالا با نرم افزار Digimat کار کرده ؟نمیدونید چطور میشه گیر اوردش؟

 98. houman22 on می 19, 2013 at 9:45 ب.ظ said:

  سلام
  من ستون بتن مسلحی را می خواهم تحت بار فشاری خالص بررسی کنم. در این ستون خروجی که مد نظر است تغییر شکل(کرنش) محوری و کرنش عرضی است. برای بارگذاری اسن نوع ستون ها و مشخصات آن ها جدولی در اختیار دارم که به پیوست ارسال می کنم.
  برای نوع بارگذاری تنها متن زیر بود که فرستادم .
  The loading was conducted in five cycles in
  increments of one fifth of the expected capacity of each specimen; the minimum load
  level (unloading) corresponded to approximately 5% of the total expected capacity or to a
  level that allowed the machine to remain engaged.
  هندسه مقطع : دایره ای به قطر 254 میلیمتر که به میلگرد نموره 25 و خاموت نموره 10 مدل سازی شده است.
  کلیه پارامترهای تماس ه را اعما ل کردم.
  کل این گزارش نزدیک به 200 صفحه است و فکر می کنم زمان زیادی از شما می گیرد. به همین خاطر و به دلیل اینکه من بخش های تاثیرگذار در این مطالب را می دانستم آن ها را جدا کرده و به پیوست برای شما ارسال کردم.

  سوال دیگری نیز داشتم:
  برای به دست آوردن کرنش محوری و کرنش عرضی از کدام خروجی استفاده کنم؟ آیا همان کرنش پلاستیک است!!!!!
  می خواهم نمودار تنش – کرنش را تحت بار فشاری مثلاً برای نمونه
  A1
  که برای شما ارسال کردم به دست بیاورم.
  مشخصات آن در جدول وجود دارد. کلیه پارامترهای بتن آسیب دیده را نیز به دست آوردم.
  بار نمونه فوق 6643 کیلونیوتون هست ، چون پارامترهای من بر اساس مگاپاسکال است،آن را با تبدیل به عدد 6.643 و این عدد را وارد کردم.
  نموداری که از نتایج آزمایشگاهی دارم با نمودار من بسیار متفاوت است.
  ممنون می شوم اگر راهنمییم کنید.

 99. با سلام
  با تشکر از سایت خوبتون
  بنده می خواهم یک بار سیکلی رو بر روی یک دیوار اعمال کنم بطوری که بار سیکلی من بصورت تغییرمکان و رفت و برگشتی می باشد که هرچه تلاش کردم راهش رو پیدا کنم نتونستم و مزاحم شما شدم می خواستم بدونم چطور این بار رو باید اعمال کنم و تنظیمات اون رو در ماژول set و load به من یاد بدهید یعنی چه نوع تحلیلی رو باید انتخاب کنم برای آنالیز؟
  با تشکر

  • سلام
   اگر سرعت زیاد نباشد از تحلیل استاتیک استفاده کنید و برای متغیر کردن بارگذاری از amplitude استفاده کنید.

 100. با تشکر از سایت خوبتون

  می خواستم بدونم چگونه میشه اتصال اتکایی که دو یا چندتا جسم که به هم تکیه داده شده اند رو باید در interaction معرفی کرد که این error : Too many attempts made for this increment رو نده.
  اگه لطف کنید و به صورت pdf یا مرحله به مرحله توضیح بدید ممنون میشم واقعا خیلی بهش نیاز دارم.

 101. سلام من یه سوال کلی داشتم که مختص به المان محدود هم نیست. داشتم سرچ میکردم که به سایت شما رسیدم. پایه ای مطالعه ای در پلاستیسیته ندارم و در گرایشم نبوده. اگر فرصت داشتید ممنون میشم راهنمایی کنید.

  میخواستم بپرسم فرق بین ” مدل رفتاری” و ” معیار شکست ” چیه؟!

  چرا بعضی جاها میگن : مدل رفتاری موهر کولمب، بعضی جاها میگن: معیار شکست موهرکولمب ؟؟!!
  بالاخره موهر کولمب چیه؟؟؟؟

  آیا میتوان گفت مدل رفتاری تمام رفتار ماده از ابتدا تا انتهای شکست هست، ولی معیار گسیختگی/شکست فقط رفتار لحظه آخر قبل از گسیختگی را بیان میکند؟!

  گیج شدم.
  ممنون بابت وقتی که میگذارید.

  • سلام
   تقریباً همین چیزی هست که خودتان حدس زده اید.
   مدل رفتاری همانند فرمول ساده تنش = کرنش ضربدر مدول الاستیسیته بیانگر رفتار ماده در کل محدوده الاستیک و پلاستیک ماده است. اما در انتهای کار طبق یک معیاری ماده دچار شکست خواهد شد که به آن معیار شکست گفته می شود.

 102. با سلام
  چطور میشه معیار تسلیم ون میسز رو اعمال کرد؟میزان سخت شوندگی رو کجا باید وارد کرد؟

 103. با سلام
  در رابطه مدل کردن رایزر های نفتی سوال داشتم؟
  از چه step برای مدل کردن استفاده می شود؟؟؟

 104. باسلام
  میخواستم ببینم نرم افزار آباکوس مدل anisotropic damage برای فلزات نرم هم دارد؟ اگر بخواهم برای یک فرایند فرمینگ از مدل anisotropic damage استفاده کنم باید چکار کنم؟

  • سلام
   من چنین معیاری در آباکوس ندیده ام. احتمالاً لازم باشد خودتان متریال را در سابروتین تعریف کنید.

 105. salam.
  masale man ham dar mored spring back hast. va dar bala didam k tozihatii ro dadin.
  yani chi da module explicit hal shodh va ba module standard tahlil???
  age tozih bedin ya matlab ya mesali darin baram mail konin mamnon misham.

 106. از زحمات شما بی اندازه سپاسگذارم

 107. ناشناس on دسامبر 9, 2012 at 10:26 ب.ظ said:

  از زحمات شما بی اندازه سپاسگذارم

 108. باسلام

  من میخواستم مدلسازی برگشت فنری را توی آباکوس انجام بدم.طبق توضیحات هلپ نرم افزار باید ابتدا مدل سازی را در abaqus/explicit انجام داد و سپس قطعه تغییر شکل پیدا کرده را وارد abaqus/standard کرد و یه سری کارهای دیگه. ولی من اصلا” نمیدونم چطوری باید وارد این محیط ها شد؟ اصلا” توی آباکوس اند یا باید جداگانه نصب شوند؟ اگه درمورد برگشت فنری هم راهنمایی بفرمایید ممنونتون میشم. یه مثال توی قسمت 1.5.1 از example های آباکوس وجود دارد. لطفا راهنمایی کنید. اگه سریع تر باشه ممنونتونم

  • سلام
   هردوی اینها داخل stepهای آباکوس هستند. برای تحلیل spring back فرآیند شکل دهی ابتدا به روش explicit باید انجام شود و سپس نتایج در حالت static تحلیل شده تا بازگشت فنری آن محاسبه گردد.
   توضیح بیشتر از این نیاز به تهیه یک متن آموزشی کامل دارد که فعلاً مقدور نیست.
   ضمناً می توانید برای توضیحات بیشتر ایمیل بزنید.

 109. باسلام

  من میخواستم یک ورق را به اندازه مثلا" 30 درجه خم کنم. باید چطوری این کار را انجام بدم؟ باتشکر.

  • سلام
   سوالتان خیلی کلی است و طبیعتاً جواب صحیحی نمی توانم بدهم. شرایط مرزی و نیروها را اگر درست اعمال کنید مشکلی نباید باشد.

   • مشکل من این است که نمی دانم چطوری باید این شرط را به نرم افزار بدهم که زاویه ورق را کنترل کند و وقتی به اندازه 30درجه خم شد، فرایند را تمام کند. مثلا یک مثال از کشش عمیق دیدم که میخواست پانچ به اندازه 20سانتی متر بیاد پایین و این کار را با وارد کردن عدد20 در قسمت displacement

    از ماژول load انجام داد .ولی نمیدانم جایی هست که این کار را برای زاویه وارد کنیم. یعنی یک زاویه مشخص را به عنوان شرط مرزی درنظر گرفت؟

    • همانطور که شرایط جابجایی به اندازه مثلاً 20 سانتی متر را وارد می کنید می توانید شرایط چرخش به اندازه زاویه مورد نظرتان را نیز وارد کنید. اگر دقت کرده باشید نام دستور شرایط مرزی displacement/rotation است و لذا می تواند زاویه را نیز به عنوان شرایط مرزی قبول کند
     اما در مجموع وقتتان را خیلی صرف این ریزه کاریها نکنید که دقیقاً به زاویه 30 درجه برسید کمی کمتر یا بیشتر نباید خیلی فرقی بکند!

    • باتشکر از راهنماییتان. فقط یه سوال کوچولو. شرط مرزی rotation را باید برای ورق تعریف کرد یا پانچ؟ اصلا” چرخش برای پانچ معنی دارد؟ اگر شرط را برای ورق تعریف کنیم، پس تکلیف شرط مرزی پانچ چی میشود؟ اگه ممکنه بگید که شرایط مرزی را چی تعریف کنم؟

    • دوست عزیز، آقا مهدی
     من مدل شما را نمی بینم و خیلی متوجه سوال شما، وضعیت ورق و پانچ نمی شوم. پس خیلی انتظار راهنمایی دقیق نداشته باشید.
     ولی آنچه به نظرم می رسد اینست که شرایط جابجایی قاعدتاً باید به پانچ اعمال شود مطابق آنچه واقعاً در فرایند شکل دهی صورت می گیرد.

 110. با سلام

  از زحماتی که برای تهیه مطالب انجام می دهید ممنون و سپاسگذارم. من می خواستم میلگرد آجدار را که در داخل بتن قرار گرفته شده است را در آباکوس مدلسازی کنم و آزمایش بیرون کشیدن میلگرد را انجام دهم و لغزش چسبندگی را بدست بیاورم. اما در مدل کردن آج میلگردها مشکل دارم همچنین نمی دونم مشخصات میلگرد و بتن را چگونه بدست بیارم و چگونه در آباکوس قرار بدم، همچنین در مش بندی با خطا مواجه می شوم. لطفا راهنمایی کنید چگونه باید اینکار را انجام دهم و اگر امکان دارد روند انجام کار را برایم بفرستید.

  با تشکر فراوان از زحمات شما

  • سلام
   مشخصات مواد را باید از مقالات یا منابع دیگر استخراج کنید.
   کاری که میخواهید انجام دهید با توضیحاتی که گفته اید به نظر بیشتر تجربی می آید تا شبیه سازی.
   در روشهای شبیه سازی کامپیوتری معمولاً از ریزه کاریهایی مثل آج صرف نظر می کنند.
   موفق باشید

 111. با سلام

  از آموزشهایی که در سایت قرار می دهید ممنون و سپاسگذارم.

  از شما درخواست یک راهنمایی دارم. من می خوام میلگرد آجدار که در بتن حبس شده است را مدلسازی کنم و آزمایش کشش میلگرد را انجام دهم، ولی در مدلسازی آج میلگرد مشکل دارم و همچنین مشخصات مصالح بتن و میلگرد را ندارم. در مش بندی هم مشکل دارم. لطفا راهنمایی کنید چگونه باید میلگرد آجدار را مدلسازی کنم و مشخصات مصالح را از کجا بدست آورده و وارد آباکوس کنم و در مش بندی به خطا مواجه نشوم.

  خیلی ممنون

 112. محمدرضا on اکتبر 25, 2012 at 8:21 ب.ظ said:

  با سلام وخسته نباشید لطفا در مورد شبیه سازی سیالات و اندرکنش انها با اجسام سخت هم مطلب بزارید که چگونه ما باید مثلا چگونه جریان آب را در یک لوله شبیه سازی کنیم و چه شرایط مرزی باید براش تعریف کنیم

  با تشکر از راهنمایی های شما

 113.  

  <span style="font-size: 150%;font-family: times new roman,times">با عرض سلام خدمت شما.</span>

  <span style="font-size: 150%;font-family: times new roman,times"> من دارم پدیده ضربه ی یک مخروط صلب با سازه ای  دوجداره رو شبیه سازی میکنم. این پدیده بصورت شبه استاتیکی انجام میشه و حتما باید آسیب (دمیج و شکست) رخ بده. واسه اینکه یک شبیه سازی درست داشته باشم باید یک معیار آسیب مناسب تعریف کنم. با توجه به هلپ و اگزمپل های آباکوس بنظر معیار داکتایل و شییر مناسب باشه…. جنس ماده از فولاد نرمه. ومشکل اصلی من اینه که داده های لازم واسه تعریف این معیارها رو ندارم. لطفا منو راهنمایی کنید که چطور میتونم به این دادها دست پیدا کنم؟ اگر پیدا کردن این دیتاها سخته، آیا معیار آسیب دیگری وجود داره که نیاز به دادهای کمتری داسته باشه. خواهش میکنم کمکم کنید………..</span>

   

  • سلام
   دو نکته:
   اول اینکه ضربه را حتماً باید بصورت دینامیکی مدل کنید
   دوم اینکه راه میانبری وجود ندارد و بدست آوردن اطلاعات متریال کار سختی است و بهتر است از راهنمایی استادتان استفاده کنید. اطلاعات مربوط به متریال را شاید بتوانید از داخل مقالات استخراج کنید.

 114. کرنش پلاستیک از کجا به دست میاد.

  نتایج تست کشش باید از آزمایش به دست بیاد؟

   

 115. ناشناس on اکتبر 15, 2012 at 6:36 ب.ظ said:

   

  <span style="font-size: 150%">با سلام</span>

  <span style="font-size: 150%">من دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی پلیمر هستم که پایان نامه ام بر روی مدل سازی خواص مکانیکی یک آمیزه ترموپلاستیک الاستومر تعریف شده و استادم از من خواسته بر روی رفتار الاستیک پلاستیک در نرم افزاراباکوس تحقیق کنم اما به مشکل خوردم . لطفا اگر مراجعی در اختیار دارید به من معرفی کنید. اگه میشه درمورد نحوه بدست اوردن ثوابت و پارامتر های مدل های هایپرالاستیک و ویسکوالاستیک و بخصوص مدل های پلاستیک هم به من راهنمایی بدید</span>

  <span style="font-size: 150%">اخه نمیدونم چطور با داشتن داده های تنش کرنش برازش خطی و غیر خطی انجام میدن واینکه برای مدل سازی با این مدل ها باید این ثوابت را از قبل داشت یا اینکه اونا رو از برازش بدست میارن  </span>

  <span style="font-size: 150%">ممنون</span>

   

  • سلام
   در tutorial نرم افزار مثال مربوط به mount را مطالعه بفرمائید. اگر سوالی بود بپرسید.

   • ناشناس on اکتبر 16, 2012 at 2:36 ق.ظ said:

    <span style="font-size: 150%">ضمن تشکر ازحسن توجه شما میخواستم منو بیشتر راهنمایی کنید اخه منظورتون از قسمت</span>

    <span style="font-size: 150%">toturial ,mount</span>

    <span style="font-size: 150%">!  رو نفهمیدم و پیدا نکردم</span>

     

    • سلام
     باید با documentation نرم افزار بیش از این کار کنید.
     بند 10.7 از قسمت Getting Started with Abaqus: Interactive Edition را مطالعه بفرمائید.

 116. با سلام

  <span style="font-size: 150%;font-family: times new roman,times">من داده هایی مثله : مدول یانگ،ضریب پواسون،استحکام تسلیم،استحکام نهایی و کرنش شکست رو دارم. بنابراین برای ناحیه غیرکشسان داده ای در اختیار ندارم. در اکثر مقالات از قانون هولمن (قانون توانی ) برای بدست آوردن این داده ها استفاده شده است. اما من واقعا گیج شدم که چطور ازاین قانون استفاده کنم. لطفا منو راهنمایی کنید</span><span style="font-size: 150%">. من دارم پدیده ی ضربه رو بصورت شبه استاتیکی بررسی می کنم، آیا میتونم توی قسمت تعریف خواص پلاستیک از کار سختی سینماتیکی استفاده کنم؟</span>

  • سلام
   فکر میکنم باید نتایج قانون توانی را در اکسل بدست بیاورید و به صورت جدول در آباکوس وارد کنید.

 117. <span style="font-size: 120%">سلام</span>

  خسته نباشید

  ابتدا از سایتتون تشکر میکنم من رو که تا حالا خیلی کمک کرده، سوالی که دارم در رابطه مدل ماده با نام زیر است:

  elastic-linear hardening

  این حالتی از رفتار ماده هست که دو خطی است یعنی در مرحله اول یک خط با شیب ثابت برای الاستیک و در قسمت دوم یک خط با شیب ثابت برای حالت پلاستیک، مشکل من اینجاست که نمی دونم تو کدوم قسمت باید مشخصات رو وارد کنم

  در قسمت کینماتیک خوندم که برای بارگذاری سیکلی است ولی مدل من نورد سرد هست

  لطف کنید کمکم کنید که چند روزی هست کلا درگیر این موضوع شدم

  با تشکر از شما

 118. <p style="direction: rtl">سلام. در ماژول متریال اخرین کرنش که وارد کردیم  0.2303  بود. اما در نمودارها کرنش تا حدود 0.8 رسم شده. میشه توضیح بدبد.

 119. بهزاد on جولای 2, 2012 at 1:41 ق.ظ said:

  <span style="font-size: 150%;font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif">salam. ye soal dar morede tarife khavase pelastice made daram</span>

   

  <span style="font-size: 150%;font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif">man moadeleye raftare made ro be surate zir daram</span>

  <span style="font-size: 200%;font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif">(tanesh)=k((epsilon0) + kornesh)^n</span>

  <span style="font-size: 150%;font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif">ino tu kudum ghesmat mitunam tarif konam?</span>

  <span style="font-size: 150%;font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif">kheili moheme khaheshan komak konin.</span>

  <span style="font-size: 150%;font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif">mamnoon</span>

  • سلام
   در همون مدل پلاستیک آپشنی برای تعریف ماده به این صورت وجود دارد. دقیقاً یادم نیست ولی پیدا کردنش ساده است.

 120. احسان on ژوئن 19, 2012 at 7:32 ب.ظ said:

  http://www.digipedia.pl/usenet/thread/15140/6297

  <span style="font-size: 150%">راستی یه زحمت بکش این لینک رو ببین</span>

  <span style="font-size: 150%">این بنده خدا مشکل دوم منو داشته و طرف هم همون جواب نا معلوم (از نظر من) رو داده</span>

  <span style="font-size: 150%">باز هم ممنون</span>

 121. احسان on ژوئن 19, 2012 at 7:18 ب.ظ said:

  <span style="font-size: 150%">سلام</span>

  <span style="font-size: 150%">ببخشید من دارم روی شکل دهی گرم کار می کنم</span>

  <span style="font-size: 150%">سوال اول:</span>

  <span style="font-size: 150%">اگه اشتباه نکنم اون رابطه تنش کرنش مهندسی و واقعی فقط تا زمان گلویی شدن صادقه</span>

  <span style="font-size: 150%">مثلا من ماده ای دارم که همون اولای کرنش پلاستیک سریع شروع به افت تنش میکنه</span>

  <span style="font-size: 150%">می خواستم بپرسم آیا باید فقط تا همون اوایل کرنش پلاستیک (یه چیزی در حدود 1/0 در مقایسه با8/0 کرنش نهایی) داده ها رو تبدیل کنم</span>

  <span style="font-size: 150%">و وارد نرم افزار بکنم؟(چون در حد دو سه تا عدد میشه که به نظر خیلی کمه) چیزی هم که هست نرم افزار از جایی که ما دیگه داده وارد نکنیم خودش ثابت فرض می کنه و اینم برام سواله که چرا ثابت فرض می کنه (ثابت بودن تنش به ازای کرنش های بعدی)</span>

  <span style="font-size: 150%">سوال دوم هم اینه که خطایی ظاهر میشه مبنی بر وارد نکردن تنش تسلیم استاتیک (منظور در نرخ کرنش صفر)</span>

  <span style="font-size: 150%">این رو من نفهمیدم کجا باید وارد کنم و اصلا چیزی هم که هست هیچ مقاله ای ندیدم که همچی عددی رو بدن! و همه همون نمودارهای تنش کرنش رو تو نرخ کرنش های مختلف (غیر صفر) و دماهای مختلف میدن</span>

  <span style="font-size: 150%">خدا کنه بد توضیح نداده باشم بابک عزیز</span>

  <span style="font-size: 150%">ممنون</span>

  • سلام
   شما حتماً باید تنش و کرنش واقعی را وارد کنید.
   آموزش مربوط به مدلسازی فاز پلاستیک مواد را مطالعه بفرمائید اگر مشکل برطرف نشد مجدداً در خدمتم.

   • احسان on جولای 2, 2012 at 7:59 ب.ظ said:

    <span style="font-size: 150%">حرفت درست بابک عزیز</span>

    <span style="font-size: 150%">من همین کار رو کردم ولی خب مشکل اینه:</span>

    <span style="font-size: 150%">آیا بعد از اینکه نمودار تنش کرنش مهندسی افت پیدا کرد ما حق کانورت کردن داده ها به مقادیر حقیقی و وارد کردن اونها رو تو آباکوس نداریم؟ اگه آره که با این اوصاف اگه از همون اول افت نمودار داشته باشیم چیزی واسه وارد کردن نمیمونه که من همچین نموداری رو واسه دمای 500 دارم.</span>

    <span style="font-size: 150%">مشکل تنش تسلیم استاتیک هم حل شد و فقط وارد کردن تنش و کرنش تو مقدار نرخ کرنش صفر تو دماهای مختلف بود گرچه هنوز تو پیدا کردن عدد درستی واسه وارد کردنش موندم.</span>

    • سلام

     اولاً که نیازی به وارد کردن نرخ کرنش نیست. در ضمن تفاوتی نمی کند شما در کدام مرحله از مدلسازی هستید به هر حال باید تنش و کرنش حقیقی را وارد کنید.

 122. <span style="font-size: 120%">با سلام و خسته نباشید</span>

  سوالی در رابطه چگونگی تعریف مواد دارم که اگر کمکم کنید ممنون می شوم

  می خواهم از روابط رامبرگ اسگود در تعریف رفتار مواد استفاده کنم، یعنی خود رابطه را به نرم افزار بدهم نه به شکل عدد و ارقام و دستی مقادیر را وارد کنم

  این کار درصد خطا را خیلی کم می کنه

  می خواستم ببینم کلا این نرم افزار قابلیت گرفتن فرمول برای تعریف خواص مواد را دارد یا خیر و اگر دارد چگونه می توان این کار را انجام داد

  با تشکر…

 123. Hadi Goodarzi on ژوئن 11, 2012 at 8:41 ب.ظ said:

  <span style="font-size: 150%">Salam</span>.

  <span style="font-size: 150%">Bebakhshid ye soal dar rabete ba abaqus dashtam.</span>

  <span style="font-size: 150%">mitunid begid che juri mishe shomareye gereh ha va eleman ha ra dar abaqus rouye shekl ba mouse moshakhas kard?</span>

  • سلام

   از دکمه query که شبیه حرف i است استفاده کنید.

   با استفاده از ابزار node این دستور می توانید شماره گره را بفهمید.

 124. pezhman tehrani on می 21, 2012 at 11:45 ب.ظ said:

  slm

  age momkene ye mesal az tarak (crak) bzarid to help khodesh SEM bayad search konid

  rgds

 125. رضا on می 19, 2012 at 8:26 ب.ظ said:

  <p style="direction: rtl">سلام

  <p style="direction: rtl">این اطلاعات تنش و کرنش فولاد که در این مثال استفاده کردید مربوط به چه نوع فولادی هست؟

  <p style="direction: rtl">شماره  و گرید فولاد رو دارید؟

  • سلام
   خاطرم نیست اطلاعات مربوط به چه گرید فولادی بوده است. فقط یادم هست یکی از فولادهای ساختمانی بود!

 126. مسعود on می 19, 2012 at 7:50 ب.ظ said:

  <p style="text-align: right">سلام

  <p style="text-align: right">میخوام بدونم چه طور برای یک ماده خاص که منحنی تنش کرنش آن در کشش و فشار متفاوت است منحنی تنش کرنش را به نرم افزار بدهم

  <p style="text-align: right">خیلی ممنون

  • سلام
   اگر منظورتان تعریف این خواص برای بتن است که در آباکوس بخش مخصوصی برای تعریف ویژگی های بتن وجود دارد.

 127. ناشناس on می 17, 2012 at 12:12 ب.ظ said:

  <span style="font-size: 120%">با سلام </span>

  <span style="font-size: 120%">من میخوایتم در آباکوس یک کانکتور با خصوصیات پلاستیک معرفی کنم ولی نمیدونم چطور باید اینکار رو انجام داد</span>

  <span style="font-size: 120%">تو قسمت کانکتور سکشن رفتار الاستیسته رو جدا معرفی کردن رفتار پلاستیک جدا ولی حین تحلیل ایراد گرفته تحلیل انجام نمیشه</span>

  • به نظر روشی که انجام داده اید درست است. در مورد رفتارهایی که تعریف کرده اید بیشتر دقت کنید. تا فایلتان را ندیده باشم نمی توانم متوجه ایراد بشوم.

 128. نیما on می 7, 2012 at 1:15 ق.ظ said:

  <p style="text-align: right"><span style="font-size: 150%">با سلام مجدد</span>

  <p style="text-align: right"><span style="font-size: 150%">فرض کنید که قاب یک طبقه ،یک دهانه داریم که اتصال تیر به ستون در آن به صورت صلب می باشد و بادبند ضربدری در قاب وجود داره که اتصالش به محل برخورد تیر و ستون از نوع مفصلی می باشد می خواستم بدونم این دو نوع اتصال چطور باید تعریف بکنم آیا در مدول اسکتچ از اول باید کل تیر و ستون و بادبند را با هم مدل کرد یا اینکه به صورت چند پارت جدا از هم بسازیم و با هم اسمبل کنیم</span><span style="font-size: 200%">.</span>

  <p style="text-align: right"><span style="font-size: 200%">  اگر جواب بدید ممنون میشم </span>

  <p style="text-align: right"><span style="font-size: 200%">با تشکر</span>

  • سلام
   تیر و ستون را در یک پارت بسازید ولی بادبندها را جدا بسازید و در در interaction بین آنها اتصال مناسب برقرار کنید.

 129. نیما on می 7, 2012 at 1:08 ق.ظ said:

  <p style="text-align: right"><span style="font-size: 150%">با سلام میخواستم بدونم برای بدست آوردن نمودار هیسترسیز برای یک تیر طره که انتهای آن به اندازه 5 سانتی متر جابجا می شود باید چکار کرد.در ضمن غیرخطی ماده را چگونه می توان تعریف کرد</span>

  <p style="text-align: right"><span style="font-size: 200%">با تشکر.</span>

  • SEVERUS57 on می 26, 2012 at 7:17 ب.ظ said:

   <p style="direction: rtl">برای نقطه اعمال جابجائی باید یک HISTORY OUTPUT  تعریف کنید و U , RF (بسته به جهت بارگذاری شماره مورد نظر انتخاب شود) را انتخاب کنید.

   <p style="direction: rtl">بعد در نتایج RF,U را بدست آورده و در یک فایل اکسل کپی کنید.RF ضربدر طول تیر میشه M و U تقسیم بر طول تیر میشه TETA.از همون اکسل میتونی نمودارشونو رسم کنی.

   <p style="direction: rtl">برای غیر خطی هم تو STEP ، NLGEOM باید ON باشه.

 130. <p style="text-align: right"><span style="font-size: 150%;font-family: book antiqua,palatino">با عرض سلام وادب</span>

  <p style="text-align: right"><span style="font-size: 150%;font-family: book antiqua,palatino">یک ورق به طول 100متر،عرض20متر وضخامت12.5 میلیمتر داریم.هدف شبیه سازی پدیده ی برخورد یک جسم صلب مثلا: صخره کف دریا با این وسازه هست.آبا توجه به ضخامت نسبتا بالای این سازه،آیا لدر نظر گرفتن این سازه بصورت سالید معقول تر است یا شل؟</span>

  <p style="text-align: right"><span style="font-size: 150%;font-family: book antiqua,palatino">با تشکر</span>

  • سلام
   به نظر استفاده از shell برای ابعادی که گفته اید مناسبتر است.

   • <p style="text-align: right"><span style="font-size: 150%">با سلام مجدد</span><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;font-size: 150%"></span>

    <p style="text-align: right"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;font-size: 150%">برای تعریف جوش بین استیفنرها با ورق کشتی استفاده چه قیدی مناسب هست؟</span>

    <p style="text-align: right"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;font-size: 150%">  </span>

 131. <p style="text-align: right">با سلام

  <p style="text-align: right">ببخشید آیا امکانش هست یک ماده که دارای خصوصیات متفاوت در کشش و فشار است را مدل کرد؟ به عبارتی نمودار تنش و کرنش در کشش و فشار آنها با هم فرق می کند؟

  <p style="text-align: right">ممنون

   

  • سلام
   در امکانات معمولی آباکوس فقط امکان تعریف no tension یا no compression هست. برای تعریف آنچه مد نظر شماست احتمالاً باید از سابروتین UMAT استفاده کنید.

 132. ناشناس on فوریه 21, 2012 at 7:56 ب.ظ said:

  سلام؛جدول مشخصات پلاستیک فولاد کامل نیافتاده. لطفا عکس کاملش را آپلود فرمایید یا منبعش را معرفی کنید.

 133. سلام ببخشدی  من میخوام شروع کنم به یادگیری آباکوس   گفتم اگه میشه 1 جزوه خوب که مرحله به مرحله توضیح داده باشه بهم معرفی کنید  مرسی

 134. 3alam bebakhshid man tazeh mikha shoro konam be amozwshe abaqus  va mikham 2mahe rah bioftam chon daneshjo arshadam  goftam age mishe 1 jozve ghashang  dar morede amozesh abaqus behem moarefi konid ta danlowd konam.mer30

 135. مهرداد on ژانویه 30, 2012 at 4:26 ق.ظ said:

  دوباره سلام

  مفصل پلاستیک نقطه ای در یک عضو است که در آن نقطه   تمام تارهای مقطع تسلیم شده و عضو قابلیت باربری خود را از دست می دهند

  • سلام

   بحث اینکه هر ماده ای چه موقع fail می کند و یا مفصل پلاستیک تشکیل شده است یا نه به علم مواد بر می گردد. معیار تنش میسز که در مورد فولادها دقت خوبی دارد ممکن است در مورد متریال دیگری آنچنان دقت نداشته باشد.

   برخی مواد با رسیدن به تنش کششی یا فشاری مشخصی تخریب می شوند در حالی که در برخی متریال دیگر این اتفاق وابسته به تنش برشی است.

   پس بدون داشتن دانش کافی در مورد متریالی که مدل می کنید نمی توان معیار مشخصی اعلام کرد.

 136. مهرداد on ژانویه 30, 2012 at 4:22 ق.ظ said:

  با سلام و عرض ادب

  منظورم از مفصل پلاستیک اینه که در تحلیل های غیر خطی با استفاده از معیار تنش فون میسز چطور میشه فهمید که مفصل پلاستیک تشکیل شده؟

  هر وقت که مقدار تنش فون میسز با تنش تسلیم برابر شد، اونوقت میشه گفت مفصل پلاستیک تشکیل شده؟

  برای اینکه بشه فهمید در عضو مفصل پلاستیک تشکیل شده از کدام خروجی باید استفاده کرد؟

   

 137. مهرداد on ژانویه 29, 2012 at 5:30 ب.ظ said:

  با سلام و خسته نباشید

  سایتتون خیلی عالیه

   میشه در مورد معیار تسلیم فون میسز در تحلیل های غیر خطی و چگونگی تشکیل مفصل پلاستیک در خروجی های آیاکوس  توضیح بدبد

   

  • سلام
   جهت آشنایی با معیار تسلیم میسز h t t p : / / e n . w i k i p e d i a . o r g / w i k i / V o n _ M i s e s _ y i e l d _ c r i t e r i o n را مطالعه کنید

   منظورتان از تشکیل مفصل پلاستیک را متوجه نشدم، اگر بیشتر توضیح دهید ممنون می شوم

 138. وقتی با شل یک چیزی رو ساختیم و خواستیم ضخامت رو بهش اختصاص بدیم،در کادر {ادیت سکشن اساینمنت} در زبانه {دیفینیشن}کدام گزینه رو انتخاب کنیم

  (Edit section Assingment)

  Difination= Middle surface ,…………..

  ……?

 139. با سلام

  در ارتباط با مبحث پلاستیسیته ، بنده کاملا مطابق با روند ذکر شده در این بخش و برای دو بار کلیه مراحل را رفتم اما در تحلیل با خطا مواجه شد که ظاهرا در کانورج کردن مشکل داشت. البته اگر بار را از 20 مگاپاسکال کمتر میکردم تعداد اینکریمنتهایی که بدون مشکل انجام می شد بیشتر بود.لطفا راهنمایی کنید.

  با تشکر.

  • سلام
   فکر می کنم ایراد از تنظیمات متریال باشد. تعداد صفرهایی که برای ارقام متریالتان استفاده کرده اید را مجدداً چک کنید.

 140. مهرداد on دسامبر 26, 2011 at 12:05 ب.ظ said:

  خسته نباشید
  برای مدلسازی در انفجار المان سالید بهتره یا شل؟
  برای ستون مربعی شکل تو خالی با ضخامت کم
  میشه اول با سالید شکل پذیر درستش کرد و بعد از المان شل پیوسته استفاده کرد؟
  یا همون اول باید با شل شکل پذیر ساختش؟
  میشه با سالید شکل پذیر ساختش و بهد از المان تنش سه بعدی استفاده کرد؟
  فرق المان شل با سالید چیه؟

  • متوجه منظورتان نمی شوم. اگر میخواهید از المان شل استفاده کنید چه نیازی هست که اول سالید بسازید و بعد تبدیل به شل کنید؟

 141. مهرداد on دسامبر 25, 2011 at 2:58 ب.ظ said:

  با سلام
  برای فولاد نرمه با تنش تسلیم 2400 ،تنش و کرنش پلاستیک واقعی چه مقادیری اند؟
  کرنش منهدسی نهایی فولاد نرمه چقدره؟
  ممنون میشم اگه راهنماییم کنید

 142. سلام

  خسته نباشین

  مبشه تو آباکوس فنر غیرغطی مدل کرد. اگه میشه لطفا راهنمایی کنین.

  • سلام
   مدل کردن فنر غیرخطی در نرم افزار آباکوس امکانپذیر است. اما:
   محیط ویژوال نرم افزار Abaqus/CAE از این نوع المان پشتیبانی نمی کند. برای تعریف المان فنر غیرخطی دو راه دارید:
   اول: تعریف یا افزودن ویژگی غیرخطی به فنر در محیط keyword
   دوم: استفاده از connectorهایی با ویژگیهای شبیه فنر
   اصولاً روش اول صحیحتر است
   موفق باشید

 143. من به همچین چیزی رسیدم:

  To define a nonlinear isotropic/kinematic hardening model:

  1. From the menu bar in the Edit Material dialog box, select Mechanical Plasticity Plastic.

  (For information on displaying the Edit Material dialog box, see “Creating or editing a material,” Section 12.7.1.)

  2. Click the arrow to the right of the Hardening field, and select Combined.

  و گام های بعدی….

 144. با تشکر فراوان

  1-شما تو این مثال از کدوم گزینه استفاده کردین؟

  2-برای واردکردن مشخصات kinematic غیرخطی تو suboption

  مثلا تو plasticity باید 0,2400 و 0.1988,3700 وارد بشه تو suboption عدد 0.0207,2800 ؟

  • در این مثال isotropic استفاده شده است

   متوجه منظورتون نمی شوم. در نمونه ای که در کامنتها پاسخ دادم یک مثال linear kinematic بود و نه غیرخطی. پس در suboptions چیزی وارد نکرده بودم.

   مدل non linear kinematic تا حالا کار نکرده ام و مثالی در این خصوص ندارم. برای اطلاع دقیق از نحوه و syntax وارد نمودن suboptionها از documentation نرم افزار کمک بگیرید.

 145. با سلام و تشکر از توضیحات خوبتون

  یه سوال داشتم تو قسمت plasticity و plastic تو گزینه های Hardening چند تا گزینه داره.برای معرفی منحنی سه خطی تنش کرنش فولاد از کدوم گزینه استفاده کنم؟kinamtec که نمیشه error میده.

  • سلام
   به طور معمول از گزینه isotropic استفاده می شود ؛ حتی در بارگذاریهای سیکلی رفت و برگشتی هم شیوه isotropic دقت خوبی دارد.

   اما در صورتی که بررسی تفاوت تئوریهای مختلف مدنظر شما باشد طبیعتاً از سایر گزینه ها استفاده خواهید کرد. تا آنجایی که یادم هست برای استفاده از گزینه kinematic تعداد دیتاهایی که در نرم افزار آباکوس وارد می کنید مهم است.

  • سلام مجدد
   در آرشیو پروژه های انجام شده یک مورد که از ویژگی kinematic hardening استفاده کرده بودم پیدا کردم:

   *Material, name=MAT1_2
   *Density
   7.85e-09,
   *Elastic
   207000., 0.292
   *Plastic, hardening=KINEMATIC
   184., 0.
   353.8, 0.075
   ** —————————————————————-

   باید دقت کنید که اگر از Linear Kinematic Hardening استفاده می کنید بیش از دو دیتا نمی توانید وارد کنید. برای دقت بیشتر و وارد کردن دیتاهای بیشتر باید از Non-linear Kinematic Hardening استفاده شود.

   • تو قسمت Hardening اگه kinematic انتخاب کنی.چه جوری میتونی تنظیمش کنی که nonlinear بشه؟من تنظیماتشو نمیبینم.من از گزینه isotropic به جای kinematic استفاده کردم.مدل من یک اتصال تیر به ستون فلزی هستش.

    یه سوال دیگه:نحوه مدلسازی جوش رو تو آباکوس اگه توضیح بدین ممنون میشم.چون یه سریا میان یه المان منشوری مثلثی تعریف میکنن و از tie برای اتصالش استفاده می کنن.اما من از یکی شنیدم اینجور مدلسازی غلطه.حالا بسته به نیازت یه راهش اینه که از قسمت create connector، گزینه weld انتخاب کنی.اگه منبعی مقاله ای که مدلسازی جوش رو صحیح انجام داده معرفی کنین ممنون میشم.

    • برای انتخاب گزینه non linear در متریال پلاستیک kinematic باید suboption مناسب آن را انتخاب کنید:

     Abaqus/CAE Usage:

     Property module: material editor: Mechanical / Plasticity / Plastic: Suboptions / Cyclic Hardening: toggle on Use parameters.

    • سلام مجدد جناب رجبی
     ببخشید سوال دومتون رو هنوز جواب ندادم
     خوشحالم که دارید حرفه ای و صحیح با نرم افزار کار می کنید. در برنامه ام هست که در خصوص اتصالات آموزش مفصلی قرار دهم ولی معلوم نیست کی وقت بکنم تا آموزش را کامل کنم.
     اتصالات در نرم افزارهای اجزای محدود به دو دسته کلی تقسیم می شود……..
     ادامه را در پست پرسش و پاسخ دنبال کنید

 146. از مطالب ارزشمندتان بسیار استفاده کردم. امیدوارم خداوند به شما خیر این آموزش رایگان را بدهد.

  در صورت امکان در ارتباط با رشد ترک و ایجاد ترک هم مطالبی در وب سایت خود قرار دهید. همچنین در ارتباط با خستگی و نمودارهای هیسترزیس.

  بسیار بسیار ممنونم

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Post Navigation